Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-11-27 / 717. szám

2 BUDAI NAPLÓ Műsoros estét rendez gazdag és művészi programmal december 11-én a Zsigmond­ién polgári iskolában az újlaki katholikus sajtó hőlgybizottság. Az ünnepi beszédet a katholikus klérus egyik legképzettebb szó­noka: Hndyma Emil fogja mondani. Az ének és zeneszámok között egy g/önyörü drámai költemény kerül előadásra: „Az árva korona.“ Belépő dij nem lesz. Változás történt a budai katholikus j kör igazgatóságában a november j 20. rendkívüli közgyűlésen. A le­lépő háznagy és igazgató helyett megválasztották egyhangúlag Rezső Antal ináv. főfelügyelőt és dr. Pri- viczkv Zoltán volt brazíliai konzult az „Adriai“ titkárát. Mindkettő ro­konszenves egyinisége Budának. A közgyűlés meg elhatározta, hogy ezen­túl nők is tagjai lehetnek a körnek. Beati Beatrix aratott forró sikert a Faust legutóbbi előadásán Siebel szerepében. Az uj operaénekesnő húga a budaiak büszke­ségének, Adler Adelinának, ki ugyanezen estén Margitot énekelte. A budai testvér­pár. szép művészi munkája nagy szen­zációt keltett. A Budapesti Budai Tornaegyesiüet decem­ber 7-én tartja szokásos évi disztornájál. Ez alkalommal először szerepel a nyilvá­nosság előtt Kmetykó János, mint uj mű­vezető. Első bemutató előadása volt a Kisíaludy-szinháznak pénteken, no­vember hó 25-én. A színház művész­személyzete gondos, szép előadásban bemutatta Lenz Ferencnek „Az arany- fészek“ cimü énekes bohózatát. A darab szövegét a szerző egy német vígjátékból irta át és komponált hozzá 15 hangulatos, illatos, pezsgő mu­zsikaszámot. Lenznek, a ki elsősorban zeneszerző, ez nem első színpadi műve, mit ez a darab is bizonyít rutinos hangszerelésévei, biztos szín­padi hatásismeretével, helyenkint az énekes bohózat kereteit túllépő kon­cepciójával. A közönség zsúfolásig megtöltötte a kedves kis színházat, sokat kacagott a mulatságos dara­bon, erősen tapsolta a kitűnő zene­számokat és a szerzőt sokszor hívta a lámpák elé. A szereplők között kitűnő volt Bazsay Lajos, a bájos Bárczy Györgyi, Sugár Dezső, Vámos Elli, Etter Géza, Sóskuty és Ernőd Anna. Az előadást a szerző vezényelte. A Budai Polgári Kör (budai vigadó épület) december havi programmja. December 3-án (szombaton) d. u. 6 órai kezdette! „Bridge- verseny“; utána társasvacsora; 7-én (szer­dán) „Mikulás-est“. D. u. 5 órától este 8 óráig gyermekeknek való mulattató előadás, utána felnőttek táncmulatsága; 13-án (ked­den) „Ica-est“ kezdete este 9 órakor. 14-én (szerdán) Dr. Csuday Jenő egyetemi m tanár úr „Megemlékezés a lerombolt szo­borról“ (Mária Terézia szobor) címen a körben ingyen előadást tart. Kezdete pon- tossan d. u. 6 órakor. Az előadáson részt­vehetnek nem kőrtagok is. 31-én (szom­baton) ,,Szilveszter-estély“ kezdete este 9 órakor. — Tánc, tombola és mindenféle tréfás jelenetek. Búcsú voit e hó 20-án az alsóviziváros- ban, amely alkalommal a bucsuistentiszte- ietetí Schióppa pápai nuncius celebrálta, fényes segédlettel a kapucinusok templo­mában. A nunciust az egyházközség veze­tője fogadta. A misén közreműködött a Budai Zeneakadémia énekkara, Clauser Mihály igazgató kitűnő vezetése alatt. A misén részt vettek Wolff Károly, dr. Fertsek Gyula, dr. Divényi Károly, dr. Lobmayer Sván, Klemm Árpád, Csóka Lajos, Gallauner Károly, Burcsek János, dr. Bozoky Kálmán, dr. Breijjer Lajos és a kerületből sokan. Lily az örökké bájos operett kerül színre e hó 27-én d. u. 5 órakor a „Budai keres­kedő és iparos ifjak közm. egyesülete“ színpadán a Város major-utcai 59. sz. isko­lában. Emléktáblák a Zugligetben. A Ba­dahegyvidéki Társaskör választmánya e hó 14-én Perczel Béla elnök veze­tése alatt népes ülést tartott. Eper- jessy István dr. titkár beszámolt arról, hogy az egyesületnek a Zugüget történelmi nevezetességű helyeinek megjelölése iránti kérelme kedvező elintézés előtt áll és van rá remény, hogy a jövő esztendőben a Szép Juhászáénál és a Ferenchalmon levő csatahelyeken, Görgey főhadiszállá­sán, Szilágyi Erzsébet lakóházának helyén stb. megfelelő emlékmű fog állani! A választmány örömmel vette tudomásul, hogy az erdővédelmi járőr szolgálatát ismét megkezdte és az erdőket óvja a kipusztitástól és azt, hogy a székesfőváros tanácsa a Zalai ut folytatását képező nagyfor- galmu gyalogút mentén az egyesü­let kérelmére egyelőre 2 villanylám­pát állított fel. Dr. Eperjessy István felhívta a jelenlevő tagok figyelmét arra, hogy a hó leesésével az éneklő madarak nem találnak táplálékot és kérte, hogy a küntlakók tegyenek ki egy kevés madáreledelt, amit a ta­vasszal a rovarok irtása által száz­szorosán visszatérítenek a madarak. ; A gyűlés után gróf Festetics Pál a fehér asztal mellett igen érdekfeszitő előadást tartott grönlandi utazásáról. Társas vacsorát rendez tagjai részére december 1-én a Krisztinavárosi Kaszinó L, Baros-u. 2. Mikulás estét rendez a Liszt Ferenc ének­kar december 4-én este 7 órakor a Budai Katholikus Kör helyiségeiben. Rövid, érté­kes műsor után tánc záróráig. Isiar Galamhfogaián. ily címen jelenik men j Hangay Sándor öt kis regénye és egyébb novellái, a „Szivárvány“ kiadásában. A nagy tehetségű poétának eddig 16 könyve jelent meg, azok legtöbbjét idegen nyelvre is teforditották s mostani kötete is iro­dalmi esemény. A Schwartzer szanatórium r.-t. az idei évre 10% osztalékot fog fizetni részvényeseinek. A vállalat uj érdekeltsége a Siesta üdülőtelep, igen kedvezően prosperál és nagy látogatottságnak örvend. Tavasszal a szanatórium egyébként nagy épít­kezésekhez kezd. Ezüstlakodalmát ülte Witkowszky Sándor a fehérsastéri iskola igazgatója és szakfelü­gyelője és neje a vízivárosi kapucinus templomban e hó 26-án d. u. 5 órakor. A 25 éves házassági jubileum alkalmából házasságukat újból megáldotta dr. Mészáros János érseki helynök. Ez alkalommal ugyanott esküdött örök hűséget testvérének egyetlen leánya Witkowszky Piroska Peko- vits Antal banktisztviselőnek. Mász. Dr. Molnár Jenő Szentes város v orsz. képviselőjének leányát Ibolykát, Becs­ben nőül vette Körner Ottó. Városmajori templom építési alap javára, minden tekintetbe jól sikerült előadás* rendezett a Budagyöngye Közművelődési Társaskör lelkes műkedvelő gárdája. Színre került Trilbi, melynek címszerepében Reisz Mária aratott nagy sikert játékával, gyönyörű toaletjei pedig feltűnést keltettek Lettner Vilmos mint rendesen mostisjó volt, de jól megállták a helyüket a többiek, Neibrauel István, Pávits Béla, Knap Lőrinc, Horváth Erzsi és Rákosi Mancikát, sajnos hogy kis közönség jelent meg, amelynek sorában láttuk: özv. Sághy kálmánnét, Gadányi Józsefnét, Lukács Jánosnét, Kos- tyál Lajosnét, Szabados Bellát, Siróber Terézt, Havelko Irént, Sághy Iíuskát, Lindmayer Irmust, Krigs-Au lovag fő- tisztelendőt, Drégely Pál alezredest, Me- szoky Kálmánt, Sághy Ferenc és Kálmánt, Szabados, Pál Imrét, Smid Józsefet. Az előadás 1000 koronát jutattoít a nemes "élra. A szép est főrendezője Ott Sándor volt. Ä tabáni búcsú. Nov. hó 27-én vasárnap a tabáni templom Szent Katalin vértanú védőszentje ünne­pén lesz a Légi időben oly nagyhírű búcsú. D. e. 9 órakor ifjúsági szent mise, 10 órakor szentbeszéd, melyet dr. Szabó Pius tábori püspöki titkár mond, utána énekes nagymise, me­lyet dr. Angyal Kálmán végez, d. u. 5 órakor pedig ünnepi vecsernye. A templomba a Szent Capistran- ról nevezett Ferences rendiek 1692- től vezették a tabáni hivek lelki gondozását 1868 december 1-ig, mely időtől kezdve világi plébánosok vezetik. Uj cigány kis Parádi Náci, a ki ma a legismertebbek közül való, — muzsikál most esténkint a budai vigadó kávéház­ban. Ha kevés pénzzel rendelkezik az ne kese­rűse el, mert a „Kéve“ Ruházati Áruház Szövetkezetben, Kossuth Lajos-utca 20. sz. nagyon olcsón vásárolhat alkalmas aján­dékokat. A vidékiek Budán. Szentdstvánkor szoktunk hozzá, hogy a vidék bejárja Budát, mely közelebb ált a szivéhez, mint Pest. Apró házai, jóizü kis vendéglői, ahol az izes fa­lat mellé tiszta bort tesz a gazda, mindig rokonszenves volt a jó vidéki előtt. Most az Akarat közgyűlése hivott Budára más­félszáz vidéki „küldött“-tet, a kiket „barát­ságos vacsorára“ is meghívott a vezetőség. Ez a vacsora volt Buda veszte, mert nem a mi jóhirü vendéglőink egyikében volt ez a vacsora, hanem a Göre ur étkezőjében, mely a K. É. R. T. részvénytársaság étel és ital kimérése a Fő-utcában; Ott ettek- it­tak 20 koronáért, de nem volt benne kö­szönet. Meg is mondta az egyik ur, hogy „színe van az ételnek-', de se ize se bűze“ mert nincs abba zsir, de más jó sincs benne. Fáj a lelkünk, hogy ez a derék vi­déki csoport hazamenet elhíreszteli, hogy most már Budán sincs vendégfogadó, ahol izes étel mellé iható bort kap az ember. De ne higyék ezt, mert van és csak az a jó Akarat vezette őket félre. A kültelki fogyasztási adóra (hús, szesz, bor) vonatkozó összeíró ivek december 31-ig nyújtandók be az illetékes elöljáró­ságnál. Gyermekelöadást rendez a Katholikus Sajtóhölgybizottság óbudai körzete dec. 8-án a Miklós-téri elemi iskolában. Kará­csonyi hangulatokat és a Kis jézuska életét fogják vetitett képeken bemutatni a kicsiny lelkek finom kiművelése céljá­ból. A szervezett különben nagy program- mot dolgozott ki a téli idényre, amelynek megvalósítását nagy és lelkes munkával dr. Labuda Ferenc egyházi elnök, Linczen- polcz Józsefné, Bauer Ida, Schödl Rózsi Kecskemétit}' Anna és többen- vállalták. Ä Liszt Ferenc énekkar, mely tavasszal a budai Vigadóban ren­dezett hangversenyével nagy feltűnést keltett, e hó 19-én a Krisztinavárosi Polgári Kaszinóban Bejczy Györgyné estélyén aratott megérdemelt sikert. Kevés dalárda tudja annyi figye­lemmel és lélekkel előadni Beethowen „Lehelet“-ét. Nagy készültségre val­lott Verdi Bordalának bemutatása. A fiatal dalárda szép keretei nyújtott Bejczyné mindig értékes szereplésének. Egyházi zene. A tabáni Katalin-bucsu alkalmával 1921 november 27-én vasárnap d. e. V2 11 órakor a Tabáni Énekkar Egyesület Calligaris Ferenc karnagy veze­tése mellett előadja a tabáni plébánia- templomban Beliczay Gy. F-dur miséjét, zenekar kisérettel. Betétek: Gradualera: Krall Ave Maria, énekli: Szobichard Mária. Offertoriumra : Mozart: Ave verum, előadja a kar. Mise végén : Szabados: „Hiszekegy“ énekli a kar. Orgonán Mériadt Idus ját­szik, mig a szóló részeket Gábor Terus és Pimperl Paula éneklik. Az eb-bejeleniési ivek nov. 30-ig nyújtandók be az illetékes elüljáró- ságoknál. \ Hétfő J Kedd Szerda ! Csütörtök j Péntek J Szombat } Vasárnap KISFALUDY SZÍNHÁZ III., Nebántsvirág Sylvió kapitány Csárdáskirálynő A randevú. — Vasárnap d. u. A denevér I BUDAI APOLLÓ II., Széna-tér. New-York rejtelmei kalandor-tört. Nobody kalandok — Chaplin mindenes Náni, énekes, táncos moziszkecs Sphinx, dráma 4 felv. Tigrisfogak kalandor.-tört. 6 felv. Isabeau, dráma 5 felvonásban. BATTHYÁNY II., Markovics ívárt-u. Boleyn Anna, dráma 6 felv. Seff mint Steinach, burleszk New-York rejtelmei, 11. rész, 8 felv. És a kisérő műsor! John titka, dráma 5 felv. A sors ökle, dráma 4 felv. Az olajkirály Fogat-fogért I FLÓRIÁN III., Flórián-tér 3. Briliáns a tenger alatt Siberek, dráma 6 felvonásban | A megfagyott gyermek Lady Mary i 1 HELIOS II., Margit-körut Sátán fia I. rész, Égő forrás | Légy megbocsátó Mosolygó könnyek j Pánik a városban Mackó ur kalandjai, Budán először Chaplin mint háremőr, burleszk 2 felvonásban | 'PALOTA I., Krisztina-körut 155. Éneklő film, — Kacagj Bajazzo! A holt kéz. — Gól ember Sarah grófnő. - Eltűnt ikrek | SCALA 1, Krisztina-körut. Jim bűne, drámai játék 5 f. Pygmalion, regény .6 felv. Briliáns a tenger alatt, kai.-tört. 5 felv. Szivek a kövek között, dráma 6 felv. Az élő film ! — Kacagj Bajazzo! filmopera 5 felvonásban Mosolygó könnyek Charli mint pincér £ ÚJLAKI MOZGÓ III., Bécsi-ut. 1 -------_-------—---------------------­Eg ész héten a szenzációs váltakozó műsor!

Next

/
Oldalképek
Tartalom