160 találat (0,139 másodperc)

Találatok

1. 1934-04-01 / 26.szám
[...] világítás Ez az itt lakók kérése Krepdesinek ruha díszek gom­bok csattok [...] tart Ez alkalommal vitéz Szabó Ist­ván kir tanfelügyelő tart előadást A [...] és közbenjárt hogy a Mo­vero kérése mégis teljesedjék Schmidt Sándor dr [...]
2. 2006-11-11 / 223. szám
[...] és békét kért Az ellenség kérése bé­keajánlata a császárnak is meglepetést [...] kút helyén ma Rumi Rajki István szép Szent Márton szobra áll [...] pogányságnak ez a szim­bóluma megsemmisüljön Kérése meghall­gatásra talált a vihar reggelre [...]
3.
[...] fogva nyugdíjellá­tásért folyamodván miután e kérése az 1887 évi márcz 15 [...] Bleszl Ferencz I könyvvezetővé Kartaly István segédtiszt II könyvvezetővé és Rudolf István gyakor­nok segédtisztté léptettek elő Még [...]
4. Prokopp János (23. oldal)
Kérése teljesítetlen maradt Nyilván ez a [...] írt a Bécsbe induló Linzbauer István számára Kettejük szoros kapcso­latát mutatja [...]
5. A szent Benedek-apátság (12. oldal)
[...] hogy még sokáig viselje Lipovniczky István esztergomi kanonok s a magyar [...] czegprimás sürgetésére s a város kérése folytán Esztergomban felgymnasium nyittatván e [...]
6. 1899 (58. oldal)
[...] ki a kórházgondnoki állásra Gottmann István Kottra Károly és Muzsik József [...] szükségesnek Az Eszter­gomi Takarékpénztár változatlan kérése az volt hogy egy külön [...]
7. 2008-08-16 / 32. szám
[...] látomással akar­ta Megjelent ugyanis boldog István levita és első vértanú előtte [...] is ezt akarta mert ami István a görög nyelvben korona a [...] koronát melyei Esztergomban koronáz­ták meg Istvánt A sokáig barbárnak kezdetlegesnek hitt [...] a szent angyalok kezébe letet­te Kérése szerint Fehérvárra vitték a testet [...]
8. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • I. RÉSZ. A HONFOGLALÁSTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁGIG • III. István • IV. István • III. Béla (204. oldal)
[...] Esztergom vármegye őstörténete 204 III István IV István III Béla pökeivel és hűbéreseivel [...] királynak míg a másik testvérnek Istvánnak a vezéri pálcza jutott De [...] 1165 április 11 én IV István elhunyván III Istvánnak többé nem kellett trónkövetelőtől tartania [...] mellett tovább folytassák útjokat III Istvánt Esztergomban helyezték örök nyugalomra királyaink [...]
9. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • I. RÉSZ. A HONFOGLALÁSTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁGIG • III. István • IV. István • III. Béla (204. oldal)
[...] Esztergom vármegye őstörténete 204 III István IV István III Béla pökeivel és hűbéreseivel [...] királynak míg a másik testvérnek Istvánnak a vezéri pálcza jutott De [...] 1165 április 11 én IV István elhunyván III Istvánnak többé nem kellett trónkövetelőtől tartania [...] mellett tovább folytassák útjokat III Istvánt Esztergomban helyezték örök nyugalomra királyaink [...]
10. (201. oldal)
[...] Mint a későbbiekből kitűnik Szent István megkeresztelésének jelenetét kellett megfestenie 1823 [...] végezte 16 Reá vonatkozik Hesz kérése figyelmeztessék a takácsot ne szőj [...]
11. TAKÁCS JÓZSEF: Toronyórakezelők Esztergomban a XIX. század első felében (227. oldal)
[...] nem bírná elvégezni 6 3 Kérése nyomán szeptember 1 től ismét [...] 29 i tanácsülésre beidéz­ték Dikatz István harangozót és megintették ügyeljen a [...] hogy az órát készítő Miller István felelősségét soha föl sem 227 [...]
12. Képzőművészeti és önkormányzati kapcsolatok (39. oldal)
[...] szintén sikerült elérni hogy Andráskó István műtermét Andráskó Péternek juttassák A [...] veszteség érte Kollár György Végvári István János Vertei József és Kaposi [...] további fontos eddig nem teljesült kérése egy grafi­kai műhely létrehozására irányult [...]
13. 2019-01-01 / 1. szám
[...] Budapesten A képviselők közül Juhász István képviselő hiányzott egyéb elfoglaltságai miatt [...] tűzifaként és az ott lakók kérése ellenére sem lesz fizető parkolás [...] Az ülésen Eck András Juhász István Sasvári Viktor Stámusz Andrea Sztojka [...]
14. 2017-01-13 / 1. szám
[...] Viktor Tartózkodott dr Szerencsés Gergely István Vígh László A testület a [...] Eck András dr Szerencsés Gergely István A polgármesteri jutalom mellett szavazott [...] Romanek Etelka dr Szerencsés Gergely István A harmadik talán legfontosabb napirendi [...] testület többsége a polgármester nyomatékos kérése ellenére Sasvári Viktor képviselő javaslatára [...]
15. 2011-07-30 / 25. szám
[...] Újabb csörte meglepő felvételek kormánybiztos kérése Egy két héttel ezelőtti budapesti [...] KITÜNTETETT POLGÁRŐRÖK ESZIEBCOM áCS Vörös István Dunai Lajos és Szabó József [...]
16. 2010-08-21 / 30. szám
[...] történt meg az egyházszakadás más­részt István király trónraléptének idejére apja Géza [...] fejedelem legidősebb fia esetünkben tehát István aki fölvéve a ke resztséget [...] a szent király városában Szent Istvánt mélysé­gesen megrendítette egyetlen a felnőtt­kort [...] a szent angyalok kezébe letette Kérése szerint Fehérvárra vitték a testet [...]
17. 2007-12-08 / 17. szám
[...] folytatja a nyugállományba vonuló Kövecs István alezredes tevékeny­ségét Meggyes Tamás polgármester [...] Elisme­rően szólt arról hogy Kövecs István parancsnoksága alatt fejlődött Esz­tergom és [...] találko­zott az esztergomi tűzoltóság állo­mányának kérése és az önkormány­zat elhatározása Közel [...]
18. A Céh csoportos kiállításai (28. oldal)
[...] meg előzetes tematikát a vezetőség kérése inkább a múltbeli és a [...] p 96 A kiállításon Andráskó István festő tiszteletbeli tag Bangó Miklós [...] Funk Péter restaurátor képzőművész Gerstner István festő Ka­posi Endre festő Kovács [...]
19. 2009-10-31 / 43. szám
[...] tervezetének tanulmányozása és újabb infor­mációk kérése után lelkesen várják az egészségbiztosító [...] EGÉSZSÉGÜGY Dr med habil Berbik István Dr Deutsch Norbert Dr Dinnyés [...]
20. 2009-09-26 / 38. szám
[...] Képviselő testületének állásfoglalása a Szent István Gimnáziummal kapcsolatban Az önkormányzat célja [...] vette vissza fenntartásába a Szent István Gimnáziu­mot a továbbiakban Gimnázium hogy [...] költözhetett új otthonába A Szent István Gimnázium új igényeinek teljes körű [...] eszter­gomi öh Szintén 2003 as kérése volt a Gimnáziumnak hogy akkor [...]
21. MÁSODIK RÉSZ • II. fejezet: A felszabadult esztergom első évtizede (1945-1956) • Jegyzetek (82. oldal)
[...] kikiáltásának napján a városi vezetők kérése ellenére némák maradtak az esztergomi [...] Uo 1 Közzétette DR BADI ISTVÁN megbízott polgármester Lalszky nyomda Esztergom [...]
22. 2010-05-01 / 17. szám
[...] lehetősége Őt illeti meg annak kérése a munkáltató pedig engedélyezi illetve [...] vagy lelki erede Dr Berbik István tűek A betegek ál­szulesz noqyoqyasz [...]
23. 2000-12-14 / 50. szám
[...] látta vendégül Miután dr Horváth István az EPE elnöke köszöntötte a [...] és a városfejlesztés néhány égető kérése is Megemlítette a képviselő a [...] tervezendő Mindszenty szobrot dr Kelényi István művészettörténész főiskolai docens támasztotta alá [...] megküldik az alapít­vány kuratóriumának Sári István városi főépítész Meggyes Tamás polgármester [...]
24. 1997-12-18 / 51-52. szám
[...] első önálló tárlatát F Zámbó István rendezte és nyitotta meg Ugyanez [...] hogy az öröktől fogva létezőt kerese Festői alaptémáit azon a titokzatos [...]
25.
