Budai Napló, 1925 (21. évfolyam, 819-843. szám)

1925-04-25 / 828. szám

2 BUDAI NAPLÓ 1925 április 25 Listák. Legutóbbi számunkban közöltük a Ripka-párt jelöléseit a budai kerületekben, mert egyedül ez a párt készült el jelöléseivel la­punk zártáig. Azóta a napisajtó már ismertette a többi párt listáit, de olvasó közönségünk tájékoztatására közöljük alább mi is pótlólag eze­ket a jelöléseket: I. VÁLASZTÓKERÜLET Keresztény Községi Párt; Wolff Károly, Joanovits Pál dr., Szigeti János, Lampel Vilmos, Pakányi Ferenc, Payr Vilmos, Máté István, Wünscher Fri­gyes, Lász Károly, Tomaschek Miklós, Rolla János. Némethy Ernő dr., Stark Fe­renc, Pathó István, Kováts Pál dr., Horváth Imre, Simonides Géza, Nocker Ferenc, Gubicza Lázár, Spur Kálmán dr., Ko- dassy Ede. Szocialista Blokk: Szilágyi Lajos dr., Kéthly Anna, Kaba- kovits József dr., Bánóczi László dr, Laczkó Sándor, Csapó Sámuel, Terletter Tivadar, Fekete Gyula, Treiber Márton dr., Molnár Dénes, Vukovics István, Vig Lajos, Szarka István dr., Engel István, Günther Béla, Fazekas Konrád, Wittich Sándor, Oszter Lajos, Arnhammer József, Strausz Sándor, Nagy István. IL VÁLASZTÓKERÜLET Keresztény Községi Párt; Platthy György dr., Benárd Ágost dr., Bitler Illés, Székely János, Kossalka János dr., Draskóczy László, Mörz Károly, Szent- gály Antalné, Szecsödy István, Radó Sán­dor, Schulek János, Dicsőffy Kálmán, Ámon Károly, Pauer János, Majoross Ottó. Szocialista Blokk ; Fényes László, Rácz Vilmos dr„ Tkal- csec János, Fóthy Vilmos, Reitzer Emil, Szterényi Lajos, Nagy János, Vasinszky Mihály, Schön József, Merze Márton. Pót­tagok : Kertai Ferenc, Kálmán István, Berkó Sándor, Héjj András, Vargha András. III. VÁLASZTÓKERÜLET Keresztény Községi Párt: Perczel Béla, Liptay Lajos dr., Krizs Árpád dr., Südy Aladár, Kiss Menyhért dr., Stadler Nándor, Kloze Róbert, Gál Győző, Lukács János, Dóczy Dénes, Herth Imre» Rudvig Antal, Arany Árpád, Orbán Imre, Kohautek János. Szocialista Blokk: Benedek János dr., Katona Sámuel Bechtler Péter, Kleiner Artur* dr., Sebes­tyén Jenő dr., Vizy József, Berde István, Oeisler Károly, Erdős Sándor, Szántó Ig­nác, Preisinger Ferenc, M. Nagy Balázs, Hasik József, Kálmán Imre, Jungbluth Fülöp. IV. VÁLASZTÓKERÜLET Keresztény Községi Párt: Ernszt Sándor, Sármezey Endre, Csóka Lajos, Bozóky Ádám dr., Divényi Károly dr., Lackenbacher György, Gyulay János, Vizdos Géza dr.t Petajnek József, Vajda Károly, Antalffy Andor, Szabó Mihály, Péch Béla, Neff János, Schauschek Árpád, Vass Imre, Frits Emil, Lőrinczy László, Bisitz- kovits Ferenc, Szakái Lukács. Szocialista Blokk: Bárczy István, Hann Arnold, Németh János, Harrer Ferenc, Blaskó Artur, Lis- sauer Emil, Schach Béla dr., Halász Jó­zsef, Schraud Ferenc, Marton Manó, Ko­vács Péter, Katona Gábor dr., Winkler István, Gunesch János, Mosdóssy László, özv. Háry Istvánná, Rosenauer Lajos, Scheitauer István, Vajda Frigyes, Bunz- lauer Jenő, Nagy Sándor. V. VÁLASZTÓKERÜLET Keresztény Községi Párt: Botzenhardt János dr., Kontra Aladár, Brunecker Lajos, Bauknecht Tamás, Met­telka Frigyes, Udvardy János, Kricsfalussy Mihály, ifj. Wéber József, Deveskovy Fe­renc, Held János, György Andor, Kakuk József, Gebhardt József, Kuncze Lajos dr., Stachmann Alajos. Szocialista Blokk: Büchler József, Vörösváry Miklós dr., Vitéz Endre, Schubert Sándor, Knur Pálné, Milkovics Vazul, Steiner Dezső, Gattein Henrik, Leitkan József, Király József. Zen- ger Vilmos, Soós Gábor, Révész Károly, Nagy Andor, Babits János. Szemfényvesztés, amit a blokk csinál Bárczy István nevével a IV.' választókerületben. A Vízivárosban megpróbálta Bárczy egy szabad­elvű párt összeállítását és több ko­moly közéleti tényező szívesen állott melléje, de már a nagy bak­ugrást a szélső baloldalra nem akarták utána csinálni azok, akik­nek abszolúte semmi közük a szociáldemokrata szakszervezetek politikájához. A cél azonban az volt, hogy a vezér nélkül maradt szabadelvűeket átcsábítják így a szocialista oldalra és jelölték a lista élén Bárczy Istvánt, aki már hetek óta Párisban van és sejtelme sincs arról, hogy itt is jelölték. Ő csak arról bírt tudomással, hogy őt a XIII. választókerületben az Ehrlich féle listán jelölik és vezeti ott a listát, mégis tudomása és elfogadó nyilatkozata nélkül jelölték a vízi­városi blokklistán mint listavezetőt, ami nyilvánvalóan csak ügyes kor­tesfogás és szemfényvesztés. Csak­hogy a Bárczy által elhagyott tábor e választási trükk dacára tudja, hogy most már mi a teendője és a Víziváros konzervatív-liberális választói a polgári párt zászlaja alá sorakoztak. Ezzel a szocialista­demokrata párt hathatósan elősegí­tette a Vízivárosban a régen kívánt béke és konszolidáció megterem­tését. A választási névjegyzékek átvizsgálására a központi választmány kiküldöttjei: I. kerületben: Joanovics Pál, Perczel Béla, dr. Platthy György. II. kerületben: Bozóky Ádám, dr. Kozma Jenő, Wolff Károly. III. kerületben: Botzenhardt János, Hil­bert Vilmos, Szilágyi Károly. Ákvinkum fürdőváros. Kaptuk a következő sorokat: Hovatovább, jóleső szállóigévé válik az a két szó : Buda fürdőváros ! Fővárosunk közönségének nagyrésze előtt sem ismeretes, hogy ennek a program­nak egyik legszebb kilátásokkal kecsegtető része az Acquincum — Római fürdő problémája, amely pompás régészeti adottságaival, ki­meríthetetlen üdítő forrásaival mu­tatja azt a hatalmas keretet, amely a főváros budai oldalának eme legészakibb részén alkalmas arra, hogy tökéletes fürdővárossá tegye Budát. Ennek a vidéknek vannak fanatikus barátai, akik amig egy­részt hódolnak a római kultúra gyönyörű emlékének, addig más­részt tisztán látják a szép feladatot, amit a magyarság munkájának kell megvalósítani. A Budai Napló szer­kesztője is ezek sorába tartozik, aki a megvalósulás küszöbén jut­tatta annak a szervezetnek a meg­alkotását, amely a kerület legjobb erőit óhajtja egyesíteni a nagy perspektiváju terv megközelítésére. A szervezkedési munkálat sikeré­nek záloga Szilágyi Károlynak az agilitása. Szokva vagyunk ahoz, hogy az ő munkáját siker kiséri és minden remény megvan arra, hogy ez az elhanyagolt vidék is rálép a fejlődés útjára most, amikor Szilágyi terveit támogatja Ripka Ferenc dr. kormánybiztos, aki maga is meggyőződéses hive e vidék nagy hivatásának. (Aláírva : — Egy Buza-utcai la­kos, aki ma még gyalog kényte­len hazajárni.) Fáber Fülöp jelöltetését a Ripka-párt listáján nagy örömmel fogadta a Rózsa­domb és környéke polgársága. Ős, budai, benszülött patrícius család ez, ahol apáról fiúra száll hagyományképen a Pesti Mol­nárok és Sütők Gőzmalnának igazgatása. A Nemzeti Szalon művészeti egyesület május hó 9-én d. u. 4 órakor tartja rendes közgyűlését az Erzsébetién székházában. Kozma Jenő dr. barátai és tisztelői május hó elején a budai Vigadó éttermében nagyszabású társas­vacsorát rendeznek kormányfőta­nácsossá történt kinevezése alkal­mából. A vacsora pártállásra való tekintet nélkül vesz részt a Vízi­város, sőt egész Buda számottevő társadalmának szine-java. Medgyaszai István építőművész, a Hollós Mátyás Társaság tagja április 27-én d. u. 5 órakor a magyar művészetről tart elő­adást a Nemzeti Szalon Erzsébettéri szék­házában. — A szalon kiállítása április 29-én zárul. (lásd a Ruppert és a Rassay esetet) s a tábor most egy kórusban zengi megrokkant vezére" dicséretét s ez alapon talán — kórisía pártnak nevezhetnénk azt a pártot, mely minden, csak nem — demokratái Platthy György dr. megvásárolta Tóth Lajostól a III. kerületi Remetehegyen a 2004., 2005., 20C6. és 2007. helyrajzi szám alatti telkeket 12 millió koronáért. A vörheny főleg az I. kerületben még mindig járványszerűen jelentkezik — azon­ban Óbudán és a Vízivárosban már erősen csökkent. Az I. kerületben még számos influenza esetről is ad hírt a hivatalos kimutatás. Az Óbudai Gázgyár az Alföldi Közműve­lődési Egyesület bevonásával fényesen si­került Jókai-ünnepet rendezett vasárnap este. Az ünnepen nagy és előkelő közön­ség jelent meg, amelynek soraiban ott voltak: TUpka Ferenc dr. kormánybiztos és neje, Rózsa Károly és Szűcs igazgatók és nejeik, a gázgyári tisztviselők és mun­kások teljes számban. Az estélyen közre­működtek : Vikár Béla író, Medveczky Mária szavalóművésznö, Kály Mária zon­goraművésznő, a gázgyár énekkara és zenekara. A több száz főnyi közönség lel­kesen ünnepelte s sürü tapssal jutalmazta az előadókat és Ripka Ferencet. A RÉGI JÓ FILÁ-ban, a régi jó cigány: Farkas Vincze muzsikál. Két terv. A tabáni temetőben eltemetett 48-as honvédok sírjait most, hogy a teme­tőt kiüritik -- megbolygatják. A Tjollós THátyás Társaság március hó 4-én tartott ülésén elhatározta, hogy megkeresi a kor­mánybiztost, intézkedjék aziránt, hogy e szent hamvak a Tjalászbástya nagy tornyá­ban helyeztessenek el, mely hely legjobban megfelel az ő dicsőségüknek. — Legutóbb a krisztinatéri Polgári Kaszinó is foglalko­zott e kérdéssel, ahol az a terv merült fel, hogy e honvéd ereklyék számára a Talota- téri parkban emeltessék megfelelő mauzó­leum, amely szép terv kivitelét csak épen az építési költségek nehezítik. Visszafelé sült el az a Vázsonyi- féle jó vicc, hogy a Ripka-párt “férfi“-pártnak is nevezhetné magát, amire már ott a vacsorán megje­gyezte valaki, hogy nem is olyan rossz párínév volna: — A férfiak pártja. Amivel szemben a Vázsonyi vezérlete alatt álló pártot a vezér állandó táv-fecsegése és kivénült primadonnákra valló élcelődése ré­vén egészen bátran a „ Vénasszo- nvtf&“-pártjának lehet elnevezni. — Olvasóink köréből viszont azt a megjegyzést kaptuk, hogy a szo- ciálista-blokk listaállító tárgyalása valóságos színház volt és az öreg primadonna végül is kimart maga mellől minden fiatal primadonnát Grand Restaurant belső téli helyiségeiben esténkint SOVÁNKA GYÖRGY teljes zenekarával muzsikál ESPLflnflSE-KáVÉHáZ Lukács-fürdővel szemben Szimfonikus kvartett minden este 8 órától Hideg vacsora Kávé gurmandoknak: Török kávé! OLCSÓBB lett a kelmefestés és vegytisztítás! IRERCZER fest tisztít mos Főüzlet: V., Lipót-körut 19. sz Fióküzlet; II., Fő-utca 60. sz . • .Telefonszám: 162—68. • * Győződjön meg áraimról! BUDAI VILLAIUOSSÁ6I VÁLLALAT cégt.: NAGY LAJOS LÁSZLÓ elektrotechnikus j Tei.: 186-551 Elektromotorok, Dinamók, Transzformátorok-------eladása és szakszerű javítása. — Világítási, er őátviteli berendezések, valamint házak és villák legtökéletesebb szerelése. BUDAPEST, 11 RETEK UCCA 37. SZÁM | Csekksz. 10754 | MOTOROK, DINAMÓK ÉS SZERELÉSI ANYAGOK ÁLLANDÓ RAKTÁRON

Next

/
Oldalképek
Tartalom