Esztergom és Vidéke, 1879

1879 / 1. szám

/aß/-é I. évfolyam, j[j ‘f ' J ________ 1. szám. Esztergom, 1879. Junius 1-én. k özérdekű, nemzetgazdászati, ipar-kereskedelmi és szépirodalmi közlöny. Elöflzetési-iír: Júniustól deczemberig.........................5 frt — kr. évnegyedre ........................................2 frt 20 kr. Egyes szám 8 kr. Az előfizetési pénzek a kiadó hivatalhoz Széchenyi téren, intézendők. Megjelenik: hetenként kétszer vasárnap és csütörtökön. í Hirdetések legolcsóbb áron közöltetnek. A lap szellemi részét illető levelezések, a szerkesz tőséghez Duna. utcza 117-ik. szám alatt intézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Az olvasóhoz! Midőn e lap szerkesztésére vállalkoztam, törekvésem legfőbb czélja gyanánt lebegett előttem, hogy az itteni közérdekeknek és az előhaladás követelményeinek le­gyek hű és pártatlan tolmácsolója és legbuz­góbb apostola. Ismerem nagy és terhes felada­tom nehézségeit. Számoltam eleve azokkal, s legyőzésüket az által remélem elérhetni, hogy az összes intelligentia jóakaratára és szellemi támogatására bizton számitok. A jó ügy szentsége saját valóságában hordja fényét és ragyogását; hódit az azon villányozó hatás­nál fogva, melylyel az érzelmeket elszokta bű­völni és magával ragadni. A nemes mag jó földben soha sem termett még csenevész gyü­mölcsöket, s a hullámok, melyek játszi gyűrűk gyanánt tova sietnek a folyamok medrében: égető szomjat oltanak; párázatukkal megtisz­títják a levegőt, s hajókat hajtanak az ember akarata és czélja szerint. Nem habozunk ama hitünknek nyilt kife- jezézt adni, hogy miután az itteni közönség a miveltség igényeinek méltó színvonalán áll, hogy ha a teendőkre és a még rejtett kincsei­nek kiaknázására és értékesítésére bátor és ne­mes hangon fel leszen szólítva, s a munkára egyre sarkalva : mellettünk készséggel csopor­tosul, velünk küzd, eszméinket magáévá teszi és az igét megtestesíti. Hívatásuuknak nyugodtan és lelkiismere­tesen nézünk elé, s a sas merész pillantásával tekintünk a jövőbe, melynek jótékony áldása üdvözitőleg szokott hatni, ha a jelennek min­den pillanatát boldogulásunk eszközlésére fel­használni el nem mulasztjuk. Mi harczolni és dolgozni fogunk a közjó és a nép javának előmozdítása ér­dekében, s ha eredmény koszoruzza küz­delmeinket, távol van tőlünk, hogy abból ma­gunknak érdemet csináljunk, — az érdem: — Önöké! Igen is, azon felvilágosodott népé, ki megérteni tudja és akarja a szellem és az előhaladás dörgését és villámlását. Lapunk nem leend párttusák színtere, vagy személyeskedések és gyümölcstelen polé­miák értéktelen tárháza. Mindent és mindenkor nyíltan és saját magának a tárgynak érde­mében fogunk szellőztetni, méltányolni, vagy kritikailag elitélni. Nem riadunk vissza az őszinte szótól soha és semmiben; fel és le az igazság mértéke szerint helyeslőleg, vagy kárhoztatólag fogjuk szavunkat emelni. Nem gyújtunk lángot a tömjénezés oltá­rán a hatalomnak, vagy a közjóval ellenkező magán érdekek istápolását czélzó bűnös vállal­kozásoknak, hanem kemény ostora leszünk a visszaéléseknek és pellengérre állítjuk a bűnt, megbélyegezzük a támadót, ki a társadalom erénye ellen vét és a közjót veszélyezteti. De bizonnyára a szót vesztegetnők, ha bővebb elemzésébe bocsátkoznánk azon ünne­pélyes ígéretünk támogatására nézve, hogy mindent, a mi szép, jó és nemes teljes erőnkből pártolni fogunk, a boldogu­lás mindennemű eszközeit gőzszerű buzgósággal mozgásba hozzuk ; a nép valódi jogai és helyes érdekei mellett pálczát törünk és az itteni jóllét, s az általános meggazdagodás összes tényezői realizásá- nak érdekében egész lelkűnkből fogunk agi­tálni ! A meggyőződést úgy politikai, mint vallásos szempontból a tisztelet gyöngédségévé/ fogjuk respectálni, s az igaz­ságtalanság fékezhetetlen megtámadásait erkölcsi és hazafias erélyűnk egész méltóságá­val fogjuk ellensúlyozni, s ha kell férfiasán — visszautasítani. Szívesen üdvözlöm pályám hajnalán Esz­tergom és vidéke érdemes közönségét! Isten ótalma és áldása legyen a honfiúi igyekezeten. Sarkady István Lapunk nemcsak a k ö z é r- deknek lesz hű harczosa és a nép jóllétének előmoz­dítója ; hanem egyszersmind tükre lesz azon bajnokok ér­demeinek, kik a közérdekek mellett küzdve és a nép jóllé­tének fényezésében kitűnő szolgálatok által hálára köte­lezték a jelent és a jövőt! Midőn Esztergom város ha­zafias szellemű és országos tiszteletben álló polgár- mesterének arczképét és életrajzát választók közlésünk első tárgyául, mé­lyen vagyunk áthatva azon meggyőződéstől, hogy ezen önzetlen lépésünk és tiszte­letteljeshódolatunk kifejezése a közvélemény osztatlan visz- hangozásával és őszinte örö­mével találkozik. Városunk legelső polgárát méltán illeti meg e kitünte­tés ; mert az igazi tiszteletnek megvan ama sajátsága, hogy nyilt hangon tör elő és ösz- szes polgártársaink sziveinek sugallatát és legbensőbb meg­győződését van hivatva tol­mácsolni. Koszorút nyújtunk az ér­demnek, elismerést szavazunk egy tettekben gazdag élet pályafutásának, s ezrek és ez­rek szivében zeng vissza ama magyar üdvkivánatunk, hogy e nemes város és az édes haza javára hosszú évek során áll­jon közügyeink élén! Palkovics Károly szü­letett 1816 febr. 4-én, Budán, Magyarország szivében, nemes családból,mely Szenkviczi praedikátummal bir. Hason­nevű édes atyja Esztergom- megye köztiszteletű tábla- bírája volt, s mint gyakorló orvostudor embertársainak hálás emlékezetére tette magát méltóvá ; édes anyja született Kayl Terézia urhölgy, Frankóniából származott, s műveltségénél fogva igen jó nevelést igyekezett adni gyer­mekének. Kisebb iskoláit Esztergom­ban, Váczott; a jogi tudo­mányokat Győrött és Pozsony­ban kitűnő eredménynyel vé­gezte, s 1833-ban j uratussá esküdött fel, midőn egyszers­mind Esztergommegye a 1- j e gy z ő j e lett; később való­ságos , 1836 - ban második, 1840-ben első aljegyző; 1844-ben tiszteletbeli, két év múlva valóságos főjegyző­nek választatott, s mint ilyen a dicsőséges emlékezetű 1848- ban a megye színét Komá­romba vitte el, s harczolt a hazáért és a szabadságért. IP M 2L SS © W2 p © llllifp Esztergom sz. kir. város polgármestere.

Next

/
Oldalképek
Tartalom