Budai Napló, 1930 (27. évfolyam, 979-1022. szám)

1930-10-19 / 1011. szám

1930 október 1®. Budsi Napló 3 vese/ MAfíYAB MAGTEOTTÉSZTÉSI B. T. BUDAPEST—MQttOR Menori magkoroskodéa©: Budapest, IV., Kossuth Lajot-u. 3. Telefon: Auf. 806-60 , l( képos tfiáiiegyxék és nagybani árajánlat lo^yan óm bérm«Rtve SZENT IMRE ©"fol^SÍRDŐ ©2flőít (Fíácfürdö) Erősen radióaktív, természetes 42-* C° földes-meszes hőforrásokkal. Két női és e?y úri-gőzfürdővel, valamint kő- és kád­fürdőkkel. Az összes gyógytényezőkkel felszerelve. £gész éven áf nyitva. Csak pénzt ne! Csak pénzt, csak pénzt ne kérj az [emberektől! Azt öle nem adnak szívesen. Fölajánlják a vérük, s éltük érted . . . Csuk pénzt ne kérj, a pénzüket ne [kérjed... ...Fő, hogy mindig elég pénzed [legyen. Lehetsz dúslelkü, lelked kincse semmi. Pusztulsz, ha pénzed nem elég. Csak igézzen balga dicsők balsorsa: Lesd, — ami őket megmenthette [volna, — Mint játszák el egy kártyán dús herék. Ó, nincs féltettebb kincs a pénznél! Pénzé a legfőbb védelem. Szabadabb zsákmány im, maga az élet: Aki embert öl, — megbecsültén [élhet, — Aki pénzt lop, — örökre becstelen. Pénz! Te gaz zsarnok, te minden, te [semmi! Te éltetőm, te gyilkosom! Örök üdve s örök átka e föleinek, Ő, mint imádlak és ó, mint gyűlöllek... -.. Pusztulásod koráról álmodom. Telekes Béla Személyi hírek EXNER KORNÉL dr. egyetemi tanár, ny. államtitkár, a Hollós Má­tyás társaság társelnöke, e hó 17-én este nagyhatású előadást tartott a Cobden szövetségben „Adók és adó­politika” címen. PÁVAI-VÁJNÁ FERENC dr. fő- geológus, főbányatanácsos, a Hollós Mátyás Társaság illusztris tagja, e napokban tért vissza Orosháza és Mezőhegyes környéki hivatalos útjá­ról és — a Magyarország közlése sze­rint — ezek a területek talán még jobbaknak ígérkeznek, mint a kar­cagi és hajdúszoboszlóiak, meri; ott már évtizedek óta malomhajtásra és fűtésre használják a feltörő földgázt. PETRACSEK LAJOS dr. ügyvéd, a. Budai Tornaegylet elnöke a Budai Társaskör nagytermében okt. 23-á.n este fél 7 órakor A gazdasági válság és a polgári társadalom címmel elő­adást tart, melyet társasvacsora követ. 1ASZARY GÁBOR ny. elöljáró »úlyos gyomorműtétnek volt kényte­len magát alávetni, mely azonban jól sikerült és a beteget megmentette. BercziK Árpád emlékét kívánja megörökíteni az a mozgalom, mely a Svábhegyen indult meg és amelynek a célja az, hogy az eléggé szerencsét­lenül Adonisz-utcának elkeresztelt utcát,^ mely a Svábhegyen az Ada-lak közelében a Gyöngyvirág-utcából nyí- űk> Bérezik Á rpád utca névre cserél­jék át. Bérezik Árpád mint író és mint hosszú éveken át a miniszterel­nökség sajtóirodájának vezetője, az Akadémia rendes tagja, a Kisfaludy- es Petőfi-Társaság tagja és a Szent Istvan-rend lovagkeresztese, mara­dandó és becsült nevet szerzett ma­gának, itt élt Budán, itt élnek utódai s így kedves, egyúttal nemzeti köte­lességet teljesítenénk, ha nevéről ut­cát keresztelnénk el. ott, ahol életé­ben olyan szívesen tartózkodott. LORGNON Zibrisytaöi, AttHa-a. ti Uj igazgatók Budán. Móra Lászlót, a kiváló poétát, a IV., Cukor-utcai Iskolából^ a Várban levő elemi iskola igazgatójává^ nevezték ki, ahonnan a volt igazgató, Mindszenty Boldizsár elment a labancúti iskola igazgatójá­nak, mert annak igazgatóját, Ekamp Nándort szakfelügyelővé nevezték ki. A Farkasréti elemi iskola igazgatója Újlaki Vilmos lett, a virányosúti gazdasági, képző iskola eddigi igaz­gatója. rlMÉípsiteiöt ülése. Érdekes estje lesz a Társaság­nak hétfőn, e hó 20-an, amelyet választmányi ülés előz meg pont 8 órakor, a Csá­szárfürdő Hollós Mátyás-termé­ben. Ugyanott 9 órakor vetített képekkel bemutatja az új építkezési rend­szer módját, anyagát és technikai rendszerét a Montanit-reform fel­találója és fáradhatatlan propa­gálója: — Pollák Lipót úr. Elő­adás után ugyanott társas vacsora, amelyen úgy, mint az előadáson bejelentett vendégeket szívesen lát az Elnökség. Igffe Hortobágyi juíitiíró Guth Ferenc dr. a II. kerület elöl­járója, aki hosszú tapasztalatok alap­ján szinte aprólékos részletekig gon­dozza a vízivárosi polgárság érdekeit, most, hogy 50. születésnapját ülte, tapasztalhatta azt, hogy a polgárság ezt hálás szeretettel viszonozza és örömmel él az alkalommal, hogy nagyszabású társasvacsora keretében ünnepelje őt. E hó 13-án mintegy két­száz terítékes vacsorát rendeztek tisz­teletére a Budai Vigadó éttermében és Juhász István dr. ügyvéd köszön­tötte őt elsőnek, méltatva érdemeit és nemes irányú munkásságát. De szíve­sen ünnepelte őt Kozma Jenő dr. orszgy. képv., Benedek Sándor dr. a Közigazgatási Bíróság másodelnöke, Baranszky Gyula dr. ügyvéd, korm. főtan., Fabinyi Tihamér dr., egyet. m. tanár a Ganzgyár igazgatója, Molnár László pápai kamarás, Tlaypál Béla ref. lelkész, Zboray Gyula dr. ügyvéd, Jancsó János ny. postaigazgató, Huszti József isk. igazgató, Dauner József káplán, Érczhegyi István számv. főtanácsos, Kabalcovits Rezső váorsbíró, Váll Gábor a II. kér. Ipa­roskor ügyv. elnöke és Horváth Péter a piaci kisárusok egyesületének el­nöke. Mindannyian lelkes szeretettel, hálás szóval ünnepelték Guth Feren­cet, aki betegen jelent meg a vacsorán és meghatottan, elérzékenyülve kö­szönte meg a szeretetnek ezt a meg­nyilatkozását. A polgárság szépművű ezüstserleggel lepte meg Őt, amelyre rávésette: „Guth Ferenc dr. elöljáró 50 éves születésnapja emlékére a II. kerület polgársága 1930 október 13.” Jelmondatnak pedig azt: „Semmi sem győz, csak az igazság Semmi sem üdvözít, csak a szeretet.” A megjelentek között ott voltak: Lugmayer József dr., Szlávik Ferenc dr., Ortutay Tiszti Lajos dr., Gorka Gyula, Bozóky Ádám dr., Bárczy Bol- rizsár dr., Keresztessy Gyula dr. fő­tanácsos. A Budai Izraelita Hitköz­ség elnöksége levélben üdvözölte az elöljárót, mert az ünnep miatt nem képviseltethette magát a vacsorán. Felolvastak még számos levelet, üd­vözlő táviratot, és barátságos, lelkes hangulatban ünnepelték mindvégig a közszeretetben álló elöljárót. István, szobafestő és má­zoló mester, I. leér., Attila- körút 2. Telelőn: 573—55. Nehéz operáción ment át szeren­csésen Pataky Alajos, a miniszter- elnökség nyugalmazott s. hiv. főigazr gatója, akit egy hónappal ezelőtt sú­lyos epehólyag és epekőbántalmak ellen vettek gyógykezelésbe a budai „Siesta” szanatóriumban és dr. Hedry Endre, az O. T. I. és a szanatórium sebészeti főorvosa, aki e téren elis­mert tekintély, hajtotta rajta végre a műtétet. Pataky Alajos, akinek Bu­dán nagyon sok személyes jóbarátja van, 60 éves kora dacára 3 heti gyógy­kezelés után teljesen helyreállt egész­ségben hagyta el a szanatóriumot és mogyorónál is nagyobb négy epekövét kézelőgomboknak alakíttatva hasz­nálja azokat, pedig orvosai kevés re­ménnyel fektették a műtőasztalra. LÁTCSŐ Zibrinyinél, I., Attila-u. 12. HATE j r _ Ff EBN 0LC (ER KESZTYŰ SÓ, MERT JÓ! II., ZSIGMOND-TJTCA 22. ÉS V., LIPÓT-KÖBŰT 18. SZ. ERNYŐ, FŰZŐ KÜLÖNLEGESSÉGEK * ____ Jogot követel magának a fiatalság és részt mindazokból a küzdelmekből, amelyek e város és e nemzet jövendő érdekeit szolgálják és — hogy kellő felkészültséggel indul az életnek — bizonyítja az a gazdasági előadás, amelyet e hó 16-án este a Budai Tár­saskörben Matolcsy Mátyás közgaz­dasági mérnök és okleveles gépész tar­tott, a termet megtöltő és az előadást nagy figyelemmel kísérő előkelő kö­zönség előtt. Az előadás témája a vi­lággazdasági egységek válságával fog­lalkozott egyszerű stílusban, minden póz nélkül, do mélyreható tanulmá­nyok és komoly készültség jellemez­ték. Az előadásban ismertette egyrészt Nagybritania, másrészt az Egyesült Államok gazdasági, helyzetét és válsá­gát, alátámasztva szavait angliai és amerikai útjának személyes tapaszta­lataival. Az alig huszonötesztendős, rokonszenves megjelenésű előadót szí­vesen hallgatták és lelkesen megtap­solták. Utána Nilcora Béla gépészmér­nök ismertette az előretörő fiatal nemzedéknek törekvését és céljait és Hoór Tempis Mór dr. a társaskör el­nöke köszönte meg az előadónak az élvezetes előadást és biztosította az ifjúságot, hogy törekvéseiket a Budai Társaskör a legmesszebbmenő módon támogatja és segíti. ÚRI SZABÓ, kiváló szabásai GLASZ Péter, I., Maros-utca IX. Családiház utáni vágy másfélszáz embernél többet vonzott a Budai Vi­gadó nagytermébe vasárnap, e hó 12-én délelőtt, ahol a Montanit-féle építési reformról tartott előadást a Családiház Egyesület egyik vezető tagja és a reform létesítője: —• Pol­lók Lipót. A nagyközönség megle­pődve hallgatta, hogy a Montan it- rendszer alapján már 2700 pengőért építhető fel az egyszobás, de minden komforttal felszerelt családiház. En­nek az egyesületnek mintegy száz­ezer tagja van már, mert eddig 47 nagy ipartestület és számos nagy gaz­dasági egyesület csatlakozott a moz­galomhoz, mely a lehetetlenné vált építkezést új anyaggal, új alapon, új rendszer szerint teszi ismét lehe­tővé. Az előadót megtapsolták és az érdeklődés — Viraág Béla szerkesztő szavaira, aki számos ilyen Montanit- xendszerű házat nézett meg, az ér­deklődés a közönség által fölvetett kérdésekben nyilvánult meg. Az elő­adáson megjelentek között ott voltak: Harrer Ferenc dr. ny. alpolgármester, Szalay József dr. min. tan., Rozsnyay Károly min. tan., Kulcsár Richárd nyomdaigazgató és nagy számban kézműiparosok, kereskedők és minden rangú tisztviselő. A Budán megindult érdeklődés, mely azóta állandóan fokozódik és keresi a választ mindenki a sajátos viszonyaira, legcélszerűbben teszi, ha közvetlenül a Családház Egyesület­hez fordul: VII., Akácfa-utca 30, IV. em. 1., ahol minden este 6—8 óráig Poklák Lipót úr ad részletes felvilá­gosítást. CIPŐK FREISACIIlVÁIi elismert minőségben KRISZTIÍVA-TÉR A Berkenye-utca rohamos fejlődé­sével a Rózsadomb egyik értékes része lett. De az egymásután emel­kedő mutatós kis paloták előtt mégis sártenger éktelenkedik, ami nemcsak az ottani lakosságot keseríti el, ha­nem ékes kirakatul szolgál az ott elrobogó IBUSZ autócarok előkelő külföldi utasainak, akiknek innen mutatják meg Budapest fürdőváros panorámáját, a Margitszigetet a Duna ezüstcsíkján, a Királyi Várat, a Gellérthegyet, a parlamentet sok más látnivalóval együtt. Sürgős köz­érdek a Berkenye-utca közmüvekkel való ellátása. A csatornázás csak a 9. számú házig tart, ami lehetetlen állapot. Az ideiglenes csőhálózat nem képes pótolni az állandó jellegű víz­vezetéket. A Gázművek is egyre kés­lekednek, általában véve csodálatos közönyösség nyilvánul meg ezzel a vi­dékkel szemben a gázgyári igazgató­ság részéről,^ pedig a fogyasztás itteni méretei bőségesen kárpótolnák ezt az üzemet a szerelési költségekért. Az útról pedig jobb nem beszélni. Eső­ben járhatatlan pocsolya, száraz idő­ben tűrhetetlen porfészek. Felolvasó ülést tart az Országos „Gárdonyi Géza” Irodalmi Társaság október hó 20-án, délután 5 órakor VIII., Szentkirályi-utca 47, III. em. (Tanítók háza), amelynek műsorán szerepelnek: Simon Lajos elnök, Tomesányi János, Sz. Sólymos Bea, Köveskúti Jenő alelnök, Turmezey László (vendég), Jovicza Sándor tit­kár, Joszt Ferenc és Móra László fő­titkár. — 8 órakor társasvacsora: VIII., József-körút 26. TÉLEN ;S NYITVA ÍZLETES HALÁSZLÉJE SIPOS p HALASZKEET ~ _____- 1*20 — MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN MÉ G KÜLÖN HÁZIASÁN KÉSZÜLT D SZNÓIOROS VACSOHß melyet megizlelni élvezet — l!í., LAJOS-UTCA 46 — 5, 7, 9, 51 villamosmegálló az ajtó előtt kelapogmesternél I., Krisztina-tér 3 Fest, alakit A táncos dalt eleveníti föl dr. Do­bók Ferencné, Trozsonyi Kató dal- énekesnő november hó 22-én este fél 9 órakor a Zeneművészeti. Főiskola kamaratermében tartandó előadó-est­jén, amelynek külön érdekessége, hogy dalait táncszerű mozgással kí­séri. A hangversenyen közreműködik dr. Jár ősi Jenő népszerű dal énekes és zeneszerző. mos, fest, tisztit saját üzemeiben Telefon : A. 504,—93 Külön vidéki oszt. Varázsigék jelentek meg öles pla­kátokon. Ni—Niko—Nikotex. Titok­zatos szavukra megindult a dohány­zók tábora és heves ostrom alá fogta a tőzsdéket. Az ostromlók zsákmánya a nikotinmentes dohány, szivar, ciga­retta sokféle különlegessége. Előre­látható volt, hogy a Nikotex készít­mények győzni fognak, mert soha olyan forgalmat nem láttak időtlen idők óta a trafikok, mint most. A go­nosz nikotin, amely a szívet, tüdőt, nyákhártyákat izgatja, nincs többé! Elillan az elektromos hőtartályban, a dohány zamata, éterikus aromája el­lenben megmarad. A Nikotex-társaság még a szükséges nedvességét is vissza­adja a méregfogát vesztett dohány­nak valami nagyon praktikus eljárás­sal. A nikotinmentesítésnek óriási fontossága van, mert azok, akiket az orvos eltiltott egészségi, okokból a do­hányzástól, ismét nyugodtan áldoz­hatnak a gondűző füstfellegekbe bur­kolt gyönyörűséges élvezetnek. Azok pedig, akik eddig gáncsoskodtak, nem tehetnek mást, minthogy megnyug­vással elszívják a -— békepipát! magyar perzsája, szfinyegjavííása vezet! II., FÖ-UICA 80. sz. Telefon: Aut. 515-79. Az élelmes emberek hamarább ki- érzik egy-egy vidék jövendőbeli fej­lődését, mint sokan ott a hivatalos akták kezelői, a városrészek sorsának intézői. A Pasarét, amelyet hosszú év­tizedeken át agyonütött a szemközti temető és a téglagyár, most kezd hir­telen fejlődni és Kozma Jenő dr.-nak egyik elévülhetlen érdeme, hogy e vá­rosrész felvirágzását megindította és útjainak rendbehozatalával biztosí­totta. Az eleinte kétes értékűnek tar­tott 5-ös autóbuszvonal ma már ha­talmas forgalmat bonyolít le és nem­sak a Pasarét érdekeit szolgálja, ha­nem megnyitotta a Guggerhegy vidé­két is. Erős forgalmi kereszteződé«* folyik ott, ahol a Pasaréti-út meg­torpan és a még rendezetlen Ördög­árok előtt és elágazik belőle a gugger- hegyi szerpentin. A közeljövőben itt nagyobbszabású tér nyílik s máris megindult ott a polgári vállalkozás, mely jó magyar szokás szerint első­sorban abban jelentkezett, hogy kelle­mes kerthelyiséggel vendéglő nyílt a téren, ahol különböző kirándulótársa­ságok találkoznak. Elénk városszerte az érdeklődés a térre nyíló telkek iránt és a tér szabályozása után itt fog kialakulni a Pasarét kereskedelmi központja. Nem kell félteni a ma­gyart, még ha budai sváb is, csak al­kalmat kell teremteni számára, hogy életrevalósága és élelmessége meg- nyilatkozhassók. fi I B ÍJ B f H. M. T. tagnak, Újlak. Spanyol- országban a mórok uralmának le­hanyatlása után a spanyolok külön törvényt hoztak, amely megtiltja a sötét móroknak, hogy a fehér spanyo­lok felett ítélkezzenek. N. O. A szemrehányás nem érint minket, mert csak olyan esetekről em­lékezünk meg, ahol velünk szemben is betartották az udvariasság szabá­lyait. Ha nem kapunk gyászjelentést, nem írunk a halálesetről, — feltéve azt, hogy az illető család nem is fek­tet súlyt a közlésre. Ilyen utólagos rekriminációk hatástalanok. Tessék idejében erről gondoskodni. B. S. A Hollós Mátyás Társaság októberig nem tartott ülést. Az első novemberi ülésén veszi fel az aján­lott tagokat. KIRÁLY.FÜRDŐ Építette 1556-ban KARA MUSTAFA budai basa. Budán, IL, Fő-uSca 84. szám. 118“ szénsavas nátront, TOkÍIQ szénsavas m e s z o t, sU lyStyCS szénsavas klórnátriumot SBHzataKäSäKHSi ó s magnéziumot tartalmazó hévviz k'öszvcny, csúz-, bőr- és csontbetegségek, fém mérgezés, máj-, lép-, méh-, húgyhólyagbán- talmak, gyomorhurut és alhasi pangás ellen. Kádfürdők: egész napon át. n/?7-fnrrf/í, férfiaknak .... reggel 5—1 éráig uoziuiüu . nőknek hétköznap délután 2—7 óráig SS IVÓ KÚRA!! ROMAI FÜRDŐ ÓBUDA—AKVINKUM Kitűnő konyha. — A források napi hozama ióo.ooo hekto­liter rádioaktiv therm álvíz A szentendrei HÉV vasútnak, a MFTR hajóknak és az ÚJPESTI átkelő propellernek állomása hüngIrm radium tartalmú, lithiumos gyógyforrás Budán, Erzsébethídnál IVÓ-KÚRA reggel 7 órától este 6 ig. = Szénsavval telítve! = HARMAT-VÍZ! KERPEL MIMOSA CREME SZÉPÍTI, FEHÉRÍTI ÉS PUHÍTJA AZ ARCOT EGY TÉGELY ÁRA: i P Q KÉSZÍTI: TEGYEN KÍSÉRLETET KERPEL MIMOSA TOILETTE ÉS MOSDÓS ZAP PAN NAL Szépít, üdít, fehérít. EGY NAGYDARAB ÁRA: 90 f 9J1 ;ZENT ISTVÁN“ GYÓGYTÁRA BUDAPEST, EL, MARG8T-KÖRÚT 88 TELEFON: S-fó-?9 Nagyobb volt az idegenjárás ez­idén és a külföldieket is, de vidéki­eket is érdekelte volna a modern ma­gyar csillagvizsgáló intézet, csakhogy nehéz odatalálni, — mert oda csak a Konkoly-Thege-út vezet a János- hegyi-útról. Célszerű volna a Sváb­hegyre kiránduló közönség tájékozta­tására a Jánoshegyi-úton táblát ki­függeszteni ezzel a felirattal: ,,Üt a csillagvizsgáló intézethez”. Alig ke­rülne valamibe és jó célt szolgálna. §® A S í? Előkelő cukrászszalón. 6‘<o 4Krisztina körút 75. sz. Nehezen jutnak el a Svábhegyen lakó munkások és kisegziszteneiák a nekik legközelebb eső farkasréti, vil­lamoshoz, mert nincs közvetlen út, mely oda vezetne. A Denevér-utcának nevezett, de nagyrészt vízmosásos ár­kot képező Denevér-út erre ezidő- szerint nem alkalmas, de a legrövi­debb út és a temetőn át éri leghama­rabb a villamost. Fontos és sürgős volna ezt az elhanyagolt utat járha­tóvá tenni,, ami most a tél küszöbén kétszeresen fontos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom