Budai Napló, 1923 (20. évfolyam, 763-795. szám)

1923-02-18 / 769. szám

2 ván, Pataky Endre, Almásy Andor­ról és megemlékezett lelkes szóval azokról, akik hősi halált haltak. Kalmár Károly, Pakányi János, Pa- lágyi István, dr. Serényi Jenő, Pri- varz István, Balogh László, Szebeny Miklós és Csavolszki Mihályról, akiknek emlékét híven és kegyelet­tel őrzi a Kaszinó. A budai állandó színház ügyében a Hollós Mátyás Társaság választ­mányi ülésén elhatározta, hogy még március hó első felében meghívja kü­lön meghívóval Buda n inden társa­dalmi szervezetét és számottevő \ egyéniségét elöértekezletre és fölkéri j a színházak országos sorsjáték ut­ján való financzirozásának tervezé- j sével Exner Kornélt és Hennyei Vil- j most, - a színház te rvezésének j ismertetésére dr. Lechner Jenőt, j Medgyaszay István, Neuschloss Kor- j nélt és Palóczy Antalt, — valamely í forró forrás vizével való füthetés le- j hetőségének szakelőadására Becsey j Antalt, — a tervnek a kultuszkor- 1 mánynál való beajánlására Czakó Elemért és Kertész K. Róbertét, — j a székesfőváros hozzájárulásának kieszközlésére dr. Ripka Ferencet és dr. Baranski Gyulát, — a fel­sőbb társadalmi körökben való pro­pagandára pedig dr. Nemes Antaj püspököt. Az elöértekezlet napját legközelebb állapítja meg a társaság. Emlékfák, ligetek, fasorok lesznek ne­mesített gyümölcsfákból Petőfi, Madách stb. nagyjaink emlékére. Az akciót az O. T. E. M. E. Rönesszánsz Szövetség ké­szíti elő és legutóbb Kuszkó István ügy­vezető igazgató vezetésével e célból hely­színi szemle volt Hűvösvölgy Remete-Kert­város területén. Ugyanezzel a szándékkal a Hármashatárhegy környékét is befásitani javasolják a fővárosnak. Kisfaludy Szinház. Rajzolta: Palóczy Viktor. ' A Budai Nagy Naptárból. Pintér Jenő budapesti tankerületi \ főigazgatót, a Hollós Mátyás Társa- I ság tiszteletbeli elnökét a Kisfaludy í Társaság tagjai közé választotta j enciklopédikus értékű magyar iro- j dalomtörténete révén, mely nemzeti ! kincsünk lett. Adatainak gazdagsá- ! gával és alaposságával megbecsül- j hetetlen szolgálatokat tett a magyar í irodalomtörténetnek, s a társaság i ezzel rótta le iránta háláját. Ziegler Géza műépítészt ünnepelte mint j diszelnökét a tisztetetére rendezett társas- ! vacsorán az „I. Kér. Iparosok és Kereske- I dők Köre“ a Déli Vasút pompás uj éttér- j mében. Nagy segélyt, kétszázezer koronát kap a fővárostól a Klotild Szere- tetház dr. Baranski Gyulának, a főváros közoktatási bizottságában előterjesztett javaslata. alapján. : Ugyanekkor dr. Bozóky Ádám, a 120 j tanoncot ellátó II. kér., Toldy 1 Ferenc-u. kath. tanoncotthon részére \ 75 ezer koronát kért, amit ugyan- \ csak Baranski indítványára 120 f- ezer koronára emeltek fel. Csilléry \ András dr. pedig a III., Tanuló-u. BUDA NAPLÓ , ismétlő iskolai Leányegyesület részére 50 ezer korona segélyt kért s amit a szép tevékenységéért az egyesületnek a bizottság meg is szavazott. Herce-hurca a kávémérők élete a II. kerületben, panaszolják az érdekeltek, mert a tisztiorvos lelkiismeretesen teljesiti j hivatását és megvizsgálja a forgalomba í kerülő tejet. Éppen a tejjel történik a leg- j több visszaélés egészségünk ellen és igy | nagyon is megokolt a szigorúbb ellenőr- ! zés, azonban azt ne csak a kimérőre, hanem elsősorban a szállítóra és terme­lőre alkalmazzák. A tüdövész terjedéséről és az Uj Szent János kórház elhanyagolt tüdőbeteg pavilonjairól nemrégen emlékeztünk meg, rámutatva arra a helytelen egészségügyi politikára, amely a fővárosban dívik. Elégté- ' tellel állapítjuk meg, hogy szavunk visszhangot keltett és az e héten tartott ‘minisztertanács hozzájárult Vass József népjóléti miniszternek ama előterjesztéséhez, hogy 150 millió koronát adjon az állam a Szent János-kórház tüdőbeteg pa- villonja építésének befejezésére és berendezésére. E célra azonban ugyanolyan összeget kell adnia a fővárosnak is. Ezzel kapcsolatban tervezi a főváros azt is, hogy a tü­dőbeteg gondozók számát szaporí­tani fogja. Uj igazgatója még nincs és ideiglenesen a nemrég elhunyt kedves emlékű dr. Sass István helyett a Rudasfürdőt Vadkerty Gyula segédhivatali igazgató vezeti. Levendula. A múlt század kedves világát hozza színpadra a Várszín­ház ezzel a címmel, amelyben Jó­zsef nádor és a budai színjátszó tár­saság elevenedik meg ötletes elren­dezésben, a XIX. század divatos zeneszerzőinek fülbemászó dalla­maival piperézve. A Szilágyi László által irt darabnak febr. 16-án volt a bemutatója fényes, még a pesti színházakban is ritkán tapasztalt si­kerrel, amelyben a szerzővel, Remete Géza rendezővel, Latabár Kálmán táncbetanitóval egyetemben a kiváló szereplők: Papp Manci, Hartnath Hilda, Marcinka Vica, Unghváry, Szentiványij Remete, Soós és a töb­biek valamennyien osztoztak. A da­rab a közönség zajos és folyton megújuló tetszéséből következtetve sláger darabja lesz a kiválóan ve­zetett Várszínháznak. Tűzoltó tankok megjelenése fog nem­sokára szenzációt kelteni Buda utcáin, mely az ötvenhárom esztendős tűzoltó intézmény röneszánszát is jelenti. Óriási autók lesznek ezek az uj védelmi eszkö­zök, melyeknek hossza hét méter és ma­gassága 1.90 méter. A gépek teljesítménye nem kevesebb, mint hetven lóerő. Elfér rajta 14 személy, de föl van szerelve rá az ugróponyva, a mentő-tömlők, mentő­eszközök. _A szivattyú-szerkezet, amelynek , vizszállitóképessége percenkint 2900 liter, az alvázban nyert elhelyezést. A turbina, amely az evakuáló készülékkel van egy­beszerelve, a legmodernebb kompozíció. Az óriások Budán készültek. Kettőt belő­lük a főváros rendelt meg egy évvel ez­előtt darabonkint egy millió 900 ezer ; koronáért, mig a mai értéke 12 millió. Budai művészek sikeréről számol be tudósítónk a Céh-beliek, úgy­nevezett negyedik kiállításán, mely febr. 11-én nyílt meg ünnepélyes keretek között a Nemzeti ^Szalonban. A kiállítás érdekességét fokozza, hogy Petőfi emlékének hódoltak művészeink, Az érdekes anyagból Kőrösfői Kriesch Aladár régi ha­talmas festményein kívül kiragadjuk érdekességüknél fogva, budai mű­vészeink szép dolgait: igy Udvary Géza kedves jelenetét: Petőfi láto­gatása Tompa Mihálynál. — Damkó József közvetlenségével megragadó reliefjét. Egy estém otthon cimü költeményhez ugyancsak a kiállítás egyik legkiválóbban artisztikus fe­jét adta Damkó Lendvai István szobrával. Horvai János pompás fában faragott „Anya és gyermeke“ szobrát és könnyed mozgású Pető­fijét. Major Jenő a Felhőkhöz ké­szült fantasztikus tájképét. Ungváry Sándor „Rózsabokor a dombolda­lon“ és a „Szél“ cimü költemények­hez készült kompozíciót, lovábbá Merő István festményét, aki a köl­tőt merengve, egy kerti lugasban ábrázolja. A kaszinói élet beszámolói a közgyűlé­sek, melyeket a budai társadalmi egyesü­lések is egymásután megtartanak. Február 12-én a Budai Polgári Körnek (Vigadó) lett volna a közgyűlése, de nem volt szava­zóképes s igy márc. 1-re halasztották. A válaszmányi ülések minden hó első csütörtökjén vannak este Vs7 órakor. Márc. 1-én pedig társasvacsora lesz. — Február 25-én délután 5 órakor a II. kerü­leti iparoskörnek (Batthyányi-tér 4.) lesz a XVIII. rendes évi közgyűlése, mely­nek legfontosabb tárgya: a teljes tisztikar megválasztása. A hetivásárok sorrendje Budán az 1923-as évben a Budai Nagy Naptár közlése szerint a következő : Ta­bánban hétfő, a lágymányosi piacon szerda, szombat, a Krisztinavárosban csütörtök, a Várban szombat, a Széna-téren szerda, szombat, Óbu­dán kedd, péntek, Újlakon (Kolosy- téren) csütörtök. A gabona és ta­karmány vásár az Ecce homo-réten (fogaskerekű előtt) szerda és szom­baton. Gyümölcsfa és virágpalánta vásár a Szénatéren febr. 15-től má­jus 15-ig és okt. 15-től a fagyos idő beálltáig. Hideg sertéshusvásár : november 1-től a következő év nagypéntek napjáig : a lágymányosi piacon^ szerda és szombaton, a Batíhyány-téri vásárcsarnok előtt szerdán. Sorozatos előadásait a Budai Torna Egy­let Szénatéri clubházában folytatólag e hó 18-án, vasárnap rendezi, és tárgya: A testnevelés és a család. Előadó : dr. Andor Endre miniszteri tanácsos. Vendégeket szívesen látnak és belépő dij nincs. Petőfi ünnepet rendez a Szabad­polgári Kör 1923. február 17-én szombaton este 7 órakor I., Attila- körut 37; szám alatt. Az ünnepen Császár Elemér dr., egyetemi tanár beszél, Szobihard Mária szavaló művésznő Petőfi-verseket, a Budai Dalárda Petőfi-dalokat ad elő. Az elnöki megnyitó beszédet Szigeti János, a Kör másodelnöke mondja. Az I ker. közs. Szilágyi Er- zsébet-leánygimnáziam feb­ruár 11-én áldozott Petőfi szellemének. A szavalatok Petőfi gondolatvilágának mély átérzéséről tanúskod­tak. Közreműködtek Hanvay Ilona dr., Kiss Erzsi, Pa­taki Kató, Bolics Mici, Szar- vassy Olga, Fodor Eta, Mé­szöly Marianne, Ormai Aida, Bezzeg Éva, és Nádosy Margit, végül Puky Rózsi Hubay csárdajelenetét adta elő hegedűn nagy hatással. Az ünnep nagy sikere Han­vay Ilonka dr. és Böhmné Sztojanovits Adrien tanárok­nak köszönhető. Batyubált rendezett február 11 -én kedves hangulatban, válogatott közönség részvé­telével a Keresztény Egység Tábora óbu­dai női bizottsága dr. Toperczer Ákosné, Kecskeméthy Anna, Martin Gyuláné, Koller Jánosné, Mohr Henrikné fáradhatatlan buz- gólkodása révén. A jól sikerült est vendé­gei között ott volt a kerület elöljárója, több bizottsági tag, a gázgyár, dohánygyár igaz­gatóságai, a keresztény felekézetek lelké­szei és a kerület tanítóságából számosán. Hilbert Vilmos pártelnök kedves szavakkal üdvözölte a háziasszonyokat, majd a fiatal­ság táncra perdült és a legrózsásabb jó- j kedvben maradt együtt a kora hajnali órákig. A Toldy vándordíj. A Budai Torna Egylet jubileumi Toldy tornászati vándordíj versenyét az idén május hó 10-én (Áldozó csütörtök) tartja meg az I. kér. Attila-utcai torna- csarnokában. A nevezések a szé­náién clubház titkári hivalába kül­dendők április hó 20-ika esti 8 óráig. Olcsón mehet a Várszínházba a közíisz- viselő, mert két koronás utalvány ellenében 1 amit a Nemzeti Szövetség állít ki, a szin- ‘ ház pénztára ünnep-vasárnap és bemutató előadások kivételével a rendes esti elő- 1 adások helyáraiból 30% kedvezményt ad. Részlet a Krisztináién piacról. % Műsoros estéje volt farsang vasárnapján a Szent Alajos Segítő Egyesület vigalmi gárdájának a Kiscelli-u. iskolában. Kiváló tehetségük legjavát adták a szereplők s különösen Orsolya Mária hegedümüvésznő./ Hardeck Lonci előadó művésznő, Rácz János zongoraművész, Miklossy Nusi, Müller nővérek, Kovács József, Soltay (Schmiederer) Jenő, Georgi István, Ráth Lajos, Borosa Győző, Georgi András és a többiek is valamennyien. A katolikus bál a kelenföld-lágy- mányosi plébánia templom javára kitünően sikerült febr. 12-én a Gellért szállóban. A rendezőbizott­ság Pálházy József min. tanácsos vezetésevei Buda előkelő katolikus lakóit gyűjtötte össze, hogy az est a jótékonycél szolgálatában kelle­mes farsangi emléket is szerezzen vendégeinek. A megnyitó műsorban fellépő Budai Dalárdát és Szegő Sándor karnagyot hálás tapssal ün­nepelték a megjelentek, a többi közreműködő közül pedig a 9 éves Szeucynsky Mária zongorajátéka és Harnischfeger Tériké énekszámai keltettek megérdemelt tetszést. A képviselöház uj házszabály tervezetét február 17-én ismertette Nagy Emil nem­zetgyűlési képviselő, a budai társadalom e kimagasló tagja a napisajtó előtt. A kivályi várpalota. Rajzolta: Palóczy Viktor építész. A Budai Nagy Naptárból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom