Budai Napló, 1920 (18. évfolyam, 631-654. szám)

1920-06-26 / 654. szám

9 BUDAI NAPLÓ \ A kerületi választmány tagjai: Andor Frigyes Botfay Ödönné Barabás Viktorné Eckermann Mariska Engeí András Dr, Fináczy Béla Galíauner Károly Horváth Elemérné Dr. Jahl Rezső Dr. Ródé Járiosné Dr. Truskovszky Jenő Péter János Patocs Isívántié Sauerwein Károly Vass Imre Vajda Károlyné Vidacs Dezsőné Olbert Károly Dr. Némethy Nándor Dr. Sziits Aurél Serényi János Bölczy Lajos Pápav Lajos Kiss László * Óbudán, ahol a legnehezebb harcot vívta a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja, a diadalmas vá­lasztási csata után a kerület össze­tétele osztotta ketté a pártot, mert Újlak, amelynek semmiféle össze­függése Óbudával nincsen, legfel­jebb annyi, mint a ház előtt álló fának a házzal, vagy a kertajtónak a kerti ribizkebokorral, állandóan különváltál! él és jár. Ebben a kerületben is megala­kult az Egyesült Községi Párt, mely a függetlenségi párt, a demokra­ták, a régi polgári párt (Stern-párt), és a szőlőmivesek egyesületéből alakult ki. Az uj párt élén Szilágyi Károly és Fóthy Vilmos állanak és megkísérelték a paktumot a vezérlő- párttal. Óit azonban legfeljebb négy ne.lyet voltak voltak hajlandók áten­gedni, azzal a szigorú kikötéssel, hogy ezekre sem lehet zsidói jelölni. Az uj egyesitett községi párt két tagjára volt különös tekintettel Stern Józsefre és Kiss K. Jenőre, amikor ezt az ajánlatot nem fogadta el. Többrendbeli kísérlet meghiúsult s igy Budán a III. közigazgatási kerület lesz az, ahol szavazni fog­nak és lehetséges, hogy három lis­tára, mert lapunk zártakor úgy érte­sülünk, hogy Újlak külön listát állít. Alább közöljük az Egyesült Köz­ségi Párt már meglevő listáját —, a ÍII. kerületi Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának listája lapzár­takor még nem készült el. Törvényhatósági bizottsági tagok: í. Schubert Sándor 2. Szilágyi Károly 3. Dr. Stern József 4. Fóthy Vilmos 5. Dr. Zeőke Antal 6. Dr. Reiss Mór 7. Günther Béla 8. Dr. Vőrösváry Miklós 9. Bartók Béla 10. Csézli Lukács 11. Kemény Lajos 12. Mikovics Vazul 13. Spindler Endre 14. Sieber Ferenc 15. Székely Bertalan. 16. Unger Pál 17. Dr. Renkey Gyula 18. Szarnék J. Jenő Lapzártakor értesülünk, hogy a Vízivárosban a nehezen összetákolt egységet felborította — Janicsek Bella úrnő és külön listával vonul fel. A bomlást páter Lénárt köve­telése idézte elő, melyben azt kí­vánta, hogy a listán csak katholi- kusok szerepeljenek és nyolc fejet | követelt, a lista javát, köztük a polgári párt vezéreit. Rassay Károly dr. ezt kereken visszautasította és még csak tár­gyalni sem akart erről. Ekkor még érvényben volt a párthatározat, de a feszültséget felhasználták Janicsek Bella és Gabuner Károly, akiket a ! párt kibuktatoít a listából és az elégedetlen női táborral, mely | szintén nem kapta meg a követelt négy helyet, -- frontot csinált és j ismét a fórumra készül terelni a í vörös fejkendős asszonyokat, a vicé- j kei és a templomajtók kéregetőít. A Ií-ik kerületben csütörtökön a i késő esti órákban híre ment e j pucskiséríetriek és általános fel- j háborodást kelteti. Éle Rassay ellen irányult, de a neki szánt golyó visszafelé sült, mert most már tisz­tázódni fog a helyzet, hogy a Vízi­város továbbra is a nők papucs­kormányát nyögi-e, labdája marad-e a klikkeknek, vagy megy Rassay után, a polgárság boldogulásának nyílt, becsületes utján. A Il-ik kerületi Iparoskor már hitvallást tett Rassay mellett és minden komoly tényező melléje áll ebben az áldatlan harcban, í A hivatalos lista, melyet elől közlünk, ezzel változáson megy át és az Iparoskörben már megtették a további jelölést így a bizottsági tagok közé jelölték az eddigiek — Németh József, Simon Ferenc és Váli Gábor — mellé Kabakovich Rezsőt, Tóth Árpádot és Dörnbach Jakabot, a kerületi választmányba: dr. Szőts Aurél, Berényi János, Bölczy Lajos, Pápay Lajos és Kiss László mellé Tóth Elemért, Vass Gyulát, Littvay Alajost, Fehér Fe­rencet és Frimmel Mihályt. Janicsek Bella hajófuró kísérlete megbomlasztotta az egész kerüle­tet. A pucs hírére rögtön összeült a Polgári Kör és megcsinálta a maga listáját, mert nem volt meg- 1 elégedve a Rassay-lista sorrendjé­vel. Most fegyvertárakat keres. Kihasználja az alkalmat a volt Méhely-párt is, mely mint a kerület negyedik pártja független szabad­elvű községi párt címen szintén a saját listáját viszi, melyben részt vesznek: Méhely Kálmán Zípernovszky Károly Fasching Antal Korbuiy Sándor Haypál Benő Dr. Lentíl Adolf Weber Adolf dr. Papp Dezső Pauer Imre Balassa Frigyes Guíh Antal Ugrón Gábor Szentiványi Árpád Márkus Lajos Fekete Henrik Baracs Károly Dr. Gulden Róbert Kerékgyártó György Fónagy Zsigmond Sti'oms/ky Sándor Mechwart Hugó Dr. Katona Gábor Zboray Hermann Gyula dr. Oremus Ödön Csefkó István Graef János Kalocsay Kálmán * Újlakon is felborult a pártszer­vezet a községi választások miatt. Wieser Pálné a női választmány élén meglepetésszerűen kibukíaíía a párt régi vezetőségét és Rezső Antal elnök a bizalmatlansági sza­vazás után félreállott, habár e ha­tározat érvényessége megtámad­ható. A feloszlóban levő párt ügyeit egyelőre Pfeiffer István társ­elnök vezeti és igyekszik meg­menteni a pártot. Újlak az óbudai hivatalos listán 9 bizottsági tagsá­got kapott, ezekből 2 póttagság és a kerületi választmányban is van 7 helye. Újlak intelligenciája kedvetlenül nézi ezt a belső harcot és készül visszavonulni a kőzügyektől, ami Újlaknak fürdő- és kertvárossá való különálló fejlődését megakaszthatja. *­Óbudán csak péntek este készült el a hivatalos lista és ez tartóztatta lapunk megjelenését. Közölni akar­tuk, nehogy ismét az a vád me­rüljön fel, hogy pártoskodunk és csak az ellenzék listáját közöljük, — de megütődtünk azon a túl* patriarchális módon, ahogy a párt­elnökség kezeli a nyilvánosságnak szánt sajtóközlemények leadását. Mi szívesen állunk rendelkezésre, mindig, de ilyen „nembánomság“ mellett ezentúl nem nagyon fogjuk törni magunkat, hogy idejében kö­zöljük az ilyen értesítéseket. Mi is ráérünk majd. Törvényhatósági bizottsági tagok: 1. Kontra Aladár 2. Hilberth Vilmos 3. Dr. Botzenhardt János 4. Juhász Mihály 5. Sagmüller József 6. Pfeiffer István 7. Zboray Gyula 8. Schlosser Károly 9. Mohr Henrik 10. Virágh Aladár 11. Schmidkunz Lajos 12. Weber József 13. Brunecker Lajos 14. Mettelka Frigyes 15. Kricsfalussy Mihály 16. Balknecht Tamás 17. Toóth József 18. Szepessy Ágoston 19. Rorbitsch András 20. Homonnay József 21. id. Rácz Ferenc 22. Bohrand Zoltán 23. Horky Gyula 24. Dvorzsák Ferenc 25. Gyarmatnv Antal 26. Bach Pál' 2.7. Frey István 28. Kuthy Lajos 29. Sommer József 30. Aeil Vilmos Kerületi választmányi tagok: Bajusz Károly Breitner Rezső M ad er István . ScMódl Nándor Béiy József Peltz Antal Kiss Aladárné Ziegler István Landsmann Anna Hirschfeld Vilmos Dr. Szemző Barnabás Schödl Ferenc Gröschl, József Brindl Ágoston Hamrák Károly Halassy N. Sziits Károly Tedescovi Ferenc Szalkav-Papp József Joós István Hafmann N. Mellen N. Sárav N. Szintén N. * A legsimábban az 1. kerületben bonyolították le a községi válasz­tás nehéz kérdését, ahol a fúzió utján létesült „Egyesült Keresztem- Községi Párt“ a választások idejére vezérlőbizottságot alakított, amely­nek elnöke Joannovich Pál, tagjai: Hoszu István, Nagy Emilné, Speidl Géza. Stadler Nándor, Ormos Vil­mosáé, Bozóky Lajos és Eördögh Ákos. Hivatalos helyiség I., Attila-utca 14. Eddig már 2000-nél több alá­írás érkezett be, biztosításul min­den meglepetés ellen. krém, szappan, púder és sampon a legkiválóbb toiletteszer kapható mindenütt Készíti „HUNNIA“ gyógyszertár .........»....».••«»mm............ Budapest, VII. kerület, Erzsébet - körút 56. szám Fslfeoralt egpzséfl — 3anfcsek«lisfa főn! Steinfeld Miksa Gyenes Ede Dr. Renkey Gyula * Grőszteuberger István Kovács Gusztáv Günser Vilmos Kuncze Rezső Sárközi János Bencze Béla Boschán Márk Radő Miksa Kosár Lajos id. Mottl János Drexler Dezső ifi. Kocsner Jakab Rozgonyi Géza Gerliís György Kozma Gyula Grátzer Imre 19. Hermann Emil 20. Vágó Gyula 21. id. Mottl János 22. Klein Kálmán 23. Daffek Ferenc 24. Dr. Finály Árpád 25. Grátzer Imre 26. Burger ízsó 27. Kozma Gyula 28. Grőszteuberger István 29. Rittinger Aurél 30. iíj. Kocsner Jakab Kerületi választmányi tagok: Spindler Endre Milkovics Vazul Sieber Ferenc Braun Jenő Dr, Finály Árpád

Next

/
Oldalképek
Tartalom