Budai Napló, 1920 (18. évfolyam, 631-654. szám)

1920-06-26 / 654. szám

ar xvi n, évfolyam. 654. szám. Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Előfizetése egy évre 80 kor. Egy szám: 2 kor., Szerkesztőség ' és kiadóhivatal: I., Bors-utca 24. Telefon: 129—-96. Felelős szerkesztő: VIRAÁG BÉLA. Hirdetés ára: Egy hasáb széles és egy centimeter magas terület egyszeri közlésénél 25 korona. Min­den további cenfiméter 20 Korona. Nyilttér sora 25 K. Szöveg között 40 korona. A hirdetések dija a meg rendeléskor előre fizetendő. 1920. junius ?6-án. Községi választások. Egységes tSsídk az I. és II. föerftíeffoera. — Hűre lesz ÓfoKdán. — Tízeuegf frakció a tfízívdrosköü. — Rekéz- ségek a Kelenföldön. — Pocscsok. Óbuda kivételével Buda már meg is választotta a törvényhatósági bizottság tagjait és a kerületi vá­lasztmányokat. Egységes listával szavaznak ugyanis az I. és II. ke­rületben s így szavazás tulajdon­képpen nem is lesz. Nehéz munka volt e két kerület­ben a pakíumos listát összeállítani, mert a viharverte választási rókák hamar rájöttek az arányos válasz­tás egyik gyöngéjére, mely szerint külön csoportokat kell alakítani s akkor a listavezető csaknem bizto­san bekerül. Mindenütt nagyok vol­tak az igények és belejátszott a kombinációkba a nemzetgyűlési választások keserű utóize. Akkor azzal szerelték le az önjelölteket, hogy — majd a községi választá­siknál. Ezek'::: ae igerat-sket- az il­letők elkönyvelték és most ez’mind a pártvezetőségek nyakába zudult. j Ha minden ilyen ambíciót ki akar- I tak volna elégíteni, akkor 60bizoti- ; sági tagot kellett volna kerületen- kint választani, hogy valami érde­mes ember is bejusson. Az I. kerületben a Krisztinaváros és a Vár indították meg a harcot és még az utolsó órában megalakí­tották a Keresztény Közéségipáríot, amely felölelte a Csilléry-páriot, a Tiszíviselőpáríot, az iparosságot és az örökké elégedetlenkedők párt­ját, akik minden pártba azér+ lep­nek be, hogy a legrosszabb időben kilépjenek. Csatlakozott e mozga­lomhoz a kelenföldi II. választó- kerület Becsey-pártja és a hegy­vidéki III. választókerület Perczel- pártja. A Budai Napló múlt heti száma péntekén délelőtt jelent meg és né- i hány példány a kávéházak és ven- j déglők révén, amelyek'küldenek a lapért — nem várva be a postát ! — köztudomású lett a résztvevő pártok és a vezér! őbizottság név­sora. A Keresztény Községi Párt oiy előkelő névsort adott, ami gon­dolkodóba ejtette a kerületi vezérlő pártját és már pénteken délután megindultak a tárgyalások, hogy a iestvérharc elkerültessék. Hoszú. István lakásán és Ca- sinoban folytak a tanácskozások s amikor a pártvezérek megállapodtak a 13-17 arányban, akkor minden párt a maga kebelében igyekezett békés rendet teremteni. Á Krisz­tina, a Vár, a Tabán érdekeit ha­mar össze tudták egyeztetni, de nehézségek támadtak Kelenfölden. A községi párt váratlan sikerét nagyrészben a Becsey-párt csatla­kozásának köszönhette s a míg harcról volt szó, addig sokan ki­tértek a harcban való részvétéi elől azzal, hogy nem kívánnak a listára kerülni. Amint azonban harc nél­kül, költség nélkül, paktum utján I volt elintézhető a választás, — hir- i télén előtérbe léptek a félreállottak, oly mohósággal, hogy csaknem le­szorították a vezéreket. A belső megállapodások után következtek a kemény sorrendi csaták, ami fontos volt, mert állan- | dóan kísérteti a hir, hogy a Kelen- i földön külön liberális párt van ; alakulóaan s igy — szavazás ese- ! tén — döntő volt a sorrend. Lap- | zártakor még nincs értesülésünk, hogy a liberális párt meg tudott volna alakulni s igy véglegesnek Kék elfogadnunk az alább követ­kező névsort: Törvényhatósági bizottsági tagok. 1. Slachta Margit 2. Dr. Benárd Ágoston 3. Dr. Virter László 4. Peresei Béla 5. Dr. Piathy György 6. Dr. Demény Károly 7. Dr. Joannovich Pál 8. Dr. Hoszu István 9. Dr. Baranski Gyula 10. Dr. Kossal ka János 11. Dr. Lampe! Vilmos 12. Becséy Antal 13. Szentgály Antalné 14. Dr. Lipthay Lajos 15. Gordon Róbert 16. Märtz Károly 17. Dr. Kriza Árpád 18. Szigeti János 19. Szaiay Gyula 20. Dr. Keömléy Nándor 21. Stadler Nándor 22. dr. Papp Vilmos 23. Poser István 24. Dániel István 25. Dr. Bednarz Róbert 26. Pakányi Ferenc 27. Czajlik Lajos 28. Dr. Bakody Aurél 29. Hegedűs Dezső 30. Speidl Géza A kér didi választmány tagjai: dr. Lasz Gyula Draskóczv M. László Miskey Karola Petrich Márton Ostian Antal Gréczy Gergely Nagy Emiiné Lasz Károly Szklepits Márk Babrián Dénes Varga Antal Schlager Andor Németh József Heller Antalné Klóze Róbert Seiymessy Ferencné Dóczy Dénes Jajkay János Tóth István Szatala Emil Fetter János Pathó István Vekow Ádárrt Orbán Imre A Vízivárosban nehezebb volt a I helyzet. Ott szembe került egy­mással a keresztény nemzeti párt és a Keresztényszociális gazdasági párt. Rassay Károly dr. képviselő­nek főtt a feje tőle, hogy a ke­resztény egységet miképen tudja megmenteni és kielégíteni a kü­lönféle aspirációkat. Az egyezkedés folyamán minduntalan újabb és újabb páríaiákulások bukkantak elő, ánlc.gák a jogosultság va- í lami látszanivak Mindannyi kebel- beli párt volt. A községi választások kérdésével foglalkozott a ÍV. választókerület Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja szerdán a Vigadóban tartott nagy­gyűlése is. Dr. 1/áss József nemzet­gyűlési képviselő változatokban gaz­dag háromnegyedórás beszédében találóan fejtegette a közelgő válasz­tások alkalmából követendő eljárás módozatait. A szónoklás klasszikus magaslatán beszélt dr. Wolff Károly és utána Rassai Károly, a kerület képviselője. A volt Méhely-párí a választások után azzal vonult vissza a csata­térről, hogy a községi választáso­kon nem vesz részt, de az utolsó napokban mégis megmozdult. — Szá­molni kellett a II. kerületi iparos- körrel, mely annak idején Rassay Károly javára visszaiéptetíe jelölt­jét Német Józsefet, rie kikötötte a méltányos kárpótlást a községi választásoknál és Rassay állta a paktumot. Csakhogy az iparoskor 4 rendes és 2 póttagot követelt a 6 kerületi választmányi tagságon kívül. A Kollár-párt is erősen közele­dett és állandóan megvolt az a le­hetőség, hogy a kerület régi függetlenségi pártjával karöltve, listát állít. Áz Iparoskőrrel való meg nem egyezés esetén csatlako­zott volna e polgári párthoz, ami a sikert már kétessé tette volna, A munkásság két táborra oszolva követelt 2—2 helyet, — és ami a legnagyobb veszedelmet jelentette, a nők 4 helyet kívántak maguk számára. Ezt a zűrzavart növelte a katholikus autonómiák követelése, amelyek mindegyike érvényesíteni akarta a maga vezetőit, — külön jelentkezett Kiss Menyhért pártja és az utolsó órában dr. Vladár Tivadar a régi Lendl-párt zászlaját akarta kibontani. Amikor ebbe a zűrzavarba mégis sikerült némi összhangot teremteni s már csak jelentéktelen személyi kérdéseket kellett Rassay-nak el­intéznie, hol egy kis taktikával, hol egy kis erőszakkal, — akkor jött a vészkiáltás a hegyen túlról: — el kell helyezni Haller Istvánt és a Virter-pártnak azt a részét, metv mint Ilí-ik választókerület a Il-ik közigazgatási kerület terüle­tére esik. Ekkor kezdett minden tótágas! áll an í. Tizenegy frakció állott szemben egymással és sehol egy hely sem volt már kiszorítható. Fertsek Gyula törvényszéki biró, az autonómiákra és a női szervezetre támaszkodva, külön kész listával várta a párt- határozatot, a Polgári Kör forron ­gott, az Iparoskor szerzett jogaira hivatkozott habír ott Rassay sze­mélyére való tekintettél, hajlandó­ság volt az engedékenységre. Nagyzolt hírek keltek szárnyra a Méheíy-párt állítólagos szervezett­ségéről, amit a szociáldemokraták is támogatnak. Sokan a zsidóság föllépésétől is tartottak s úgy az utolsó két körülmény mégis enge­dékenységre bírta a keresztény pártokat és szerdán éjfélkor meg­történt a végleges egyezség, mely az alábbi listában nyert általános kielégülést: Törvényhatósági bizottsági tagok: 1. Haller István 2. Dr. Rassay Károly 3. Alpár Ignác 4. Fertsek Gyula 5. Dr. Wolff Károly 6. Rose Henrtk 7. Pancsik János 8. Tolnay Lajos 9. Faber Fülöp 10. Papanek Ernő 11. Dr. Bozóky Ádám 12. Kertész K. Róbert 13. Dr. Juhász István 14. Németh József 15. Szabó Mihály 16. Kollár Lajos 17. Dr. Magyar ístfán 18. Szlovacsek József 19. Dr. Koznia Jenő 20. Ringeisen Aladár 21. S:mon Ferenc 22. Dr. Divényi Károly 23. Csiky Ernő 24. Nikolics Béla 25. Dr. öttömössy Zenó 26. Bagyik Vince 27. Dr. Weiszmár József 28. Csóka Lajos 29. Boór István 30. Váli Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom