Budai Napló, 1922 (20. évfolyam, 722-762. szám)

1922-05-27 / 744. szám

XX. évfolyam. 744. szám. Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Előfizetése egy évre 280 kor., félévre 140 kor. Egy szám: 6 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1., Bors-utca 24. Telefon: 129—96. Felelős szerkesztő: VIRAÁG BÉLA. Hirdetések ára: Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésénél 10 korona. 20 mm. magas hirdetés 200 K. Nyilttér sora 80 korona. Szöveg után 100, szöveg között 200 korona. — A hirdetések dija a megrendeléskor előre fizetendő. 1922. május 27-én. Választás előtt. 13 párt volt Budán, 8 párt lajstromát elfogadták. — ß Gazdaságpolitikai Párt előtérben. - ß választás nagi? csalódásokat, nag\? meglepetéseket hozhat. Elkeseredett, kemény küzdelem indult meg péntek délután az egyes pártok részéről, hogy a választás napján minél nagyobb számú választót állíthassanak sorompóba. Már a lajstrom megállapító ülésén törlént fel­szólalások is izgalmat okoztak, de Buda szerencséjére Bozóky Árpádban olyan pártatlanul igazságos elnököt kaptunk, aki minden kicsinyes piszká- lódást nyugodtan elsimított. A különböző pártok valami kü önös idegeskedéssel vannak a fiatal de erőtől duzzadó Gazdaságpolitikai Párt iránt, amelynek közszeretetben álló vezére Becsey Antal töltetlen számíthat a budai polgárság nagyarányú támogatására és mely párt legközelebb állván az emberekhez, talán a legnagyobb pártolásra számíthat. Mert végre a szavazó polgároknak mégis csak eszükbe jut, hogy olcsóbb kenyér, olcsóbb ruha kellene s ezt csak gazdasági alapon lehet elintézni, de politikai frázisokkal nem. A választási küzdelem nagy szin- játékának első felvonása után május 24-én gördült le a függöny. Akkor íárt le az ajánlási ivek bemutatása. Buda népe ismét megmutatta, hogy a haza védelmében csak törvényes, lovagias, emberszerető eszközökkel kiván küzdeni. Feszült figyelemmel kisértük a második felvonás kifejlődését: a választási ajánlások kiegészítését, a választó polgárok pártok szerinti elhelyezkedését, a szavazásra való felkészülést, a kapaciíálás családi, vendéglői, kaszinói szervezeti és egyéb kifejlődését. Az ajánlási iv benyújtása még csak azt jelenti, hogy Buda és lakói 8 párt jelöltjei között választanak : Választják a legjobb, á legszimpá- tikusabb, a legértékesebb listái. És ahogy mi a budai hegylakó szabad polgárokat ismerjük, azok nem engedik magukat üres jelszavak, divatos kortesfogások, mézes-mázos ígéretek, hangzatos plakátok által befolyásolni, hanem kiválasztják a sok lista, lajstrom, névsor közül a legjobbat, a legtaríalmasabbat, az egyenes utón járókat- a nyílt sisak­kal harcolókat. Az ajánlási iv csak ethikailag kötelez. Ahol bármiféle kényszer: hivatalos, baráti, 'családi vagy jel­szavas _ pressio alatt írták alá a jelölő ivet, bátran és gondolkozás nélkül^szavazhatnak más pártra. A fő és magyar, nemzeti szem­pontból döntő kötelesség, hogy mindenki függetlenül, szabadon és a lelkének legjobban megfelelő lista változatlan megjelölésével adja le a szavazatát. Mert a választás ered­ményét legkedvezőtlenebbül azok a választó polgárok fogják befolyá­solni, akik indolenciából, kényelem­ből, gyávaságból, nemtörődömség­gel nem fognak szavazni, ami egyéb­ként is 2000 K büntetéssel is jár. Minden budai polgár első köteles­sége tehát, hogy junius 1-én jelen- ! jék meg a választási urnánál, — a | nagy plakáton meg van jelölve, hogy ki, melyik választási küldött­ségnél szavaz — és változtatás nél­kül adja le szavazatát arra a pártra, amely szive szerint a legjobb hon­mentő elveket vallja, okos gazdaság- politikával a kenyeret, ruhát olcsóbbá teszi és egyuttaí Buda legjobb fiait állítja a küzdő jelöltek csatasorába. A pártok jelöltjei a szavazó listán oszlopokba róva fel lesznek tüntetve ás minden lista felett lesz egy négy­szög, abba a szavazó — változtatás nélkül, — kereszt jelet tesz s ezzel adja le szavazatát, hogy’melyik párt jelöltjeit kívánja a parlamentbe kül- j! deni. S Mi, akik kezdettől fogva nem foglaltunk állást egyik párt mellett sem és minden pártnak egyformán megnyitottuk lapunk hasábjait, szí­vesen tájékoztattuk olvasóinkat az újabb, az ország gazdasági hely­zetét a pártpolitika fölé ’ helyező alakulásokról, amely programm közelebb áll a mindennapi élethez. Most is azt hangoztatjuk : a fő, hogy mindenki, akinek szavazati joga van, junius 1-én reggel 8 órakor vagy a nap bármely szakában este 8 óráig jelenjék meg a nagyplakátokon megjelölt és lakásához