[...] a tervet csak a Majer István rajzából ismerjük 40 kép de [...] után nyomban intéz­kedett Packh ismételt kérése ellenére feloszlatta az épí­tési hivatalt [...]
26. 1994-09-08 / 36. szám
[...] tartottak A lakók­nak az a kérése hogy ne az álta­luk telepített [...] átutalásá­ról értesítette önkormányzatun­kat Útbeszakadása Katona István utcában Településfejlesztési Bizottság tár­gyalta A [...]
27. 1993-12-16 / 50. szám
[...] felújítási ma­radványának kérdése Az intézmé­nyek kérése a pénz maradjon az iskolákban [...] Dániel Fiedler Éva Bogáthy Sz István és Vincze G Péter Vezényel [...]
28. 2000-11-02 / 44. szám
[...] Mócska Szovák Kornél és Tring­li István előadása után kerekasztal beszélgetésre került [...] amelyen többek között a Szent István Strandfürdő volt kazánházában történő öltöző [...] kapcsolatos felhasz­nálási előszerződés tulajdonosi hozzájárulás kérése a kórházi konténerek bontásához energiatakarékossági [...] magyar királyság megszületett Most Szent István királyt a korabeli források megközelítésével [...]
29. 1931-11-13 / 126. szám
[...] könyvnyomdavállalatnál A szerkesztésért felelős GÁBRIEL ISTVÁN Amikor a harmadik örvend Esztergom [...] fe­lett napirendre tért Vitáris Dániel kérése Kisgazdák helyzete A vármegyei inségakció [...]
30. 2007-09-29 / 7. szám
[...] Urunk azért távolítja el az István gimnázium igazgatóját mert nem tudta [...] Urakhoz szeretnék szólni akik választóik kérése ellenére az igazgató fel­mentése mellett [...]
31. 1918-07-28 / 30. szám
[...] jegyen feltüntetett kereskedőtől való áthelyezés kérése is céltalan mert az előre [...] Szt Anna Szt György Szt István tér Szt János Szt Lőrinc [...] esztergomi hévviz fürdő és Sz István artézi forrás tulajdonosa 0 Székház [...]
32. 1903-12-13 / 50. szám
[...] földbirtokos és bérlő közön­ségét Hármas kérése van hozzájuk legyen min­den földbirtokos [...] r k földm leánya Bádi István r k földm fia Tóth [...] r k földm fia Sári István r k földm fia Drahos [...] varrónő Esztergom Házasságot kötöttek Szentkirályi István r k asztalossegéd és Pataki [...]
33. 1914-08-15 / 33. szám
[...] akkor alighanem teljesül az ima ké­rése S ez az idei eucharisztikus [...] rk 6 hónapos ránggörcs Klotz István Rudolf rk 2 hónapos ránggörcs [...] Kurlander Bandika kis öccse VODICSKA ISTVÁN képesített kőműves mester építési vállalkozó [...]
34. 1991-12-20 / 43-44. szám
[...] strandfürdő a háború előtt Szent István Artézi Fürdő Telep néven az [...] középiskola névvál­toztatási kérelmét Az iskola kéré­se a képzési profil gyakori válto­zása [...]
35. 1919-09-16 / 57.szám
[...] szerkesztője FEKETE REZSŐ Főmunkatárs VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és a szerkesztésért felelős [...] fogja a kiosztásról Őrlési engedély kérése A közélelmezési hivatalnak tudo­mására jutott [...]
36. 1937-01-24 / 7.szám
[...] megtalálhatjuk a városnak gróf Tisza Istvánhoz az akkori miniszterelnökhöz és belügy­miniszterhez [...] a nagy államal­kotó királynak Szent István­nak szülőhelye a magyar keresztény kultúra [...] magyar törvényhozásnál a törvényhatósági jogért kérése azonban eddig még nem talált [...] küszöbén amikor a nem­zet Szent István megdicsőült halálá­nak 900 éves évfordulóját [...]
37. 1993-09-16 / 37. szám
[...] éves dobos civilben fotográfus Körmendi István 25 éves basszusgitáros ének civilben [...] az élen képviselte A vendéglátók kérése szerint az esz­tergomiak csak magyar [...]
38. 1934-07-29 / 59.szám
[...] számának korlátozá­sára A szövetség konkrét kérése az hogy a miniszter sorozza [...] úszótanfolyamá­nak vizsgáját az Esztergomi Szent István Strandfürdő uszodájában f
39. 1926-07-18 / 57.szám
[...] küldendők Telefon 21 Főmunkatárs VITÁL ISTVÁN Laptulajdonos és felelős szerkesztő LAISZKY [...] mellé elemi leányiskolát is építtessen Kérése meghallgatásra ta­lált s így létesült [...]
40. 1929-06-16 / 45.szám
[...] fog megjelenni Kiadó hoz­zánk érkezett kérése alapján tiszte­lettel felszólítjuk mindazokat akik [...] vasbeton a köz­jólét szolgálatában Petró István A községek villamosításáról Dr Gesz­tely [...] konferencia nagyjelentőségű eredményét ismer­teti Vásárhelyi István dr a Magyar Külpolitika legújabb [...] nemrég megjelent visszaemlékezései nyomán Tisza István grófról közöl a lap jellemző [...]
41. 1901-03-17 / 12. szám
[...] Zichy János gróf és Rakóvszky István cs és kir kamarás országgyűlési [...] gondolata Hogy az ifjúság ezen kérése alapjában indokaiban őszinte és becsületes [...]
42. 1993-02-11 / 6. szám
[...] anyagi okai is vannak Horváth Istvánt személyesen ismer­te többször beszéltek Esztergom [...] környezeti nevelésére vonatkozóan Van e kérése javaslata az iskola számára Részt [...]
43. 2006-02-03 / 24. szám
[...] teljes bánásmódot is A miniszter ké­rése a jelek szerint teljesül így [...] a gazda szervezet elnöke Jakab István is kilá­tásba helyezte az újabb [...]
44. 1938 / 57. szám
[...] Az átképző tan­folyamok irányítója Kultsár István az értelmiségi munkanélküliek kor­mánybiztosa Augusztus [...] úgy találja hogy az illető kérése megokolt ak­kor amennyiben az Önállósítási [...] ígérkező gyakorlati életpá­lyákra A Szent István emSék és a szenttamásiak den [...] a Szentta­más hegyen épülő Szent István em léknek határidőre el kell [...]
45. 1932-07-03 / 53.szám
[...] VERMES IGNÁC Kossuth utca 10 kérése patrónusukkal Szent László­val együtt A [...] Héregei vagyunk Bánydsa József ffliklóssy István f Miklóssy István 46 éven át az esztergomi [...] éves korában half meg Miklóssy István különös tipusú ember volt Különös [...] rokonságon kivül dr Brey er István felszentelt püspök dr Drahos János [...]
46. 1992-06-05 / 21. szám
[...] költözködések harmadik oka a lakosság kérése Az északi városrész­ben egy új körzetet alakítottunk ki A Szent István tér Béke tér Basa utca [...] ren­delőbe amaz pedig a Szent István tér­re került A rendelők ügyében [...]
47. 1913-06-08 / 23. szám
[...] föpásztort meghatotta az asszony bizal­mas kérése Belenyúlt a kosárba kivett néhány [...] Mária Magdolna Esztergom Meghaltak Csősz István rk 29 honvéd­gy e közlegény [...] 18 napos bélhurut Büchner Tibor István Antal rk 2 hónapos bélhurut [...] ebben a számban találjuk Lendvai István följegyzéseit a nagy tárgyalásról Kovács [...]
48. 1999-04-01 / 13. szám
[...] fiú Szabó János és Petró István vala­mint a mátészalkai Adonyi László [...] kérelme s végre a tisztikar kérése következtében a parancsnok szaba­don bocsátott [...] Katalin 3 Hering Judit Szent István gimn f t Szabadiné Kutas [...]
49. 1931-05-14 / 39.szám
[...] Mátéffy Viktor távozik Most Rostássy István kir mérnök villamos szakértő ad [...] job­bat adni Gróhnak az a kérése hogy a Hungária ne 600 [...] Károly gróf Esterházy Móric Hász István tábori püspök és Böhle Kornél [...] irodaigazgató 17 én dr Csárszky István prelátus kanonok Tornaünnepély a tanítóképző­ben [...]
50. 2007-05-15 / 93. szám
[...] végeznek elkezdődhet a szakhatósági engedélyezések kérése Kép és szöveg P Z [...] he­lyi önkormányzat az esztergomi Szent István Strandfürdőhöz csatolta a kert­városi Pala [...] a strandolókat Az esztergomi Szent István Fürdő áp­rilis 23 án nyitotta [...] 8 án vasárnap a Szent István Kupa úszóversenyt tartják itt L [...]