93 találat (0,049 másodperc)

Találatok

1. 1879 / 10. szám
[...] esztergomi főszékeskáptalaunak kegyes támogatását És kérése nemes szivekre talált Simor János [...] ezég kiváló üveg műtárgyai Görög István színes és fehér üvegei Koth [...]
2. 1881 / 22. szám
[...] Lidi­kétől hogy mi baja és kérése olyan szeretettel­jes olyan elleuálhatatlan hogy [...] le kedden délután Máj ér István püspök ur temette díszes segédlettel [...]
3. 1881 / 61. szám
[...] mutatkozni Kőrösy László Hírek Majer István püspök ur jó­szívűsége és áldozatkészsége [...] Eudrefi jött elém Leányom utolsó kérése önt látni Szent ég tehá [...]
4. 1883 / 65. szám
[...] a szivem reped meg RÉTHY ISTVÁN D A J Kr Előszó [...] jámbor Ifjúnak ezen igazságos tiszta kérése az Úrtól mert azonnal kezdé [...]
5. 1889-01-17 / 5.szám
[...] a folklóré kincseiben mint Szt István koronájának országai Mennyi népréteg egymás [...] FELADATÁT TELJE­SITÉ ÉS A FŐMÉRNÖKNEK KÉRÉSE VISSZAUTASÍ­TÁSÁT a LEGKÍMÉLETESEBB MÓDON TUDTÁRA [...]
6. 1889-08-11 / 64.szám
[...] ünnep te­hát nálunk midőn Szt István első ma­gyar királyunk szülővárosának legkiesebb [...] B M eladó közbenjárása és kérése folytán szabad­lábra engedett és igy [...]
7. 1893-01-26 / 8.szám
[...] Snjánszkv Antal c püspököt Rosszival István Maszlaghy Ferenc apát kanonokokat dr [...] ország 25 ezer népta­niiójának korszerű kérése Ők mun­kálkodnak a társadalom erkölcsi [...] 27 Joacbimhoz irt levele Euskay István Nógrádmegye föis pánjához intézett átirata [...]
8. 1893-09-28 / 78.szám
[...] történnék az an­gyalcsinálás pedig megszűnnék kéré­se tág lenni Talán vannak egyes [...] és Vidéke eredeti tárcája Csorvássy Istvántól hallottam az esetet egy olyan [...]
9. 1894-06-14 / 47.szám
[...] vala­mire kérjelek Egy boldog férj kérése ez melyet nem lehet levélre [...] kiszabaditá magát Felolvastatott dr Földváry Ist­ván tiszti főügyész jelentése és az [...] tájé­kán 100 frttal holdját Tóth István és Mattyasovszky Kálmán képviselők hozzászólása [...]
10. 1896-02-27 / 17.szám
[...] nyolcvanöt kiküldöttnek megválasztására dr Föld­váry István városi főügyész mint iparha­tósági bizfos [...] Szilányi Ferenc érseki helynök Szt Istvánról ne­vezett esztergomvári prépost és nyitrai [...] Velebnyi János második dékán Milakovszky István könyv­tárosok Rangl Antal és Varga [...] Bremecz társainak minden intése és kérése dacára visszatért a bányába hogy [...]
11. 1896-04-02 / 27.szám
[...] kormány el­zárkózni a város abbeli kérése elől hogy az építkezéshez anyagilag [...] sem tartja összeférhetőnek Dr Földváry István azon nézetben van hogy a [...]
12. 1896-11-29 / 96.szám
[...] amely a ki­rályokat ékesíti Szomaházy István adó után kivetett 64 pótadó­kulcsban [...] segélyt szavaztak meg Dr Földváry István ügyész beterjesztette a szenttamási szentgyörgymezei [...] államtitkár fogadta a de­putációt amelynek kérése teljesítését ki­látásba helyezte O Ülések [...]
13. 1897-01-24 / 7.szám
[...] vagyok Vége köv Dr Földváry István legnagyobb saj­nálatára éppen ellenkező véleményen [...] budapesti ut Következett dr Földváry István refe­rádája a polgármesterrel tett budapesti [...] ter­mészetesen gondoskodni kell A kor­mánybiztos kérése teljes abdikáció a minorenniség beismerése [...] sem­mit sem várhatunk Dr Földváry István elfogadja Helcz javaslatát s csak [...]
14. 1897-01-28 / 8.szám
[...] Ákos­palota feltárása és megismertetése Katona István lakóházának emléktáblával való megjelölése valamint [...] hogy Szengyörgy­mezőn uj gyógyszertárt nyithasson Ké­rése teljesítésében ugy látszik maga sem [...]
15. 1897-04-08 / 28.szám
[...] pedig Áb­rányi Emil Robin Gergely István Lyka Károly Márkus József Papp [...] Pékár Gyula Thury Zoltán Tömörkény István Feszi Géza Szántó Kálmán Munkácsy [...] melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Mutatványszám kérése által kiadóhivatal Budapest V Hold [...]
16. 1899-03-23 / 24.szám
[...] húsvét vasárnap kezdi meg Géczy István Fekete rigó népszín­művével A társulat [...] Tavaly nyáron történt hogy Kopcsányi István a Hunnia nyomda egyik szedőtanonca [...] s e körrendeletében a vértetü keresé­ sére megismerésére és irtására vonat­kozó [...]
17. 1899-12-24 / 103.szám
[...] el­sőbben a koronát mely szent István királyunk s utódainak fejét diszité [...] szabadságidőéit folyamodott A köz­gyűlés dönt kérése felett Eskü vök Elegáns kartonlapok [...] váltott ugyanis jegyet Horváth Gál István főkáptalani uradalmi központi számtiszt Bellovics [...] Szítt Antal Kőhegyi tanácsos Pávelcze István Gliífort Villiam Markó Gyula János [...]
18. 1901-03-10 / 20.szám
[...] Horváthhoz for dult s elérhető kérése volt az tőle min dég [...] boldogság dagasztaná Vége köv Heimer István Gazdasági föllendülés A vármegye gazdaközönsége [...]
19. 1902-10-12 / 81.szám
[...] meg­győznek mindenkit hogy a város kérése méltányos és jogos s nem [...] védő hozzászólása után dr Földváry István városi főügyész kijelentette hogy a [...]
20. 1903-02-01 / 10.szám
[...] peres ügyből kifolyó­lag s hogy kérése meg lőn tagadva Ez azonban [...] Szatzláuer Gyula Szántó Géza Szenczy István Sziklay Vilmos Vermes Ignác Virág [...]
21. 1903-06-18 / 49.szám
[...] apát egyházi majd dr Földváry István világi elnök Reusz József takarék­pénztári [...] kérelme s végre a tisztikar kérése következtében a parancs­nok szabadon bocsájtott [...]
22. 1904-08-11 / 64.szám
[...] a szabadbani fürdésnek Kumei ner István Ferenc fia a Körtvélyes sziget [...] Mária Cellben tartjameg azonban tisztelői kérése elől ki nem térhetett Mária [...]
23. 1904-08-14 / 65.szám
[...] hálaadó isteni tisztelet lesz Sz István napja A bibornok hpri­más f [...] megjelent XLV számú körlevele Sz István ünnepére nézve a következőket tartalmazza [...] miniszternek rendeletét mely a Szent Istvánt követő vasárnap munkaszünetének részleges felfüggesz­téséről [...] teljesíteni Nem hagyott nyugodni utolsó kérése telje­sítettem végső óhaját melyet Mariska [...]
24. 1905-01-26 / 8.szám
[...] szednek vámot A hidvám megszüntetésének kérése te­hát jogos és igazságos s [...] Paulin a saját és gyermekeik István és Margit valamint ennek férje [...]
25. 1906-05-05 / 36.szám
[...] köz­igazgatási pályáról visszalépett Kos­suth Ferenc kérése és felhívásának engedve lépett fel [...] a város részéről dr Földváry István üdvözli A kórmán 3 t [...]
26. 1908-01-30 / 9.szám
[...] az uj épületre építési segély kérése és az álla­mosítás megindítása További [...] Liszt esztergomi miséje a szent István templom ének és zenekara Stoja­novics [...] Etelka Géza nevelt fia Petrik István Varjú szatócs Csuka János Gábor [...] Beko János Korcsmáros Molnár Károly István Tóth Ferenc Az előadás kezdete [...]
27. 1908-04-09 / 29.szám
[...] pályá­zott volt főügyész dr Földváry Ist­ván választatott meg A főjegyzői állásra [...] Pálfi Rezső Némethy László Ujfalusy István és Vereh János A küzdelem [...] kifelé nyíljanak mert habár figyelmezte­tése kérése talán mosolyra is ger­jeszt egyeseket [...] tagja volt polgári társaságunknak Rakovszky István Esztergomban Rakovszky István a képviselőház elnöke valóságos belső [...]
28. 1909 / 84. szám
[...] kel­tene visszhangot az egyesület esdeklő ké­rése csak egy virágszálat Esdve kérünk [...] beszerzésére adakoztak dr Csárszky T István 20 K dr Wipplinger Ödön [...] d Lajosné 1 K Mácsik Istvánná 80 fillér p Haulik Imre [...]
29. 1912 / 29. szám
[...] állítólag édes anyja özv Nagy Istvánná lakik Mivel azonban a könyv [...] barátságát aki végül Margit néni kérése foly­tán arra is vállalkozott hogy [...]
30. 1912 / 103. szám
[...] jegyzőjének jogos igazságos és mél­tányos kérése elől ridegen elzárkó­zott Pusztulás a [...] János Istvánká ra kiskorú Hrdina István pedig Harsányi ra változtathassa idegen [...]
31. 1913 / 8. szám
[...] alapszabá­lyok módosítása és az államsegély kérése egyidejűleg a felállítandó muzeum ügyét [...] Tóth Ilonka Bajnai csendélet Kondar Ist­ván 22 éves Vajas János 19 [...] Nagyfokú vonzalmat érzett szivében Karaszek István sárisápi lakos miért is ahogy [...]
32. 1914 / 63. szám
[...] specialiter Nagybol­dogasszony napján egyúttal Sz István emlékezetét is megülik Igaz hogy [...] azon hogy Nagyboldogasszony és Sz István királyunk emlékezeté e nagy idők [...] valaha országunk istápja Hol vagy István király téged magyar kíván Reménységünk [...] tisztikarral szemben ha külön engedelem kérése nélkül közre­adjuk Miért Azért mert [...]
33. 1918 / 49. szám
[...] regény foly­tatásának közlésén kívül Bársony Istvántól közöl hangulatos vadász­rajzot Havas Gyulától [...] jegyen feltünte­tett kereskedőtől való áthelyezés ké­rése is céltalan mert az előre [...] Szt Anna Szt György Szt István tér Szt János Szt Lőrinc [...]
34. 1919-09-16 / 57.szám
[...] szerkesztője FEKETE REZSŐ Főmunkatárs VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és a szerkesztésért felelős [...] fogja a kiosztásról Őrlési engedély kérése A közélelmezési hivatalnak tudo­mására jutott [...]
35. 1920-08-31 / 178.szám
[...] Dr Lepold Antal Dr Breyer István és Dr Krammer György prelátus [...] Jánosné Peck Julianna tkvi tulajdo­nos kérése ügyében a telekkönyvi hatóság az [...]
36. 1920-09-26 / 188.szám
[...] s sze­mélyzetem eltávozik Tisztelettel Ré­ger István Szabászati és varrótanfolyam Tudatom a [...] és pontos kiszolgálás mellett Borovszky István férfi szabó Simor János­ucca 62 [...] Ka­talin tkvi tuiajdonosnak önkéntes ár­verési kérése a telekkönyvi hatóság a 204 [...]
37. 1921 / 91. szám
[...] szerkesztője Főmunkatársi FEKETE REZSŐ VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és a szerkesztésért felelős [...] bizottsági ülésen Áthelyezés Esztergom város ké­rése ugylátszik nem talált meghall­gatásra amennyiben [...] tanitóképző tanulókat hogy a Szt István napi sport ünne­pély részleteinek megbeszélése [...]
38. 1921 / 126. szám
[...] tehát a szentgyörgymezői polgárok azon ké­rése hogy ott egy fiókpóstahivatal állittassék [...] című napilap mely dr Milotay István szerkeszté­sében jelenik meg a keresztény [...]
39. 1925-11-29 / 95.szám
[...] és nem tudjuk elhinni hogy ké­rése ne hallgattatnék meg Egy város [...] üzleti hirdetését az Esztergomi Szent István Naptárba
40. 1926-07-18 / 57.szám
[...] küldendők Telefon 21 Főmunkatárs VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és felelős szerkesztő LAISZKY [...] mellé elemi leányiskolát is építtessen Kérése meghallgatásra ta­lált s így létesült [...]
41. 1926-11-07 / 89 .szám
[...] Medárd dr Machovits Gyula Nád­ler István Karcsay Miklós dr Fe­hér Gyula [...] 44 000 ölveczky Fe­renc Rudolf István Marko György­né Szathmáry József dr [...] Bárdos József Nagy Imre Vi­lághy István Sprincz Alajos Tamás Ferenc Mattyasóvszky [...] Kultur vezetőségének de azért van kérése is Az olyan szép sportképet
42. 1927-06-05 / 45.szám
[...] cserkészcsapata vezetőségé­nek a nagyközönséghez intézett ké­rése hogy a csapat régi 1913 [...] évtizeden át volt polgá­rai Réger István és neje Pók Emilia pünkösdkor [...] Étkezés háti zsákból Vezető Vitái István Pünkösdhétfőn kirándulás a vaska­pui menedékházhoz [...]
43. 1927-08-04 / 61.szám
[...] lesz az Esztergomi Takarékpénztár Szent Ist­ván fürdőtelep új modern uszodá­jának ünnepélyes [...] 4 Hiszekegy 5 Start engedély kérése 6 Orszá­gos úszóverseny 7 Telep [...] rk földmives leánya Éngelbrecht Béla István rk ny tiszthelyettes fia Zsiga János István rk vármegyei aljegyző fia Házasságkötések [...]
44. 1929-03-17 / 22.szám
[...] vasárnap 20 fillér Főmunkatárs VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és felelős szerkesztő LAISZKY [...] az állam elzárkózhatnék a város kérése elől Esztergom város és az [...] kellene lépni hogy a Szent István Fürdő melyért a Takarék­pénztár oly [...]
45. 1929-06-16 / 45.szám
[...] fog megjelenni Kiadó hoz­zánk érkezett kérése alapján tiszte­lettel felszólítjuk mindazokat akik [...] vasbeton a köz­jólét szolgálatában Petró István A községek villamosításáról Dr Gesz­tely [...] konferencia nagyjelentőségű eredményét ismer­teti Vásárhelyi István dr a Magyar Külpolitika legújabb [...] nemrég megjelent visszaemlékezései nyomán Tisza István grófról közöl a lap jellemző [...]
46. 1930-02-16 / 14.szám
[...] majd meghallgatásra talál a szőgyéniek kérése Nyilvánvaló hogy a jegyző a [...] AZESZTERGOII KERESKEDELMI TÁRSULAT KÖZLEMÉNYEI Klinda István mérnök előadása iránt élénk érdeklődés [...] püspöki kart Főigazgatói látogatás Acsay István dr budapestvidéki tankerületi kir főigazgató [...]
47. 1930-06-26 / 50.szám
[...] és Vicze Rozália rk Szenes István rk kórházi udva­ros ós Drahos Erzsébet rk Maj­tényi István rk vasöntősegéd és Tóth Rozália [...] 9 flflC 7 ffl ient kerese k Sári sáp község laUadtlalatU [...]
48. 1930-12-04 / 95.szám
[...] Az első felvonás szünetében Csárszky István prelátus kanonok rövid beszédet intézett [...] az ilyenbői 1 Utolsó gondolata kérése nem a család nem a [...]
49. 1931-05-14 / 39.szám
[...] Mátéffy Viktor távozik Most Rostássy István kir mérnök villamos szakértő ad [...] job­bat adni Gróhnak az a kérése hogy a Hungária ne 600 [...] Károly gróf Esterházy Móric Hász István tábori püspök és Böhle Kornél [...] irodaigazgató 17 én dr Csárszky István prelátus kanonok Tornaünnepély a tanítóképző­ben [...]
50. 1931-11-15 / 92.szám
[...] visszhangra talál a szegény diák kérése is amely a jószívű és [...] tisztségéről lemondott s azt Soltész István baj­nai plébános vette át Silberer [...]

 

  • 1
  • 2