Budai Napló, 1929 (26. évfolyam, 936-978. szám)

1929-02-10 / 941. szám

XXVI. Buda érdekeit a várospolitika, a közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáld újság. Felelős szerkesztő : Hirdetések ára: Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésnél 50 fillér. 20 mm. 1929 évfolyam. Előfizetése egy évre 20 pengő', félévre J© pengő. magas hirdetés 5 pengő.* Szövegsor ára 4 pengő. február Egy szám 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal ; V1RAAG BÉLA Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. 10. 941. sz. I., Bors-utca 24. Délután 5—7-ig. Telefon: 502—96.----------- MIMII A hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. Los von Pest! Buda megégne saját kincseiből — Mines semmiféle programra 2 A Városházán ma nem városi politikát csinálnak, hanem Város­házi politikát. Olyan alárendelt kérdések foglalják el a tanácsot és a közgyűlést, amelyek egyálta­lában nem érdekelnek a városban senkit. Egészen mellékes, hogy Nagy Péternél, vagy Kis Jolánt választják-e meg óvónőnek, — mel­lékes, hogy melyik tanácsjegyző­ből lesz főjegyző, vagy melyik káplánból lesz plébános. Buda­pest népe szorongva lesi, hogy hol nyílnak meg új munkaalkalmak, miképen olcsóbbodik az élet, mert senki sem tud megküzdeni a nehéz viszonyokkal. Iparos, ke­reskedő. ügyvéd, orvos, festő, író, szobrász itt megélni nem tud. A kishivatalnokok ^ légiója kis fize­téseke]! tengődik, a munkás aggódva várja a szombatot min­den héten, mert tudja, hogy a gyár csak raktárra dolgozik. És nincs senki, aki komolyan foglalkoznék ezekkel a kérdések­kel azokon a helyeken, ahonnan segítséget vár a gyötrődő pol­gárság. A város tanácsának per- manenciábao kellene lennie-, hogy a budapesti nép nagy problémái­nak megoldását keresse. Nem az üzemek révén. Nagy gazdasági átalakuláson kell átesnie Pest­nek, új energiák beállításával, új gazdasági rendszer mellett. A régi csizma elkopott, amelyben eddig jártunk és nagy is ennek a kisíábú nemzedéknek, nem tud benne járni. Üj csizma kell és nincs hozzá kellő csizmadia. Vágy hogy sok is van. Minden párt csak uralkodni akar a tömegeken, nem pedig szolgálni a tömegek érdekeit. Nem a város polgársága, hanem a pár­tokon belül faragnak bálványo­kat, amelyek csak áldozatokat követelnek, csak a nyomort nö­velik, de enyhülést nem hoznak. A sárban járó pártpolitika apró pozíciókért harcol, ahelyett, hogy nagyvonalú koncepciókat vitatna meg. A kormány felépítette a ki­kötőt, amelyhez fogható alig van Európában és a város, mint a csiga mászik a nagy eszme nyo­mán, mint aki évtizedekig ráér leszedni annak gyümölcsét. A budai gyógyforrások melegvize elfolyik a Dunába ahelyett, hogy egy csatornába fogva táplálná az új nagy téli kikötőt, ahol jég­mentes menedéket találna min­den dunai hajó Regeüsburgtól Gáláéig. Negyven év óta rágódik a Gellérthegyre vivő lift kérdé­sén ez a város, mert nem tudta megérteni a Gellérthegy jelentő­ségét, amelyben a Városházán j nem látnak mást, mint egy | iromba sziklát, amellyel nem tud- I nak mit elkezdeni. A föld méhe I itt a hegyek alján dús ab ban ontja gyógyító kincseit, mint bárhol a világon és a mi gazda­sági sebeink mégsem tudnak sehogy sem begyógyulni tőle. Más élelmes városok külföldön aranyra váltják fel gyógyforrá­saik minden cseppjét. Mi még ott tartunk, hogy nem víz kell a magyarnak, hanem bor, aminek ékes bizonysága volt a híres Vi- nárium borüzem, amelyről soha senki sem tudta meg, hogy hon­nan szerzi a borát, ki issza meg azt, csak az bizonyság, hogy ennyi tudománya minden kis pa­rasztnak van a falun, nem is kell, hogy bíró legyen. A Városháznak úgylátszik te­her a budai hegyvidék, amelynek adósa maradhat a város, amit eléggé bizonyít Polkusházy al­polgármester klasszikus nyilat­kozata, mely szerint a város év­tizedek óta milliárdokkal tarto­zik a hegyvidéknek. Mivé fejlőd­hetett volna a várost amphi- teatrumszerüen körülfogó hegyvi­dék, amely a városháza dacára is fejlődésnek indult, nem a, rendes úton belülről kifelé, hanem meg­fordítva, kívülről befelé. A Vá­rosházán nem tudták összeháza­sítani a várost a hegyekkel, mert soha senki ezzel nem foglalko­zott. Ha á jó Isten nem szeretné ezt a népet és ezi a várost, a ta­nács bölcsességétől ma is a régi nagy falu volna' Baross Gábor­nak kellett jönnie, aki tíz ex- pressvonat központjává tudta tenni Budapestet és olyan tarifát tudott alkotni, amelynek révén az egész ország vérkeringésének központjává, szivévé vált Buda­pest. Ez a szív ma vérszegény. De ahogy Baross Gehör központtá tudta tenni Budapestet, úgy kel­lene, hogy a megdagadt város ta­nácsa éltetni tudja, mielőtt sor- i vadasnak indul. Mindent csak programmsze- rűen lehet jól megcsinálni, de Budapestnek éppen ez a bibije: — nincsen semmiféle pro- grammja. Elsősorban is nincs vá­rosfejlesztő programmja és éppen ezért nem. lehet általános város- rendező terve sem. Nincs fürdő- programmja, tehát nem válhat életadó közkinccsé a fürdőügy. Nincs gazdasági programmja s így nem tudja megtölteni Európa legnagyobb belföldi ki- ■ kötőjének nagyarányú kereteit. Ügy látszik, ennek a városnak nincs más programmja, mint az üzemi pepecselés. Budapesten mindig csak egy­millió lakossal számolnak, holott ennek a városnak másfélmillió­nál több lakosa van, mert éppen csak a munkaprogramm hiánya, az azzal járó nyomorúság ker­geti a szomszédos községekbe éj­szakai hálásra azokat, akik egész napjukat Budapesten töltik. Na­gyon együgyű, nagyon kicsi­nyes felfogás, a struecra emlé­keztető politika, hogy a szomszé­dos községek, amelyek összenőt­tek Budapesttel, olyannyira, hogy idegen ember nem tudná megmondani, hol van tulajdon­képpen Budapest határa, — nem kapcsoltattak még törvényesen Budapesthez, amelynek mégis másfélmillió ember megélhetésé­nek kell gondját viselnie, holott csak egymillióval számol. Bethlen István miniszterelnök bizonyára nem azért keres új formát ’ Budapest kormányzá­sára, mert a régi rendszer jól be­vált, hanem azért, mert itt rend­szer sohasem volt, a mai viszo­nyok mellett nem is fejlődhet ki és végre is ötletekkel másfél- millió embert az orránál fogva vezetni nem lehet. Ilyen ötlet a ligettelki dűlőn a Stadion és ilyen ötlet az új gáz­gyár. Mindenki tudja, hogy a fát leverte a szén, a szenet leveri az olaj, az olajat a földgáz és min­deneket le fogja verni a földgőz, az a mérhetetlen mennyiségű forró víz, mely túlhevített álla­potban tengert alkot a magyar Alföld alatt. Ez a gőzzé váló túl­hevített víz, a jövő nagy és ki­fogyhatatlan energiája, amelyet már megtaláltak Alaskában, megtaláltak Kaliforniában és — hála a magyarok Istenének megtalálták Magyarországon is. Nem új gázgyár kell nekünk, hanem újabb mélyfúrások, le a forró, a túlhevített vízig, a mely- lyel fűteni fogjuk ezt a várost, hajtani Ingjuk a közlekedés minden eszközét, hajtani fogjuk a vizet és világítani fogjuk nem­csak ezt a sötét sorsnak elél>e- néző várost, hanem azokat az agyvelőket is, amelyek megenge­dik, hogy ebben a sötétségben tapogntódzunk tovább, keresve a kivezető utat ebből a ránk zú­duló nyomo íróságból. Mi Budán ezt így csinálnánk, ha nem volnánk kötőfékkel oda­kötve Budapest szekerének sa- raglyájához, amelyből régen ki­ettük a régi. abrakot és a mi mos­toha gazdánk nem vet elénk újat. —- l.ns von Pesti Dubonai Pál Lucián, 1Q2Q. február q A t. Közgyűlésből. A régi köz­mondást: .,hallgatni arany” túl- szigorúan értelmezik a budai vá­rosatyák s így ritkán nyílik alkal­munk, hogy a főváros közgyűlésén Buda érdekében elmondott gon­dolataikat. eszméiket lapunk ha­sábjain továbbítsuk Buda +á ria­dalmához. Február 6-án ez a csend megszűnt,, mert Bozóky Ádám dr. erélyes hangon köve­telte a Margit-körút középvilágí- tását, a Fői-,. Hattyú-, Batthyánv- utcák aszfaltozását és a budai Dunaparton több pad elhelyezé­sét. Orova Zsigmond dr. a budai körvasút második vágányának ki­építését és Vörösváríj Miklós dr. a külső bécsi-úti villamos létesí­tését, sürgette, erősen támadva a tanácsot, hogy a közgyűlés által már régebben elhatározott villa­mos megépítését nem hajtja végre. Htjaim - isii« TAUSZ BÉLA DR. előadásából a H. M. T. értekezletén. I Budapest őséről a. régi földrajzok is megemlékeznek. A régi kelta vá­ros helyén épült a Kr. sz. utáni első században a rómaiak erőssége, az Ak- 'vinkum, amelynek 50—60 ezer főnyi volt a lakossága s akárcsak mint ma Budapest, tíz kerületre volt osztva. Pannonónia fővárosává 193 körül lett. Legkiválóbb épülete a praeto­rium volt, a mai hajógyári .sziget te­rületén, amely akkor még nem vá­lasztotta el a Duna Óbudától, ép úgy, mint a Margitsziget és feredő sziget; sem, amelyek összefüggő föld­részt alkottak egymással és Óbudá­val. A piactér iámba a lakott a csá­szár helytartója, később a konsul. Ennek egy része a mai óbudai par­ton, a másik része a Gyárszigeten volt több más középülettel együtt, melyekről később lesz szó. A Gyár­sziget akkori keleti részéből indult ki az alkalmi hajóhíd és később az állan- I dó híd is, mely a pesti oldalra ve­zetett s melynek pilléreit 1864-ben Zsigmondy fedezte.fel. ■ A híd Acinkumot a Duna halpart­ján lévő Trans-Acincummal kötötte össze, mely előretolt erősség volt s már a barbárok földjén feküdt. Maga az Akvinkum szó 114-beu fordul elő először egy katonai felira­ton, a 3. századtól fogva azonban elég sűrűn találkozunk vele. 452-től fogva. 1300 éven keresztül sehol sem találjuk Akvinkumot felemlítve és Schönwisnernek köszönhetjük, hogy az 1780-as években fölfedezte Akvin­kumot és vele együtt régi nevét. Mindaddig Sykambriának hívták, —• teljesen jogtalanul. A1 praetóriumtól és kaszárnyáktól nyugatra feküdt a tulajdonképeni polgári város, amely észak felé kb. a mai Krempl-malomig, délfelé valószí­nűleg a Határ-utcáig terjedt. A városban állottak a római, vala­mint külföldi, főleg keleti istenségek templomai. Az utóbbiak közül a nap- istenségnek szentelt templomot: a Mythraeumot, majdnem teljes épség­ben sikerült kiásni. Itt volt továbbá a katonai főiskola, melybe a szomszédos erősségek tiszt­jei és altisztjei jártak. Biztos tudo­másunk van arról, hogy felsőbb is­kola: egyetem is volt itt, hová mesz- sze vidékről jöttek a hallgatók (scho- lestici). Kitűnő színházai, eirkusa volt a bennszülöttek és idegenek szórakoz­tatására. Az Akvinkum végváros volt a szó legszorosabb értelmében. Fekvése megfelelt egy kör negyedének, míg a kör három negyedét a körülötte lakó barbárok lakták. Északra laktak a, quadok és mar­koma unok, nyugatra és délre a ja- zygok. Vagy háborban állottak a ró­maiakkal, vagy kereskedelmi viszony­ban. Ennek megfelelően Akvinkum idegenforgalma háromféle volt: 1. Katonai idegenforgalom, 2. kereskedelmi és ipari idegen- forgalom és 3. szórakozók vagy üdülők idegen- forgalma. Ami az elsőt illeti, Akvinkum első­rangú katonai város volt, hol nem­csak a II. légió adjutrix állomáso­zott, hanem más légiók csapatai is és szoros összeköttetést tartottak fenn a tőle északra és délre sűrűn egymás mellett épített erősségekkel (castru- mokkal). A III. és IV. századiam Kr. után úgyszólván nem volt császár, vagy nevesebb hadvezér, aki ne lakott volna ezen a vidéken, vagy több­ször meg ne látogatta volna. Sőt a III. és IV. század császárai főleg a Pannóniában tartózkodó légiók ve­zéreiből kerültek ki. Császárrá, válasz- tatásuk után Akvinkumot kegyeikkel és kiváltságokkal halmozták el. Had­rianus municipiumává emelte Akvin­kumot, Septimius Severus pedig ko­lóniává. Gyakran indult ki Akvin- kumból a római hadsereg a barbárok elleni háborúba s gyakran fogadta itt a császár az ellenségek békeköveteit. Ami a kereskedelmi és ipari ide­genforgalmat illeti, Akvinkum haj­danta virágzó kereskedelmi város volt, az akkori tranzitó kereskedelem egyik legfőbb gócpontja. Mint határváros,, mélyen benyúlt a barbárok földjébe. Itt találkozott Európa délnyugati ré­sze Európa északi és keleti részével, valamint Ázsiával. Mi az oka annak, hogy ma, mii dőn a régi Akvinkum helyén épült modern Budapest vasúti, kulturális, gyáripari központ és épúgy élvezi gyönyörű természeti fekvésének is­tenadta előnyeit, mint akkor, miért nem fejlődött a keleti és nyugati tran zi tóforgalomnak gócpontjává, amint hajdanta Akvinkum? Igen érdekes Akvinkumnak az Európa északi részével űzött akkori kereskedelme, főleg a Keleti-tenger partján élő nemzetekkel, Krakkón és a Kárpátokon keresztül igen élénk volt az összeköttetés. A barbárok a fényűzési cikkeket keresték, míg a rómaiak a borostyánkövet nagy meny- nyiségben importálták; egyrészt ék­szernek használtak, másrészt elégetve adta a híres ambrát, mely a rómaiak vallási és magán életében oly nagy szerepet játszott. A keleti kereskedelem fő útvonalai háromfelé irányultak: 1) Akvinkum— Szeged felé, 2) Akvinkum—Hatvan— Tokaj—Szamos és 3) Akvinkum— ipoly—sajói vonal. Ptolomeus Kr. u. 140—160 között írt Geográfiája megemlíti e vonalak mentén fekvő városokat is: Pession = Nagykőrös, Kandekon = Monor vagy Nagykáta, Parka = Aszód, Trisson = Gyön­gyös, Abienon — Losonc, Borma- non = Fülek, Uskenon = Balassa­gyarmat stb. E vonalakon kívül a Duna—Tisza köze mocsaras volt s rendes utazásra abban az időben al­kalmatlan. Akvinkum kereskedelmi specialitása volt: az itt készített agyagedények és az égetett agyagból készült sokféle tárgy, továbbá a bőrpajzs, amelynek neve is világszerte seutariae Aein- censés volt. Fenmaradt az akvinkumi kereskedők céhének neve: collegium negotiantium, a szabók, csizmadiák, szűcsök céhe: collegium centonario- ruin, az építészek, ügyvédek, színé­szek stb. céhe: col. mimariorum. Szó­val Akvinkum Kr. u. a 3: és 4. szá­zadban virágzó város volt, neveze­tes ipara, kereskedelme és nagy tranzitóforgalma fejlesztette. Ami az idegenforgalom harmadik tényezőjét illeti, kétségtelen, hogy a város szép fekvése és thermái is vonzották az idegent. Erről tanúsko­dik egy 350-ből vagy 353-ból név­telenül ránk maradt földrajznak egyik passzusa is, amelyet eddig seholsem találtam megemlítve: Deinde Pannóniáé regio, terra dives in omni­bus non solum fructibus et jumentis sed et negotiis et mancipiis, in qua semper imperatorum est habitatio delectabilis. Tehát kedvenc tartózkodóhelye volt a római császároknak s vele az egész császári udvartartásnak. Vonzották az idegeneket az itteni fürdők is. Sehol a világon nem talál­juk annyi fürdő romjait, mint ahányat eddig is Akvinkumban ki­ástak. A Margithídtól a Császárfür­dőig 3 nyilvános nagy fürdő s több a lakóházakhoz tartozó magánfürdő került napvilágra. Ásatások révén a katonai fürdőkön kívül eddig 7 kisebb-nagyobb nyilvános fürdőt ismerünk, amelyek a következők: az előbb említett három Akvinkum északi táján, a híres Laconicum; egy másik a régi vám mellett, a mai Óbuda | területén és kettő a Gyárszigeten. Dtóbbiák közüL az első már az 1854- ben megkezdett ásatásokból ismere­tes, a másodikat — lia szabad e ki­fejezéssel élnem — magam fedeztem fel. 1928 tavaszán vizsgálódásaim és elgondolásom alapján arra a meg­győződésre jutottam, hogy a Gyár- sziget északi részén is kellett egy fürdőnek állni. Elmentem a Gyár­sziget igazgatójához: Schultze úrhoz s engedélyt kértem tőle, hogy a Gyársziget északi részét megvizsgál­hassam. Az igazgató úr azon kérdé­sére, hogy milyen célból óhajtom ezt tenni, elmondottam, hogy vélemé­nyem szerint ott egy római fürdő állott valamikor s ennek nyomait ke­resem. Kérdezte, hogy kb. mily tá­volságra. gondolom, milyen helyen a fürd őt.. Kife j t ettem. — Önnek igaza van, —- válaszolta —^ csak kissé feljebb állott. (Mint utólag kiderült, 20 méterrel téved­tem.) Majd lányit ja Íróasztalának egyik elzárt fiókját, elérnbe tesz ólom- és agyagcsöveket, mozaik padlózat da­rabjait s egyéb fűtőtesteket s el­mondja, hogy pár évvel ezelőtt tech-

Next

/
Oldalképek
Tartalom