ESZTERGOM XIX. évfolyam 1914

1914-08-15 / 33. szám

Csonka egy súlyos vaskalapácsot felragadva az asztaltól, úgy vágta egymásután háromszor fejbe Pap Ferencet, hogy az vérbe borulva eszmélet­lenül terült el a földön. A gyorskezü és heves­vérű Csonkát a csendőrség vallatóra fogta, amely­nek során azzal védekezett, hogy Pap Ferenc habár neki nem is föllebbvalója, mégis folyton szekírozta. Csonka ellen a járásbíróság a csendőr­ség jelentésére súlyos testi sértés vétsége miatt a büntető eljárást folyamatba tette. * Az eucharisztikus kongresszus és a lourdes-i csodák. Az idei eucharisztikus kongresz­szusról szóló leírásokat és hírlapi tudósításokat -olvasva, hasztalan kerestünk olyasmit, ami ezúttal az ünnepi beszédeknél és felvonulásoknál is jobban érdekelte volna a nagy publikumot, t. i. csodálatos gyógyulásokat, minthogy az idei kongresszusnak Lourdes volt a székhelye. A Lourdesben állandóan működő orvosi bizottság statisztikája szerint a leg­szürkébb esztendőben is száznál több feltűnő csoda történik évenkint a lourdesi forrásnál, mennyinek kellett volna tehát az idei nagy világkongresszus alkalmával történnie, ha — itt a magyarázat a kongresszusról szóló tudósításokhoz — a rendező bizottság el nem tiltotta volna, hogy egyetlenegy beteget a zarándoklatok ne hozzanak magukkal!! Mert az egészségeseket is alig győzték elszállásolni. JNem marad más hátra tehát, minthogy a nagy erkölcsi csoda bekövetkezzék, melyért a kongresz­szuson oly sokat imádkoztak : Franciaország meg­térése. És ha szövetségeseink fegyverei győznek, ha Franciaországot sikerül megalázni, megnyirbálni s a harmadik s legistentelenebb köztársaságot megbuktatni,- akkor alighanem teljesül az ima ké­rése. S ez az idei eucharisztikus kongresszus nem utolsó gyümölcse leszen. * A köbölkúti vasárnapi segélyakció kereken 300 koronát eredményezett azzal az általános ígérettel, hogy terményben kétszer annyit is haj­landók adni a visszamaradt szegény katonacsalá­>dok felsegélésére. Az urilányok is vetélkedtek a gyűjtés munkájában. Megjegyzendő, hogy a néhány nappal előbb a vasútiak által kibocsájtott iven már mintegy 200 korona befolyt. * Felvétel a „Johanneum"-internátusba. A szakolczai kir. kath. főgimnázium mellett az elmúlt tanévben nyilt meg a biboros-hercegprimás Üeminenciája keresztnevéről w Johanneum*-nak el­nevezett fiúnevelő-intézet. A következő tanévre egynéhány jó előmenetelü és jó magaviseletű tanuló vehető fel. A háztartást a Szentkeresztröl elneve­tett irgalmas nővérek (zsámbéki anyaház) látják el. Az ellátás elsőrendű. A tanulmányi felügyelet­tel a főgimnázium egynéhány tanára van megbízva. A felvehető tanulók maximális száma 40. Az évi tartás dija 800 korona. Prospektussal és felvilágo­sítással szívesen szolgál dr. Resch Aurél a kir. kath. főgimnázium és a „Johanneum"-internátus igazgatója. * Nő nem lehet községi jegyző. Devich Annát, Hajduvármegye egyik nagyközségi jegyző­nek leányát, miután az éretségi vizsgát letette a községi képviselőtestület megválasztotta az üresedésben levő gyakornoki állásra. A kisasszony tehát folyamodott a belügyminiszterhez, hogy a gyakorlati év elteltével vegye fel a jegyzői tan­folyamra és részesítse a szokásos államsegélyben. A betügyminiszter elutasította a kérelmét, azzal az indokolással, hogy nem volna ugyan semmi akadálya a jegyzői oklevél megszerzésnek, azon­ban nem lenne értelme, mert ő nem tölthet be községi jegyzői állást. A községi törvény értelmé­ben ugyanis a jegyző hivatalból tagja a községi képviselőtestületnek, már pedig a törvény értel­mében nő nem lehet tagja a képviselőtestületnek, e szerint községi jegyző sem lehet. * Népmozgalmi statisztika. Esztergomban 1914. augusztus 9-től 14-ig. Születtek: Viczéna Katalin kőmüvessegéd leánya, — Krausz György kereskedősegéd fia, — Szitás Ilona földm. leánya, — Gerendás Lajos földm. fia, — Valek (fiu) napsz. halvaszül. fia, — Szabó Mária földm. leánya, — Gerendás Katalin erdőőr leánya, — Sinkovics József sütősegéd fia, — Szabó Mária földm. leánya, — Pócs Ilona tábla-teritő leánya, — Kis János földm. fia. Házasságot kötöttek : Kertész János földm. és Kunczt Erzsébet Esztergom, — Róka József urad. erdész Diósjenő és Till Mária Bát, — Zsirai Pál villamosvasúti kalauz és Hochmann Valéria Bpest, — Gönczöl János vasúti munkás és Barna Erzsébet Bpest. Meghaltak: Mihalovics Rozália rk. 4 hónapos (bélhurut), — Sinka Ferenc rk. 71 éves építő­mester (érelmeszesedés), — Jónás Ferenc rk. 6 hónapos (ránggörcs), — Klotz István Rudolf rk. 2 hónapos (ránggörcs), — Hugyecz Jánosné Penzi Erzsébet rk. 50 éves (szivtultengés), — Labancz Borbála rk. 8 hónapos (bélhurut), — özv. Váradi Ferencné Tátos Julianna rk. 84 éves (aggkór), — Holop Rozália rk. 3 hónapos (gyermekaszály). Kiadótulajdonos: Dr. PÉCSI GUSZTÁV. N y i 1 t-t é r. Külön értesítés helyett. Mélységes fájdalommal jelentjük azt a szomorú hirt, hogy dr. SCHRANK ÖDÖN fővárosi gyakorló-orvos Szabadkán, ahol mint katonaorvos teljesí­tett önfeláldozó kötelességtudással szolgá­latot, 35 éves korában f. hó 10.-én éjjel 12 órakor kínos szenvedés után elhunyt. Tetemét addig is, mig szülőföldjének visszaadhatjuk, e hó 12.-én d. u. 5 órakor a szabadkai temetőben helyeztük pihenőre. Könyörögjünk az Egek Urához, hogy őt örök kegyelmébe* fogadja ! Párkány, 1914 augusztus hó. Schränk Salamon és neje szülei. Sehrank Gyula, Sehrank Béla, dr. Sehrank Mórié, dr. Kenéz-Kurlander Edéné, Sehrank Ödön testvérei. Dr. Kenéz-Kurlander Ede sógora. Sehrank Béláné, dr. Sehrank Móriené sógornői. Kenéz-Kurlander Lilike Sehrank Magduska kis húgai. Kenéz-Kurlander Bandika kis öccse. VODICSKA ISTVÁN képesített kőműves mester, építési vállalkozó Esztergom (Szenttamás) Basa-utca 7.sz. Elvállal az építési szakba vágó mindennemű munkát és tatarozásokat teljes sza­vatosság mellett. TS^TStrSr Tervekkel, rajzokkal, költségvetésekkel szí­vesen szolgál. — Levélbeli megkeresésekre személyesen megjelenik a t. épittetőknél r ^oooooooooooooooooooo Kishonti József 2 0 nyerges és szij"gyártó 0 Esztergom, Kossuth Lajos utca 74. sz. 0 Kész lószerszámokat raktáron 0 tart elismert elsőrendű és szo- A ö I lid kivitelben, különféle árakon, g OOOOQOQOOOQOOQOOOQOOOOOO Zenit-pala a legjobb! A vágvölgyi „Zenit" Asbest-pala r.-t. bizományi raktára VISZOLAY JÁNOS cserép- és palafedö mesternél van Esztergom, Magyar-utca 3. sz. Ajánljuk ezen kitűnő, tüz- és fagyálló anyagból készített elsőrendű palát az építtető közönség szives figyelmébe. öőőooö^öoööoöoooooQ l MÜLLER JÓZSEF l A KÁRPITOS ÉS DISZITÖ 0 0 ESZTERGOM, KOSSUTH LAJOS UTCA 32. Q Q (a Magyar Király szállodával szemben.) Q A §§> m m 0 0 TJlvállal mindennemű, a kárpitos szakmába 0 A Jj vágó munkákat és díszítéseket ünnepi A 5j alkalmakra úgy helyben mint vidéken, Q Q<>€>C>QQQQQQO»OOC>QQC>Qa '#################################< PÁSZTOR JÓZSEF PAPI ÉS POLGÁRI SZABÓ, $ £ * BEVEBENDA ÉS CIMÁDA KÉSZÍTŐ ESZTERGOM, BATTHYÁNY LAJOS-UTCA 5. VOLT I V Á N Y I-FÉLE HÁZ. P Készit legfinomabb honi és kül­földi szövetekből api öltönyöket és polgári ruhákat a legfinomabb kivitelben és jutá­nyos áron. Papi öltöny és reverenda szövetekből állandó nagy választékú raktárt tart. Elvállalja mindennemű egyházi i SsxaS ruhák javítását jutányos áron. Jj^ ISZER FERENC méhviaszgyertya gyáros MALACKA (Poz sonymegye). A főtiszt, plébános urak szives figyelmébe ajánlom kü­lönösen kisebb jövedelmű templomok használatára saját gyárt­mányú, III. rendű,, szép és tartós égésű félviaszgyertyáimat, PÓT kilója 2 kor. 40 fillér. Továbbá ajánlom I. és II. rendű méhviaszg-yertyáimat, kétszer finomított templomi égő olajomat, legjobb olajból' készítve. Valódi francia olajbél, kristályüveg, tömjén, füs­tölő-szén, szurokfáklya stb. legjobb minőségben kaphatók. A gyertyákat 4 kilótól kedve bérmentve szállítom. A ft. plébános urak részére készpénzfizetés mellett 3% le­vonást engedek, vagy kívánatra egy évi utólagos fizetési előnyt biztositok. Kívánatra árjegyzékkel ingyen és bérmentve szolgálok, w

Next

/
Oldalképek
Tartalom