Budai Napló, 1938 (36. évfolyam, 1-49. szám)

1938-12-08 / 49. szám

Budai Napló 1938. decemer Budai Ingatlan Újság ISfiíss Strausz Antal épilöanyag-kereskedés XI., Fehérvári ut 15/17 Tel. 260 050 Betoncső I A Budai Ingatlantulajdonosok Cgyesületanek közleményei Szerkeszti: Bárdos György dr. Budai ingatlanárverések 1938. decemberében Idő Dec. 7. . 9­„ 9. . 16. „ 12. | 12. „ 13. . 14. . 19. 1 20. „ 21. 28. 4 29. 29. Fekvés és nagyság Kik. ár: Pengő III. Perényi út 16293/2. hrsz. 180 öl telek és ház Iü. Remetehegy 16388 hrsz. 869 öl kert és legelő III. Máramaros u. 11-13-15. sz. 1 hold 347 öl szántó XII. Ada u. 3. és Városkúti út 650 öl telek I. Naphegy u. 31. sz. és Lisznyai u. 766 öl telek és ház 1/4-ede. XII. Szarvas Gábor u. 24. sz. 341 öl telek és ház XEL Völgy U. 33—35, >sz, (SlzSnészdüüö) 1462 öl telek és ház n. Endrödy Sándor u. 32. sz. 559 öl telek és ház l. őzike u. és Normafa u, 10494/5. hrsz. 2. hold 319 öl kert és erdő Iü. Ürömhegy 21963. hrsz. 605 öl telek fele m. Aranyhegyi út 6/b. sz. 1 hold 225 öl legelő töredéke XT. Sasadi út 190. sz. és Barackos u. 1, sz, 204 öl telek és ház XI, Soridői út 23/a. és b. az. 852 öl telek XT. Kelenhegyi út 50/a, és b. sz. 672 öl telek és ház 3735.— 499 — 487.­6380.— 44000.— 12215.— 20591.— 9304.— 966 — 141.— 276.— 9724.— 519.— 35609.— A kikiáltási árak természetesen nem irányadók. Az érdeklődők árverés előtt tájéko­zódjanak az irattárban és a telekkönyvtárban, vagy a szerkesztőségben. Az árverés helye: I—m. kér. Járásbíróság, II., Fő utca 70—78., földszint 70. Utánnyomás tilos. Tévedésekért nem felelünk. Tervez, épít, átalakít tataroz kedvező fizetési feltételekkel HORYÁTH ISTVÁN Ingatlanforgalom Budán A december 31-ével lejáró házadómenitessógi kedvezmények meghosszabbításai ügyében az építőipari érdekeltségek fontos tárigailásolcat foly­tattak az elmúlt héten a pénzügyi kormiáminyal- Rámutattak arra, hogy a jeléhiteginiél sokkal messzebbágazó kedvezmények szükségesek az építkezések meginduláséihoz. Különösen sérelmez­ték! azt, hogy csak egyes vidékekre vonatkoznak a kedvezmények, ami hátrányos azért, mert egyes vidékek ezzel előnyben vannak és gyorsabban be­épülnek, a nem kedvezményezett környékek pe­dig elmaradnak a fejlődésiben. A leghelyesebb megoldás az volna, ha a főváros egész területére szólna a kedvezmény, ez a telekárak egészséges kialakulását is jobban szolgálná. Az építési vál­lalkozók érdekét, egyben azonban a közgazdaság érdekét is szolgálná az illetékkedvezmény meg­adása azokra az újonnan készült házakra, melyek először kerülnek eladásra. A jelenlegi 8.75 száza­lékos átírási illeték nagyon megnehezíti az eladást. Az építkezések nagy óbba rány ú megindulásával járó igen hathatós gazdasági érdekek sürgőssé teszik a kedvezmények mielőbbi megadását. Az elmúlt hét és a régebbről visszamaradt in­gatlanforgalom adatai a következők: H. kerület: Jurányi udvar 7. sz. 79 öl telek és bérház 127.000 P. Vevő: Bartos Miklós. Virágárok u. 11.997/6. hrsz. 90 öl telek és ház 31.230 P. Vevő: dr. Halász Ármin. Tody Ferenc u. 41. sz. 102 öl telek 36.000 P. Vevő: vitéz Gorondy István. Zuhatag üt 11/a. sz. 303 öl telek 9000 P. Vevő: Horváth Dezső. Jablonkay út 17—19—21. sz. 1035 ÖOI teleik 4500 P. Vevő: Erődy Antal. Józsefhegyi u. 15/c. sz. 478 öl telek 10.000 P. j Vevő: Lévay Béla. m. kerület: Lőpormalom dűlő 23.334. hrsz. 217 öl telek 1100 P. Vevő: Juhász Márton. Pálvölgy 15.664. hrsz. 885 öl telek 3400 P. Vevő:; dr. Schmidt Bona. Pentelei Molnár u. 17. sz. 300 öl telek 14.200 P. I Vevő: Erdős Jenő. Törökvészi út 115. és 117. sz. 1180 öl telek 8900 P. Vevő: dr. Kemény Győző. Vérhalom dűlő 15.365/31. sz. 270 öl telek 17.000 P. Vevő: vitéz Vass Elek. Zöldmái 15.564/2. hrsz. ' 337 öl telek 5500 P. Vevő: Frank Dezső. XI. kerület: Budaörsi út 32/b. sz. 194 öl telek 13.636 P. Vevő: Récsey László. Day ka Gábor u. 2154/1. hrsz. 267 öl telek 9373 P. Vevő: Ögerőfy István. Győrök u. 24. sz. 111 öl telek és ház 67.500 P. Vevő: László Ferenc. Hársmajor u. 7. sz. 170 öl telek 6400 P. Vevő: Drabina Istyán. Ildikó n. 7. sz. 84 öl telek 9000 P. Vevő: Imre János. Karolina út 35/a. sz. 121 öl telek és ház 71.000 P. Vevő: özv. gróf Széchenyi Imréné. Kelenföld 3256/8. hrsz. 190 öl telek 3111 P. Vevő: Gáspár Gézáné. Kelenföld 3256/14. hrsz. 161 öl telek 2902 P. Vevő: Jandl Kálmánná. Lenke u. 4268/1. hrsz. 1400 öl telek 210.000 P. Vevő: Unitás rt. Magyarádi út 74. sz. 187 öl telek és ház 50.000 P. Vevő: Poliklinikai Egyesület. Sasad 2563/40. hrsz. 170 öl! telek 5499 P. Vevő: Papp Jánosáé. Sasadi út 44. sz. 96 öl telek 4800 P. Vevő: Máthé Györgyné. Sashegyi dűlő 2668/26. hrsz. 311 öl telek 11.500 P. Vevő: Doctorits Benő. Szentpétery u. 22. sz. 300 öl telek 13.950 P. Vevő: Krónberg József. Tétnéyi út 3515/1. hrsz. 207 öl telek 10.000 P. Vevő: Simenszky Hedvig. XII. kerület: Brassay Sámuel u. 7866/5. hrsz. 51 öl telek 7500 P. Vevő: Torda Kálmán. Budenz út 18. sz. 405 öl telek 18.000 P. Vevő: Szikiay Béla. Br. Eötvös út 6. sz. 583 öl telek 60.000 P. Vevő: Budapest székesfőváros Istenhegyi út 9759/2. hrsz. 455 öl telek 9000 P. Vevő: Hermann Ede. istenhegy 9877/21. hrsz. 613 öl telek 8000. P. Vevő: Domby Árpád. Németvölgyi út 30. sz. 160 öl telek 22.600 P. Vevő: Matéria rt. Péterhegyi út 9854/7. hrsz. 274 öl telek és ház 22.000 P. Vevő: Drágh Ilona. Ráth György n. 48. sz. 162 öl telek és ház 43.000 P. Vevő: vitéz Zalán ' Antalné. A Budai Napló előfizetési ára *4 Egyes szám ára 40 Hirdetés ára milUmétersoronként. A budai ref. egyház szeretetvendégsége. A budai ref. egyház december 14-én, szerdán este fél 7 órai kezdettel a Haypál Benő emilókaita- pítvány II. Iskola-utca 16. sz. alatti termében műsoros estét rendez Megnyitót mond dr. Bary Zoltán kir. főügyész, presbiter, költeményeiket ad elő Dobos Annié, „Egyház és társadalom’ címen előadást tart May pót Béla ref. lelkész. Közremű­ködnek dr. Laczkovich János, dr. Borbély Kál­mán és mások. Belépődíj nincs. Vendégeket szí­vesen Iáénak. BORSAI EDE ötvttsmestar I., Krisztina korút 89. Vert és cizellált ezüstmunkák evőeszközök, lakberendezési fémtárgyak, aranyozás, _______ezüstözés, javítás. _____ Ir redenta előadás a Keve-utcai elemi iskolá­ban. A Felvidék egy részének visszacsatolása boldog örömet keltett az egész magyarságban. Ennek a diadalmas érzésnek ad visszhangot ir­redenta előadásán december 8-án délután a kül­ső m. kerület elemi iskolája, amely Réw Sán­dor igazgatása alatt mindig példát mutatott arra, hogyan kell megünnepelni a hazafias ese­ményeket. Az ünnepség a Himnusz eléneklésé- vel kezdődik. Ünnepi beszédet mond Simonfay Ferenc föhadbiztos, az iskolai Szülök Szövetsé­gének elnöke. Szavalatok, dalok tarlátják a nagyszerűen összeállított műsort, amelynek ke­retében színdarabot is ad elő az iskola fiatal­sága. A színdarabot Mayherr Bél'áné, a dalokat Hossza Józefné tanítónő tanította be. Zongorán Kőrös Viktomé tanítónő és Flory Győző tanító kísérnek. képek, keretek és üvegáruk Vasváry Miklós, A Szent Lukácsfürdő reumakórháza. A Szent Lukács gyógyfürdő • mintegy két hónapja zártkörű tervpályázatot írt ki építendő reumaikór- házánaik tervezésére. A döntés most törérnt meg és az első díjat Módos (Merxbauer) Ferenc, a másodikat Padányi Gulyás Jenő. a harmadikat Schömer Ferenc építész nyerte. December 12.-én, hétfőn este fél 7 órakor a Magyar Mérnök és Építészegylet Reáltanoda-utcai helyiségében is­mertetik a terveket és azokról 'következő sza­munkban bővebb tudósítást közlünk. Megnyílt a Budagyöngye garázs a volt Budagyöngye vendéglő helyén: 1., Budakeszi-ut 11., a Belvedere-rel szemben. Tulajdonos: Major Dániel. SEEBAIJER MIHÁLY villanyszerelő mester rádió- is villamossági vállalata II., KANDÓ KÁLMÁV-UTCA 1. TELEFON: 366-993. Háztulajdonos Urak! 70% vizmegtakaritást jelent a DUPLEX Különböző vízmennyiséget adagol W.C. öblitő- artány. — Megszünteti a rendkívüli vízpazarlást Gyártja:TOreky S. I. Attila u. 31. Telefon: 161—559 Kérjen prospektust I Bérházak vizszerelvényének újszerű karbantartása A háztulajdonosokat anyagilag nem terheli, csak akkor fizet, ha van vizmegtakarltás. Kérjen ajánlatot a Vízvezeték Szerelő­mesterek Ipari Szövetkezetétől, Buda­pest, VII., Rákóczi-ut 40. Telefon; 130-537. Minden jog fenntartva. 2193/1935. törv. védve. GAZBIZTOS ÓVÓHELY VASAJTÓKAT ~ legelőnyössebben készít ­vitéz VERMESI JÁNOS — — — lakatos mester ——— H., Pala-ucca 4. Telefon: 15—42—88. A Cvikli-féle barackosokbál közműves telkek eladók. ( Érdeklődni: Majorovits Lajos, XL.Nagyboldog- asszony-utja 66. Telefon: 259-823 RO BO T‘ Magyar cseppfolyós ipari és kazántüzelések. A szabadalmazott „LAZIN“ rendszerű nehéz- olaj porlasztó és gázkihajtószerkpzetek vezér- képviselete. — Füstmentes nehézolajtfizelések minden célra. Budapest, V., Csáky n. 36. Telefon: 293-63L s olty László kertépítő II, Hadapréd u- 2 Telefon: 184-431 Kerttervezés, építés, karban- •nrtás — Díjmentes ajánlat — Budai Evangélikus-tea. A Budai Ifjúsági Luther Szövetség december 4-én, délután a Bellevue szálló­ban tartotta második nagysikerű teadélutánját. A nagy látogatottságra való tekintettel a legközelebbi teát a szálló nagyobbik termében rendezik. A tea megrendezésében Sásdy Béla elnök. Szeszlér Hugó (a BILSz elnöke), valamint a rendezőség buzgó tag­jai: ifj. Mérő Béla, Hayde György és Hayde Sándor vették ki részüket. A megjelent lányok közül a kő­vetkezők neveit sikerült feljegyezni: Gyuris Valéria. Foek Aranka. Szerdahelyi Kató, Dénes Éva, Wildho- fer Gréti, Bozóky Paula. Párkány Erna, Wágner Magda, Párkány Ilona. Kovács Boris, Féreghy Éva. Wágner Éva. Prockl Annie. Szűcs Márta, Lapfer Márta. Udica Bella. Drákossy Magda. Felsőbüki Hil­da, Nagy Judit. Soós Magda. Rónai Baba. Medvei Márta, Magyar Edda, Őhegyi Edit. Hajós Magda. Orbók Gabriella, Medvegy Sári, Horvay Agnes, Bán- hidy Hédi. Németh Edit, Alvinczy Alice. Bénél Juci, Komáromi Ágnes, Szepesfalvy Vica, Gay4a~ Paulette, Fischhoff Judit, Radő Éva, PauHuyi Gabriella, Jankó Márta, Járdek Irén, Illimann Mária, Soós Vilma, Dé- kány Éva, Domokos Márta, Kovádfe Kató, Sárossy Anikó, Sándor Judit, Rendessy iferiá, Valkó Ica,. Sze- pessy Edit, Törs Éva, László IU, Bellust-Baross Ju­dit, Mihályi Edit, Vajda Mária, Tomeck Mária, Rácz Lívia, Erdős Tusi, Pásztor Nyuszi, Bauert’ Emilia, Vörös Éva, Náday .Mária, Náday Ágnes, Dunás-Varga Gabriella,’Feiks Ildikó, Sámán Csöpi, Meinhardt Gréti, Mikes Irén, Dunás-Varga Elsie, Jakabb Ica, Bemáth Lenke GRAMOFON- ÉS LEMEZKÖLCSÖNZÉS, rádió. XI., Horthy Miklós út 14. Telefon: 45-78-45, vftei, csere. Kedvezményes szín házjegyiroda. IZSÁK JÓZSEF RT. vegyészeti gyár ké­szítményei előnyösen beszerezhetők Steiner Jenő háztartási szaküzletében, Hv Olasz-fasor 41. sz. Telefon: 167—772. Góczan József parkBttázomester I., Biró u. 13. Telefon 358-137. — Az elegánsan öltözködő világ divatszabójánál: Uöl CSÍAráitai odrát Uedi/es Ba&átotn ? Tem&d tHátyás-nát Erzsébet-körui 54. Telefon-. 135-785. Női— és férfikalapok legmegblzhalóbban BREZNAY kalapűzem, II., Batthyiny-tér 4 SMARZ I. Horthy Mlkl6s-ut18 Paplan, matrác| Szereltesse fel az esslingeni redőnyeihez a leg­újabb szab. ISghuzatvédS készülékemet, amely teljesen megszhuteti a léghuzatot és IO°/0 fűtőanyag megtakarítás érhető el Díjtalan bamutatAa. Számos elismerő lávái KEMÉNY SÁNDOR műasztalos I., Németvölgyi ut 20. Tel.: 367-645. Telefon: 163-126 Kőfaragómunkák Král Gyulától III., Lajos utca 77-79: Mindenfajta lécek furnér és fakereskedés SUGÁR LÁSZLÓ II.. MARGIT-KÖRŰT 66. Telefon: 154—145. (az udvarban) Munkaszüneti napokon villany- szerelő munkát végző cégek: Galambos Zsigmond, II., Olaszfasor 17-21 Telefon: 155—216. Seebauer Mihály, II., Kandó Kálmán-u. 1. Telefon. 366-993. Czinterstein Győző, III,, Bécsi-ut 113. — Telefon: 162- 654. NEDVES FAL AMBRUS GOMBÁS PADLÓ LÉOSZIG ETE L ÉS E IÓTÁLLÁSSAL mérnök VI., Jókai utca 28. Tel. 120-864 VILÁGÍTÓ VILLANY I C^llítok, rádió k HÁZSZÁM- SZERELÉS, > U11L „M . !;A , ’{II. Marglt-kSrut 7. TÁBLÁK, JAVÍTÁS ) Telefon : 151-256. Budai filmszínházak műsora ASTRA XJT., UGOCSA-UTCA 10. Telefon: 154—423. Csütörtöktől—vasárnapig HOL VOLTÁL AZ ÉJSZAKA Vasárnap délelőtt: Matiné. Hétfőtől—szerdáig VÁGYAK Előadások: negyed 4, negyed 6, negyed 8, negyed 10«- Vasámap délelőtt 11 órakor: Az új földesúr. ÄTRIÜ2W II., MARGIT-KÖBCT 55. Telefon: 153—034. csütörtöktől szerdáig A ROZMARING Második hétre prolongálva. Előadások kezdete: 1/4 6, Zz 8, Zz 10. Vasárnap: 1/4 4, 1/4 6, Zz 8, Zz 10. BUDAI APOLLÓ II. CSALOGÁNY-UTCA 42—44. — Telefon; 351—500. Csütörtöktől szerdáig ÉSZAK FELÉ é9 a kísérömüsor Hétköznap: Vz 5, % 7, 9. Vasárnap: 1/2 2, 1/2 4, Zz 6, Zz 8, Zz 10 FLÓRIÁN Hl., FLÓRIÁN-TÉR 8. Telefon: 362—367. Csütörtöktől—szerdáig ÉSZAK FELÉ Kísérő kis filmek. Előadások kezdete: 5, negyed 8, 1/210* Vasárnap: fél 2, fél 4, '/s»®» '/ilO GRAMOFON és LEMEZ-KÖLCSÖNZES Vétel, csere. Uj és használt GRAMOFONOK lemezek, rádiók Kedvezményes jegyek, színház-, mozi-, fürdő-, sportjegyek. Perényi Zsuzsa XI. Horthy Miklós út 14. Telefon: 457-345 SIMPLON XI., HORTHY MIKLÖS-UT 64. Telelőn: 268—999. Csütörtöktől szerdáig 13 KISLÁNY MOSOLYOG AZ ÉGRE Előadások: Hétköznap: fél 4, fél 6, fél 8; fél 10. Vasárnap fél 2; fél 4; fél 6; fél 8; fél 10. Szerkesztésért és kiadásért felel: T.TPPAY GYULA dr. Főmunkatárs: László Zoltán dr. Kellner Albert könyvnyomdája Bpest, Hajós-». 27. Tel.: 118-998. Felelős: DR. KELLNER LÁSZLÓ. |Vaska György oki, gépészmérnök kBzp. fűtés, vízvezeték és osatornázásl vál- lalat, II., Batthyány-u. 19. Tel.: 152-84j)_

Next

/
Oldalképek
Tartalom