Budai Napló, 1923 (20. évfolyam, 763-795. szám)

1923-03-11 / 772. szám

2 BUDA NAPLÓ remteni. Panaszolja még, hogy a budafoki helyiérdekű vasút a vég­állomáson igen gyakran egészen elzárja a Budafoki-utat s ilyenkor az ottani kis szkvérek miatt a ko­csiknak visszafordulva, nagy kerü­lővel lehet tovább haladniok. Kéri ennek a helytelen állapotnak a meg­szüntetését, amit a jelenlevő Mari- novich főkapitány meg is ígért. - A közlekedési rendőrségre vonat­kozólag pedig kijelenti, hogy az ma mindössze huszonhat főből áll, reméli, március elejére kiegészítheti ötven emberre, ami egyelőre ele­gendő lesz. A végleges szolgálati utasítást egy-kéí hónapi gyakorlat után fogják kidolgozni. A Budai Polgári Kör ez évi rendes köz- j gyűlését e hó 1-én tartotta, melyen a vá- \ lasztmány tagjait választották meg és a j váratlanul jött ellenzéki támadás darára ! a hivatolos lista ment keresztül. A köz- j gyűlést hatalmas társasvacsora követte, j Választmányi tagok lettek három évre: j dr. Barsi Jenő, dr. Berzeviczy Albert, j Biscara Endre, dr. Bozóky Ádám, dr. Di- j vényi Károly, Fáber Fíilöp, dr. Fertsek j Gyula, Fényes Miklós, dr. Frommer Zsig- - mond, Gallina István, Hammeri Sándor, j dr. Hennyey Vilmos, Heyduk Ödön, dr. Kol- j lár László, dr. Kozma Jenő, Müller Jó- j zsef, br. Natorp Tivadar, dr. Öttömösy Zeno, dr. Póka Ervin, dr. Ringeiser Ottó, Tarkovich Adolf, dr. Téry Tivadar, dr. Thury Zoltán, Wolfrumb Károly, — egy évre: Lukachich Ernő, dr. Oláh István, Prost János. — A számvizsgáló bizottság tagjai egy évre: Kukányi Ernő, Sellner Béla, Szemes Ferenc. Böjti estéi során márc. 15-én a Budai Polgári Kaszinóval egyesült Krisztinavárosi Kaszinó kiváló mű­sort nyújt megválogatott közönsé- j gének. Sally László dr. szeminá- j riumi igazgató ad elő és Szobihardt S Mária, Vártay Lajos, Dóry Lehelné j egészítik ki gazdag tehetségükkel i az estét. Három apró színdarab a lehető legbravu- rosabb előadásban tette kedvessé és élve­zetéssé a Jóbarátok egyesületének estélyét e hó 4-én. A Katii. Kör nagytermét meg­töltötte a közönség és tapsolta a műked­velőket, akik e téren a legjobbat nyújtot­ták. W. Tolnai Mariska, Barta Ilus, J. '(Ko­vács Gizi, színpadra termett művésznők, de kis szerepeikben is nagyon jók voltak Far­kas Manci, D. Dobos Róza és Deák Emma. j A férfi szereplők végig a lehető legjobbat i nyújtották. Sárosí Ferenc rendező buzgói- : kodása folytán teljesen hiányzott a műked- ■ velő előadások rettenetes naivitása és bántó 1 darabossága. Sajnos, hogy ez a szorgalmas j művésztársaság állandóan deficittel küzd : az olcsó helyárak miatt, mert az ilyen es- j ték rendezése nagy költséget igényel. — j Március végén Herceg Ferenc vigjátéka A testőr kerül sziure, azután a Nani. A Pálos-rend az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend visszatelepí­tése érdekében a Fő-utca 18. sz. alatt székelő Mária-Remete Nagy­boldogasszony Egyesület a közel • múltban erős mozgalmat indított. A főváros legutóbbi közgyűlésén Haller István jegyzett be indítványt a Hűvösvölgy közelében lévő Mária- Remete kegyhelyre való letelepítés érdekében. A fehérbarátok mostani rendházából, a világhírű Czenszta- chovoból három rendtag már is itt tartózkodik és tárgyal az illetékes té­nyezőkkel. A letelepítés érdekében (mely úgy lehet, hogy újabb tárgya­lás folytán Pécsen történik) az ira­tokat már el is küldték Rómáha s a tervet a Vatikánban is örömmel fogadták. Minden remény megvan arra nézve, hogy a kétszázados j jubileumot már az újra életre keltett | •i pálos-rendfogjamegünnepelni 1925- j • ben. A pálos-rend története 1225- j í ben való megalapításától kezdve ! teljesen összeforrott a magyarság ■ történelmével, a kiváló férfiaival ki- ; törölhetetlen nyomokat hagyott iro- ! ; dalműnkben, művészetünkben, sőt ! j a nagyképességü Fráter Györggyel j S a politikánkban is. A rend szabá- j , lyai sok mindenben emlékeztetnek j | még ma is arra, hogy a pálosok i I magyar eredetűek. Szeptember 11-én j I minden pálosrendi áldozópap gyász- i misét mond Nagy Lajos királyért ! és családjáért. A czensztachovoi 1 kolostor egyébként is tele van ma- \ gyár emlékekkel. Ott van Salamon j király képe a zárdában, Szent István j és Szent László szohra a templom j bejáratánál. És hogy a sok emlék, j mely mind Magyarországra mutat, j milyen elevenen él a messzi lengyel ! kolostorban, arra nézve jellemző, | hogy az ottani barátok közt felve- j födött az a gondolat, hogy Nagy l Lajos királynak szentté avatását ; kérjék a Szentszéktől. Az egykor hatalmas rend 300 kolostorát II. Jó­zsef vette el. Buda szívesen látná, ha a nagymulíu rend itt tele­pedne le. Alom, szép tündérálom gyanánt ápolgat- ják sokan Óbudán egy posztó-szövő gyár­nak a felállítását. Valamikor régen, a XIII. században virágzó posztó-ipar volt a Ró­mai-fürdő— Akvinkum környékén és ezt az időt szeretnék visszavarázsolni az álmo­dozók, amikor gazdaságilag is csak hasz­not hajtó lehet, mert szűkre szabdalt or­szágunkban egyetlen ilyenfajta gyár sincsen. A helyet is kiszemelték már, szentendrei- úti vámnál kijebb fekvő területen (ma egy félbehagyott légiagyár van ott) ahol a va­sút és hajóút közvetlen közelében megfe­lelő helyen volna a posztógyár, mely gaz­daságilag nagyot lendítene keserves sor­sunkon, elszakadt, elnyűtt, ki-beforditott ruhánkon. Jó volna ...........de nincs! és ez ért az álmok csak folytatódnak, mozgo­lódnak s a szegénységünk marad meg, kopott kabátunkat hagyya meg cégérül. A varosmajori templom, mely tor- jj nyán kívül már tető alatt van, ked- [ vés témája a pesti sajtónak azóta, I hogy közöltük a képét. Külsőleg ! tetszetős és jó Kriegs Au, a tem- | plomépitő lelkész most abban fáj- \ ialja a fejét, hogy belső berende- 5 zését miből és miképen fogja elő- í teremteni. Híveitől már nem sokat i ! várhat," másokban pedig kevés az $ ; érdeklődés. A város most egyen- jj ! geti a templom környékét s ennek j ! áldozatul esett egy hatalmas jege- j nyefa és néhány hitványabb fa is. j Tavasszal rendezik a talajt körü- j lőtte, amivel megindul az egész I Városmajor rendezése. j Stengel fogászati rendelő 11., Margit- ‘ körút 31. Telefon 191—04. j Óbudán hiányzik a szegényház, j pedig ott is, mint minden város- 1 részben, van sok szerencsétlen, aki­it nek szüksége volna rá. A Kiskoroná­id utcai iskolában szépen sikerült \ Petőfi-ünnepe vetette fel azt az esz- jj mét, hogy ezt a polgári iskolát ; mielőbb át kell helyezni a Kolozsy- téren levő iskolaépületbe s az igy felszabadult, iskolai célokra alig ’ alkalmas épületet szegényházzá kel­lene átalakítani. A kültelkiek világítása megdöbbentően el- ; hanyagolt — panaszkodnak Kelenföldtől jj . Óbudáig az érdekelt ott lakók. A petro jj ; «umlámpák oszlopai még itt-ott állanak j 5 e lámpa sehol sincsen. A közerkölcs és ( közrend súlyos csorbákat szenved eze­ken a vidékeken, de lehetetlenné teszi ez a szomorú állapot a társadalmi életet is, mert esti 6 óra után nem meri senki a la­kását elhagyni Ezen a nehéz és az illeté­kes hatóság által igazán megszivlelendő helyzeten a villanyvilágítás kiterjesztésével lehetne egyszerűen segíteni, aminek költ­ségéhez az érdekeltek is szívesen hozzá­járulnának némi anyagi támogatással. Kidturdátum a Győri-uti polgári iskolai tanárképző (Pedagógium) ötven éves fennállása. Az intézet különösen szomorú jelenünkben rendkívül fontos hivatást tölt be, mert amig a középiskolai tanárok képzésére az utódállamok már be­rendezkedtek, a megszállott ország­részek polgári iskolájának tanerőit a Pedagógium szolgáltatja, mint­hogy szomszédaink egyikének sincs polgári iskolai tanárképző főisko­lája. Ilyenformán kulturális fölé­nyünk, Budapest vonzóereje preg­nánsan jut kifejezésre. DIVATOS ESTÉLYI RUHÁK: II., Szász Károly-utca 4. szám II. 5. Margit-szalón. Petőfi. Nagyhatásúnak ígérkező Petőfi-ünnepet rendez e hó 11-én fél hét órakor a Kaíh. Kör dísz­termében a „Budai Kath. Legény- egyesület“ amelyen Csik József nemzetgyűlési képviselő mondja az ünnepi beszédet, Zilahy Gyula, Ivá- nyi Irén és Somody Pál a Nemzeti színház tagjai előadják a „Petőfi otthon“ cimü egyfelvonásosí, a Kör műkedvelői pedig „Emlékezés a költőre“ cimü drámai játékot. Petii Mór a poéta Petőfi női eszményei­ről tart előadást, Mancher Mancika énekel, Veress Sándor és Kö- nigschíögel József zongoráinak s a Budai Munkás Da árda énekei. A pompás műsorral biró est be­lépő dija 120 korona. — A Sváb­hegyi Polgári és Közművelődési Kör szintén vasárnap rendezi Petőíi- ünnepét d. u. fél 5 órakor a Diana- uti iskolában, ahol az ünnepi be­szédet HUbert Vilmos mondja s azt érdekes műsor kiséri. Petőfit és Március idusát együtt ünnepli e hó I4-én ésíe 8 órakor az „I. kér. ipa­rosok és Kereskedők Köre" a Déli vasút uj éttermében tervezett ünnepen, abol az ünnepi beszédet Szávay Gyula mondja, Vi- raág Ilonka interpretáló művésznő Endrődí Sándor „Kuruc fohász“-át szavalja és a nagy idők emlékét lapunk szerkesztője méltatja. Vendégeket szívesen lát az el­nökség. Fénypontja volt Óbuda szépen fejlődő kulturális életének a Szent Alajos árvaház javára rendezett márc. 4-iki műsoros est, melynek gazdag és művészi számai messze tulszárnyajták a műkedvelői nívót, bár jóreszt tehetséges dilletánsok működtek közre. A Dalkoszoru- Dalfüzér egyesült dalárda Zöld Ká­roly karnagy vezetésével leghatáso­sabb magyar dalokat adta elő na­gyon szép előadásban. A dalárda összhagja, kiváló fegyelmezettsége, pompás hanganyaga és előadása a zsúfolásig telt terem közönségéből a vihoros tapsok egész sorozatát váltotta ki. Ezután Hilberth Vilmos szfőv. biz. tag emelkedett ünnepi beszéde következett, mely értéké­vel és szépségével a nemes ma­gyar érzéseket hathatósan élesz­tette. A Keresztény Társaskör ze­nekara dr. Labuda Ferenc karnagy avatott vezénylésével három ked­ves darabban mutatta be tehetsé­gének legjavát, kiváló együttesének a közönség által is nagyon meg­becsült értékeit. Magasztos ünnepi hangulatot adott az estnek Bihari Ákos, a Nemzeti színház tagja, aki megrázó erővel szavalt XVIII. szá­zadbeli kuruc verseket: Ocskay Lászlóról, Rákóczi búcsúja és a Legenda cimüeket. A magyar haza- szeretet hatalmas lángja lobogott, ragyogott, világított a fenségessé­gig emelkedő előadásban. Á ma­gyar lélek zokogott benne és a magyar szív félelmetes indulatai törtek ki mélységes erővel, a leg- müvészibb kidolgozásban belőle. Rákóczi búcsúja a közönség könny- áradatában olvadt fei és a meg­szűnni nem tudó ováció s szerAet- nyiivánitással végződött. Felejthe­tetlen emlék marad Óbudán ez a legigazibb művészetet adó előadás. Két egyfelvonásosban még a vi­galmi gárda kiváló erői jelesked­tek :■ Hegyi Gizi, Müller Ilus, Sz. Kovács József, Georgi István, Kovács János, Kiss Gyula, Georgi András, Ráth Béia, Juhász Pál, Ráth Lajos, akik dicsérendő tehet­ségük teljes érvényesítésével emel­ték az est sikerét. A rendezés fá­radságos munkáját Ráth Ferenc vé­gezte nagy agilitással, művészi kész­séggel buzgó segítőtársaival Borosa Károly, Gebhardí-tal és Schäff­ler Ignáccal az élén. | lvUZ<U 1U /U CllgCUlllCliy UclI l Cu^Cw UlllCIViy Lohr Inna %»£ udvari szállító. II., Fő-utca I (Lánchid-épület) Telefon: 41-87. Elvállalja bárminemű iidevirágokból koszorúk, csok­rok készítését. Pontos kiszolgálás, jutányos árak Margit-szelon varrono. Szász Károly-u. 4. 11., 5. Modelkosztüm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom