Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-07-09 / 703. szám

\ XIX. évfolyam. 703. szám. Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Előfizetése egy évre 160 kor., félévre 80 kor. Egy szám: 4 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1,, Bors-utca 24. Telefon: 129—96. Felelős szerkesztő: VIRAÁG BÉLA. Hirdetések ára: Egy hasáb széles, húsz milliméter magas terület egyszeri közlésénél 100 korona. Min­den további cm. 30 korona. Nyiittér sora 60 korona. Szöveg után 80, szöveg között 100 korona. — A hirdetések dija a megrendeléskor előre fizetendő. 1921. Julius 9-én. IlZosíofidbb a sorsa Budának, mint Pestnek, a mit mi nem igen szeretünk hangoz­tatni, nehogy úgy lássék, mintha elfogultan valami túlhajtott budai localpatriotizmust kultiválnánk Pest rovására. De csak körül kell nézni és szembetűnő a külömbség. Vegyünk valami nagyon egyszerű dolgot, pél­dául az utcák díszítését. Odaát Pes­ten pálmákkal díszítik a szebb tere­ket, a forgalmasabbakat aminő az Ap'ponyi-tér, a J3aross-tér, vagy a Liszt Ferenc-tér, s ez rendben is van. Nekünk egyik legforgalmasabb utunk a Krisztina-körút és legélénkebb pontja a Déli vasútnál, az Alkotás­utca betorkolása. Ez a mi Baross- terünk. Ott van egy meztelen part­részlet a pályaudvar indulási oldalá­hoz vezető ut mentén, a Krisztina- köruton, a déli vasúti villamos meg­állónál. Ha egyébb nem volna ezen a rézsútos parton, mint egyszerű zöld pázsit, rendben volna ez is. Csak hogy ott valami különös bogáncs- cliszt kultivál a város, szamártövissel és útilapuval vegyítve. A pesti pálma Budára érve úti lapuvá lesz. Ezek a rikító ellentétek minden­hol szembeötlenek, ahol hatóság, közintézmény, vagy valamely más felsőbb tényező intézkedik Pesten és Budán. A Tabánt egészen lebon­tották, holott szabályozhatták volna szükség szerint részletekben is, — Óbudán viszont egy széles utat nem tud­tak vágni a Fő-tértől ki a Szentendrei- utig. Pesten a dunai korzónak már világhíre van, de a világhírre méltó Lukács- és Császárfürdő előtt kavics lerakó és szemétbánya van, hogy gyalog meg sem közelíthető. Pesten 12 téli szintez, orfeumok és mula­tók egész sora szolgálja a közönség szórakozásait, számunkra nem enge­délyezi a város, hogy a szinkört átépítve, télen is közel jussunk a szín­házhoz. A Városliget csupa pompa, csupa virág, szökőkút — s mi pirulva járunk a Városmajor mellett, ahol csak malária terem. Ezek csak az apróságok. Csupa tréfa. De vannak fájóbb sebek is. A nekünk szánt Jókai-szobrot el­vitték Pestre, a Stadiont viszik Új­pestre, a téli kikötőnk marad a régi iszapos árok és mocsár ma is a Lágymányos legszebb része. Minden lóversenypálya Pesten van, nekünk még utunk sincs, ahol egyetlen nagy­iparunk termékét, a téglát Pestre vihessük. Nekünk csak útilapunk van. Sok kesernyés, gúnyos levél igazolja, hogy mindez fáj a budai polgárnak és nem mi, hanem a városházán csi­nálják azt a hangulatot, melynek jel­szava: „Los von Pest!" Buda, 1921. julius 8. A városi gazdálkodást élesen meg- i világította Platthy György egy kis statisztikája^ melyet a pénzügyi bi­zottság ülésén mondott el. Az Atilla- körűt 43. szám alatti ház a régi Koronaőr-laktanya. Ennek a hiánya 4063 korona. Maga a mür 4000 ko­rona. Az a ház egyemeletes, nem is épen olyan kicsi. A második ke­rületi Forgách-laktanya összesen 38.000 koronáért van bérbeadva, óriási objektum, amelynek a mai értéke a 10 millió koronát jóval meghaladja, az összesbevétele annyi, hogy ezzel szemben a hiány 63.510 korona. így gazdálkodni nem lehet. Á fiiteílen Vigadó érdekében emelt szót keményen Bozóky Ádám dr. és követelte, hogy a budai vigadó rósz kazánjait javitassa meg a vá­ros. Kiderült, hogy nem csak a kazá­nok, haneTn a vezetékek is gyöke­res javafásra szorulnak, elvégre a budai vigadóban, amely különféle közérdekű célokat szolgál, nem lehetünk fűtés nélkül. Mindenki meghűl, aki odajön akár gyűlésre, akár színházi előadásra vagy hang­versenyre, az énekesek nem akar­nak eljönni, mert azt mondják, nem akarnak meghűlni. Viszont a pénz­ügyi bizottság előzőleg törülte az e célra előirányzott 280.000 koronát) aminek újbóli beállítását sürgette Bozókyn kívül Joanovich Pál és dr. Platthy György, aki már a mostani összre kívánta a füíhetés lehetőségét. Az Óbuda dunahid terveinek elké­szítését sürgette a közgyűlésen dr. Homonnay Tivadar s ez alka­lommal Óbuda elmaradottságáról Mettelka Frigyes a következő sta­tisztikát mutatta be. Az 1874—94. évi két évtizedben a budai oldalon 848, a pesti oldalon pedig 3898 la­kóház épült, vagyis a lakóház építé­séből a budai oldalra 18%, a pesti oldalra 82% esett. Ha a lakóház építésére fordított költsé­get tekintjük, az arány .még kedve­zőtlenebb. A budai oldalon e cimen felmerült költség 50,765.000 korona a pesti oldalon pedig 484,129.000 korona. Az összköltség a budai oldalon 11%, a pesti oldalon 89%. Ha az egyes kerületeket nézzük, akkor a VI. kerületben ezen időszak alatt 787 ház, a Vll-ben 703, a Ill- ban pedig összesen csak 167 épült. A III. kerületben pedig a legnagyobb­részt, egynéhány épülettől eltekintve, csak földszintes ház volt, mig a VI. és VII. kerületben 3—4 emeletes bér­paloták épültek. Ebben az időszak­ban egyáltalán a III. kerületben semmiféle uj szabályozás vagy uj rendezés nem történt. A Budai Dalárda nagy hivatásához méltón résziveít Péter-Pál napján Balassagyarmaton az országos jel­legű hazafias dalünnepélyen. A dal­ünnepélyt a Balassagyarmati Dal­egylet rendezte, ahol a városon és vármegyén kívül a vármegye meg­szállott részéből mintegy másfél­ezren is részíveítek. Az ünnepély lefolyásáról tudósítónk a követke­zőkben szám d be : Délután 2 óra volt, mikor a vonat beérkezett a zászlódiszbe öltözött pályaudvarra, ahol a Balassagyarmati Dalegylet férfikarának üdvözlő dala fogadta. A Budai Dalárda dallal viszonozta a köszöntést. Elsőnek a Dalegylet elnöke üdvözölte a Budai Dalárdát, magasszárnyalásu beszédben meg­köszönve, hogy a hivó szóra eljött segítőtársul a nagy kuliurmunkához. A zászló megkoszorúzása után a vármegye és tisztikara nevében , a főjegyző, majd utána a községi elöljáróság üdvözölte a Budai Da­lárdát. Dr. Baránsky Gyula elnök köszönte meg a fogadtatást. A pályaudvarról négyes sorokban vo­nult be a városba a menet a város lakóinak sorfala között. Délután az Ipoly partján csendült fel a magyar nemzeti imádság : Hiszek Magyar- ország feltámadásában ! Alkonyai­kor gróf Majláth Géza, a Balassa­gyarmati Dalegylet örökös disz- elnöke lakása előtt szerenádot adott az egyesült dalárda. Este 8 órakor kezdődött a vármegyeház zsúfolásig megtelt dísztermében a hazafias hangverseny. A fényes műsoron a Budai Dalárda, a Balassagyarmati Dalegylet férfikara, vegyeskara, zenekara, egy zongora szóló és hegedű-zongora duett szerepeltek. A szereplők sok tapsot kaptak a nyújtott magas műélvezetért. Az ünnepélyt egy 150 terítékű bankett követte, melyet a Budai Dalárda tiszteletére gróf Majláth Géza adott. A budai orgonák javára a budavári koro­názó templomban junius hó 23-án rende­zett hangverseny fényes siker jegyében folyt le A hangverseny főszáma „Rhein- berger“-trio, H. Keltsa Nándor hegedűn, Bergmann Sándor operaházi tag cellón, dr. Dobzyniecky Árpád orgonán játszott, mely mesteriebben nem volt előadható. Nagyon szép volt Maly József kántor éneke az echó-műből. A női szólók közül kiemel­kedett Fránassovich Valéria (Schubert: Almacht) mély csengésű, széles skálája 1 dr. Kabakovitsné Vavrinec Márta (Gounod: Parce Domine) kellemes hangja szép sikert biztosított. Az alig egy éve működő „Budai Szent Cecilia"-kórus Pöschl Vilmos kar­nagy vezetése mellett, szép reményekre jogosított vegyeskara és dr. Dobzyniecky orgona szerzeménye egészítette ki a hang­versenyt. Csendben cserélt elnököt az Óbudai Keresztényszociálista Párt. Az eltávozott Hilbert Vilmos helyére uj ember került, akinek nevét azon­ban kétlakatos titok őrzi. Senkisem tudja biztosan Óbudán. Vájjon miért? S igy csak a tippelések alapján írjuk meg, hogy egyesek dr. Bajusz Károlyra, a miniszteri osztálytaná­csosból lett ügyvédre, és mások Szörényi Rezső főv. tanítóra gon­dolnak. Mindkettő igen rokon­szenves tagja az óbudai társadalom­nak és különösen az utóbbi nagy katolicitása garancia arra, hogy a Párt és vezetői között az egyen­súly meg ne bomoljon "az egyes tényezők kisajátító és ferde túl­zásaival szemben. Kerti ünnep. Az óbudai Dalko- szoru - Dalfüzér Egyesült Dalárda julius hó 17-én ifj. Wéber vendéglős (III. kér., Szentendrei-uton) kert­helyiségében egy világpostával, női szépségversenynyel és polgári há­zassággal egybekötött kerti ünne­pélyt rendez minden belépti dij nélkül. Kedvezőtlen idő esetén az ünnepélyt julius hó ®24-én “tartják meg. Alapítványt tett 200 koronával az I. kér. Márvay-utcai elemiben Eberling Béla és fia néhai Tibor emlékére, amelynek célja, szegénysorsu tanulók jutalmazása. A Krasznay-alapitvány a Fehérsas-téri polgári iskolában 8500 koronával gyara­podott az idén. Fajvédelmi munkáját alapozza meg hatalmas kulturtevékenységgel az Ébredő Magyarok III. kerületi cso­portja. A társadalmi megnyilvánu­lások szigorú őrszemeként vigyáz ez a lelkes csapat a magyarság örökbecsű értékeire, elvitázhatatlan fölényére, a becsületességgel ki­harcolandó érdekeire. Munkája na­gyon nehéz Óbudán, mert első­sorban a keresztények magyarok lelkét -kell a keresztényi ethika alapjára vissza kényszeriteniök és magyarrá esztergályozniok. Az egyesületi élet intenzivebbé tételét Schödl Nándor számtanácsos kiváló agilitása szorgalmazza. Mellette Horky Gyula és Tatay Vilmos buz- golkodnak. Értesülés alapján azon­ban meg kell jegyeznünk, hogy bizonyos a meghívók” kiküldése körül csak diszkreditálják az eszmét és a célt. A Tabáni Énekkar Egyesület szokásos évi kirándulását Mária Remetére julius hó 3-án rendezte Calligaris Ferenc karnagy vezetése alatt. Délelőtt a templomban, délután a táborozás közben fegyelmezett, szebbnél szebb együttes éneklésükkel vonták ma­gukra a lobbi kirándulók csodálatát. Meg kell emlékeznünk Höfflinger Edéről, a Szt. István-társulat művezetőjéről és kilenc gyer­mekéről, aki maga az énekkar egyik oszlopa és gyermekeivel egy kis külön együttest is képez. (H. B. L.) Pénteken: halászlé-turóscsu- sza. Szerdán: Erdélyi fatányé­ros, Rablóhus. Szolid árak! fl kiránduló Jadásztani/fl közönség figyelmébe! ff * wm wm wm ff régi Fácán vendéglő (üdülő-telep mellett) SZALOlf-QUQRTET Zugligeti végállomástól M . .. - , qphrammpl Teljes io perc. mindennap : Meriatit a la öcnrammei tisztelettel Cukrászda, gyermekeknek featos TEJGAZDASÁG 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom