Budai Napló, 1932 (29. évfolyam, 1069-1105. szám)

1932-03-24 / 1077. szám

tetf’daftesi 1932 martins 24 KIRÁLY-FÜRDŐ 45 fokos fonót ISM-4M UM IWSTAfA budai Dm. Budán, II., Ffl-ulca 84. sz. szénsavas nátront, szénsavas meszel, szénsavas klórnátriumot és magnéziumot tartalmazó hévviz köszvény, csúz-, bor- és caontbetag- ségek, fém mérgezés, máj-,lép-, nich-, húgyhólyagban talraak, gyomorhurut és alhasi pangás ollen. Kádfürdők: egész napon at. ftK^n.ailP férfiaknak .... reggel 5—1. UOZfUrdéK. a2knek hétköznap d. u. 2—7. Juókúra. Személyi hírek RIPKA FERENC dr. udvari tanácsos, főpolgármester, e hó 22-én ment szabad­ságra és azt Balatonfiircden tölti, ahonnan e hó végén tér vissza. Távollétében a fő­polgármesteri hivatal ügyeit Günther Ti­vadar főjegyző vezeti. PERCZEL BÉLA kormányfőtanácsos, székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tag egészséi állapota örvendetesen meg­javult, már ki jár sétálni és tegnap keze- lésvégett felvétette magát Szinnyey pro­fesszorhoz a János-kórházba. PÁVAI VÁJNA FERENC a húsvéti ün­nepek előtt a Balatonmcnti forrásokat ta­nulmányozza. LISZKA KAROLY gazdasági tanácsos rendkívül érdekes tervezetet mutatott be a Keresztény Községi Párt ülésén a pesti Katolikus Körben, amely az autóbuszvo­nalak vezetését és beosztását tárgyalta. A tervezetet jövő számunkban ismertetjük részletesen. SZÉLL JENö, Budapesti Kisipari Hitel­intézet kiváló képességű vezérigazgatója', a „Géptechnika és a kisipar jövője“ címen nagy hatást kiváltó előadást tartott e hó 17-én este a Keresk- és Iparkamarában. MÜLLER PÁL, téglagyári igazgató tart előadást e hó 30-án • este fél 7 órakor a Magyar Mérnök- és Rpítész-Egylet által rendezett családihoz kiállításon a Tech­nológiai Intézetben, VII., József körút 6. szám alatt: — „A családi ház födémet" címen. VÁGÓ ISTVÁNNÉ, a nagynevű színmű­vésznő, aki ma az ország első komikája, esés következtében súlyos sérülést szen­vedett a Jobb lábán, de sérülten is elját­szotta szerepét. Kőébe) Miklós dr. pápai kamarás köz- tiszteletben álló, illusztris személyével töltötte be a krisztinavárosi plébánosi ál­fást a székesfőváros kegyúri bizottsága dr. Ripka Ferenc főpolgármester elnöklete alatt. Ellenjelöltjei voltak: tlévey Gyula dr pápai iámarás és Töttössy Miklós dr. pápai kamarás. Értesülésünk szerint a Krisztinaváros új plébánosa április hó kö­zepén veszi át a plébániát. Jbuclai társaskör lelkes hangulatban ülte ■ meg a nagy nemzeti ünnepet március 15-ét a tagok és vendégek nagyszámú részvétele mellett. A társasvacsora előtt dr. Krívoss Árpád alelnök megnyitó beszéde után SZOMBATHY KÁLMÁN a társaskör ügyvezető alelnöke mondotta el ünnepi bszédét, amit nagy figyelemmel hallgatott a közönségl és mcg-megujuló tapssal honorálta. Következett az est mű­soros része, ahol a megbetegedett Szalay Ilona operaházi énekesnő helyett Wirth Károlyné Molnár Éva adott elő néhány pompás énekszámot Bartha László zon- gorakíséretével. Az estet befejezte Bálnti Árpád két művészies szavalata,, mely után Oszoly Kálmán háznagy a zongorához ült és a közönség felállva elénekelte a Himnuszt. A vidám társasvacsora után a háznagy megköszönte a közreműkö­dőknek hazafias irányú működését és me­legen üdvözölte Nagy őszi Ferencet és Pa- taky Ferenc igazgatót, mint a Budai Pol­gári Kör és a budai Egységes Párt ré­széről megjelent vendégeket, amit Nagy' őszi Ferenc köszönt meg. FOTÓCIKKEK Zibrinyinél, I.. Roham u. 1. Barátságos összejövetelt rendezett e hó 22-én, kedden este a „Budai . Polgárok gróf Széchenyi István Asztaltársasága“ Nyulászi János dr. és Miklós Armand dr. elnöklete alatt. Előkelő nagy társaság gyűtl össze a Vén Diófa külön termében, ahol vacsora után dr. Dénes Lajos ny. tankerületi főigazgató tartott rendkívül érdekes előadást a mai fiatalság jövőjéről „öregék és fiatalok“ címen, amelyet taps­sal és éljenzéssel honorált a .hálás közön­ség. Az előadást vita követte, amelyen résztvettek Darázs József, Nyulászi Já­nos és Miklós Armand. Az előadó által fölvetett közérdekű téma képezte nagy­részt a társalgás tárgyát és a társaság éjfélutánig maradt együtt, a böjtre való tekintettel tánc nélkül. — Legközelebbi összejövetelét április hó 12-én, kcdddn este fél 9 órakor rendezi az asztaltársa­ság, amikor Hatala István az Északame­rikai Egyesült Államok követségének ta­nácsosa tart előadást. RaVaSz cukrász L KJIOTIIUKfiRÚT 15 CUKRASZSZÁLON Telefon: 002-84. —1 „ ----­Bú dat Napló 3 Benedek Sándor borgazda estje a ma- I gas nivón álló Pénteki Borgazdaság estiéi | közül is kimagaslik és évenkint alkalmat nyújt arra, hogy a Közigazgatási bíróság másodelnökét, aki, mint dédapa ma is még fiatalokat megszégyenítő frisscséggcl tölti be hivatalát, a legmelegebben ünnepeljék. Múlt pénteken, e hó 18-án rendezte bor- estjét a Budai Polgári Körben és mint borgazda olvasta fel a borról írott elme- futtatását, amelyet az illusztris szerző szi­ves engedelm'ével az ünnepi mellékleten közlünk a tárcában. Mindenki sietett grar tulálni és mindenki örömmel koccintott Benedek Sándor egészségére. Azután Makoldy Viktor tanár éltette Lugmayer Józsefet és a többi Jóskákat, __ Finciczy Béla min. tan. a borgazda családját él­tette, — Kozma Jenő dr. . országgyűlési képviselő a borgazdában azt az aktív fő- tisztviselőt ünepelte, akinek dédunokája van, — Haypál Béla, mint olyna lelkész, aki szintén nem iszik bort, azok nevében éltette Bendek Sándort, — Neuschloss- Katisli Kornél arról emlékezett meg, hogy a Ganzgyár építésekor rómaikorbeli hor­dókat és agyagedényeket találtak egy pin­cében és egyben bort is, — Fablnyi Tiha­mér dr. orsz. képviselő a kerületében ta­pasztalt bortermelési viszonyokról mon­dott cl sok érdekes adatot és hasonló ese­tet sorolt fel Makoldy Viktor is. A társa­ság éjfélutánig maradt cgyüttt a legjobb hangulatban, éltetve és ünnepelve a bor­gazdát. A budai nagymufti az albán királynál A magyar izlám sorozatos ünnepeit ’ képezik azok a diadalmas fogadtatá­sok, amelyekben része van a magyar mohmmedánok főpapjának, az auto­nóm budai Gül Baba izlámvallásköz- ség lelkészének: Husszein Hilrtii ef- fendi, budai nagymuftinak. Bécsben, I íiesztbcn az ottani mohammedán ko­lóniák üdvözölték és az olasz hajóstár­saság nagy tisztelettel bocsátott külön kabint a rendelkezésére. Pénteken érkezett a nagymufti Durazzóba, ahol a hatóságok képviselői, az albán ke- | reskedelmi grémium részéről Hajrullah ■bey és a mohammedánok papjai fo­gadták. Autón folytatták útjokat Al­bánia fővárosába: Tiranába, ahol Ghuillardi tábornok, az albán királyi hadsereg főfelügyelője várta a nagy­muftit. Másnap a különböző mjnisztreknél és a diplomáciai testület tagjainál tett látogatást a magyar izlám főpapja, délben pedig Zogit királynál jelent meg kihallgatáson. A király a legszívélye- sebben fogadta Husszein Hilmi effen- dit, aki üdvözlő beszédet mondott, jelezve, hogy a magyar izlámfeleke- zet mufetisévé (védnök) választotta meg, majd átnyújtotta -a királynak Budapest székesfőváros polgármeste­rének, a Máv. elnökigazgatójának, a m. kir. kereskedelmi minisztériumnak és abudapesti kereskedelmi-iparkama­rának díszes ajándékalbumait. A királyt láthatólag meglepte a figyelem magyar részről, megköszönte az ajándékokat, elfogadta a magyar izlámfelekezet védnökségét és meg­ígérte hogy el fog látogatni az általa nagyrabecsült Magyarországba és meglátogatja a szent Gül Baba sírem­lékét is, mely az egész izlámválágban oly nagy tiszteletnek örvend. A király sokáig elbeszélgetett a nagymuftival, akivel a világháborúban együtt is szol­gáltak a .volt osztrák-magyar had­seregben, amelyben Zogu király mint Ferenc József által kinevezett ezredes vett részt A nagymuíti szállására felvonták a magyar zászlót és az albán előkelősé­gek részéről sűrű meghívásokban van része a magyar izlámfőpapnak dísz- ebédekre. Kedden este Zogu király udvari ebé-, det adott a nagymufti tiszteletére, amelyen több miniszter, a hadsegédek és diplomaták is hivatalosak voltak. Husszein Hilmi nagymufti most Al­bánia nagyobb városaiban propaganda előadásokat tart a magyar izlámról, a Gül Baba akcióról, Magyarország gazdasági helyzetéről, a kéreskedelmi kapcsolatokról s mindenütt nagy lel­kesedéssel fogadják és utazása túl­megy egy egyszeri! udvariassági té­Hangulatos estük a SZEIFFERT KÁVÉHÁZBAN Fehér és Neményi szalonzenekara és ifj. Suky Tóni cigányzenekara muzsikál Tulajdonos: Tihaméry KAI mán MINDENNEMŰ TEHERAUTÓ­FUVAROZÁS ifj. SCHÄFFER FERENC ll„ TÖRÖK-U. 2. Teloloo HÍVÓ 66-G-98 nyen, amit az albán sajtó cikkei is bi­zonyítanak, amelyek nagy fontosságot tulajdonítanak az albán-magyar kap­csoltok kimélyítése szempontjából a nagymufti albániai kőrútjának. Húszéin Hilmi effendj magyar sza­bású egyházi ornátusban, melyet Kiss Árpád dr. tervezett és az Ecclesia r. t. állított elő, nagy feltűnést keltett Albániában és a mohammedán papsá­got is kellemesen lepte meg. Az albán sajtófőnök, továbbá Ghuillardi tábor­nok és Hajrullah bey állandóan a nagymuftj kíséretében vannak és az albán hatóságok mindenütt a legna­gyobb előzékenységgel fogadják s ün­nepük a magyar autonóm izlámfele­kezet főpapját. A Budai Katholikus Kör Pálffy-téri dísz­termében nagy és előkelő közönség jelen­létében rendezte idei első műsoros böjti estjét. Az est kiemelkedő pontját Hász István dr. tábori püspök beszéde képezte. A nagyhatású ésnagy tapssal jutalmazott beszéd után az est hangverseny-műsorán D. Szerémi Magda hegedűművésznö, Sze- lényi Stella énekművésznő, Nilhelmus Henry zongoraművész-zenetanár szerepel­tek nagy és megérdemelt sikerrel. Műsoros böjti estét rendezett a „Budai Katholikns Kör“ március hó 17-én, csü­törtökön este fél 7 órakor a Kör díszter­mében. Műsorán szerepeltek nagy sikerrel dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök, vetített képekkel kísért előadása a Szentföldről. Aj tál Sándor hegedűművész, fiaiák J. Al­bert a Budai Zeneakadémia tanára táro­gatón, Bozóky Magda énekművésznő, Tilr- kössy Antal gordonkaművész és Wilhelmus , Henry zongoraművész. Szép ünnep keretében ülte meg a II. kér. Iparoskor a márciusi nagy nap évforduló­ját, amikor a társasvacsora keretében' a himnusszal megnyitotta és Lendl Adolf dr. elnök üneplő szavával bevezetett estén LUGMAYER JÓZSEF DR. mondot tnagyhatású beszédet, amelyben gazdasági szempontokból méltatta március 15-ét. A lelkes taps és éljenzés után Koronczay László szavalta el a Talpra magyar és Mi nem feledhetünk című köl­teményeket, azután két apró, lány ócska: Horváth Bözsike a „Márciusi éneket“ és Mészáros Hona „Az új március" című köl­teményt szavalták el aranyosan, kedve­sen. Viraág Béla szerkesztő a nagy ma­gyar őssiégből a magyar jövendőre követ­keztetett, — Lenál Adolf dr. pedig a turáni részeken tett tanulmányújáról, Ur váro­sáról és arról a nagy, négyezeresztendős emlékműről beszélt, amely a turáni népek cskuhuráját bizonyltja a Taurus hegy sza­kadékéban, amely szerint a turáni népek hozták az északon lakó népeknek a búza, szőlő és gyümölcstrcmelést. A szép estét Gergely Péter elnök köszöneté fejezte be, aki az előadóknak fejezte ki a kör háláját. Cimtáblákat szép és tartósakat jutányos áron készít Budának elismerten legjobb clmíesíövállalata: VALI GÁBOR és társa. II., Iskola-utca 15., telefon: 52-6-22. MENYASSZONY képek Blahosnál, Fő u. 18 Snapszerversenyt rendez Gnth Ferenc dr. tanácsnok II. kér. elöljáró elnöklete alatt működő szerdai kaglizö társaság áp- rils hó 5-én este pont 8 órakor a II. kér. Iparoskiör (II., Batthyány-tér 4. 1. em.) összes helyiségében. Ez lesz a kuglizó tár­saság tavaszi összejövetele. LORGNONOK Zibrinyinél, I., Roham u. 1. Sakk-díj kiosztás Sikerült műkedvelői előadást rendezett vasárnap délután a Budai Iparos és Keres­kedő Ifjak KulturegycsiUete. Az előadás után a Hajas-féle vendéglő nagytermében ünnepi vacsora volt, amelyen az egyesület tagjai nagyszámban vettek részt. A meg­jelentek melegen ünnepelték a sakkverseny és asztali tenniszverseny győzteseit, s különösen Tandary Istvánt, a sakkosztály elnökét az egykori kerékpárbalnókot, aki­nek buzgó fáradozása teremtette meg a szép eredményeket. Az elnöklő Szom- bathy Kálmán megható szavakban vázolta az egyesület nemes céljait, ideális törek- váseik, majd méltatta Tadary István ön­zetlen, hazafias munkásságát és a lelkes hallgatóság szűnni nem akaró éljenzése között az egyesület díszoklevelét nyúj­totta át, aki mélyen meghatva, hálásan köszönte ezt mg. Ezután a díjakat osztotta ki Szombathy Kálmán, aki kézfogással gratulált a győzteseknek. Koppier Gyula ügyvezető elnök mondott ezután köszöne­tét mindazoknak, akik az est sikeréhez hozzájárultak, különösképen pedig Szom- tathy Kálmánnak, akit hosszasan és ősznte melegséggel ünnepelt a társaság. ELJEGYZÉSI KÁRTYÁK, ízléses kiállí­tásban, a Budai Napló nyomdájában, I., Bors u. 24. Tel.: 502—96. Húsvéti tojások csokoládéból Budai családok Annyira szokatlan Budán, hogy bármely intézmény foglalkozzék a régi budai csa­ládokkal és az azokhoz fűződő hagyomá­nyokkal, hogy szinte leküzdhetetlen aka­dályokkal kell tnegküzdenünk, amikor a BUDAI ALMANACH részére gyűjtjük a budai családok törté­netét, mely szorosan összeforrott Buda történetével. A Budai Napló idevonatkozó közlemé­nyei azonban mégis megtörték a jeget, sikerült már felkeltenünk az érdeklődést e családok körében és így sikerült egyút­tal sok olyan érdekes adatot, amely a már-már feledésbe ment, de a hagyomá­nyokban még élő, a közelmúltban szereplő családokra vonatkozó érdekes adatokat megmenteni. Ilyen érdekes adatokat szol­gáltat az alább közölt és a Gondel csa­ládra vonatkozó közlemény: Gundel család Gundel Károlyék ezüstlakodalma alkal­mából érdeklődésre tartott számot, a csa­lád származása. Atyja Gondel János, szü­letett 1844-ben Ansbachban Bajoror­szágban. 1857-ben jött Magyarországra Gdrtner Györgyhöz, nagybátyjához, aki­nek a Retek utcában volt vendéglője, Onnan előbb a Délivasut, majd a régi Gránátos utcai „Régi zenélő órához" cím­zett vendéglőben, utóbb a Nádor utcai „Prohner", később Continental szállodá­ban dolgozott Ezalatt és külföldi utaz­gatásai alatt gyarapította ismereteit és megtanulta az összes nyugati idegen nyel­veket 1869-ben elvette Kommer Antal vendéglős leányát és átvette a Király­utcai „Bécsi sörházat", melytől két év múlva megvált és megvásárolta a József- téri híres „Blumenstöcklit." Ezt azelőtt kevéssé ismerték, de az öreg Gundel át­alakította, fellendítette, 1897-ben átadta sógorának és visszavonult a magánéletbe. 18ßÖ—90 között 5 gyermeke született. 1890-ben átvette az „István főherceg" szállodát a Tudományos Akadémiával szemben, amely a 90-es évek irodalmi és politikai életének központja volt. Ekkor már fővárosi biz. tag, a vendéglősök ipai- táTSulatának elnöke, több nagy vállalat igazgatósági tagja és a régi jó Budapest közismert és szeretett „Qundel bácsija" volt. Harmadik fia, Károly 1883-ban szü­letett, már gyermekkorában élénk érdeklő­dést tanúsított atyja iparával szemben és alig tíz éves korától kezdve az iskolai szünidők alatt diákoskodásának szabad óráiban el- saiátitotta a szakács mesterséget, az ét­teremben pedig borfiu volt. A kereske­delmi akadémián befejezett tanulmányai után Párizsban, majd Németországban ké­pezte magát tovább, 1904-ben hazatért, hogy önkéntes évét leszolgálhassa. Azután a Nemzetközi Hálókocsi Társaság tulaj­donában levő „Tátralomnic" igazgatósága hívta meg titkárnak. Működése annyira kiérdemelte a vállalat elismerését, hogy egy év múlva rábízták a Csorbatói tele­pet, az akkor épült „Palota" szállóval együtt. Az alig; 23 éves Gundel Károly volt akkoriban a legfiatalabb fürdőigazga- tója az országnak. 1907 februárban nőül vette Blasutigh Margitot és a második Csorba-tói szezónt már a fiatal pár együtt vezette. 1908-ban a Hálókocsi Társaság mind két telepének vezetésével megbízta. 1910-ben átvette a városligeti Wampetich vendéglőt, amelyet felvirágoztatott és ma is bírja még. A világháborúban 1914 július végétől teljesített frontszolgálatot, mint tartalékos hadnagy és öt gyermekes csa­ládapa létére a szerb és orosz harctéren összesen 43 hónapot töltött el. 1918 elején századosi ranggal és számos kitüntetés­sel helyezték vissza Budapestre. 1918 őszén tért vissza a polgári életbe. 1920- ban. már a Royal éterem bérlőié. 1927 májusában átveszi a Gellért restaurant bérletét, s a hatalmas vállalatot öcs- csével, Ferenccel, aki szintén magas kép­zettségű világlátott szakember, azonkívül legidősebb fiával együtt vezeti közmeg­elégedésre Gundel Károly! A KIS ROYAL ÉTTEREMBEN Budán, I., Márvány-utca 19. Minden este PERTIS JENÖ cigányzenekara muzsikál Telefon: 52-0-46 1 33 éves cég! Kelmefestést» vegytisztítást csak szakemberrel végeztessen REICHER II..TÉQLA-U 9 1 au dOkende túros a KONOSIRULAR H Kedües zene minden este a Cs ászárfürdő éttermében Rési mórvónysirkövek újjá faragva és csiszolva a forgalmiár feléérti Uj fekete és szürke gránltsirkövek gyári árban» igen olcsóé S zabó és Zanotti X», Kőbányai út 43 b. Tel. J .404.33 Villamosmegálló az Északi főműhelynél \ Igazi budai hangulat |t torok, ponpii konyha, eottoklot szalonzene a vendéglőben a „101”-hez Krlsztlna-körút 101 ____^ Le gfinomabb sajáttermésü I Tokaji borok Pecsenye l liter P 1.-- I Furmint Szamorodni 1 „ P 1.30 I (édes) 4 puttonyos 1525-os aszú V* lit. P 2.50 ■ Palackbetét 30 fillér A vándorló gimnázium — A barakból az utcára — Amint értesülünk, Buda középskolai oktatásügyét a közeljövőben nagyobb változás éri, A második kerületben tudvalévőén négy fiúközépiskola van, ú. m. az állami Mátyás király reálgim­názium, az állami Toldy Ferenc reál- inkola, a kir. kath. egyetemi reálgim- názum és az érseki1 kath. reálgimná­zium. Mind a négy intézetre nagy szükség van, amit a népszerűségük is igazol, de valamennyi között a MÁTYÁS KIRÁLY REÁLGIMNÁZIUM a maga több, mint 700 (hétszáz) növen­dékével a legnépesebb, sőt az ország legnépesebb intézetei közé tartozik, bár alig tekint 12 éves múltra vissza. Az iskolát az eddg elért eredményei és az abban uralkodó kiváló szellem az egész kerületben közkedveltté tet­ték. A sors és az intéző körök pedig elég mostoha bánásmódban részesí­tették. Már évek óta (közel tíz éve) a Csa­logány- és Görgey Artúr-utcák között »•4 VILLÁKAT építünk •l&dAsr&i a meg­lévőkhöz hasonló kottage- rendszerben a üs Némelvölgyí-út sarkin Árak: 25—28.000 P Bővebb felvilágosités; KStflOH, Sléktljf él Notiléf építészmérnökök irodájáben, V., SZBIDéfyBflk-OtCÍ 9*11 Telefon: 29-8-29 és 13-5-51 dísztelenkedő négy baraképüeltben húzódik meg. Se tornaterme, se _rajzterme, se ud­vara, se speciális előadótermei (fizikai és természetrajzi) nincsenek, de még díszterme sincs. Az épület alatt nin­csen pince, az egészségügyi követel­ményeknek nem felel meg. Éppen ezért teljes elismerés illeti meg az intézet­nek nemcsak önfeláldozó kiváló tanári karát, akik között nem egy tudós akad, hanem azt az ifjúságot is, amely ilyen mostoha körülmények között csendben, de annál eredményesebben dolgozik. 0 Ez az iskola van most a budai iskolapolitika előterében. Annak dején elmulasztották az is­kola mellett elterülő és kis házacskák­ból álló hatalmas komplekszumot meg­vásárolni és egy a kor követelményei­nek megfelelő kőiskola épületet emelni. Hely lett volna, de talán pénz nem volt vagy nem is gondoltak egy­általán vele az illetékes tényezők. Már most az történt, hogy a mellette levő telken épült egy hatalmas bérház, amelynek a lakói a földszinti Iskola füstjétől sokat szenvednek. Bizottság vizsgálta meg az esetet és ennek javas­lata alapján az épület tulajdonosa, a székesfőváros, lelmondott a reálgim­náziumnak, amelynek még ez év vé­gén ki kell onnan költözni, pefiig a kerület polgárságának éppenaz a kör­nyék felel meg a legjobban, sőt a Hű­vösvölgy, a Zúgliget s még a távoli falvak (Budakeszi, Hidegkút stb.) ifjai is villamossal könnyen elérhették. Hogy az iskolának a jelenlegi helyé­ről el kell költöznie, az ellen már sen­kinek sem lehet kifogása, hiszen az egészségre veszélyes, sőt az épület

Next

/
Oldalképek
Tartalom