legközelebb álló szavazó urnánál és változtatás nélkül jelölje meg azt a pártot, melyre szavazni akar. Ez most minden igaz magyarnak első kö­telessége, mert csak igy nyilvánul­hat meg a nemzet akarata. A szavazólapot ott kapja a bizott­ságnál. A szavazás titkos. Mindenki borítékba teszi és adja le szavazatát. A szavazó lapokat minden párt bizalmiférfia előtt bontják fel és számlálják össze. Nem kell tehát a szavazópolgárnak sem a hatóságtól, sem a pártok vezetőitől, sem más ! láthatatlan hatalomtól, csak a saját lelkiismer ététől félnie. A lajstromok megállapítása. Izgalmas órákat töltött a válasz­tási bizottság és a kiküldött bizalmi férfiak nagy társasága, péntek dél­ben a budai vigadóban lévő köz­ponti választási iroda nagy termé­ben, mely máskülönben a polgári házasságok esketési terme. A lajstromokat elfogadó és sor­rendjüket megállapító ülésen az egyes pártokat a következők kép­viselték: 1. a Magyarországi Szociál­demokrata Párt: Blaschkó Arthur és Pásztor Imre. — II. ,Nemzeti Polgári Párt: Arányi István. — III. Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Ellenzéki Párt: Csefkó István. — IV. Keresztény Szociális Párt: Flanyek Gyula. — V. Ke­resztény Egység Tábora: Joanovich Pál, Südy Aladár. — VI. Gazdaság- politikai Párt: Ördögh Virgil, Ostián Antal. — VII. Keresztény Nemzeti Földműves és Polgári Párt: Ba- ranski Gyula, Langhammer Károly. — VIII. Függetlenségi 48-as Kos­suth Párt: Fóti Vilmos, Pásztor Béla. Ezeken kivül minden pártnak volt ott több bizalmi férfia. Az ülést 'Bozóky Ádám, választási elnök vezette, elismerésre méltó pártatlan igazsággal és tudással. Az uj választási törvény és a hozzá­kapcsolt rendeletek gondos áttanul­mányozása révén, leszűrt igazságok és a legkulánsabb méltányosság jellemezték minden kijelentését. A budai választókerület választási biztosa di. [Szekeres Sándor Ítélő­táblái elnök bejelentette, hogy az idő rövidsége miatt minden aláírás hitelességét nem volt képes ellen­őrizni, talált több jogosulatlan alá­írást, de általánosságban a benyúj­tott kilenc lajstrom közül nyolc lajstromos ajánlást elfogadott és csak egyet a Nemzeti Szocialista Párt listáját nem fogadta el, mert az ajánlók száma nem elegendő. A választási biztos itéletszerü bejelentése ellen kifogásokkal élni nem lehet, mégis felszólalt Joanovich Pál ny. államtitkár és kifogásokat tett több lista ellen, főleg azt kifo­gásolva, hogy három lajstromot elkésve nyújtottak be, — és ezt megtoldotta egy szólásra nem jogo­sult jelenlévő, aki bejelentette, hogy az egyik lajstromhoz beadott ivek között van olyan, amelyre az illető aláírásgyűjtő otthon irta be a ne­veket. Ezt ülés után maga az alá­írásgyűjtő személyesen beadott nyi­latkozatában hazug rágalomnak bé­lyegezte, kérve a bűnvádi eljárás megindítását a rágalmazó ellen. Fóti Vilmos kifogásolta Flanyek Gyula jelöltetését, mint inkompa­tibilist, amit azonban az elnök fel­hívására vissza is vont. Baranski Gyula dr. kérte az elnököt, hogy ragaszkodjék a választási rende­letekhez, mire Bozóky Ádám dr. elnök általános helyeslés között ki­fejtette nézeteit és bejelentette, hogy a választási biztos bejelentését tudo­másul veszi. Ezután megállapították sorshúzás utján, a választási-lapon az egyes listák sorrendjét, melynek megfelel a fent közölt és római számokkal jelölt sorrend. Megállapítást nyert, hogy Szatala Emil a jelöltségtől vissza lépett és helyesbítették a foglalkozást Várnay Alajos jelöltnél, ahol ahelyett, hogy a: kelenföldi iparoskor elnöke, azt vették be, hogy: — építőmester. Az izgalmas ülés ezzel véget ért. Tudnivalók. Budán a ‘ választás junius hó 1-én csütörtökön lesz és reggel 8 órától este 8 óráig tart. A választók 82 körzetben szavaznak s igy egy körzetre átlag ezer választó sem esik. Ezen a napon déli 12 órától kezdve este 8 óráig általános teljes munkaszünet lesz. Folytonos üzemeknél turnusokra osztják az alkalmazottakat és azok ily módon szavaznak. Az üzletek és kereskedések déli 12 órától zárva lesznek. Legközelebbi számunkban közöljük az egyes körzetek szavazó helyiségeinek címét és a közellakók érdeklődjenek, hogy mely körzethez tartoznak, nehogy feleslegesen járkáljanak. Szavazó lapját mindenki vigye magával, mert szavazni mindenki kötetes, aki elmulasztja,-adóval büntetik. Budai jelöltek: Beesey Untai Száray Gyula dr. Lendl Adolf Hrivnyáh János dr. Hády Lajos Király Gyula Báli Gábor Balázs Antal Kaiser Gyula a Gazdaságpolitikai Párt részéről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom