Budai Napló, 1920 (18. évfolyam, 631-654. szám)

1920-06-26 / 654. szám

4 BUDAI NAPLÓ Szerkesztőség telefonja: 129—%. Szerkesztő található d. a. 3—4-ig L, Bors-utca 24, Ide címzendő minden levél. Telefonunk & nyomdában: 24-77. A Hdüés Mátyás Társaság mint rendesen e hét szerdáján összegyűli, hogy folytassa tanácskozásait a foly­ton szaporodó teendők felett. A ház­nagy bejelentette, hogy a Budai Dalárda elhunyt karmesterének Siojanovits Jenőnei művészi emlé­ket óhajt állítani s a Hollós Mátyás Társaságot kéri fel a pályázat ki­írására s a pályaművek elbírálására. Folytatólag tárgyalta egy Uránia- szerü intézmény létesítését, mely a kormány és főváros erkölcsi támo­gatásával már is megalakítható. Apponyi Albert grófot választotta meg elnökének e hó 24-én, a budai katholikus kör és nagy ünnepség keretében hallgatta meg a magyar­ság vezérférfiát a kinek magas szárnyalása beszédére legközelebb visszatérünk. A kath. kör. ezzel nyugvó pontra jut sok hányódás után. Masztig Emil, Adamasky Géza és dr. Krusnícky főtitkár gondos előkészítő munkája után gyűltek össze a kör tagjai rendes közgyű­lésre és fölkérték Apponyit, hogy vállalja az elnökséget. Zugó taps­vihar és virágoi-szoró fehér ruhás leányok sorfala között lépett a gróf a dobogóra, a hol Pogonyi Nándor elnök üdvözölte rendkívül tartalmas beszédben. Ezt megelőzőleg a Cecelíts zenekar az A ve Máriát ját­szotta. A rendezés körül elismerésre méltó munkát fejtettek ki Poróczné, Borhyné és Adamasky né úrnők. Jelentős premier volt junius 17-én délu­tán 5 órakor a Szent Anna plébánia templomban. Bemutatója volt Pénz Ferenc „Szent Tinna“ nagy zenekari miséjének, a melyet a népszerű karnagy a templom védszentje tiszteletére irt. A mii, amely nagy haladást jelent a szerző eddigi siker­ben. hasonló müveivel szemben úgy finom kidolgozásával, mint invenciozus tartalmá­val s modern hangszerelésével nagy hatást ért el. A negyveníagu zenekart és a 30 tagú énekkart a szerző vezényelte művészi nagy tudásával. Kiváló voltak: a sopran szoló Sztraßoniczßy Manda, tenorszoló Sárby Péter. A hangverseny műsorán sze­repelt még Wagner Alfréd : Fohász Jézus szent szivéhez, (basso szóló) melyek mély áíérzéssel a szerző adta elő. Braga: Meló­dia Angelorum (tenor szóló), Sárby Péter énekelte praecizei, csellón Szemes Ferenc kisérte. Tafaestrina: Popule meus . . , (á capella kar) előadta az énekkar. A nagy templom utolsó helyét is betöltő intelli­gens hallgatóság mély benyomással távo­zott Buda e zenei eseménye hatása alatt, köszönettel adózván Jllofnár László plébá­nosnak közismert kulturális fáradozásának, mely e zenemű előadását is lehetővé tette (dr. d. á.) Alakuló közgyűlésre hívja a Vár, Tabán és a Krisztinaváros polgár­ságát e hó 29-én délelőtt 11 órára a Tornacsarnok helyiségébe az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga I. kerületi osztálya. Wolff Károly, a Liga elnöke mond nagyszabású beszédet a Liga céljairól. Harmincötévé« találkozó. A budapesti ü. kér. kir. kath. egyetemi főgimnázium, mely­nek épületében jelenleg a Férésre József- intemátus van elhelyezve, az 1885. évben érettségit tett „ifjak* június 19-én, az érettségi vizsga napjának harmincötödik évfordulóján ünnepélyes misére gyűlte* össze az intézet kápolnájában, ahova TÍlinotics Ignác igazgató a főgimnázium növendékeit is felrendelte. Megkapó volt látni, hogy' a 35 év előtt az intézetből ki­került „növendékek“, akik államtitkárokká, miniszteri tanácsosokká, közigazgatási és táblabirákká, vasúti főfelügyelőkké, tekin­télyes ügyvédekké és orvosokká avanzsál­tak. együtt énekeitek az intézet }e!e«legi kis diákjaival. Mise után a főgimnázium igazgatója a tanári kar éléri meleg szavak­kal üdvözölte a nagy számban nála tisz­telgő „urakat“. Este a boldog idők meg- emlékezéseül az együtt érettségizők csa­ládjaikkal összegyűltek a Hoíímann-féle külön étterembon Albert Ferenc dohány­gyári igazgató, Bánlaky Adorján min. tan., dr, Baranski Gyula és dr. Bozóky Ádám ügyvédek. Bauer Ernő min. szakfelügyelő. Faszberger József máv. főfelügyelő, dr. Grimm György járási oros (Törökbálint), dr. Gyulay Ágost egyet, tanár, dr. Har- matzy Simon Dezső hoav. államtitkár, Hilberth Vilmos máv. főfelügyelő, Holfeld Henrik min. tan., dr. Kneifel Ferenc ügy­véd (Székesfehérvár), Légmán Imre miísz, főtanácsos, Petz István táblabiró, dr. Raics Dusán ügyvéd, országgyül. gyorsíró, oszt. tan., dr. Schreiber Lajos államtitkár, Szentkirályi György orsz. levélt, k. főigaz­gató. Sok vidéki és megszállott területén levő Iskolatárs kimentette magát, k jótékony bazáron, melyei a kelen- föld-lágymányosi Szent Imre-tempiom ! javára junius 20-án rendeztek e vá- ! rosrész előkelő hölgyei a Szent Gellért-fürdő télikertjében, a zuhogó eső dacára, igen sokan vettek részt ; és vásárolták a rengeteg ysecse- I becsét, ételi, italt, árut, melyet az ! egyes sátorokban magyarruhás, ! szebbnél-szebb budai urileányok és I asszonyok árusítottak. (Kár, hogy j nem volt ott a szerkesztő bácsi! | — kérdezi a mi kedves tudósítónk.) Ezrekre rugó értékeket gyűjtöttek össze a jótékonyság angyalai és bocsátották áruba e vásáron, mely­nek jövedelmét az építendő Szent Jmre-templom javára szánták. Az egyes sátoroknál közreműködők kö­zül a következők neveit sikerült fel­jegyeznünk: Kovács Ferencné sáto­rában : Strassil Ada, Pilárszky Erzsi, Dobiás Vlaszta; Dr. Kümmerte Béláné sátorában: (’»erényi Irmus, Vajda Lujza, Lengyel Gizi, Tomka Gizi; Porsíer Gyuláné sátorában: Forster Paula, Rausch Pepo, Mezey Juci; Simonsits Lajosné sátorában: Simonsits Katóka, Torday Margit; Zielinszky Ferencné sátorában: Zabik Manci, Varga Juliska; Dr. Schmitz Rezsőné sátorában: Dr. Jámbor Józsefné, Schmitz Alice; Arnold Amália sátorában : Horváth Sári; Tomka Emilné és Dr. Károly Rezsőné sátorában: Tomka Lili, Csibi, Cinci, Adrovilz Rózsi, Károly Ibi, Baba; Strasszer Paula sátorá­ban : Sroif Mira és Lujza, Ince Márika, Strasszcr Ödönné és Ilonka; Csapó György né sátorában: Dr Blaskovits Zdenkóné, Csapó Klári és