Budai Napló, 1919 (17. évfolyam, 607-629. szám)

1919-11-07 / 619. szám

2 BUDAI NAPLÓ 2 nek budai hídfője tulajdonképen a Vám-utca irányában, a gőzmalom táján épülne, mint a Lipótváros szivéből jövő egyenes ut a budai hegyvidék felé. Ezzel ismét előtérbe jut a második Alagút építése, mely közvetlenül a déli vasúthoz vezetne a Várhegy alatt. A Vám-utca futna be egyenesen az uj Alagút torkába, mely túl a hegyen az Alkotás-utca betorkolásához vezetne. Az I. és a II. kerület nagy érdeke ez az uj átjáró a Várhegy alatt, mely nagy időtakaritást jelentene, mert az Isten­hegyi, Németvölgyi utak, a bírói telep és ennek egész környéke fél­idő alatt jutna Pestre. Viszont a hídfőhöz futó Batthyány-utca és a szélesre tervezett, csekélyebb emel­kedésű Csalogány-utca a Hűvös­völgy és Svábhegy felé rövidítené meg tetemesen az utat. Újabb harc indult meg a Vér­mezőért. Eddig a főváros küzdött a szoldateszka erőszak ellen, hogy vissza perelje ezt a darab földet, mely régen túlhaladta a katonai gyakorlótér korát, a melléje épült puskapor-toronnyal együtt. Ez a harc megszűnt és a mező ismét a városé, aki nem tud vele mit csi­nálni. Azt azonban tudják a Város­házán is, hogy bérpalotákkal ezt beépíteni nem szabad. Most a tudo­mány szállt harcba a Vérmezőért és fölakarja használni egy részt Bota­nikus-kertnek ami biztosítaná a szabad tér jellegét és mégis parki- roztatnék, — más részt pedig Mikó- utca felől ide akarja felépíteni a Természetrajzi múzeumot, ami Budá­nak, főleg az I. és Il-ik kerületnek nagy hasznára volna. Még az októ­beri forradalom utáni kormány ér­deklődött az ügy iránt, de annyira siettek, hogy ezen a kérdésen is tulszaladtak. Ma sem alkalmas az idő ilyen tudományos és költséges kérdések végleges megoldására, de azért elvben tisztázni lehetne a kér­dést és — értesüléseink szerint — a közoktatásügyi államtitkár meleg érdeklődéssel van az ügy iránt. A Vérmező története dióhéjban a követ­kező : 1686-ban, Budavár visszavétele után megszűnt Budán mipden magántulajdon és a táros autonómiája is. Katonai uralom következett, és csak 1703. október 20-án — mos 216 éve — vették vissza Budát polgárai 18 ezer forintért Lipót királytól. Így állott vissza ismét a város autoijpmiája és a magántulajdon. A Vérmező is igy került magánosok tulajdonába, akik siettek ide házakat építeni. Csakhogy 1719-ben Regal tábornok 59 hold földet az- Ördög­árok mentén lefoglalt és elkergette onnan a lakosokat. Hiába kérelmezték a vissza­adást Bécsben, az udvarnál süket fülekre találtak. 1722-ben vitték a budaiak először ezt az ügyet az országgyűlés elé, de ott sem találták az időt erre alkalmasnak, minthogy 100 éven át sohsem volt alkalmas, mert 1822-ben szintén hiába kopogtatták ott. Azóta birtokolta a katonai kincstár ököljogon, holott ezt a területet csengő pénzen vásároltak meg a királytól Buda polgárai. A világháború ezt is elintézte. Tornyosodik már az évfől-évre elhalasztott közmunkák tömege és rövid időn belől jöhet olyan év, amikor egyetlenegy közmunkáról sem lehet majd szó a városházán, hanem a régen esedékes munkákat kell elvégezni. Fájó szívvel látjuk, hogy túlnyomó részben a budai útépítések, utcarendezések, kövezé­sek és csatornázások maradnak el egyik évről a másikra. így ez évről a jövő évre marad a Villányi-ut és Retek-utca fásítása, — a Hieronymi, Istenhegyi, Somlói, Debrói, a Rózsa­hegy-utca, Lévay és Szüret-utcai csatornák építése, holott még disz- kutak felállítására is megszavazott a tanács 30 ezer koronát. Ebből ugyan nem sok diszkut tellik. — Még tavalyról maradt a jövő évre a filatori-árok mélyítése — a Csaba Ráth György és Garas-utca építése, — a Garas, Föld és Zápor-utcák csatornázása és ismét — 30,000 korona diszkutakra. — Harmadéve maradt el és csak jövőre jöhet sorra a Gyorskocsi-utca és Újlaki-rakpart burkolása. Szerencsére akkor már' nem gondoltak a diszkutakra, mert harmadszor már nem bírta volna — az olvasó. Még egy tigris ? —- Az iskolák jobb felszereléséről, hiányaik pótlásáról még beszélni is kár, — a nyilvános parkok építését is egé­szen bátran a diszkutak mellé tehet­jük. A mi városatyáink a múltban eleget véltek tenni a lelkiismeretük­nek azzal, hogy kiverekedték vala­mely utcának a rendezését s a vá­rosházán bőven Ígértek, mert tud­ták, hogy az ördög sem törődik vele — azután. Most itt állunk az „előirányzott“ Ígéretek Eifel tornyán és várjuk, hogy mit hoz e téren a jövő esztendő. Csak várjuk? Csak ... A libatorium, ahogy a pajkos diákok a tanítónő képző intézetet nevezik, — a Vízivárosnak egyik fontos kulturális tényezője. A kerü­let érdekes specialitása és sok sze­gény budai családnak juttat kenye­ret a diák kisasszonyok révén. Hom­loktérbe került a nőkérdés s ezzel karöltve ,a tanitónőképző is. Pékár Gyula miniszter terve, hogy ebből valami nő-egyetem félét alakítson, mintegy a magyar nő művelődé­sének kicsucsosodását. Természe­tesen, ezzel járna a rozoga régi épület átépítése, ami végtelenül fon­tos kérdés ennek a fejlődésképteleh városrésznek a rendezése és fej­lesztése érdekében. A Csalogány­utca szabályozása egy óriási lépés­sel jutna előbbre, de megoldaná a a Csapiáros és Szegényház-utca rendezését is. A Juranics-utcában épült uj elemi iskolával együvé építve, valóságos kulturnégyszög alakulna itt, amelynek főfrontjára nyílna a Csapláros-utca. Nagyon sokat nyerne ezzel a Il-ik kerület­nek ez a része, mely önerejéből aligha tud megmozdulni, mert apró telkei nem adnak módot a nagyvá­rosi fejlődésre. Erőszakkal sem lehet ezt szabályozni, nehogy a Tabán sorsára jusson. Megcsillan a remény a vízi­városi polgárság szemében minden képviselőválasztáskor abban a hitben, hogy hátha ez a képviselő lesz az, aki majd képes lesz kijárni, hogy a Margit-köruttól kiindulva a Horváth- utcán át, a Donáti-utcába és igy fel a Várba széles , kocsiutat kapjon ez a városrész. A terve meg is volna, de a jó sorsra van bízva, hogy ki­épüljön. Magától ez pedig nem fog menni, holott fontos volna, hogy menjen. így jutna ez a környék levegőhöz. Nem tud kibontakozni és minden kísérletet megfojt a kis ember apró telke, törpe háza. Ma kétfelé is pislog itt a polgár és várja a'meg­váltó igét. KÖSZÖNETÉT kell mondanunk azért a nem várt, de minden oldalról megnyilatkozott elis­merésért, azokért a kedves üd­vözletekért, amelyekben most, a lap újbóli megindítása alkal­mából részünk volt. Buda éle­téből hiányzott ez az újság, mely oly melegen összeforrt társadalmi életével. A BUDAI NAPLÓ megjelenése megszün­tette azokat, a szóbeszéd tár­gyát képezett beszélgetéseket, melyek Óbudán is, Kelenföldön is egy-egy újabb helyi újság megindítását célozták. A mi újabb megjelenésünkön kívül nagy része volt a lapalapitások hevének lohhasztásában annak a körülménynek is, hogy ma csak régi elterjedt lap élhet meg, mert újabb vállalkozás nem bírja a nyomtatás rengeteg költségét. Példaképpen felhoz­zuk, hogy a legutóbbi szám nyomdai költsége oly nagy, hogy öt évvel ezelőtt fedezte volna egy egész év nyomatási költségeit. A Budai Napló újbóli meg­jelenése alkalmából megnyilvá­nult rokonszenv nemcsak sza­vakban, hanem tettekben: az előfizetés megújításában is meg­nyilatkozott. Ez lehetővé fogja tenni, hogy a jövő hónapban már hetenkint kétszer jelenhessünk meg. Mi nem keresünk semmi mást; nincsenek más céljaink, mint­hogy jól szerkesztett újságot adjunk a budai közönségnek és nagy elégtételül szolgál nekünk ez a spontán jött elismerés, níelyért még egyszer hálás kö­szönetét mond a SZERKESZTŐSÉG. Szerkesztőség telefonja: 129—96. Szerkesztő található d. u. 2—3-ig I., Borá-utca 24. Ide cimzendő minden levél. A budai Baross-szobor alapja ja­vára nagyszabású maiinét rendez e hó folyamán, kiváló művészek és irók közreműködésével — a Budai Napló szerkesztősége. Névnapok. A közeli napok érde­messzentjei: Imre herceg és Borro- meaus Károly, melyek története köz­ismert : Imre herceg, akit VIL Gergely pápa szentté avatott, szent István király fia volt és nevelője szent Gellért oly nagy eré­nyekben nevelte, hogy még házassága ide­jén sem szánta magát földi élvezetekre. Csontereklyéit most a zirciek fehérvári templomában őrzik. i Károly (Borromaeus), a Borromeo olasz grófi családból származott és Medici Margit fia volt. Mint Milano érseke az 1570-ben támadt éhség és 1576-ban pusz­tító pe,s.tis alkalmával sok jót tett. A sze­gények nagy jótevője volt. 1610-ben a szentek közé iktatták. A lerongyolódott iskolai szellem ta­tarozása érdekében a főváros taná­csa ideiglenes iskola látogatókat küldött ki, hogy gyógyítani segít­senek azokat a sebeket, a mikel az iskola erkölcsén, vallási életén és nemzeti érzésen ütött a bolsevisták rendje. Budán a polgári iskolák lá­togatására kiküldettek: Hoppe Rezső és Havas István, — az elemi isko­lákhoz: Moussong Géza, Szombat- helyi György és Gergely István igazgatók. Szekula Gyulát, a földművelésügyi mi­nisztérium szakelőadóját, nyug. vasúti igazgatót, a Rózsadomb és Vidéke egye­sület elnökét nagy ünneplésben részesítet­ték Csiky Ernő igazgató az egyesület vá­lasztmányában, Woljf Károly és Demény Károly pedig a Rákóczi kollégiumban, a melynek legrégibb gondnoksági tagja, — abból az alkalomból, hogy miniszteri ta­nácsossá nevezték ki. Megöltük az alkoholt kiabálta az utcán a plakát s a szovjetházban ezalatt vígan kocintgattak. Megitták volna ezek az ország minden borát, mert bortermő vidékeken nem is a csapról ittak avérre szomjas Boise Miskák, hanem egyszerűen beverték a hordó fenekét és bele hasalva habzsolták. Szinte örültünk, hogy Budán már nincsenek szőlőhegyek. De voltak jó kisüsjök. Ezekben főz­ték a jóféléi barack, szilva és eper pálinkát, no meg a szőlőíörkölyt és borseprőt. Csínján élve vele, mind­annyi gyógyszer. Bor híján, szegény ember bánatának oszlatója, rósz gyomrának javítója. Szovjeték en­nek is lőttek. Mindenféle szeszfö- zést betiltottak. — A budai elöljá­róságok október elején kihirdették, hogy ez a tilalom megszűnt és a március 21-ike előtti állapot lépett életbe. Sőt még itt is van némi kedvezvény a múlthoz képest. Ha már szüret nincsen Budán, bor se terem, — legalább egy korty pálin­kához'jusson az ember. A legrózsásabb szinii statisztika, amit a városházán vezetnek, tagadhatatlanul a házasságok statisztikája. Nincs módunk­ban ellenőrizni, hogy az előző évek szep­temberében hány házasságot kötöttek Bu­dán, de ez idén 159-et összesen a három kerületben, amely számból 81 esik az első, — 40 a második és — 38 a harmadik ke­rületre. Viszont a születések száma 170, — 43, — 96 s igy e téren a legszomorubb a helyzet a Vízivárosban. Ez a legmed­dőbb. A 309 születéssel szemben csak 305 volt a halálozások száma. E. E. E. E. A fuzionált két egye­sület: a „Budapesti polgári lövész­egyesület“ és a „Budapesti (budai) tornaegyesület“ uj tisztikarának név­sorát a múlt számban közöltük. Ez alkalommal az elnökség kiegészíté­séül szolgáló szervezetekbe meg­választottak névsorát adjuk a kö­vetkezőkben: Felügyelő-bizottság: szalai Atkáry Adolf, Berzeviczy Kristóf, Főméi Lajos, Kisszely Antal, Klein Lajos dr., Seitl Jenő, Hintz F. Viktor, Kiss Ferenc. Lövészmesterek: Bersuder Ervin, Bittner János, Bozóky Ádám dE, drawátsch Tivadar, Horváth Sándor, Iván János, Jancsó Vilmos, Kende- ressy Kálmán, Kratzl Béla, Pártos Gyula, Őry Sándor, Weissenbacher Endre. Választmány: Antal Pál, Bajor Károly, Bartalits Aladár, Bekey Imre Gábor, Bertl Emil, Bély Mancy,

Next

/
Oldalképek
Tartalom