Budai Napló, 1920 (18. évfolyam, 631-654. szám)

1920-03-06 / 639. szám

Rákosi Viktor a népszerű író Városmajor­utcai lakásában a március 1-én szavaló és zenés est volt, amelyen a budai társaság számos tagja jelent meg. Az író fia, Rákosi Pál sziniakadémiai növendék haza­fias szavalata ragadta el hallgatóit, az iró nemeslelkü nejének, Deúky hegedűművész­nek és Feyer székely főhadnagynak zene- számai pedig magyar áhítatot loptak a szivekbe. Szabad Kárpátokról, hü székely falvakról, törhetetlen akaratról szavaltak és zenéltek és mialatt magyar zenei motívumok, Kurucdalok busongása, Végvári és Gyóni versek hangjai töltötték be a vendéglátó szobákat, a lakás távolabbi részében egy ágyhoz kötött sápadt ember azon gondolkodott, vájjon hogy képzelheti-e valaki azt, hogv végleg „elnémultak a harangok? . . . 100 éves egyesület a „Budapesti Tabáni hajósok temetkezési egylete.“ A jubileumát február 29-én azzal ünnepelte, hogy a tagok a tabáni plébánia templomban résztvettek a Szent-misén s utána a rendes évi közgyűlésen. Ez a jubileum emlé­keztet a most különösen nagyjelen­tőségű Dunánk száz év előtti álla­potára, amikor még két hajóhíd s egy komp a mai Rácfürdőné!, a másik pedig a Vízivárosban közve­títette az érintkezést Buda és Pest között. Amikor megindult a jég, a kompátkelési vállalat emberei csó­nakon vitték át az embereket. Ez volt a hires tutaj. Ha pedig szép ragyogó síkká fagyott a Duna, szán­kóval vitték át az utasokat. A sze­gény embernek akkor se volt valami ió sorsa s bizony megesett, hogy utolsó útjára lepedőbe vitték. Hogy legalább tisztességes temetéshez jusson az, aki vagyont nem tud hátrahagyni, ezért álltak össze és létesítettek a kompvállalat alkalma­zottai egyesületet, melybe később a íiajóhidak emberei, a tabáni szőllő- mivesek, majd a gőzhajos társaság kormányosai is beléptek. A tabáni egyesület, melynek jelenleg mintegy 600 tagja van, csak a megmaradt Írások szerint 100 éves; a régi tagok úgy tudják, hogy sokkal korábban alakult az 1820-ik évnél. Itt említjük meg, hogy a vízivárosi temetkezési egyesület: a Noé, 104 éves. Ennek tagjai nagyrészt szőllős gazdák voltak; most főleg iparosok tartják fenn. A hasonló célú s ugyancsak a Vízivárosban működő Do/mfr-egyesületet a múlt század harmincas éveiben alapították. Üzletátvétel. A Márvány-utca 40. szám alatt lévő Müller Péter féle csemege üz­letet átvette Riesz Ferenc és azt a modern igényeknek megfelelően rendezte be. A Magyar Si Szövetség február 14-én tartotta reridkivüli közgyűlését, melyet a november’ közgyűlésen kisebbségben ma­radt állítólagos többség hivatott egybe. Holfeld Henrik a Szövetség elnöke meg­kísérelte az ellentéteket kiegyenlíteni, ami azonban csak részben sikerült A közgyű­lésen mely a Budapesti (budai) Torna és Lövész Egyesület Széna-téri csarnokában folyt le, 12 egyesület képviseltette magát. A napirend egyetlen tárgya az uj választás volt, melyből ismét a novemberi közgyű­lésen megválasztott tisztikar került ki győztesen, amelynek névsorát már közöltük. Wem igazolta dr. báró Schwartzer Ottót a vörös kereszt Egyesület igazoló bizottsága. Josipovich Géza elnöklete alatt összeült elnöki tanács legutóbbi ülésén tárgyalta a bizott­ság jelentését és azt — a báró be­nyújtott kifogásai dacára — a báró különös szereplése és hangoztatott meggyőződése alapján jóvá hagyta és igy a maga részéről sem igazolta dr. báró Schwartzer Ottót és törölte őt az igazgatóság tagjai sorából. Ezek alapján dr. Moravcsik Emi! professor is tudtára adta, hogy nem látja öt szívesen a Klinikáján. öoktoravafás volt Budán február hó 28-án délben a Kolozsvári Ferenc József tudomány egyetemen első ünnepélyes tanácsülése keretében, amely jelenleg az I. kerületi állami főgimnáziumban székel. A jogtudo­mány doktorává avatták Fodor Gyulát és Székely Györgyöt. Az ün­nepélyes actus az 1. emeleti tanári szobában zajlott le. Jelen volt: Schneller István dr. prorektor elnök, Menyhért Gáspár dr. jogi dékán, Lechner Károly dr. orvoskari dékán, Décsi Lajos dr. bölcsészetkari pro- dékán és Ortvay Rudolf dr. mate­matikai tanszak prodékán helyettese és néhány újságíró. Nász. Zsák Károly a „33“ F. C. válo­gatott kapusa február 29-én jegyezte el Rétiig Hildegard urhölgyet. Riesz Ferenc február 29-én vezette ol­tárhoz a várbeli evang. templomban Búzás Adelkát, mely frigykötést nászlakoma követett a „Fiumea-szálló éttermében. Rassay-est volt vasárnap a II, kér. Iparos Körben, ahol nagy számmal jelentek meg a kör tagjai. Rassay Károly dr. államtitkár, a kerület nemzetgyűlési képviselője nagysza­bású tartalmas beszéd kíséretében vázolta a politikai helyzetet és a kér. iparosság érdekében kifejtett működését. Rendkívül érdeklődést keltett a valuta rendezéséről, a kü­lön iparügyi minisztérium, esetleg a kereskedelmi minisztérium kereté­ben felállítandó ipari szakosztály és a kereskedelmi- és iparkamara ketté­osztásával kifejtett véleménye. Az államtitkárt Dörnbach Jakab a kör gazdája tizvőzölte, beszédét Németh József a kör elnöke köszönte meg. Azután a kör tagjainak kívánságára felszólalt lapunk szerkesztője és azt a tövist igyekezett kihúzni, amit esetleg a körnek azaz elhatározása hagyhatott maga után, hogy külön iparosjelöltet állított. Azzal a hason­lattal világította ezt meg, hogy ez. olyan mint a búzavirág a búza aranykalász tengerében. Egy földből nőtt a búzával és nem a búza kárára, hanem a díszére termett. Utána tartalmas felköszöntőt mondottak dr. Juhász István, dr. Bozóky Árpád, Petneházy Lajos, Kabakovits Rezső, aki a Budai Napló eddigi működését méltatta, Szlovacsek József, Fehér Ferenc, Tóth Árpád, Adamasky Géza, Veszek műkedvelői árban: antik bátort, s hibásat is, antik ezüsttárgyakat, j porcellání és egy éb régiségeket, f l Sándor Eniii, Eiidapest-Beluáras, Kíirona-utea 1. szóm 1 S Meghívásra házhoz megyek. ^Qcí-utca és ficronaíiBireg-utca kozott. \ 5 ■ a <at.nna«nii»ain*<slaaalla'naa,aalnaaaaBBaliaalBsnaHaiaiBi»awai!aaaa)n Tóth András az iparosok nestora, aki szavai végeztével nótára gyújtott és a vidám egyiittlét csak éjfél után oszlott szét. Izzó faj szeretet és a keresztény irány lelkes ünneplése nyilvánult meg a „keresz­tény iparosok orsz. szövetséga“ által e hó 1-én a budai Vigadó nagytermében ren­dezett nagygyűlésen, melyet Németh József a 11-ik kér. Iparos Kör elnöke nyitott meg. Nevezetessé tette ezt Haller István nagy­szabású beszéde, amely mint egy ipar- programm hatott és keltett nagy lelkesedést. Gyújtó hatással beszélt a szövetség céljai­ról annak elnöke Pekovits János. Okosan fejtette ki nézetétlAltenburgeri Gy. igazgató egy nagy keresztény pénzintézet alapításá­ról és végül Máté István az 1. kér. Iparos Kör elnöke ostorozta az ipari boldogulás idegenvérü ellenségeit és gátlóit. A nagy­gyűlés határozatát monstre küldöttség nyújtotta át a Kér. Nemzeti Egyesülés Pártja elnökségének. Szerkesztő-helyettes: Holló Tivadar. f mm BUDAI tPOLLO II. Széria-tér. (Hattyú és Csalegány-u. sarok). Vasárnap Vs3, Vaő, V®7 és Vó) órakor 9 H S t I ff tr 1 dráma 5 felvonásban. Kaland a penzióban vígjáték 3 felvonásban. ELŐZETES JELENTÉS. Március 8-án hétfőn, 9-én kedden és 10-én szerdán AZ ELRABOLT j HA TE ÍGY . . . SZERENCSE i ÉN ÚGY . . . CSONTOS JÓZSEF műszaki és elektrotechnikai vállalata Budapest, II., Fő-utca 68. Elvállal: dinamó és mótortekercseléseket, valamint elektromos készülékek gyártását. elsőrendűt és szépet * ÜÉÍiSJÓZSEF; kés -it II. KÉR., ■ SZEGENYHAZ-U. 15. £ Libái Andor = optikus = optikai lencsék és szemüvegek gyártója II., Fő-u. 4., Telefon 112-26 ERZSfl szőnyeget vesz külföldi, leg­magasabb áron. Cím leadandó:. Tbnzbp Gyula hirdető irodájában. IV., Szervita-tér 8. Városház-u. sarkán. Telefonon is: 5—56 szám. IIHelött eladja ékszeréi, forduljon bizalommal STEINER TESTVÉREK ékszerészek, 11. KÉR., VÉRMEZŐ-UT 4. SZ. mindenkinél többéi fizetnek aranyért, ezüstért, platlánért és briiliánsért. '■ ránc VOGL IMRE II., Medve-u. 6 (1. em. díszterem.) fJETEEHflZY piskótagyára II, Corvin-tér 12, Telefonhivó 58-01 és 43-87. Preisadi József I. kér., Krisztina-tár 3. sz* üli cs i£ői divatüzlet 1 ESZEK mindenféle régiséget, aranyat, ezüstöt, drágakövet, porcellán figurát, szőnyeget, bútort, zongorát, zálogcédulát bármiről GELE 58LÖM0H I., Ma-utca 8. iScíiiIííieisz 3enőj jj SZÍJKOR TéRCIRTÉZETE [ fí Sft 5 II., Margit-körut 44. szám. J Minden hó elején uj kurzus. Külön órák. ---------- Gyermek-tanfolyam. í. BIEBE R KÁROLY Budapest, I. kér., Pálya-utca 6. sz. Épület és málakatos. Sírkeresztek és rácsok. — Kitűnő szerkezetű különféle méretekben Autogén hegesztés és vágás. — i tabaréhtOzhelyek Les meg bízható bii varrógép javitó- :: műhely. ZLflMÁL L Varrógép, kerékpár­os grammafon - raktára. I., Krisztina -hírűt 15L w w w wWW Kiadó : Viraág és társa. Nyomatott az Attila könyvnyomda r.-t, { müintézetében, 1. kér., Szt. lános-tér 1/a. Telefon 24—

Next

/
Oldalképek
Tartalom