Budai Napló, 1926 (22. évfolyam, 844-869. szám)

1926-07-09 / 857. szám

2 BUD AINA PLÓ Budapest, 1926 julius 9. SzentGdíérl Gyógyfürdő ; Iszapkezeldsjársashelyiségben S vagy liiilön fülkében a világhírű t Kolopi „Szent Gellert“ rá dim nos ♦ gyógy iszappal. | Rheuma, izületi bántallmak i nál páratlan gyógyító fiaid n. — A Svábhegyi Egyesület június 21-én, hétfőn este rendezte szokásos társasvacsoráját fönt a hegyen, ame­lyen losonci Bódy Tivadar dr., az Egyesület elnöke, adott programmed és beszámolt a Svábhegy közintézmé­nyei újabb fejlődéséről, amelynek főbb pontjai voltak: a gáz felvezetésének terve, utak építése és javítása, tűz­oltóság felállítása, rendőri közbizton­ság fokozása, villanyvilágítás terjesz­tése, parkok újjáépítése, padok állítá­sa, uj autóbuszvonal létesítése, utcai névtáblák pótlása, stb. Az elnöki be­számolót örvendetesen vették tudo­másul a jelenlevők. Azután Langfel­der mérnök ismertette a fogaskerekű vasút villamosüzemre való átalakítá­sáról készített tervét, amelyet a jelen­levő szakemberek, részéről élénk vita követett. Maga a terv természetesen nagy tetszésre talált. Majd Paulini Alfréd dr., a Svábhegyi Fogaskerekű Vasút igazgatója, magyarázta a vasút­társaság jövő terveit, amelyek teljesen megnyugtatták a közönséget a közle­kedés alakulásának megfelelő bizton­sági és fejlődési terveiről. A vasút igazgatója, elvben persze, nem ellen­zője a villamosításnak, azonban egye­lőre azt nem tartja megvalósítható­nak. A jelenvoltak nagy érdeklődéssel hallgatták a szakemberek magyaráza­tait. A társasvacsorán résztvettek az elnökön kívül: dr. Erdősi Károly pá­pai prelátus, dr. Jakab László szana­tóriumi igazgató-főorvos, dr. Rónay Sándor ügyvéd, dr. Reiman Andor részvénytársasági igazgató, Langfel­der Károly főmérnök, Valatin Béla, a Ganz-gyár igazgatója, Kerpel Vilmos gyógyszerész, Mangold Béla Kolos szakértő, nagykereskedő, dr. Györki Béla szanatóriumi főorvos, Rudas ' Gyula kormányfőtanácsos, bankigaz- J gató, dr. Kraemer József főv. biz. tag, ' ügyvéd, Rákosi Jakab filmvállalati igazgató, dr. Siklóssy- József ügyvéd, dr. Paulini Alfréd, a fogaskerekű vas­út igazgatója, dr. Erdősi Károly pápai prelátus, rétsági Pauncz Sándor, Fischer János Károly, a Kőbányai Gőztéglagyár vezérigazgatója, Kötet­nyi Zsigmond udv. tan., dr. Palla Géza kerületi orvos, Sándor Károly igazgató, Holzer Sándor főv. biz. tag, nagykereskedő, Engel Ármin, az An­gol-Osztrák Bank igazgatója, dr. Ja­kab Mihály orvos, dr. Kertész Árpád orvos, Kauser József műépítész, dr. Bálint Rezső udv. tan., egyetemi ta­nár, Wicsner Lajos gyógyszerész, dr. Párkány Frigyes ügyvéd, dr. Klug Emil ügyvéd, dr. Glücksthal Samu főv. biz. tag, iiyvéd, Bercsényi Antal igazgató, Mikus István állampénztá­ros, dr. Fleischmann József ügyvéd és Ullmann Béla, az Egyesület titkára. Kérje mindentltt a 125 „S o p r o n-G y ő r i“ mert ez a legjobb és legmegbízhatóbb Telep és iroda ; Sopron-, Győr- és Vasmegyei Tejgazdasági Rt. I., Fehérvári-ut27.Tel. J. 128-01 — Budai diákok 25 éves érettségi találkozója volt e hó 20-án a m. kir. állami