Sári, Blaskovits Márta; Tamássy Ilonka sátorában: Beck Bözsi, Brozik Ella és Riza; Romodn Fe­rencné sátorában: Jäger Vilmosné, Annus Adél; Krajcsovits-Kulcsár sátorban: Tyukos Alajosné; Balázs- né Szélba Adrienne sátorában: Balázs Viola, Halmos Mimi; Strich- íeitner Edéné sátorában : ^ Káplár Ilonka, Strichleiíner Olga és Györgyi; Szabóné-Sárváryné sátorában: So­mogyi Ica, Rdzsi, Dévényi Jenőné, Hungár Gizi, Jób Fancsali Viktorné, Göínitzky Gizi sátorában: Novak Klára, Lukács Erzsi, Magyary An­géla ; Tomory Jenőné sátorában: Lázár Gyuri, Marcsekényi Mariska. A bazárral kapcsolatban a Budai Színkör Sebestyén igazgató vezeté­sével előadást tartott, a Budai Zene- akadémia pedig Clauser Mihály ve­zetése mellett sikerült énekszámok­kal működött közre. A nagysikerű és jelentékeny jövedelmű bazár­ünnepet Kovács Ferenc zeneaka­démiai tanár, budai polgártársunk rendezte. A kitünően sikerüli ünne­pei táncmulatság követte, Szebeny Antal emíekót méltóan ünnepelték június 13-án, Antal nap­ján a budai társaskörök és főleg az I. kerület telkes polgársága. Délután 6 órára sűrű tömegekben szállította a villamos az ünneplőket a farkas­réti temetőbe, ahol a Budai Dalárda Hoppe Rezső karnagy vezetése alatt gyászdallal nyitotta meg Szebeny Antal sírjánál az emlékünnepet. Ez évben a Szabad Polgári Kör jelölte ki az eailékbeszédet tarló szónokot tír. Baranski Gyola alelnök szemé­lyében, aki magas szárnyalásu és mélyen átérzett szavakkal méltatta Szebeny Antal elévülhetetlen érde­meit és példaképpen állította oda, mint az önzetlen krisztusi szeretet és megértő emberbarát mintaképét, ki már akkor követett nemzeti és keresztény politikát és közmunkát, amikor még gúny és megvetés volt ez iránynak jutalma. A beszéd vé­geztével hatalmas babérkoszorút he­lyezett a polgárság nevében a sírra, miközben a Budai Dalárda gyász- dala és végül a Himnusz rekesztette be az Ünnepet. Szebeny Antal em­lékbizottsága az idén elhatározta, hogy megindítja Szebeny Antal szobrának elkészítéséhez szükséges pénzgyüjlés akcióját. Havas Boldogasszony napján, a litánia után. a háború előtti időkben esztendőkön át Szeöeny Antalok úri házában gyűltek össze a kerület s a városháza honorá- ciorai. A hosszú, földszintes sárga ház, a a Kriszíina-körut 111. szám alatt, a régi „rana rossa“ olasz korcsma szomszédsá­gában — száz év előtti időkben is isme­retes volt. Curiy Domokos agyagmiives és legényei itt festették, égették a szebbnél- szebb budai fayerice-edényeket. Mostaná­ban Farkas Páli muzsikáit a verandáján az aranyszivü, világos elméjű, kerületi vezér, Szebeny Tóni „bácsi“ vendégeinek. A ,,Pábé“~nak becézett Szebeny Pál pénz- iigyigazgató ur volt a pincemester, hor­dozta a szenzációs somlait, a jókedvre hangoló, „nevető" budai bort. „Kálmán öcsénk" dirigálta a cigányt, több ízben is el huzat ván a „Csörög, csattog a járom" kezdetű szolnoki nótát és kapcsolt részeit. Nemrég volt mindez, alig valamivel a há­ború előtt Azóta — a repülés közben halálra zuhant hős Miklós fiával, meg „Pábé“-val együtt — a Farkasréten nyug­szik a kedves jó, puritán magyar Szebeny Antal. Farkas Pali cigány is kimúlt ez árnyékvilágból, a sárga ház is más kézre került, a múlt évben bizony csendes volt a krisztinai búcsú Az őzvegyek és árvák halkan imádkoztak a Máría-kép alatt. (Tít’ayyar Elek „Pesti Históriák“ citnü kőny­i Pfeiffer Nándor * aranyműves és ékszerész ; javításokat elfogad 1., Aranykakas-utca 8. sz. földszint 3 Régi M9kásáhM hiven az idény is elza­rándokol Mária Remetére {ulios 27-éfc a Tabáni Egyházi Énekkar. Misézel Hoós Rezső rnámremetei plébános fog. Elő­adásra kerül Seymour: Préss-Mesee As-dur. Magánszólamokat énekük: Gifar Teréz (sopr.) Pi ifi peri Paula (alt) Vager Károly (ten.) fester Miklós (bass.) Gradualle: Noseda: Ave Maria, énekli: ferter Miklós. Offertorium : Paradeiser: Deus Tibi Gloria ... énekli: Vager Károly. Ceííigarü Ferenc karnagy vezényel. Messziről jött levelek... mennyi bánat sir belőletek. Nehezek vagy­tok a keservességtől, nehezek^ a fájdalmas könnyektől. És mégis mi­csoda öröm, ha mégis megjöttök. Micsoda föllélegzés, a nyomasztó bizonytalanság alól való felszaba­dulás. Rövid időre. Ahonnan ezek a levelek jönnek, ott rohamosabban váltakozik a sors, mint itthon. Ki tudja, mire megjön a levél, hónapok múltán, mi lett küldőjével, ott kele­ten, távol Szibériában, ahol félévig vonszolják magukat egyik állomás­ról a másikra fogoly véreink. Nikolsk Uzirinskból április 10-ről keltezve kapott fiától levelet Németh József, a II. kerületi Iparoskor el­nöke, amelyben megírja, hogy Vladivostoktó! 100 km-nyire van és bizakodik, hogy hajóra szállhat és hazajöhet nemsokára. Gonosz a sorsuk és a clewlandi magyarok se­gítsége nélkül régen elpusztultak volna. A clewlandi „Szabadság“ szerkesztősége fáradhatatlanul gyűj­tött és küldte a dollárokat, amelyek megmentették ezt a hadifogoly csa­patot is. Aggódva várják a magyar kicserélő-bizoítságot, nie'iy azonban még mindig késik, és nem tudják megérteni, hogy itthon senki sem törődik velük, hiába imák, hiába küldik leveleiket messzi keletről, könnyes Szibériából. Komjáthy Jánost a budai /.inkor volt népszerű igazgatóiát az. Uj Szent János- kórházban megoperáltak és ma már túl van minden veszélyen. — Ott feaszik be­tegen Vejczy György is a szinkőr volt közkedveltségi tenoristája. IMItiHOViTB! M»O ■ D * E ■ R»N 1 Cl MFESTŐ I ast &ce eft | Feiámri-ut íi. Csi&y-afcä sarun >§ 82 Telefon „József“ 85-52 vq ukfso« t»Jtif uttmann ärmin órás és ékszerész í. Fehárvári-ut 37. Elvállal óra és ékszerjavitást jótállás melleit — Vesz. és eiad ezüst, arany és brlliléns ékszereket a napi árakon SCHLAGER ANDOR! jdrogim, vegyszer és illatszer-üzletei ’Budapest, L, Fehérvári-ut lOj Telefon „József 85-54 PLISSEGOUVRE gombáthuzás, azsur, mühimzés, nyakkend» és haris.nyajavltás legsxe'Jb kivitelben és legelőnyösebb árban eszközöltetik a fchéntemivaFPOfiáiiai) ILHarglt-liőrgt 62 és müépitő iroda PALÓCZY VIKTOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom