144 találat (0,050 másodperc)

Találatok

1. 1894-04-01 / 26.szám
[...] és irodaigazgató kíséretében megláto­gatta Villányi Szaníszló főgym­náziumi igazgatót az ujonan megvá­lasztott [...] pannonhalmi fömonostori perjelre 71 Villányi Sza­niszló esztergomi fögymnáziumi igazga­tóra 59 Wagner [...] főapát az illető fiókapátságokra Villányi Sza­níszló életrajzát a következőkben adja a B H Villányi Szaniszló született T ó s o [...]
2. 1892-11-03 / 89.szám
[...] szívélyes vendégszeretettel fogadták Tiszteletére Villányi Szaniszló igazgató díszebédet adott melyen előkelőbb [...] jelenlevő tagjáról kivan megemlékezni Villányi Szaniszló igazgató úrról ki a tanügy [...] feszült figyelemmel hallgatták aztán Villányi Szaniszló lelkes felkö­szöntŐjét melylyel először a [...] grófi család beleegyezésével gr Károlyi Sándor a kuruez altábornagy vette át [...]
3. 1882 / 82. szám
[...] körösi lány L A Balázs Sándor hírneves Írónk eme kificzamodott munkáját [...] egy szebb gondolattöredék méltó Balázs Sándorhoz és kíméletlen utánzása fölhasználása a [...] fő­igazgató ünnepélyes bucsuzáisa s Villányi Szaniszló uj főigazgatónk ünnepélyes beigtatása ma [...] a tanári kar fogadta Villányi Szaniszlót a pécsi főreál­iskolához óhajtották igazgatónak [...]
4. 1931-07-30 / 61.szám
[...] házukon földjükön vagy üz­letükön Plywaczyk Szaniszlő ezüst­miséje A magyar szaléziánusok rendtartományának főnöke Plywa­czyk Szaniszló a rend esztergom­tábor székházában a [...] provinciálisnak Adja Isten hogy Plywaczyk Sza­niszló tartományi főnök áldásos tevé­kenysége még [...] A Szinházi Élet főszerkesztője Incze Sándor a héten két táviratot kapott [...]
5. 1888-06-10 / 47.szám
[...] kiváló tehetségű ifjú kitüntetése Villányi Szaniszló főgymn igazgató a főgymn dalegyesület [...] történetírás egyik derék müvelője Villányi Szaniszló igazgató tűzte ki két drb [...] növ pap nyerte el Magos Sándor bíráló Szattkó József VIII o [...] a bíráló urak egyike Magas Sándor kir járásbiró ur az I [...]
6. 1883 / 86. szám
[...] szogéuy legénykedósbői bontakozzék ki Göndör Sándor nem Rózsa Sándor Csányi Juczika Finnin Rózsit éne [...] este a főgymuasium díszter­mében Villányi Szaniszló lelkes ig zgató történeti felolvasás [...] a felolvasást követni fogja Villányi Szaniszló ur ugyanis Eszter­gom legrégibb képeit [...] adja ki Tartalmazni fogja Villányi Szaniszló felolvasását dr Merényi értekezését dr [...]
7. 1893-02-02 / 10.szám
Vancsó nla Véghelyi Ödön Villányi Szaniszló és Vimmer Ferenc Az Igazoló [...] Kobek István Mattyasovszky Lajos Villányi Szaniszló A lóavató bizottságba az esztergomi [...] a hiányzók helyébe megválasztatott Braun Sándor ós Komlósi Ferenc Az egészségügyi [...] Mészáros Károly Niedennanu Pál Szegedi Sándor Varga Benedek Villányi Szauiszló és [...]
8. 1899-12-24 / 103.szám
[...] Ju ztinián Fehér Ipoly Villányi Szaniszló Vojnits Döme és Hollósy Rupert [...] István Maiina Lajos dr Feich­tinger Sándor és Obermayer György Kezdettől fogva [...] Virgil Ka­possy Lucián Kisfaludi Lipthai Sándor Lányi Adolár Lévai Sándor Mayer István Magyary Szulpicz Móry [...] Döme dr Vár­konyi Odilo Villányi Szaniszló dr Wertner Mór Wencell Antal [...]
9. 1935-11-17 / 90.szám
[...] a má­sodosztályú magyar érdemkeresztet Plywaczik Szaniszlő szaléziánus tar­tományfőnöknek aki tizenkilenc évet [...] adta át a kitüntetést Plywa­czik Szaniszlónak A tartományfőnök magyar nyelven mondott [...] László főispán Petainek József Knob Sándor Mocsáry Dániel országgyűlési képviselők ésNemerey Sándor a NEP orsz igazgatója A [...]
10. 1921 / 88. szám
[...] 2455 1921 szám Tárgy Rezsnyovszky Szaniszló körözése Körözvény Rezsnyovszky Szaniszló 46 éves 168 170 cm [...] Marosi Ferenc Henning János Kati Sándor Tatarek József Schéiber Ervin Giacznits [...]
11. 1926-10-07 / 80 .szám
[...] házfőnök Szentke­reszten P Ply waczyk Szaniszló he­lyébe ki tartományi főnök lett [...] szaléziak áj szék­helye P Piywaczyk Szaniszló a magyar szaléziak új rendfőnöke [...] bosszú és gyűlölet ellen Komlós Sándor angol uri divat­üzlete Budapest Andrássy [...]
12. 1886-06-10 / 46.szám
[...] János kir tan dr Feichtiuger Sándor kir tan főorvos Villányi Szaniszló főgymnasiumi igaz­gató Sarlay Ede r [...] Maiina Lajos Stern Márk Király Sándor Valch Mátyás dr Fehér Gyula [...] Hasonló nézetet nyilvánít Dr Feicb­tinger Sándor Dóczi Ferencz a jubileum alkalmá­val [...] Brenner József Burány János Villa­nja Szaniszló Dr Fehér Gyula Ma­rosi József [...]
13. 1892-06-29 / 53.szám
[...] Kálmán kir tan alispán Feiehtinger Sándor dr kir tan a város [...] első köszöntést Következett azután Fechtinger Sán­dor kir tan a polgárság érzelmeinek [...] érzelmei­nek a búcsú óráiban Villányi Szaniszló fŐgymnasiumi igaz­gató a hazafias benczések [...] is nagy kö­zönség előtt Villányi Szaniszló fŐgym­nasiumi igazgató poutifikált Mérges rovarcsípés [...]
14. 1880 / 78. szám
[...] Ettenberger Lajos Szaller Ferencz Fay Sándor Fei eb finger Győző Fiedler [...] Jegyzői állásra pályázták 1 Szabatovics Szaniszló Eszter­gomból 2 Kiss Sándor Váczról 3 Gánris János Esztergomból [...] 6 Gábris János 2 Szabatovics Szaniszló 0 Kiss Sándor 0 Tarcsy Autal 0 Eszerint [...]
15. 1888-09-13 / 74.szám
[...] mél­tóságát tegnap hívta meg Csóka Sándor színigazgató az előadások megtekinté­sére A [...] kir tan a főgymnasiumot Villányi Szaniszló igazgató s Dr Wargha Samu [...] össze a hol Dr Feichtinger Sándor kir tan lelkes emlékboszédet olvasott [...] emléké­nek Az ünnepi gyászmisét Villányi Szaniszló főgymn igazgató mondta A reáliskola [...]
16. 1891 / 88. szám
[...] An­tal f prelatus Dr Foichtinger Sándor Palkovich Károly és Pál Bariul [...] Fehér Gyula Reviczky Gábor Magoss Sándor Mat lya sovszky Vilmos Frey [...] A harmadik fogás­nál felemelkedett Villányi Szaniszló gymn igazgató és ékes szavakkal [...] az egy háznagy mik Villányi Szaniszló fő j gymuáziumi igazgató személyesen [...]
17. 1894-05-31 / 43.szám
[...] Helc Antal polgármester főgimnázium Villányi Szaniszló igazgató apát izraelita hit­község Dr [...] Károly elnök kir járásbiróság Magos Sándor pénzügyi tisztviselők Fináczy pénzügyigazgató állami [...] a harmadikat pe­dig Dr Feichtinger Sándor kir ta­nácsos a kormányra A [...] püspökről nevezett tihanyi és Villányi Szaniszló esztergomi főgim­náziumi igazgatónak a Szt [...]
18. 1907-06-29 / 50.szám
[...] fel tár­sai nevében majd Csernák Szaniszló sop­roni bencés tanár az igaz [...] jogügy­igazgatósági fogalmazó Nagy Enyed Cser­nák Szaniszló bencés tanár Sopron Fe­kete Géza [...] Szilárd Béla szolgabíró Eszter­gom Veisz Sándor vasúti hivatalnok Po­zsony Tanitói árvaházi [...]
19. 1890-05-08 / 37.szám
[...] kerület­ben esperessé nevezte ki Folkusházy Sándor tótmegyeri plébánost az érsekújvári kerületbe [...] a Fürdő vendéglőbe szállott Villanyi Szaniszlo főgymn igaz­gató névnapja alkalmából a [...] főgymn ifjúság által főt Villányi Szaniszlo főgymn igazgató ur tiszteletére neve­len [...]
20. 1883 / 51. szám
[...] látogatása Maga az igaz­gató Villányi Szaniszló ur is soká el­gyönyörködött tanítványai [...] érdeklődéséről A levelet Dr Feichlinger Sándor kir tan Dr Helcz Antal [...] Pál ur 3 Főt Villányi Szaniszló igazgató ur 5 Főt Mann [...]
21. 1885 / 77. szám
[...] további becses szeretőtökbe Dr Feíebting Sándor kir tan szónoklata a nagy [...] ezek Horváth István Fehér György Szaniszló Ferencz Halineczy Mihály Guz mics [...] Gábor Gegő Elek Al bach Szaniszló Szil assy Jáuos Reseta Já­nos [...]
22. 1999-01-07 / 1. szám
[...] Henrietta 17 Gertrúd Patrik 18 Sándor Ede 19 József Bánk 20 [...] 10 Zsolt V 11 Leó Szaniszló H 12 Gyula K 13 [...]
23. 2003-01-09 / 1. szám
[...] 11 18 25 Izidor Leó Szaniszló Andrea Ilma Márk Szo 5 [...] 11 18 25 Kázmér Szilárd Sándor Ede Irén írisz Sz 5 [...]
24. 1998-01-08 / 1. szám
[...] 17 Gertrúd Patrik íze 18 Sándor Ede is 19 József Bánk [...] 10 Zsolt Sz 11 Leó Szaniszló V 12 Húsvét Gyula H [...]
25. 1993-07-08 / 26-27. szám
[...] tanárokat Obermüllet Ferenc igazgató Krom­paszky Sándor igazgatóhelyettes Marcel Árpád Asbót Károly [...] Zsolt Nándor Klinda Károly Nagy Sándor Szemes Ferenc Varga Ferenc Mihályfi [...] eszter­gomi helytörténetírás legnagyobb alakjai Villányi Szaniszló és Lepold Antal mellé Halála [...]
26. 1889-07-18 / 57.szám
[...] hatvanötöt Nagy Pál hatvannégyet Király Sándor hatvan­négyet TJhlárik János hatvaukettőt Első [...] Brenuer József hat­vanegygyei második Villányi Szaniszló ötvennel harmadik Platz Mátyás negy­venkilenczezel [...] képviselő választásra illetve idősb Király Sándornak megválasztott képviselővé nyilvánítására nézve Tekintetes [...] iratok szerint a két Király Sándorra esett összesen 64 szavazatok közül [...]
27. 1897-01-01 / 1.szám
[...] Sa­lamon Ödön Őszi Kornél Timár Sza­niszló Komor Gyula Lázár Béla Már [...] Virágh Géza Vértessy Gyula Endrődy Sándor Havas István E Ko­vács Gyula [...] József Buday László és Adorján Sándor írták meg az Ország Világ [...]
28. 1933-11-19 / 91.szám
[...] ennek élére került most Plywaczyk Sza­niszló aki a minap érkezett meg [...] az Emericana protektori jelvényeit Schmidt Sándor dr nak Ma va­sárnap f [...] diszgyűlés ke­retében adják át Schmidt Sándor dr bányaügyi főtanácsosnak az Emerikana [...] át­adja a protektori jelvényeket Schmidt Sándor dr Protektornak 6 Az Emericánás [...]
29. 1917 / 16. szám
[...] Endre dr Dorn Benő Erdős Sándor Ecsy József Gál János Huszár [...] A Szent István Akadémiát Giesswein Sándor prelátus képvi­selte míg az Orsz [...] veszí­tették az elhunytban Dr Plywaczyk Szaniszló házfőnök és Zafféry Károly az [...] az új egyesület részére Bárdos Sándor mint a város közélelmezési ügyeinek [...]
30. 1936-03-01 / 18.szám
[...] adakozók közül tévedésből kimaradt Schwach Sándor ajándéka 68 pár harisnya Az [...] derék kereskedőnk két­szeres jubileuma Iharosi Sándor helybeli fűszerkereskedő kettős jubi leumáról [...] dr Závody Albin von Kleczkowski Sza­niszló Brutsy Jenő 6 6 Jáky [...] földek öregkuriai szántó 150 Matus Sándortól Ma­radi András és neje Majtényi [...]
31. 1921 / 78. szám
[...] na­gyon megunhattta magát Rozsnyev szky Szaniszló orosz fogoly haza vágyó lelke [...] ÚÉUiyíU et Jelentkezni lehet Brenner Sándor egyl igazgatónál Esztergom Arany János [...]
32. 1917 / 18. szám
[...] nedi Géza Kaufmann Géza Ná­das Sándor Neumann Sándor Szomaházy István Steiner Arnold Miklós [...] Kéri Pál Krámer Pál Tímár Szaniszló Schwarzenberg Béla Lakatos László Keliner [...]
33. 1998-05-28 / 21. szám
[...] Dankó Jó­zsef Knauz Nándor Villányi Szanisz­ló Pór Antal Vaszary Kolos és [...] jellegű kevésbé kon­cepciózus mint Csanda Sándor írta aligha vitatkozhatunk De min­denekelőtt [...]
34. 1898-12-24 / 102.szám
[...] elő Walther Károly pósta­felügyelő Lendvai Sándor kir adó­tárnok és Bánfi Károly [...] az áthelyezett Bernhard Rezsőtől Hegedűs Sándor vette át Az év folyamán [...] Endre Írnokká neveztetett ki Kruplanicz Sándor kéméndi intéző nyugalomba vonult Peyer [...] második Karnold századosnak a Szent Szaniszló rend második Payr fő­hadnagynak a [...]
35. 1998-12-24 / 51-52. szám
[...] 1897 Könyveiben a feledhetetlen Bálint Sándor is több ízben elmélyült tisz­telettel [...] sorban az egyik elsőt Villányi Szaniszló idézte fel A Néhány lap [...]
36. 1906-04-15 / 30.szám
[...] IV o t Székelyre Fischer Sándor VI o t Halászra Gáspárecz [...] III o t Munkácsira Pet­ras Sándor VI o t Barkóczira Po­rubszky [...] VIII o t Radványira Sin­delár Sándor VIII o t Szendére Singer Sándor III o t Salgóra Trexler [...] lelkész a Tanügyi Tanács elnöke Szaniszló 25 Drechsler Antal h kormányzó [...]
37. 1888-07-29 / 61.szám
[...] is érte midőn őt Rudnay Sándor herczegprimás az esztergomi főegyházmegye papnövendékei [...] művei mint 1841­ ben Albach Szaniszló Heilige Aniílange jeles müvének fordítása [...] költeményei vannak a kötetet Csajághy Sándor volt csanádi püspöknek ajánlotta Nagyobb [...] fel a csillagokba Libád LÉVAI SÁNDOR FÉLREVERT HARANGOK REGÉNY Az ESZTERGOM [...]
38. 1910-10-20 / 82.szám
[...] 2 Mészá­ros József 3 Magos Sándor 4 Szölgyémy Gyu­la 5 Kiss [...] Béla rendőrfogalmazó nemes Csernák Róbert Szaniszló bencés tanár gyermekei Deyba­chi Zech [...]
39. 1894-06-03 / 44.szám
[...] polgármesterrel főgimná­zium tanári kara Villányi Szániszlő apát igazgatóval izraelita hitközség Dr Horn Károly elnökkel járásbí­róság Magos Sándor járásbiróval pénzügyi és állami tisztviselők [...] Bol­tizár József Burdina Elek Braun Sán­dor Bartal Rezső Bartha Ármin Cser [...] Finánczy Gyula Fehér Gyula Feichtinger Sándor báró Gudenus Arthur Hanny Béla [...]
40. 1893-06-08 / 46.szám
[...] a Hymnus eléneklósóvel ezután Villányi Szaniszló igazgató gyönyörű megnyitó beszédet tartott [...] o t Dicséretet kaptak Urbanek Sándor ós Márti Oszkár 7 o [...] bizonyítékot nem volt képes Fried Sán­dor ellen kideríteni ós mint hiteles [...] kénytelen lesz a le­tartóztatod Fried Sándort szabadon bo­csa j tani Országos [...]
41. 1927-12-18 / 98.szám
[...] és közkedvelt szalézi tartományfő­nök Plywaczyk Szaniszló végezte Az ünnepélyes szentmisét és [...] vásárolhat nagyon olcsón karácsonyra ILLÉS SÁNDOR divatárú üzletében Vermesnél fnagy karácsonyi [...] árak 1 Lyon Lea Bródy Sándor szín­müve Karácsonyi ünnepek alatt kerül [...] műso­rára Karácsonyi vásár megkezdődött ILLÉS SÁNDOR divatárú üzletében Széchenyi ter Legelső [...]
42. 1933-07-06 / 53.szám
[...] részéről gr Zichy János Ernszt Sándor dr Czettler Jenő Wolff Károly [...] be első szentmiséjét Kéz­vezetője Plyvazik Szaniszló a sza­léziak tartományfőnöke volt Nóvák [...] szá­zalékkal Összesett az utcán Becsei Sán­dor jieszmélyi napszámos összeesett az Úri [...]
43. 2003-02-20 / 7-8. szám
[...] 70 évvel ezelőtt Körösi Csorna Sándor út­ját követte Erről szól az [...] szerint 1603 ban gróf Thurzó Szaniszló galgóci várában egy lakomán már [...]
44. 1936-08-23 / 68.szám
[...] rengeteg emlék található 12 Villányi Szaniszló egyik mun­kájának olvasása nyomán emléke [...] fejlődést biztosító vállalkozást jelent Matus Sándor bérbevette a szent­györmezői vám előtti [...] kiszélesítését Az értekezleten felszólaltak Ma­tus Sándor Polacsek István id Gere János [...] ünnepség után a frontharcosok Magos Sándor ny őrnagy vezénylete alatt diszme­netben [...]
45. 1892-12-29 / 105.szám
[...] Frey Ferenc Büttuer Róbert Magos Sándor Moszéua Kii mán Ekensz József [...] kerületben Palkovies Ká­roly ós Magos Sándor a Ií ban dr Föld­váry István és Vij lányi Szaniszló a III ban Niedermann József [...] Gyula dr Bolgár Kál­mán BergI Sándor Bodnár István Cséri János dr [...]
46. 1941-01-29 / 9.szám
[...] sajtó Betiltották a krakói Szent Szaniszló zarándoklatot Romá­niában változatlanul tart az [...] tart Ezalkalommal iktatják be Serédi Sándort templomgondnoki tisztségébe A hercegprímás arcképének [...]
47. 1892-12-25 / 104.szám
[...] Szívből gratu álunk Eljegyzés Rédly Sándor király­helmeci aljárásbiró karácsouyestón tartja kózfogóját [...] közgyűléséből kelt határozata értelmében Magos Sándor Villányi Szaniszló dr Földváry István ós Niedermann [...] a másodikba reáliskola dr Feichtinger Sándor a harmadikba buda utcai elemi [...]
48. 1931-06-11 / 47.szám
[...] tárgyalás Antóny polgármester ügyében A Sándor majori víztorony a városé lett [...] kincstár átadja a városnak a Sándor majori víztor­nyot ha a város [...] Matló bácsi nyugdíjba megy Matló Szaniszló városi altisztnek saját kérelme folytán [...]
49. 1933-10-15 / 81.szám
[...] Házasság Steiner Elli és Duchs Sándor ma vasárnap délután fél 1 [...] Szeged Zerge u 19 Schrikker Sándor faiskolája Alsótekerespuszta u p Lepsény [...] lezuhant kőtör­melék A mentőcsapat Kuróvszky Szaniszló annavöigyi lakost szétzú zott fejjel [...]
50. 1886-08-29 / 69.szám
[...] Esztergom városa a jubilemra Villányi Szaniszló jeles történetíró in­dítványára olyan albumot [...] kétszáz esz­tendő előtt Litzen Mayer Sándor hírneves müncheni magyar képiró művész [...] után újra kathédrára lép Csomóssy Sándor az intézetnél marad s igy [...] felügyeletre és háztanitásra felvétetnek Csomóssy Sándor reáliskolai tanárnál kivel a reáliskolásban [...]