Budai Napló, 1927 (23. évfolyam, 870-898. szám)

1927-05-14 / 880. szám

4 BUDAI NAPLÓ Budapest, 1927 május 14. SZENT mm LUKACHURDO m magyar Pőstyén. A budai kapucinus templom gyö­nyörű mezbe öltözött, a három év óta előkészített restaurálás után. Áp­rilis 10-én szentelte fel Lányt József tinini püspök a teljes barokstílű templomot, amely művészi szépségé­vel ma Budapest egyik legszebb temploma. A restaurálást Schömer Ferenc műépítész tervei szerint haj­tották végre. A templom ékessége a mennyezet két új freskója, amelyek közül a kisebbiket Sándor Béla fes­tőművész-tanár, a kapucinus-rend védőszentjét, a kenyér osztó Szent- Erzsébetet örökítette meg elismerő művészettel. A másik 12 méter hosszú és 9 m székes freskó Tardos-Kren- ner Viktor hatalmas alkotása, amely magyar vonatkozásban Krisztus ki­rályságát ábrázolja ragyogó színek­kel. Krisztus {lábainál Szent-Coliért térít meg egy pogány magyart, míg a jobboldalon a magyar férfiszentek Szent Istvánnal az élükön, míg a bal­oldalon a magyarországi női szentek könyörögnek Szent Erzsébettel élü­kön Magyarország feltámadásáért. Krisztus a királyok királya Patrona Hungária kérésére is meghallgatja a könyörgést és a kettétört magyar oszlopot az angyalok összeillesztik. A kép másik része Magyarország Nagyasszonyát ábrázolja s előtte egy rabláncban heverő magyar, aki a * megszállott területek magyarságát 1 jelképezi. Ez a műalkotás egyetlen ebben a vonatkozásban. A falak gyö­nyörűen kidolgozott műmárványból készítette Tóth József műmárvány készítő, a régi oltárok művészi fel­újítását Szubota Ferenc aranyozó és templomdíszítő mester végezte. A mű­kő szegélyezést a Meteor műkőgyár r. t., a kőműves munkákat Müller Kálmán építőmester, a központi fűtő berendezést az Első Magy. Lemezáru- gyár, a lakatos munkát Péter Arthur készítette ízléses módon. A villany­berendezés Bölczy Lajos szakava­tott munkáját dicséri, amelynek ter­vezése elsőrendű, mert az oszlopfe­jekben van elrejtve 10 égő, me­lyek hatásosan világítják meg a fest­ményeket. Az üvegmunkálatokat Hochhäuser Vilmos s a szép gyón­tató székeket az Ecclesia rt. készí­tette. A gyönyörűen átalakított tem­plom munkálatai egy és háromue- negy milliárd koronába ikerültek. Ezt a nagy összeget az egyházközség buzgó és fáradhatatlan vezetősége teremtette elő háromévi lankadatlan és önzetlen munkájával. Különösen ki kel; emelnünk Wolff Károly elnök, dr. Divényi Károly és Ferstek Gyula iigyv. alelnökök, Hammer Sándor, -Ganz-gyári főmérnök, pénztáros, Búr esek János tanácsos, főtitkár és Klemm Árpád, főv. gazdasági fel­ügyelő, titkár érdemeit, akiknek hív és kitartó munkatársai voltak: Em- tner Konnélné, Bán Kornélné, Beer Irtván, Bodó Sándorné, dr. Bozóky Adám és neje, Bozóky Ákos, Bozay Ödönné, dr. Csíki Károly, dr. Dobrzi- neczky Árpádné, Eokermann Ma­riska, Kolumbia Istvánná, Meszlényi Sándor és neje, Rozner István és Va- gács István. A felszentelés szertartása után a nagy szent misén Haydn miséjét adta elő a Budai Zene- akadémia ének és zenekara. A ma­gánrészeket és a betéteket Biscara Betta, C. Tholt Margit és Malecky Oszkár énekelték áhitatos elmélye­dést keltve nemes művészetükkel a telt terem hallgatóságában. LORGNON Zibrinyinél, I., Attila-u. 12. Gyász. Turnai Móric József má­jus 10-én életének 73-ik évében, rö­vid szenvedés után elhunyt. Május 12-én temették el a farkasréti temető halottasházából nagy gyászoló közön­ség részvéte mellett. Az engesztelő szent miseáldozat 17-én reggel 8 óra­kor lesz a krisztinavárosi plébánia­templomban. ELADÓ ORVOSI KÖNYVTÁR Néhai Dr. Hollaender Hugó főor­vos orvosi könyvtára olcsón eladó. Megtekinthető délelőtt 12—2 óra között. I., Mikó-utca 2. 11. em. 11. A siketnémák budapesti m. kir. ál­lami intézetének előkészítőjébe és osztályába az 1927—28. tanévre fel­vesznek 15—15 olyan 6—8 éves bu­dapesti és Budapest környéki siket­néma gyermeket, aki a siketségen kí­vül egyéb fogyatkozásban nem szen­ved. A vagyontalan, szegény szülőik gyermekei ingyenes helyet kapnak. A tehetősebbek havi 12—48 pengőt fi­zetnek. Előjegyzés május 31. Vili., Festetich-u. 3. Budai Színkör vasárnapi előadásai: Délután 3 órakor: A piros bugyel- láris (Pásztor Mária felléptével.) — Este fél 8 órakor: Az Erdészlány (Zi- lahy Irén felléptével.) — Jegyek a Budai Színkör pénztáránál, az összes jegyirodákban válthatók és Doktor Adolfné üzletében I., Krisztina-körút 73. szám. _____ Nagy p ake!! Gyapjúi» rész- vinyt helyezlek el Londonban A napokban elhatározott tőke­emeléssel kapcsolatban a Gyapjú­mosó rendkívül érdekes tranzak­ciót bonyolít le. Ugyanis sikerült a Gyapjúmosónak a kibocsátásra kerülő új részvények egy jelentős, sokezer darabra rúgó tételét kül­földön elhelyeznie. A külföldre kerülő Gyapjumosó-részvényeket hosszabb Jidore zárolva London­ban, a National Securities Bank veszi át. ____ Kitünően sikerült a tőzsdén elter­jedt hírek szerint a Magyar Álta­lános Takarék legutóbb lezajlott tő­keemelése. A részvényesek túlnyo­mó része gyakorolta az elővételi jo­got, a le nem jegyzett új részvénye­ket pedig előkelő külföldi tőkéscso­portok vettek át. A Magyar Cukoripar Rt. most tar­tott közgyűlése az osztalékot 10 P- ben állapította meg, mely e hó 4-étől kerül kifizetésre. Az igazgatóságba új tagként Wottitz Béla dr., a tár­saság igazgatója, választatott meg. A Wiener Bank-Verein, Wien igaz­gatótanácsa megállapította az 1926. üzletév mérlegét, mely 4,615.870.81 shilling tiszta nyereséggel zárult, a tavalyi 4.488.570.58 shillinggel szem­ben. Az igazgatótanács a május 19-iki közgyűlés elé azt a javaslatot ter­jeszti, hogy részvényenkint — mint múlt évben — 1.80 shilling (9 száza­lék osztalék) fizettessék és a rész­vénytőke 40 millió shillingről 55 mil­lió shillingre emeltessék, 750.000 drb új részvény kibocsátása által, me­lyekből 500.000 darabot Dillon, Read et Co. newyorki cég, 250.000 darabot pedig az intézet régi külföldi üzlet­barátai vesznek át, kb. a napi árfo­lyamon, több évi zárkötelezettség mellett. _____ A Gumigyár megkezdi az omaiekiizetést Kelemen Lajos — vezérigazgató A Magyar Ruggyantaárugyár Rt. igazgatósága elhatározta, hogy a má­jus 31-én megtartandó közgyűlésnek az 1926-os évre 5%-os osztalék, vagyis új részvényenként 1 pengő kifizeté­sét fogja javasolni. Az üzletered­ményt a nyersgummi áralakulása és a magyar—francia kereskedelmi szer­ződés által csökkentett vámok kedve­zőtlenül befolyásolták. A vállalatot egy már évek óta fennálló nemzet­közi eladási szervezetből kifolyólag tetemes veszteségek érték, melyek­nek fedezésére a felértékelési tarta­lék egy része használtatott fel. Az Anode-eljárás jó fejlődésben van és kedvező kilátásokat igér a jövőre nézve. Az igazgatóság ugyanezen ülésében az eddigi vezérigazgató-he­lyettest, Kelemen Lajost vezér­igazgatóvá nevezte ki. Kelemen La­jos kinevezése szakkörökben bizo­nyára nagy megelégedést fog kivál­tani. Recht ni tz Béla vezérigaz­gató halála után Kelemen Ehrmann Kornél és dr. Klein Pál ügyvezető- igazgatókkal együttesen vezette az ügyeket és a ruggyantaárugyárat nagy nehézségek között teljesen re­organizálta, gyártmányainak új pia­cokat szerzett és a vállalatot mai előkelő nívóra emelte. A Budapesti Takarék- és Vásár­pénztár R.-T. közgyűlése az igazga­tóság összes javaslatait elfogadván, e.határozta, hogy az 1926. évi decem­ber 31-én alapszabályszerűen megál­lapított és lezárt mérleg szerint a megfelelő leírások után mutatkozó 304.979.16 pengő tiszta nyereségből az ö sszevont részvényeknek 1926. évre esedékes szelvényei után dara­bonként négy pengő osztalékot fizet, ami a részvények forgalmi értéke 10%-ának felel meg. Az osztalékot az intézet 1927 május 16-tól kezdve fi­zeti ki összes pénztárainál. A Mezőgazdasági Ipar Részvény- társaság e hó 2-án megtartott köz­gyűlésén elhatározta, hogy az 1926- üzleti évre 1.30 pengő (az elmúlt év­ben 1.30 pengő) osztalékot fog fizetni. A szelvényeket május hó 3-tól kezdő- dőleg a Magyar Általános Hitelbank váltja be. Mi történt az Aszfalt közgyűlésén A Magyar Aszfalt Rt. 600.000 pen­gő névértékű új részvény kibocsátá­sával 1.8 millió pengőre emeli fel az alaptőkéjét. A Magyar Aszfalt Rt. részvényesei ilymódon minden két régi részvény után egy új részvényt kapnak, miután az igazgatóság vala­mennyi részvényt a részvényeseknek ajánlja fel. A részvénykibocsátás fe­lette kedvező a részvényesekre nézve, mert az új részvényeket névértéken adták a részényesnek, aki azon­ban csak 3 pengőt fizet be, míg a többi befizetést a tartalékokból egé­szítik ki. Mint a Budai Napló értesül, a vállalat helyzete kedvezően alakult és a kilátások is — tekintve a nagy beruházásokat — biztatóak. A régi részvényekre, mint már megírtuk, 1.20 pengő osztalékot fizet a vállalat. A Pénzintézeti Központ május lm- szonnyclcadikán délelőtt tizenegy órakor tartja a szekésfővárosi Vigadó I. emeleti éttermében tizedik rendes közgyűlését., amelyen beszámolnak a központ múlt évi működéséről és be­mutatják az 1926. üzletévre vonat­kozó mérleg- és eredménykimutatást. A most közétett mérleg adatai szerint a központ a múlt évi nyeresége 873.484 pengő, illetően 10.918,561.472 korona volt. _____ Há rom pengő osztalé­kot fizet a Chinoin A Chinoin Gyógyszer és Vegyé­szeti Termékeik Gyára Részvénytár­saság május 10-én tartott rendes évi közgyűlésének határozata értelmében az 1926. üzletévi szelvények 3 pengő­vel kerülnek beváltásra május 14-től kezdődőleg a Pesti Magyar Kereske­delmi Banknál és az Anglo-Interna- tional Bank Limited Budapest Rep- resentation-nál. A közgyűlés elhatá­rozta az alaptőkének 1,488.000 pen­gőre való fölemelését. Az összes új kibocsátású részvényeik a régi rész­vényeseknek ajánlhatnak föl átvé­telre 1:1 arányban, darabonként 20 pengő kibocsátási árfolyamon. Az e.ővételi jog május 14-től május 24-ig gyakorolható a fent megjelölt két banknál. A Chionin közgyűlésén egyébként az igazgatósági tagok sorába bevá­lasztották dr. Lakács György v. b. t. t. is. A közgyűlésen, amelyen Benes József elnökölt, beszámoltak a válla­lat helyzetével, amely az elmúlt év­ben is kedvezően alakult. A pénzpiac és az egyéni fogyasztóképesség javu­lását örvendetesen észrevette a Chi­noin, amelynek gyártmányai nemcsak hogy nagyobb mennyiségben kerül­tek a piacra, de újabb egész modern készítménnyel gyarapodtak is. A me­zőgazdasági osztály különösen szőlő­védelmi és csávázási készítményekkel ért el jelentékeny forgalmat. A Chi­noin állatgyógyászati készítményei is mindinkább tért hódítanak. A külföldi verseny hatása csak néhány cikknél volt érezhető. A költségek csökkenése a kamatterhek kisebbedésében leli ma­gyarázatát, míg az általános üzemi és üzleti költségek általában stabili­záltnak tekinthetők. A TÉBE ü’ése. A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete teljes ülést már hosszabb idő óta nem tartott. Értesülésünk szerint a legközelebbi teljes ülést május végére hívják össze, melyen beszámolnak a pénzin­tézeteket érintő fontosabb kérdések­ről. Ezen az ülésen fognak határozni a januártól beérkezett jótékonysági kérvények sorsa fölött is. Az Urikáflyi-Zsilvölgvi Magyar Kö- szénbártya Rt. április 28-án tartott közgyűlése az 1926. üzletévi osztalé­kot részvényenkint 10 pengőben álla­pította meg. A 36. számú részvény­szelvény május 2-ától kezdve a társa­ság pénztáránál és a Magyar Általá­nos Hitelbanknál kerül beváltásra. A kolozsvári Fonciera Biztosító In­tézet május 2-án tartotta igazgató- sági ülését, melyen Ribáry Mór alel­nöki elnökölt. Mint hírlik, az igazga­tóság a legnagyobb mértékben meg volt elégedve a mérleggel, amelyet Damian és Lumpéi igazgatók ter­jesztettek elő. A Fonciera közgyűlése május 21-én lesz, amikor is az elhalá­lozott Jakobi Fiilöp igazgatósági tag helyét is betöltik. A Pátria Biztosító Társaság rész­vénycseréje. A Pátria Biztositó Téir- saság augusztus hó 28-án tartott ren­des közgyűlésén elhatározta, hogy régi korona névé'+ékű részvényeit olyképpen cseréli át pengőrészvé­nyekre, hogy minden 25 darab régi részvényre egy-egy új, egyenként 50 pengő névértékű részvényt szolgál­tat ki. A Pátria Biztosító Társaság már megkezdte a részvények átcse­rélését és felkéri részvényeseit, hogy 1927. október 22-ig mutassák be rész­vényeiket a társaság főpénztáránál. VII., Károty-kÖrút 3. szám alatt. A társaság nem ak ki hányadrészvé­nyeket s a 25 darabnál kisebb meny- nyiségben bemutatásra kerülő rész­vényeket eladják. A vétel és eladásra vonatkozó megbízásokat a megbízás foganatosítása napján hivatalosan jegyzett tőzsdei árfolyamoknak meg­felelően a Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet Rt. eszközli. Százezer gyermeknek hoz heten- kint örömet, szórakozást, sok vidám órát a „T ündérvásár“ képes heti gyermekujság. mely sok mesét, verset, mulattató mókákat, szórakoz­tató játékokat, rejtvényeket és pom­pás színes képeket közöl. Az előfize­tési ára csekély. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: V.. Akadémia- utca 10. sz. Szerkesztő: FERENCZY LÁSZLÓ. Laptulajdonos: VIRAÁÜ és TÄRSA Kiadásért felelős: Viraág Béla. Hirdetmény a lóversenyt látog tó közönség figyelmébe A Budapesti Helyiérdekű Vasutak lóversenytéri különvonatai a keleti pályaudvar mellett levő Budapest— Kerepesi-út hév. állomásából 14 óra 42 perckor és 15 óra 02 perckor in­dulnak úgy az I. és II. helyre, mint a III. helyre. A futamok befejezte után szükség szerint indulnak különvonatok úgy az I. és II. mint a III. helyről a keleti pályaudvarhoz. A vonatok menetideje 10 perc. E vonatokra érvényes átszállójegyek a Bszkrt. bármely kocsiján válthatók 36 fillérért, mely jegyekkel a város területéről kétszeri átszállással is ki lehet jutni a lóversenytérre. A különvonatokon a helyijegyek (csak a keleti p. u.-tól a lóverseny­térig vagy viszont) ára 24 fillér, a menettértijegy ára 40 fillér. EOTFECEL- llhLZ erős, tartós, vihartálló aszfaltozó tetőfedés, talaj szigetelés ROZii aszfalt és kát.ány vegyitermek: yár Budapest, VI., Berlini-tér 3 T. le"on : 267—96 Rézbútort, ágybetétet, összecsukható ágyat at lec/olcsóbban szám 30 év óta Prohászke Üllői-iit 9 fennálló gyáram VI, Gróf Zichy-H. 46. f iák . HALWA SÁNDOR PUSKA MŰVES BUDAPEST, I., Krisztina-tér 2. Műhely: l„ Szent János-tér 4 Telefon: Lipót 9c6-02 Miami díszoklevél. Eziistkoszorús mester Nagy aranyéremmel kitüntetve VA DÁSZFEGYVEREK • • • FE GYVERJAVÍTÁSOK • • • SPORTCIKKEK • • • CSEKKES ZFELSZERELÉSfcK LOHONYA ISTVÁN KRISZTINA-KÖRÚT 840. (AH HADD VAR) saját készítményű cipők raktáron. Vlérték után készít úri-, női-, gyér­nek- és sportcipőket. SZfCHEÜÜl GyQQyFÜRDff a modern orvosi tudomány min­den eszközével és a külön­böző gyógyeljár ások h oa szükséges fölszerelé­sekkel ellátva. A város minden pontjától könnyen megközelít hető. Háztatarozásnál előnyös feltételek mellett vállalkozik Nagy Pál bádogos gáz, vízvezeték, csatorná­zás, fürdőberendezés és központi fűtés vállalata II., FŐ-UTCA 20. SZ. Telefonhívó 179—42. KÄIYHÄI! Béres Márton I., LOGODI-U. 19. SZ. Telefon: L. 972-33 Minden e szakmába vágó munka ügyében forduljon bixts- ómmal e régi jóhirü eights. Nem fizet soha lakbért ha 1—35 évi törlesztésre 2-3-4-5 szobás modern, kényelmes, saját tulajdonú ÖRÖKLAKÁST vesz az „ÖRÖKLAKÁS“ R.-T.-tól IV. Városház-u. 4. (Kossuth Lajos-utca mellett) Hölgyeim és uraim! Önöknek cipő kell . és ezt zpeRKonat szerezzék be, teljes megelégedésre. Óriási választék tavaszi divatú uri- hölgy- és gyermekcipőkben. A budai föurak szállítója Aranyéremmel többszörösen kitüntetve (Budai Vigadóval szemben) Thcrmostóíh Központi fűtések és szellőzte ések, bioló­giai szenyviztisztitó- berendezések, vízve­zeték es. csatornázás^ fűrdöberendezések ó# épületbádogos mun- kák tervezése és ké- szitése. Szabadalma­zott kovácsolt vas „Thermostóth“ kazí­nok kizárólagos gyártói 147 Tóth Imre ás Társa V., Katona József-u. 3. síelőn 23—93 RZSEBETHID Érái SZÁLLÓ Budán, i. Kökény-u. 14. Ráczfiirdő mellett. BUDÁN, II., FŐ-UTCA7 re/efo/? ^8--09­c Jaáenbacher $yörgtj bádogos, gáz, vízvezeték, csatornázás, fürdőberendezés és központi fűtés vállalata. Nyomatott a Révai Testvérek Irodalmi Intézet R. T. Nyomdájában. Budapest. V„ Ügynök-«. 8. - Nyomdaigazgató: Sziklai PáL Éhgyomorra naponkint igyék egy pohár KRISTÁLY-vize! 1 1» y iwii ■ W—W——■

Next

/
Oldalképek
Tartalom