I. kér., Werbőczy-főgimnázi- umban, ahol az 1901. évben érettsé­git tett növendékek gyűltek össze. Ez a budai gimnázium az idén megtar­tott középiskolai versenyen az első helyre került; hogy már a régebbi időben is jól nevelte növendékeit, az abból látszik, hogy ezen a találkozón is olyan nevekkel találkozunk, me­lyekkel a magyar köz- és kulturális életben már gyakrabban találkoz­tunk. 1901-ben az intézet Vili. osztá­lyának 28 növendéke volt. A 25 év alatt 8 meghalt. A 20 életben levő nö­vendék közül megjelent 18. Kettő ki­mentette magát. A megjelent volt nö­vendékek a következők: Apor Dezső, a Kultúra rt. igazgatója, Dr. Bossányi Endre orvos, egyet. m. tanár, Dr. Bú­zás Győző főreálisk. tanár, Dr. Csil­lag Benő kir. járásbiró, Dr. Farkas Lajos székesfővárosi tanácsjegyző, Dr. Jankovics Pál p. és t. tanácsos, Dr. Kiss Sándor kir. ügyész, Dr. Kis- Kós László kir. járásbiró, Dr. Mixich Lajos főgimnáziumi tanár, Neumann Nándor a duna—száva—adriai vasút felügyelője, Dr. Nyáry Miklós kir. já- rásbiró, Risztics Lázár rendőrtaná­csos, Oszetzky Béla kir. törvényszéki biró, Slichlentner Jenő számvevőségi tanácsos, Stromfeld Ferenc gépész- mérnök, a Gyárosok Országos Egyesületének igazgatója, Trombitás László gépészmérnök, kir. iparfel­ügyelő, Dr. Virter László v. nemzet­gyűlési képviselő, a Bszkr jogtaná­csosa, Dr. Wiese Gyula főgimnáziumi tanár. A találkozó előtt, d. e. 9 óra­kor, a volt növendékek a krisztina­városi templomban misét hallgattak, mely után a régi tantermükben gyü­lekeztek, ahol mindenki abban a pad- ban ült, amelyet 25 évvel ezelőtt el­hagyott. Dr. Mixich Lajos, a volt nö­vendékek egyike — aki jelenleg abban a tanteremben tanár, amely tante­remben 25 évvel ezelőtt mint diák ült — a katedráról üdvözölte a megje­lenteket: megemlékezett azokról, akik már meghaltak. A volt tanárok közül már meghalt az igazgató, Himpfner Béla, Varga Ottó, a történelem tanára, Bozóky Endre, a matematika és fizika tanára. Az egyetemen tanítanak már Dr. Láng Nándor és Dr. Császár Ele­mér. Stromfeld Ferenc az összes volt tanárokat üdvözli Reiszig Adolf fő­gimnáziumi igazgató személyében, aki úgy a maga, mint tanártársai ne­vében mondott köszönetét a megem­lékezésért. Azután az intézet első emeletén a Werbőczy Szövetség által felállított hősök emlékéhez vonultak a volt növendékek. Itt az intézet hősi halottainak emléktáblájánál Dr. Virter László kegyeletes szavakkal emléke­zett meg a magyar hősökről, Dr. Szikszav Jenő hősi halált halt osztály­társukról és koszorút helyezett a volt növendékek nevében az emlékre. Ez­után a társaság bizalmas ebédre gyűlt össze a Hoffmann-féle (Öreg Diófa) vendéglőben, ahol fehér asztalnál a késő délutáni órákig beszélgettek az elmúlt szép időkről, az elmúlt ifjúság­ról. TEJET, iuftpest ffiMirares Szép a Riviera, gyönyörű a Lidó, kedves a Velence, de nyaralni Buda­pesten is lehet. Sőt egyes megrög­zött fővárosimádók azt mondják, hogy kellemesen csak Budapesten lehet nyaralni. Sok igazság van ebben, hi­szen közismert tény, hogy .Budapest az összes világvárosok között az el­ső helyre kívánkozik fürdőzési szem­pontból. Tehát nem is meglepő az a nagy mozgás, elevenség, a színeknek az a kaleidoszkopszerü változása, amivel most a kies Svábhegyen, a hűvös Zugligetben vagy a regényes Hűvösvölgyben szembetalálkozik az ember. Budagyöngye a volt City-pavillon szép íehérköves épülete kis domb áljában büszkén néz le a zajos Budakeszi-utra. Van is miért büsz­kének lennie. Az épület előtt nagy sürgés-forgás van: fehéren terített asztalok, feketeruhás pincérek, ven­dégek tarka serege. Az éttermekbe a szivárvány minden színében pom­pázó keleti hangulatot varázsoltak. Pálmák, délszaki virágok köröskö­rül. A falakat, ajtókat fantasztikus színekben játszó apró, színes villany­lámpák díszítették és titokzatos hangulatot árasztottak szerteszét. Stecher Ede jazz-band-je rogyá- sig húzta a bluest és a tangót. Forró volt a levegő és folyt a pezsgő min­den asztalnál majdnem két óráig. Időközben mind sűrűbben érkeznek a „Budagyöngyé“-be. A helyiség meg­telik, a hangulat emelkedik, a zene uj erőre kap. —■ Olyan adagokat adunk minden­ből —- mondja kérdésünkre Fejes Gáspár tulajdonos —, hogy két sze­mélynek is teljesen elegendő. A sül­tek ára átlag 32.000 korona, a frissen rendelt sültek 38.000 és 45.000 korona között váltakoznak. Főtt és sült tész­ták ára átlagosan 10.000 korona ada­gonként. A forgalom még mindig nem apadt el, nők, férfiak, párok és magánosok sietnek a „Budagyöngye“ felé, ahol hangos a „jazz-band“ s örvénylik az örökös „shimmy“. Új kirándulóhely! HOFFMANN JÁNOS „ÖREG DIÓFA vendéglője (a Szinkör közelében.) PÁLYA-UTCZA 3. SZ. Ideális fíerfhefylség Elismeri jó konyha!! Esténként cigányzene. Budapest gyöngye és legszebb kiiánduló helye a Kispest Városi Vigadó Kispest, Kossuth Lajos-u. 14. Ä katonazenekar 3; Gyönyörű park. — Külön termek. — Szolid árak, figyelmes kiszolgálás. — Állandóan frissen csapolt Dréher Szent János sör. — Minden pénteken szegedi halászlé és furóscsusza. — Kedden, csütörtökön és szombaton tánc reggelig. — Villa­mos közlekedés 50, 52, 40, 42. — Este 8 órától reggel 5 óráig jut-nyos autójárat. — Étterem ! Cukrászda ! Naponta Dombi Jóska muzsikál! BUDAI VIGADÓ nagykávéház újonnan átalakított terraszán naponta délután 5-től 7-ig simplionikus hangverseny. Esíénkint elsőrangú cigányzenekar muzsikál. Angol reggeli K 10.000 4 fogásos elsőrangú esti­menü K 20.000. GUTTMANN ALFRÉD gHBfiBBBBEBBSSBggggg kóser vendéglője Budán, 111, Zsigmond-u. 41 a Császár-fürdő melleit Közismert fó konyha Dúsan zöld, lugasos kerthelyiség és nyitott térrész. Ms&pntye (Gity-Pavillon) II., BUDAKESZI-UT 11. »Budagyöngyet villamos megállóhely megnyílt uj vezetés mellett Az idei szezon legszebb szórakozó helye. Gyönyöiü park, páratlan szép terrasz, pompás csukott terem. Elsőrendű magyar és francia konyha — Szolid polgári árak Stecher Ede jazz-bandje naponta 5 órától éjjel 2 óráig Tánc Tulajdonos: Fejes Gáspár FELVONÁS közben me n j ii nk át EGY FOHÁE3 SÖRRE ULM LÁSZLÓ SZENT ISTVÁN éttermébe a Színkörrel szemben. Pompás kilátás! j SASFÉSZEK! a SÜVEG-utcában, a Sashegy olda án, a farkasréti viliamosvégállomás * előtt. Kodra-villa, — Szép kert, fedett helyiségek, 2 kuglizó. | ♦ PEJKŐ vendéglős. $ Nyári mulatságokra, kirándulásokra legalkalmasabb hely. | BUDAPEST VALÓSÁGOS RIVIÉRÁJA a török idők nyári kéjkerí­jeinek helyén, gyönyörű kilá­tással egész Budapestre, a Némeivölgy idszögelő csúcsán épült modern, ui ferraszával és uj berendezésével a Mi !is.féle BÉLÁKÉRT VENDÉGLŐ Pompás konyha — Elsőrangú pince — Nagy fedett helyiség — Kettős fedett kuglizó — Cigányzene A Krisztina- térről 10 perc alatt elérhető az 59-es villamossal. A legszebb vacsorázóhely FIUME szálloda dug?apart! forrasza Kitűnő étel és ital. 36-ik RÁCZ LACZí muzsikál Tulajdonos: RÓNA GYULA II, L ánc hi d - u tea 1 2. I Szenl-lukáísfürdö terresjfin esténkül! ST61HER SiMI Follies jszz-bandja játszik a n c. SZÉP ILCINSÄ vendéglőben szombat, vasárnap, kedd és csütörtökön este CIGÁNYZENE táró atóval Fedett helyiség, kitűnő alföldi magyar konyha, jó bor I.Hidegkuti-út 2. A 44, 77, 81, 83. vili. megállónál Tulajdonos: FARKAS JÁNOS. CsinírfirdS A budai D-inaparton. Étterem (3. csoport). — Kávé­ház. — Gyóg/udvar ter­rasz. — Kerti kávéház. — Nyári kioszk. — Külön ter­mek társasösszejövetelekre és lakodalmakra. Délután és esténkint zene. MITLI SÁNDOR vendéglős. Vérmezőre nyíló, disz­kréten előkelő, kedves TE.RRA.SZ kiváló kávé, hüsitők, elsőrendű Ízletes CUKRÁSZ sütemények. RAVASZ LÁSZLÓ I. KRISZT1IIA-KÖRÚT 33. Telefon. VERONIKA átalakítva RÓNA GYULA vezetésével megnyílt. SL, Hidegkuti-ut 20. Elsőrangú konyha, figyelmes kiszolgálás — Esténkint elsőrendű cigány-zene Tulajdonos RÓNA GYULA veje 83-as villamossal a Rete^-utcától, első megálló a Kadettiskola után. Mayer Pál Pálfíy étterem 11., Píii'y-ísr h. sz. Naponta nagy választékos étlap. E'sőrangu italok. Dunaparti terrasz. Levegős, csendes terrasz a Csaba-utcára pozsos^v IT VENDÉGLŐ Krisztina-körű! 8—10 ÉJFÉLIG meleg konjdia, friss sör — Jóízű, olcsó M EH Ü Kitűnő badacsonyi borok A Színkörrel szemben PHILADELPHIA kávéház különlegességek fagylalt és kitűnő hidegvacsora Eujka János muzsikán. Kávéháziul. : SZABÓ SÁMUEL. E RZSEBETHID SZÁLLÓ Telefon: 108-45. Budán, I. Kökény-u. 14. Ráczfürdő mellett. ii., Margii-körut 54. Korona vendéglő Menü: 15 .000 K Zóna reggeli: 6.000 K Kuti István vendéglője az óbudai 'hajóállomásnál kedvelt kerti helyisége a pesti közönségnek. — Kitűnő konyhájának speciálitása a rántott hal és halászlé. — Villamos közlekedés 5, 7. 9. 39. 53. megálló a Timár-utca sarkán. Esténkint cigányzene! nni «vő vendéglő a liüvősvölgy végCIlomásándl. Tel. Zugliget 79. űnLnLu Elsőrangú konyha. Kitűnő cigányzene. _______ Di UMf-RBTADRANT THitit ««- PUTZER! II., MnrciMnyi- tér 6. szűnt. FERENC PfiRKUEHDEGLO LÖVGLDE Telefon: 42-04. Magyar és francia Konyha. Esténkint BOROS MISI muzsikál. Bei- és külföldi italok. Budapest legszebb és legközelebbi üdülője. 30° C H Ö V I Z Ü MEDENCE es külön Duna-uszoda. HM BUDAI STRAND Közvetlen villamos­összeköttetés az 5, 7, 9, 39, 53, 54, 73-as kocsikkal. Megálló a Szépvölgy utcánál. Idénybérlet 300.000 K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom