Budai Napló, 1928 (25. évfolyam, 899-935. szám)

1928-08-05 / 918. szám

XXV. Buda érdekeit a várospolitika, a közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáld újság. Felelős szerkesztő : Hirdetések ára : Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésnél 50 fillér. 20 mm. 1928 évfolyam. 918. sz. Előfizetése egy évre 20 pengő', félévre 10 pengő'. Egy szám 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal; I., Bors-utca 24. Délután 5—7-ig. Telefon : 502—96. VIRAÁG BÉLA magas hirdetés 19 pengő. Szövegsor ára 4 pengő. Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. A hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. augusztus 5. Üzemdiktatura A városi adminisztráció túlélte magát. Először is rettenetesen drága. Nápoly, városának egész admi­nisztrációs költsége nem tesz ki annyit, mint, amennyit nálunk egy alpolgármester keres, beleértve összes üzemi mellékjövedelmeit. Pedig Nápolynak 800 ezernél több lakosa van. Ha jól tudom, Krausz Simon bankvezér volt az, aki Bárczy István polgármesternek azt az ajánlatot tette, hogy bank­alapon szervezze meg az admi­nisztrációt, a személyzet egy- tized részével, egy tizedrésznyi helyen, úgy intézi el az admi­nisztrációt, hogy egyik hétről a másikra nem marad restancia. Vállalta pedig a mai költség öt­ven százalékáért. És Krausz Si­mon bizonyára jó üzletet csinált volna, ami pedig a legfőbb dolog, jól járt volna e város közönsége, mert a bankoknál nagyon udva­riasan bánnak a közönséggel. Budapest adminisztrációját az üzemek rontják. Nemcsak rontják, de korrumpálják is. Nem a közüze­mek, amelyek a vízellátást, köz­lekedést, világítást, az ipari erők fejlesztését, vagy a piaci élelmi­szerárak szabályozását szolgál­ják. A vízellátás a nagy városok egyik legfontosabb kérdése, a közlekedés városfejlesztő céljait idegenekre bízni nem lehet. A vi­lágítást, mint a legnagyobb fo­gyasztó, nem adhatja ki kezéből a város és talán ennek köszön­hető, hogy ma nálunk a legolcsóbb a villanyszolgáltatás. Az élelmi- szerárúsítás elejét veszi az élelmi uzsorának. A gáz ma ipari, főleg kisipari célokat szolgál. Ezek köz­szükségletek, ezeket a közérdek követeli. Ezen az ötön kívül van azon­ban száz olyan, amelyek nem mél- 1 tók a városhoz és szülte ré­gebben a jólét, nagyra hizlalta a háború és sehogy sem bír vele most a nyomorúság, szívja a pol­gárság vérét, mint a fagyöngy a fáét. Ez pedig egészen természetes következménye, annak a rend­szernek, mely ezt a sok apró üze­met megteremtette és tartja fenn, tisztán és kizárólag abból a cél­tól, hogy a rendszer embereit jól elláthassa. A közönség úgy kép­zeli, hogy az a szerencsétlen tiszt­viselő, akit 55 éves korában utol­ér az a szerencse, hogy megvá­lasztják a székesfőváros tanácsno­kának, tudja azt, hogy legfeljebb négy-öt évig élvezheti ezt a stallumot. Annyit pedig már nem tud keresni, hogy nyugdíjas ko­rára vagyont tehetne félre ren­des körülmények között. Ezen a bajon segít azután a házi mellék­üzem. Alig van tanácsnok, aki alá ne tartozna egy-két Ilyen üzem és emberileg megbocsátható ha a tanácsnok úr kiválaszt ezek közül egyet, ahol nyugdíjaztatása esetén elhelyezkedni kíván. A még hátralévő négy-öt esztendő alatt ezt a felesleges üzemet fej­leszti és mindent elkövet, hogy biztosítsa magának nyugdíjazta­tása esetén az ilyen melléküzem vezetését. A polgárság tehát azt következteti, hogy az ügyosztály­nál sokkal fontosabb nekik az üzem, amely öreg napjaira meg­adja neki a nyugdíj-kenyér mellé az üzemi pecsenyét. Ügy mondják, hogy ez .ma Bu­dapesten megengedett és ejfoga­dott felfogás. Csakhogy ez a felfogás vezet ahhoz az üzemdiktaturához, amely hátráltatja Budapest fejlődését. Ezzel a rákfenével a kormány is csak úgy tud megbirkózni, ha az egész városi autonómiát s vele együtt az adminisztrációt, átszer­vezi és új alapokra helyezi. ❖ Ezt az tizemdiktaturát nagyon megsínylették Buda polgárai és elkeseredésükben ma már eljutot­tak a ,,Los von Pest“ jelszóhoz. Ma már nincsenek Budán embe­rek, mint ahogy voltak ötven év előtt, akik egyáltalában nem men­nek át Pestre. Akik pedig Pestre járnak, azok látják az óriási kü­lönbséget és teljesen érthető az elkeseredésük. Nem mindig a nagy dolgok ke­serítik az embereket. Azt már megszoktuk, hogy közvetlen a Belváros mellett fekvő Tabán utá­latos romhalmaz, — a Viziváros északi része, az Országút nem fő­város, hanem apró viskók tömege, ahol elvétve áll egy-egy emeletes ház, — Óbuda az elmaradt falu, ahol az utcán folydogál a trágyalé. Ezek a lehanyatlott Buda nyomo­rúságának nagy freskói. Nyílt nagy sebhelyek, amikre a mai törpe városháza — az ő üzemi nagy elfoglaltsága mellett nem tud írt keresni. Szemünk, lelkünk, szí­vünk, úgy megszokta ezeket, mint a félszemű ember, azt, hogy csak félszemmel lát. Az a tövis azonban, amelybe mindennap belelépünk, amely mindenriap emlékezetet mostoha sorsunkra, az nagyon gyakori itt Budán, mert odaszórja a sors eflénk, arra az útna, amelyre mindennap járnunk kell. Azt mondják, hogy: V— Attila-körút. Én azt ihszem, hogy e szó hal­latára a városházán, az illetékes szakosztályon, nevetve összesúg­nak az emberek. Attila-körút? ... Hát ez is körút, ahová olyan ut­cák nyílnak, mint a Piski-köz, — a legutóbb épült modern paloták közt a Hadúr utca, a Krisztina- körútra nyíló Fonal utca, a ha­ladó „névtelen ucca“ és végül az új postapalota raktártelepe a Vérmező-út és Krisztina-körút sarkán. Alig hihető, hogy rövid egy kilométernyi úton ilyen sok elmaradottság volna lehetséges olyan városban, amelynek két­százezernél Több lakosa van és maga intézi a sorsát. Budának két nagy temetője van, de mindegyik túl esik a vá­mon s amíg az egyik megfojtja a legszebb hegyvidékünket és mint valami falánk polip házak­kal. villákkal, gyümölcsöskertek­kel táplálkozik mohón, -— addig a másik megközelíthetetlen távol­ságban van, ahová csak nagy ál­dozatok árán juthat el a gyászoló közönség és azt a félkilométeres villamos vasutat is sajnálta tőle a város. Ki törődjék ezekkel a kérdések­kel. Nem tartoznak egyik üzem keretéhez sem, nincs, aki foglal­kozna velük. A kertészet sem hasznot- hajtó üzem, ezért nem tud parkká válni a Városmajor, — azért nem sürgeti a város a Vérmező kér­désének végleges megoldását, hogy megkezdhesse annak a fürdő-parknak az építését, amely nélkül Budát, mint fürdővárost, elképzelni sem lehet. Azért ma­radt aszfaltsivatag továbbra is a Margit-rakpart, mert így mégis csak marad itt üzemi kérdés, ho­lott, ha parkíroznák, elveszne az üzemi diktatúra befolyása. Azért kellett megbuknia a fürdőügyi ki­állításnak, mert rendezni kellett volna a Gellérthegyet és környé­kéit, ami csak áldozatokat ró a városra, de üzemi szempontból nem értékes kérdés. Nem üzem a s po r t sem s így valószínű, hogy a Széna-tér­rel kiszorítja a Budai Torna Egy­let sporttelepét valamelyik üzem, a legjobb esetben egy vásárcsar­nok. Azért jó Stadionnak a Liget- telki dűlő, túl Kőbányán, túl a téglagyárak rettenetes gödrein, ahová még utat sem tud építeni a város, mert a Közmunkák Ta­nácsának véleménye szerint száz esztendőbe telik, amíg ezeket a gödröket feltöltik. A sportnak ezt az akadémiáját föltétlenül a Római­fürdő medencéjébe kell helyezni, Óbudán, már csak a közlekedés kérdése miatt is, mely itt legbiz­tosabban intézhető. Az esztergo­mi vasút, a helyiérdekű, az Óbudáról kiépített villamos, az autó és — ami a legfőbb — a hajó innen egy órán belül akár 50 ezer j embert is el tud szállítani. Itt volna elegendő hely, volna hozzá olyan történelmi háttér és keret, aminőt mesterségesen előállítani nem le­het. És ott van a Rómaifürdő, amely egy tőkeerős vállalat kezé­ben a világ egyik legszebb fürdő­jévé válhat. ... Különben kár mindezt el­mondanom újból és századszor, mert a városi üzemdiktatúra nem hajlik a szép szóra. A művészet sem üzemképes. Amit okvetlenül meg kell csinálni, amit a nemzet imponáló ereje egy­hangúlag követel, azt megcsinál­ják úgy ahogy, mint pl. a Kossuth szobrot. Nagyobb látkörű elődök teret szántak a Rákóczi szobor­nak, de elfeledték megcsinálni a Rákóczi üzemet s így sze­gény jó Rákóczi szobortalan marad. Ami szép kutunk volt a régi agyonszabályzott piacokon, azt mind lomtárba tette a város és nincs is rá reménység, hogy ilyeneket állítson. Ha már ilyen sivár a város belseje, milyen lehet se, mikor fog sor kerülni a budai hegyvidéken valami művészi kikép­zésekre. Művészi szempontból te­két, a lehető legsivárabb és sehol annak nyoma nincs, hogy itt akár épitészeti, akár szobrászati mű­vekkel emelni akarják a természet szépségét. A városháza üzemileg berende­zett gondolatmenete ezekre a terü­letekre nem téved soha. A polgár­ság pedig, amelyet elnyomott az a sok házi üzem. mely a cipőfolfo- zásnál kezdődik és — végiggázolva minden iparágon —> munkától, jö­vedelemtől, jóléttől fosztja meg ezt a dolgozó, adófizető, mindenről lemondó polgárságot, iparost és kereskedőt egyaránt, amely nem nisztrálásában, de hogy egy világ­festő, ha építész, — csak önmagá­nak és önmagában él, mint a fa­gyöngy a fán, mely akkor pusztítja el a fát, amikor az a legszebben vi­rágzik. Bizonyos fokú üzleti érzék ok­vetlenül szükséges a város admi- n'sztrálásában, da hogy egy világ­város életét kizárólag kalmár- szellemmel kormányozhassanak, azt a városházán is tagadják, de azért — csinálják. Párizsnak nincs önkormányzata és mégis betölti szerepét, mint a világ egyik fővárosa. Most, hogy kivételes szerep jutott Budapest­nek Csonkamagyarországon, sza­kítani kell azzal a régi renddel, moly wlválasztotta egymástól a fővárost és az országot, Budapes­tet és a vidéket és ha kell, — a hírhedtté vált autonómia föláhdo- zásával teremtsük meg a magyar nemzet élén haladó, nagy és ha­talmas, művészileg szép, szociális intézményeiben modern fővárosát Kelet-Európának. Európa számára itt keljen fel a nap! Dubonai Pál Budán, 1928. augtisstus 4 Nehogy feledésbe merüljön, le­szögezzük azt a szép gondolatot, amit a Fürdőváros Egyesület egyik ülésén József Ferenc dr. főherceg mondott volt: „A világhatalmak a háború után elvettek tőlünk min­dent és mi viszonzásul meg­gyógyítjuk a világháború minden rokkantját.“ Ezt a szép mondást akkor tette a főherceg, amikor még szentül hitte és Budán oly sokan, hogy a Gellérthegyen megépül a fürdő­ügyi kiállítás, at mi majd a mi gyógyvizeink felé fordítja a világ szemét és ezzel alkalmuk nyílik meggyógyíthatni a világháború rokkantjait. Csakhogy a városhá­zán nem élnek ilyen samaritánus felfogásban — és egyszerűen törül­ték a kiállítást a napirendből. Kozma Jenő Kuffsteinban. A múlt évszázad derekán divat volt Magyar- országon. hogy a magyar kiválósá­gok néhány esztendőt a kuffsteini vár­ban töltsenek, ahová nagyrészt a sza­badságharc idején való hazafias tény­kedésük miatt kerültek, nem annyira üdülés céljából, mint inkább rabságba. Most július 23-án ide jutott el dr. Kozma. Jenő országgyűlési képviselő is. aki a világutak építését tanulmá­nyozza és megnézhette ennek a, hí­res osztrák börtönnek azt a celláját, ahol nagyanyja fivére: bersi Elekes József, mint volt vörössipkás, honvéd­huszárfőhadnagy hét évig tilt poli­tikai rabságban. Innen autóútja a svájci Hoch-Engadin-ba, onnan Bol- zans-ba és topább a Dolomitokba visz. Rossz mederben fejlődő útépíté­sünk, főleg a hegyvidéken, bizonvárp sokat köszönhet majd Kozma Jenő tanulmányújának. Jubilál a Svábhegyi Egyesület, mely ebben az esztendőben üli ala­pítása 40-ik évfordulóját. A jubi­láló ünnepségeket őszkor rende­zik, amikor az egyesület tagjai is Budapesten tartózkodnak. Anna-bál a Sváb-hegyen. A Sváb­hegyi Egyesület július 28-ikán tar­totta hagyományos Anna.-bálját. A Sváb-hegyen az első Anna-bált tud­valevőleg báró Wesselényi István rendezte. A bál teljesen zártkörű volt, úgyhogy azon csakis a Sváb-hegy legelőkelőbb körei vettek részt. A bált a Nagyszálló összes termeiben tar­tották meg, Veres Károly cigányprí­más zenéje mellett. Az estélyt, miként annak idején sok évtized előtt, a ..Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs“ című régi magyar csárdással kezdet­ték meg. Egyáltalában a bálon kevés volt a modern tánc, a svábhegyiek legszívesebben csárdást táncoltak. Az éjfélutáni csárdás majdnm két óra hosszat tartott. A bál elnöke Bercsé­nyi Antal főtanácsos, az Egyesület ügyvezető igazgatója volt. akit bc- léutekor a svábhegyi hölgyek kül­döttsége hatalmas virágcsokorral fo­gadott. A bál elnökét a svábhegyi tár­saság nevében baranyavári Ullmann Béla, az „Újság“ belső munkatársa üdvözölje. A rendezőség élén Mikus István _állampénztári tanácsos, dr. Bernhardt Andor ügyvéd, BÓíli Fló­rián tanár, Bodor István az ismert sportférfiú, dr. Reimann Andor autó­gyári igazgató és Ullmann Béla hír­lapíró állottak. A mulatság a késő reggeli órákban ért véget. Üdvösletet küldőit a „Hollós Mátyás Társaságnak“ Rei- chenhallból dr. Ripka Ecrenc főpol­gármester. válaszul azokra az üd­vözlő sorokra, amikkel a társaság tisztelte meg elnökét. Maga a tény le­hetne pusztán udvariasság is, de eb­ben az esetben, nemcsak az. A Hol­lós Mátyás Társaságot szoros kap­csok fűzik Ripka Ferenc elnökhöz, aki már a társaság megalakulásakor belátta azt, hogy Budának szüksége van oly politikamentes, intcllektuel társaságra, amely minden érdek ki­zárásával igyekszik befolyásolni Buda közvéleményét olyan ügyekben, ame­lyek Buda történelmi jellegét, hagyo­mányait és ezekkel kapcsolatosan a város fejlődését, polgárainak jólétét szolgálják. Vannak kérdések, .ame­lyeknek halála vo.lna a politika, ami­ket megölne a pártkeretek burkolása. Viszont vannak kérdések, amelyekben a párt határozata elé vág a tisztán művészi, irodalmi vagy tudományos alapon létrejött határozat és pártok kénytelenek ennek deferálni. Négy-öt éve annak, hogy a Hollós Mátyás Társaság sorozatos ülését ankétjén tárgyalta éppen dr. Ripka Ferenc el­nöklete alatt Buda fürdőváros gyógy­forrásait. áttekintő képet nyújtva ar­ról, amink van, arról is, hogy mivé lehet fejleszteni és arról is, hogy hol történtek súlyos mulasztások. Az an­kéten résztvettek a város és a kor­mány kiküldöttein kívül az érdekelt­ségek is és következményei voltak a Budapest Fürdőváros Egyesület, az Idegenforgalmi Szövetség és a Duna- szövetség mega’akulása, amit most az Idegenforgalmi Tanács megalakítása követett _____ Manninger V ilmos dr. egyetemi ta­nárt ünnepelte e hó 4-én,. szomba­ton este a Zugligeti Egyesü­let a ,,Fáczán“-ban rendezett tár­sasvacsoráján, az elnököt ért felsőbb kitüntetés alkalmából. A vacsorán a zugligeti előkelőségek is résztvettek: Köztük Török Miklós főtanácsos és :neje, Wagner Ferenc egészségügyi főtanácsos és neje, dr. Wladárczek ’József főorvos és neje, Hrabovszky József főmérnök igazgató, dr. Bozóky Ádám ügyvéd és városi biz. tag, aki melegen üdvözölte Manninger elnö­köt, aki nejével jelent meg és mél­tatta azt a kitüntetést, mely a nagy­nevű orvostanárt érte. amikor egész­ségügyi főtanácsosnak nevezték ki. Az ünnepelt az ő egyszerű, sze.rény modorában köszönte meg az ünnep­lést és az őt elhalmozó jó kívánsá­gokat . A társaság a legjobb hangulat­ban éjfélig maradt együtt. Borest. A „Pénteki Borgazdatársa- ság" a Róna-féle „Veropika“ ven­déglőben (I., Hidegkuti-út 20.) augusz­tus hó 3-án. pénteken este 8 órakor nyári összejövetelt rendezett, amikor a borgazdai tisztet a vendégek sorából dr. Balta Béla. Buday Gyula, Eper- jessy Béla. dr. Gábriel Ferenc, Go- rove István, dr. Gutfi Ferenc, dr. Gut- mann Zsigmond, Lohr József, és dr. Vadász Mihály töltötték be. A bor- gazdatársaságot meghívta dr. Krivoss Árpád Fonyódra, aug. 26-ra. így írja nekünk hazafias üdvözlettel dr. Zboray Gyula, Ramzes fáraó által kinevezett jegyzője a Pénteki Borgazdatársa- ságnak. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom