Budai Napló, 1932 (29. évfolyam, 1069-1105. szám)

1932-01-23 / 1071. szám

Bu<faP*& 1932. jaSttár 23. kTrAly-fürdö fnintta 155MM KAM MUSTAFA budai basa. SaHán. It, Fő-utca 84. az. j. fnl/np 91®ns*vaB nátront, szénsavas UJl III nil U fne97®t* szénsavas klórnátriumot és magnéziumot tartalma z 6 hévvlz tószvéoy, caáz-, bőr- és csontbeteg- ■égek, fémroérgezé», máj-,lép-, méh-, lyjg»h'jty(gbint«lm>k. gjromorhurut és altiam pangás ellen. Kádfürdő* S egész napon ét. Jj. jtb. íéifiaknak .... reggel 5—1. QöiiUífl" • bőknek hétköznap d u. 2—7. Juókúra Személyi hírek KOZMA JENŐ dr. orszgy. képviselő hirtelen megbetegedett és egy hét óta ágyban fekvő beteg. Az ő erős szerveze­tét is megviselte a gazdasági és politikai válsággal járó túlfeszített munka. Infekció révén elmérgesedett influenza a torkát tá­madta me® és állandóan 39—40 fokos láz­zal ’.küzdött. Ahogy most lapzártakor ér­tesülünk, állapota némileg Javult, láza csökkent, de huzamosabb ideig kénytelen lesz minden közmunkától tartózkodva a lakásán ápolni egészségét. UGRÓN GÁBORT a jeles közéleti fér­fiút gyomrbajából kifojólag megoperálták. RAKOVSZKY IVÁN lemondott a köz­munkatanács elnöki tiszteletdíjáról. ANTALFFYNÉ FÉNYES BECK MÁRIA szobrászmüvésznőt, a Hollós Mátyás Tár­sasáig tagját a Nemzeti Szalon elismerő oklevéllel tüntette ki. KEMPIS JÁNOS festőművész, a Hollós Mátyás Társaság tagja nyerte el a Képző­művészeti Társulat idei diját. UJJ GYULA tanár, gépészmérnök, a Hollós Mátyás Társaság tagja, január 27-én, szerdán, d. u. fél 6 órakor előadást tart a hydrologiai társulatban (Muzeum- körút 4.). Vendégeket szívesen látnak. HARRER FERENC lesz a főváros ra­cionalizálási kormánybiztosa. MŐR1CZ PÉTER főkonzul a III. kér. Keresztény Nemzeti Liga rendezésében jan. 20-án „Mandzsúriái bonyodalmak" cí­men értékes előadást tartott az óbudai Keresztény Társaskörben. BEÖTHY LÁSZLÓ v. b. tt volt keres­kedelemügyi minisztert, a felsőház alelnö­kiét az O. K. H. elnökévé nevezte ki a kormányzó. HERMANN EMIL dr. orvos, a Budai Poliklinika népszerű főorvosa és neje. Er­délyi Célia, e hó 20-án ünnepelték ezüst- mennyegZőjüket s ugyanakkor Hermann Emil orvosi működésének 30. évfordulóját is. A jótékonyságáról ismert jubiláns há­zaspárt nagyon ..sokan üdvözölték.-KOVÁCS . KORÁG ERNQ iir, Kelet a multunk -L. Kelet a jövőnk címmel értékes előadást tartott Óbudán a Keresztény Községi Párt Lajos-ptcai ifjúsági klubb- jában. DOBROSZLAV PÉTER dr. ügyvéd a bá­náti bolgárokról tartott érdekes előadást a vitéz Qalánthay Qlock Tivadar tábornok elnöklete alatt álló Magy. Nemz. Szövet­ségben. SZELECSÉNYI ANDOR u. j. dr. meg­nyitotta ügyvédi irodáját Móczár Elemér dr. ügyvéddel 'együtt II., Margit krt 64-B. Budán volt a kormány nagy része — Ripka Ferenc dr. főpolgármesternél, ahol barátságos vacsora keretében a főváros sorsára vonatkozólag nagyfontosságú meg­beszélés folyt. Résztvettek ezen a vacso­rán Károlyi Gyula gróf miniszterelnök, vi­téz Keresztes Ferenc dr. belügyminiszter. Kenéz Béla dr. kereskedelemügyi minisz­ter és Karaffiáth Jenő dr. kultuszminisz­ter, továbbá a főváros öt egységespárti országgyűlési képviselője, Bárczy István, Bódy Tivadar és Harrer Ferenc volt pol­gármesterek. A vacsorát követő megbe­szélésen a főváros vezetősége informálta g a kormány tagjait a város pénzügyi hely- í zetéről és a szükséges munkálatokról. A' kormány tagjai érdeklődéssel hallgatták a városháza vezetőinek fejtegetéseit és úgy tudjuk, hogy az ott előterjesztett kívánsá­gok egy részének végrehajtásához az elő­zetes hozzájárulásokat megadták. A polgármester köszöneté a „Budai Nap­lónak. SipOcz Jenő dr. polgármester a következő levelet intézte a „Budai Napló szerkesztőségéhez: Tekintetes Sezrkesztőség! A székes- főváros gyermeknyaraltatása érdekében kifejtett megértő és messzemenő támo­gatásáért, mellyel a szegénysorsú fővá­rosi gyermekek üdültetésének akcióját előmozdítani szives volt, fogadja a Te­kintetes Szerkesztőség odaadó munkás­ságáért hálás köszönetem nyilvánítását. SIPÖCZ polgármester. Végre, talán, mégis lebontják a Ru- das-iürdő ormotlan kazánházát, amit szépészeti szempontból oly sokszor ki­fogásoltak? Eddig nem volt meg a szükséges fedezet, az i^-evi kol - ségvetésben azonban 250.000 pengő rendkívüli hitelösszeget irányoztak elő erre a célra. Miután a fedezetet az: osz- szes illetékes fórumok jóváhagytak es január elsejével a költségvetés élet- belépett, elmúltak az akadályok a Ru­das-fürdő régi kazánházának lebontása elől. A főváros műszaki ügyosztálya kidolgozta a tervezetet, amely szerint a fürdő gépházát a fürdőépület alag­sorába helyezik el. Az építkezést né­hány hét múlva már meg akarják kez­deni és amint az új gépek üzeme meg kezdődik, azonnal lebontják a régi ka- zánházat és az azt befogadó épületet. Ez előreláthatólag a tavasszal meg­A budai hegyvidék szegényeit jária £1* níany íUdott lelkű úri asszony akik segíteni akarnak azon a mérheted erdőké?™"’ m-ely meghúzódik az f-ÍX mélyén, sárból, galyból vert *°‘dbev.a* sziklába vágott odúba. Nem csenevész városi söpredék ez, hanem ép, egészséges magyar falusi nép és hitványul táplált gyermekei piros- pozsgásak. Mások tulajdonát képező telkeken, erdó szélén és mélyén ver- nek tanyait, mert idetartoznak, a hegyvidékhez, ahol kerti munkával és hasonlóval keresik a kenyerüket Most az a veszedelem is fenyegeti őket hogy a nagy telekkereslet mellett, tél- y}z idején kizavarja őket az új tulaj- donos es lakás nélkül maradva, vala- may Pesti barakba kerülnek, ahol kü­lönféle fertőzésnek vannak kitéve tes- tüeg es lelkileg. Ezt megakadályozan- do, Hrnyady Ferenc gróf, akinek me­legszívű neje is nagy érdeklődéssel kíséri e szegények sorsát, megkereste l)l.pka Ferenc főpolgármestert, a nép­jóléti minisztériumot és más illetékes tényezőket, amiben Hennyey Vilmos ny. államtitkár is a kezére jár, hogy akciót indítsanak e nyomorgó csalá­dok megmentésére, mert a lakásviszo­nyaik is teljesen tarthaitatlanok. Né­hány négyszögöl területen, két kis kunyhószobában 23 ember él, a földön hál úgy, hogy a 23-ik már ülve kény­telen aludni. A mozgalom célja első­sorban az, hogy ezek az egészséges emberek maradhassanak továbbra is Budán a hegyvidéken is, ha kell és lehetséges, itt építsenek számukra barakokat. Kétszáz szükséglakást épít a főváros négyszázezer pengő költséggel, amiből azonban Budára valószínűleg egy sem jut, mintahogy a múltban sem jutott LORGNONOK Zibrinyinél, I., Roham u. 1. A Somlói-út kétségbeejtő állapota dolgá­ban ezt a panaszos levelet kaptuk: „A Gellérthegynek Imre herceg útja. Nagy- boldogasszony útja és Somlói útja Buda legszebb részei, amely utak most vannak a fejlődés stádiumában. Míg azonban a két clőbbemlltett út mindkét végéről könnyen hozzáférhető, a Somlói útról viszont meg kell állapítani, hogy az Avar-u. felöli ré­szét szinte mesterségesen elzárják, mert habár az összekötő útvonal ki van jelöl­ve, egy, mintegy 100 méter hosszú útsza­kasz nem a kulturvárost. hanem Ázsiát juttatja eszünkbe. Ez a 100 méteres kiépí­tetlen útszakasz lehetetlenné teszi a Somlói úti építkezéseket, mert a szükséges építési anyagot csak az egész Gellérthegy töbo- szörös megkerülésével lehet a helyükre juttatni. A fejlődés lehetősége pedig meg van adva, mert az Avar-u. sarkáig auto- buszközlekedés van, a Somiói-út pedig, mely onnan 3—4 percnyire, van hozzáfér­hetetlen, mert a 100 méteres útszakaszt éeltveszély nélkül csak hegymászók te­hetik meg. Azután ott van a Somlói-út végén néhány barlanglakó, akiket a fővá­rosnak igazán el kellene helyeznie vala­mely emberségesebb hajlékba. Végül a Somlói-út felett ki van jelölve az Igiói-űt építéséről azonban nincsen szó, pedig ez lesz egykoron a Gellérthegy legszebb pontja. GYERMEK kiépek Blahosnál, II., Fő u. 18. Nász. Varjas László dr. tanácsi fogal­mazó, az I. kér., elöljáróság egyik előzé­keny, közkedvelt tisztviselője december 24-én eljegyezte Joch Ollyt, Joch Henrik tüzérezredes és neje Böhm Olga leányát. A felhőkarcolók átjönnek Budára is s az első a Margit-körúton épül hét emeletnyi magasságban. Paulheim Ferenc főv. biz. tag, építész a tervezője. A Zugligetben szikla-céllövölde létesí­tésének érdekében megkezdte a munkála­tokat a kerületi testnevelési bizottság. A munka befejezéséhez még néhány száz pengő szükséges s ezért Krivos Árpád dr., mint a testnevelési bizottság tagja, arra kéri a polgárságot, hogy bármily csekély adománnyal is segítse az ügyet. Az ado­mányok Spannberger Alajos dr. kér, elöl­járóhoz küldendők. LEGJOBB KENYÉR Kliment péknél II. Kapás-utca 35. ■ * *1 Szombaton délben meglátogat­tam Massdny Ernő barátomat az ő meteo­rology műhelyében, óriási térképek he­vertek szanaszét. Azokra pingált miatikus vonalakat és rajzolt a másikra számokat, miközben állandóan szolt a telefon. Minden e efonhívás azt firtatta, hogy másnap azaz vasárnap lesz-e havazás. Tudóshoz illő nyugalommal mondotta el tízszer-húszszor ”™nszer- bogy a Gallyatető kiáll a “®"ből, ott süt a nap, havazás nem lesz ^ ' Fóról szó sem lehet. Hó kizárva stb. Aztán meg ide csavarintott egy vonalat “ térképen, oda egy számot a má­sikon és mentünk haza. Az utcára érve — havazott. Gyanúsan .néztünk egymásra, jffiibór a Fény-utcába befordultunk, amely „ a bótól. De a meteorologia azért különös egy tudomány, hogy mindenre tud­jon magyarázatot. ,, — Látod ezt a hatalmas desztillátort? A Ganzgyárnak van ott e®y nagy hű­tője. Láttam. — Ennek a gőze csapódik le itt. Ez nem havazás! , Megadtam magam. (D. P.) Nász. Fényes külsőségek között, roko­nok, barátok és ismerősök hatalmas ará­nyú részvétele mellett vezette oltárhoz a Dohány utcai izr. templomban folyó hó 17-én, vasárnap Hammel Gabriellát, a Lo­vas vívóiskolá többszörösen kitüntetett tőrvivóbajnoknőjét. Hőmmel kiályhagyáros leányát Noszlopi Dezső, Neumann Béla régi, érdemes budai pékmester fia. FÉNYKÉPEK Blahosnál, II., Fő utca 18. Eladó a Tündérlak! A legszebb kilátást nyújtó vendéglők egyike volt mindig a Tündérlak, de a gazdasági válság elsöpör­te utolsó bérlőjét és most a telek és ház tulajdonosa Kliment Gottlieb az ismertne­vű Kapás-utcai pékmester elhatározta, hogy ezt az 1900. évben épült villaszerű ven­déglőt eladja. Igen alkalmas volna penzió­nak is, mert a telek 840 négyszögöl nagy­ságú és 70 méteres utcai frontja van. A villa mélyen hátul áll a telken s így az utcai front beépíthető. Vendéglőnek már azért is nagyon alkalmas, mert a ház első emeletén táncteremnek is alkalmas nagy terem van. Kár volna, ha ez a vendéglő­nek teremtett hely más célt szolgálna ezentúl, mert gyönyörű kilátását főleg az idegenek dicsérték , Szerdai esíék társasága e hó 27-én szerdán este 8 órakor rendezi társasvacsoráját a Császárfiirdö Hollós Mátyás termé­ben. Külön meghívást nem kapnak a társaság régi tagjai. A krisztinavárosi plébánia templom orgo­nája művészi és használhatósági szempont­ból erősen kfogásolható s így a főváros, mint kegyur tízezer, pengő költséggel meg- javíttatja. FOTÓCIKKEK Zibrjpyinél, I., Roham u. I. Budai Lövészegylet lelkesen ünnepelte a bajnokságot nyert és a lembergi világversenyen a magyar név­nek dicsőséget szerzett versenyzőit dr. Babits Sándor főlövészmester borgazda- estjén, amelyhez az egyesület lövésztagjai szolgáltatták a nyűlpecsenyét. Mintegy kétszázan jelentek meg és a Lövölde nagy­terme megtelt kedves, hálás ünneplő kö­zönséggel, amelyet Babits Sándor elnök üdvözölt. Megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy az egyesület immár harmadik száz esztendejét éli és hosszú időn át egyedüli nagy lövészegyesülete volt az országnak. A magyar lövészqgyesületek nagy érdeme, hogy eddig 60.000 leventét képeztek ki. Kiválóságát a budai Lövész- egyesület most bizonyította be, amikor tagjai a versenyeken száz pont közül 62 pontot hoztak haza. Üdvözölte a bajnoko­kat, köztük első helyen Taris Tibort a lembergi bajnokot, akinek átnyújtotta a mű­vészi kivitelű arany plakettet. Úgy a fö- lövészmestert, mint az ünnepeiteket lel­kesen megéljenezték a jelenlévők. Az ün- nepeltetést Tettey Emil köszönte meg a legnagyobb elismeréssel hajtva meg a lo­bogót Babits Sándor főlövészmester előtt, aki a sport eseményeit úgy intézte, mint egy győztes hadvezér. Befejezésül Studinka Béla dr. biz. tag az egyesület ügyésze mon­dott kedves humorral átszőtt beszédet a 16 nyulról, ami ugyan kevésnek bizonyult, de föltétlenül nyúl volt, mert megolvasta a hatvannégy lábat és a 16 bőrt. Végül él­tette Hainis Győző altábornagyot, amit általános éljenzés kisért. Vidám zeneszó mellett az ifjúság lassan táncra perdült és fesztelen jókedvvel mulatott a társaság éjfélutáni g. RÓMAI FORDO ÓBUDA — AKV1NKUM Kitűnő konyha. — A források napi hozama 160.000 hekto­liter radioaktiv thermáhriz A szentendrei HÉV vasútnak a MFTR hajóknak és az ÚJPESTI átkelő propellernek állomása PENGŐ adagonkmt na­pontaélő halból készül Halászlé I HAJAS ÉTTEREM I., Krisztina-körut 61. 1 „Az iszlám Budán" címen tart előadást Viraág Béla lapunk szerkesztője e hó 26-án este 9 órakor a Budai iparosok és keres­kedők kőre által I.,' Krisztina-körút 61. sz. a. rendezett családi estén, amelyhez meg­hívja és szívesen látja az érdeklődőket a kör elnöksége. „Hol lakott Petőfi özvegye" című hí­rünk kiegészítéséül közöljük, hogy a Ponty-utca 14. számú ház 1857-től kezdő­dőles előbb a Mannert család (Jozefa— Ferenc—József—Stefánia, férjezett Sztra- pács Károlyné), majd pedig a Reitter csa­lád (Mátyás—György—Erzsébet férjezett Sziegristné) tulajdona volt Közöljük eze­ket az adatokat, hátba ezen az alapon je­lentkezik valaki a nevezettek, vagy utó­daik közül. Értesítést kér Dénes Vilmos építész IV. Harisbazár 2. Tel: 875—95. Zomborí Sípos Sanyi cigányprimás, aki Budán jól megérdemelt népszerűségnek örvend, most esténkint a „Pozsony“-ká- véházban muzsikál ; zenekarával és azon van, hogy kitűnő zenéjével felvidítsa a le­hangolt budai lelkeket. ftég/ budai csatádok Hosszú évszázadokon át, 1526-ig Buda sorsát annak polgársága intézte. A királyi udvar külön hegyen lakott, mert akkor a Várhegy két részből ál­lott és a mai Alagút felett elég mély elválasztó szakadék volt. A mai helyén állott a királyi vár, a többi része a Vízivárossal volt Budavár városa. Az akkori családok a török hódolt­ság idején elvándoroltak, kipusztultak és alig maradt belőlük egy-kettő. De 1686. után új polgári családok települ­tek be lassan és vették át a katonai hatóságtól a város kormányzását. Ezeknek leszármazói még sokan meg­vannak és Budán gyakori a 200 éves múlttal bíró család. Ezeknek a régi családoknak érdekes történelmük van. Sok jelentős embert adtak Budának, ahol jelentős volt a kereskedelem és az ipar, mely átöröklődött apáról fiúra. , n j Ezeket keressük most, mert | Buda történetéhez okvetlenül szükséges e családok ismertetése, (izok szereplése a múltban és a jelenben. Budán 46 Bauer család él és ezek nagyreszt né- met nemesi családból származnak. De itt vannak az: — Áldássy, Andaházy, Andorífy, Biscara, 15 Bozóky család, Bruckner, Balázsy, Birkhoffer, Dégen, Eberling, Frenreisz, 26 Fischer család, Gallauner, Göstenberger, Hofhauser, Holtzspach, Kollmann, Kimnach, Kil- mayer, Lenz, Ludvig, Laumann, Mambring, 10 Pféiffer család, Prazl, 6 Schlosser család, 11 Schäffer család, Perlberg, Verderber és sok más csa­lád, amelyek családi története szoro­san öszeforrt Buda történetével. Eze­ket gyűjtjük össze a „BUDAI ALMA­NACH“ husvét után megjelenő köte­tében, ha addig sikerül az adatokat összegyűjteni. Közöljük a még meg­lévő családi házak képét, arcképeket az ősökről, és megírjuk a kapott ada­tok alapján a család történetét, sze­replését, hogy megmentsük azokat az utókor számára. Nagyon kérjük mindazokat, akik ilyen családokból származnak, azokról tudnak, esetleg képek, okmányok bir­tokában vannak, hogy azt velünk tu­datni szíveskedjenek. Pusztul a budai polgárság, sietni kell, hogy méltó emléket állítsunk nekL A szerkesztőség RaVaSz cukrász cukrAszEszalon Telefon: 803-34. ' _______ KÉ T FÜZETET kapott szerkesztőségünk az év kezdetével. Az egyik: A közigazgatás racionálizálása és a mérnökök, melyben Veress Gábor dr. igen ügyesen fejtegeti és tesz javaslato­kat arra nézve, hogy az állami közigazga­tásra képesítésről szőlő törvény és az ál­lami adminsztrációnak végrehajtási, felül­vizsgáld és kormányzó rendszere miként módosítható, hogy a mérnöki tudás és tö­rekvés teret és érvényesülést nyerjen, magának ennek az állami közigazgatásnak eredményeesbb és helyesebb működése ér­dekében. A másik füzetet Tóth József asztalos- mester és az asztalosmesterek orsz. szö­vetségének alelnökc írta „Szakadék szé­lén" érdeklödéstkeltő elmen. A füzet ti­zenkét nagyobb beszédet foglal magában, amelyeket szerzője az utóbbi két évben szövetségében, választói üléseken és más alkalommal elmondott. E beszédek, tele szónoki hévvel és felkészültséggel sok irányban politikai programot adnak a több, mint háromszázezernyi magyar önálló' ipa­ros társadaolm részére. Megkapja az ol­vasót e beszédekben az a forró hazasze­retet, amely a szónokot költői magaslatok­ba viszi. A füzethez dr. Rupert Rezső írt ismertető előszót. Hennyel Vilmos. Uf soffőrtanfolyamot nyit az állami gép- járművezetőképző a technológiai anyag- vizsgáló Intézet keretében, Vili., Józsei- körút 6. Jelentkezés naponta d. e. 9—1. Hangversenyt rendez január hó 25-én este fél 9 érakor a Budai Nők Köre II., Tölgyfa-utca 11. I. a Budai Klub nagyter­mében, amelyen Engel Iván zongoramű­vész ad elő Beethoven, Händel, Brahms és Kodály műveiből. Belépődíj nincs. Ru­határ 1.20 P. LÁTCSÖVEK Zibrinyinél, L, Roham utca 1. A kétezer egyszázéves Óbuda érdekes és dicső múltját Buda nevének eredetét és uj magyarázatát, Óbuda történelmi város­sá való fejlesztésének szükségét fejtegette nagy figyelemmel hallgatott előadásában az óbudai Credó egyesület jan. 12.-i ülé­sén Reischl-Réw Sándor sk. igazgató. Az ülésen 250 tag vett részt, mind bitvalló férfi, akiknek elnöke Sagmüller József prelátus-plébános, egyházi elnöke az ügy­buzgó Leiner Mihály segédlelkész, világi elnöke a lelkes Szörényi Rezső isk: igaz­gató. A pápa koronázásának tizedik évfordu­lóját ünepelik Budán február 12-én. Ez al­kalomból az Országos Katolikus Szövetség február 7-én, vasárnap, nagyszabású ün­nepséget rendez a budai Vigadóban, me­lyen Serédi Jusztinján bíboros hercegprí­más elnökól. Üzenetek Sík Simon Pesten. A ski, illetve shi, vagy sih szó sem angol, sem skót eredetű, hanem finn-ugor ősszó és mi adtuk a nagyvilágnak. Ostobaság minden idegen­ből átvett szónak minősíteni. íme a példa: — a Sí szónak nincs rokona az angol, skót és svéd nyelvekben, ellenben egyetlen magyar mondat bebizonyítja ősturáni ere­detét. Még pedig: — a si csak si-kos, sf-ma sí-kon si-klik. Sok vidéken sí-károl az, aki korcsolyázik. P. D. Víziváros. Egy kis türelmet kérünk a 11-ik levél közlésére, mert a mai komoly idők nem igen bírják el az ilyen könnyű tréfálkodást Majd ha beáll valami eny­hülés, — szívesen közöljük. Ó-Buda-Ujlaki Takarékpénztár RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST. -III., LAJOS-UTCA 148 SZ. TELEFON: AUTOMATA 624—57 Betéteket elfogad könyvecskékre és folyószámlára a legmagasabb kamatozás mellett Kölcsönöket folyósít váltóra, folyószámlára, értékpapírokra a legelőnyösebb ===== feltételek mellett ===== Budai Általános Takarékpénztár RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budán, II., Fő-ulca 9. szám Elfogad kamatoztatásra takarék* és folyószámlabotótekot Lekötött betétek után megállapo­dás szerint magas kamatot térítőnk OG AKÁR VENNI, AKÁR ELADNI ÓHAJT INGATLANT, FORDULJON BIZALOMMÁ). ÚJONNAN BEVEZETETT INGATLAN OSZTÁLYUNKHOZ 0© Mindennemű bank- és takarékpénztári ügyben készséggel állunk rendelkezésére a© SAFE DEPOSIT ßydrtminyok KltQnS anyagból a leggondosabban készülnéd! Ide tartoznak a különféle hengerelt H kereskedelmi árukon kívül az Ipari stabllmőtorok, lokomoblok. trakto­rok, cséplőgépek és más mezőgazda- sági gépek. Útépítő (úthengerlő- és útgyalu-) gépek, lakókocsik. Vas- és acélöntvények, öntöttvas csővek, karikás kályhák és kereskedelmi öntvények, —t TEUDLOFF-D1TT- RICH-féle armatúrák, szivattyúk stb. — Teherautomobllok, autóbuszok a „MERCEDES-BENZ" gyártási szab. szerint a hazai különleges úti viszo­nyoknak a legjobban megfelelő kivi­telben készülnek. Kombinált tüzoltó- és locsoló-autók. Lajtos öntözőko­csik. — Jobbágy-féle szab. folyton- égő kályháink a háztartásokban és középületekben (iskolákban, hivata­lokban stb. a legjobban használhatók. Kérjen felvilágosítást és árajánlatot I H. kir. Állami Vas-, Acíl- és Gépgyárak I Epést, X., KöbAnyal-út 31. Talj 480-2* Azonnal beköltözhető 2-3 szobás öröklakások * kaphatók: V., Személynök-utca 9-11. Automata: 22>9-99. Gyász. Strausz István orszgy. képviselőt súlyos gyász érté. Lenya, Rickl, Gézáné Strausz Mária, január 18-án elhunyt Deb­recenben. A megboldogultat január 22-én, Budán, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Vendégmarasztaló temetés. Visszásán hangzik, de így van; akire az a szomorú kötelesség hárul, hogy mostanában a Farkasrétre temetéshez kell mennie, — írja nekünk az egyik pórul járt, — azt a temető talaja ott marasztalja. Amikor a sir körül álló gyászolók testileg-lelkileg amúgy is megtörtén indulnának hazafelé, nem tudnak megmozdulni, mert bokáig süllyedtek az agyagos sárba és ha sokat erőlködnek, megesik, hogy a sár- vagy hócipő esetleg a rendes cipő is benne- ragad a sártengerben. Láttunk olyan te­metést, amikor a gyászoló özvegyet a szó legszorosabb értelmében erőszakkal kel­lett kiemelni ebből a förtelemből. Azt hisszük, hogy az amúgy is magas teme­tési dijakból telne egy-két deszkára is, amit odaraknának a sírhoz vezető sár­tengerre. Gellérthegyen TÜNDÉRLAK I. Szirtes-ut 11 Hs Tündérlak-mély-u. 3 házzal és vendéglővel I eladó 840 négyszögméteres terület 70 mé­teres utcai fronttal, penzió vagy sza- natórum építésére alkalmas. Az egyemeletes villaszerű épület helyiségei a következők: Földszinten kettő vendégszolja, söntés, tágas konyha, lakószoba a konyha mellett, a söntésből lépcsőnélküli bejárat a vendéglőbe. Házmesteri lakás': szóba, konyha. Külön mosókonyha. Az emeleten: három szoba és egy nagy terem, konyha, kamra veranda. Az udvaron 30 esztendős árnyas fák. Eladási ár: 180.000 pengő Értesítés tulajdonosnál: KLIMENT pék II. Kapás-utca 35. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom