Hídlap, 2006. február (4. évfolyam, 22–41. szám)

2006-02-03 / 24. szám

ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu IV évfolyam, 24. szám Napi hírújság a régió életéről 2006. február 3., péntek BALÁZS Szent Oszkár és Szent Balázs napja ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Új szakok a bolognai rendszerben Megszűnik az esztergomi főiskolán a filmterjesztő és a könyvszakmai képzés, a tanító szak marad. ........................................................ 3. OLDAL Drogkörkép: dobogós helyen a megye Komárom-Esztergom megye az első három között van a kábítószeres bűncselekmények statisztikájában. ........................................................ 5. OLDAL Királyvárosi edzőtábor Esztergomban tartja hagyományos edzőtáborát a Gratex-Csata Ritmikus Gimnasztika egyesület. .........................................................7. OLDAL Zöld út a mohi erőműnek: a jövőnk a tét A környezetvédők szerint nem fndokolt és veszélyes az új blokkok építése Hlohovec ív- : 4. Vv»ti.wivja l/Vl YV« Stíavnica 1 tec Nova Banao ‘ u Bojniáy MOhP Krupino^ Ba|lW 7üff3E7mace Lu'- w ™ Aeuice LÁ50V/ ow ;VeJ|ky ^^Tekovsky.JwSaok Ceiovce _ 'any nad Zrtavou fWtgijfh-- _ Zámky - ®alas K. ,Hody ”"ra VBranc Vel'ke Ul'any Maié Blahovo í.sflú' ""Kútniky Poíirpnsky.ftűsíkoy ' U. . s . * y .. , V. Veiké toósjenőTy-— N0GF lerwár / ( Kolar^° Ludince f?0e/.kenye Ec 'm4"“k ..u, ' ^rgom “T" Miért bújkál Magyar Bálint? Titokban járt Esztergomban az oktatási miniszter SZLOVÁKIA A Szlovák Villamos Müvek (SE) hatvanhat százalékát áprilisban pri­vatizáló olasz ENEL társaság meg­egyezett a szlovák gazdasági minisz­terrel, a magyar határtól körülbelül hetven kilométerre lévő' mohi atom­erőmű 3. és 4. blokkjának befejezé­sében. Jirko Malchárek tárcavezető tájékoztatása szerint az olaszok 2007 májusára elkészítik a kivitelezési ter­vezetet és az építkezés 2008-ban kezdődhet majd el. A környezetvédők szerint az atomerőmű bővítése he­lyett inkább az alternatív energiafor­rások kihasználására lenne szükség. A Feasibility Study névre keresz­telt projekt az építkezés biztonsági, anyagi, technikai vonzataira mutat majd rá. Az előkészületi tanulmá­nyok költségeit Malchárek nyilatko­zata szerint az ENEL állja, így Szlo­vákiát anyagilag nem terheli meg a projekt megtervezése. ('folytatás az 5. oldalon) ESZTERGOM A nyilvánosságot kizárva találko­zott Esztergomban szerdán a peda­gógusokkal Magyar Bálint oktatási miniszter. A meghívottak szerint ér­demi megbeszélésre nem került sor, mert igen rövid időre szabták a miniszterrel való találkozót. Zártkörű rendezvényen találkozott a pedagógusokkal Magyar Bálint, oktatá­si miniszter az esztergomi megyei SZDSZ irodában. A találkozó előtt sajtótájékoztatón ismertette a miniszter az oktatásügyi terveket, erre azonban a polgári értékrendű helyi médiumokat nem hívták meg. rére is csak azok kaptak névre szóló meghívót, akik tavaly a Dorogon megtartott pedagógus napi ünnep­ségen részt vettek és jelentkeztek, hogy egy későbbi fórumon szeret­nének találkozni az oktatási tárca vezetőjével. Mindennek köszönhetően sajnos nem állt módunkban időben tájékoz­tatni olvasóinkat, és mivel a látoga­tásról azóta sem kaptunk sajtóközle­ményt, ezért megkérdeztünk néhány pedagógust és iskolaigazgatót aki a meghívottak között volt, hogy mi­lyen témákról volt szó ezen a rendez­vényen. A válaszokból kitűnt, hogy nagyon rövid idejű találkozó volt csak a miniszterrel, és igaz érdemi eszmecserére nem volt lehetőség. Az ezt követő zártkörű eszmecse- (folytatás a 3. oldalon) Orvosolják a kórházi panaszokat Csak nálunk vannak veszélyben az önkormányzatok ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Miközben Magyarországon egyre kevesebb pénzhez jutnak az önkor­mányzatok az állami költségvetés­ből, és emiatt több település csődközeli helyzetbe került, addig Szlovákiában nem csökken, hanem fokozatosan nő az állami támogatás. Magyarországon a kistelepülések önkormányzatai a szűkös 2005-ös év után egy még szűkebb esztendő elé néznek: az eddig is csekély állami apa­názs tovább apadt, sok helyen már az intézmények fenntartása, az alapvető feladatok ellátása is szinte lehetetlen feladatnak tűnik a szűkös költségvetés­ből. A csőd közelébe sodródott, gyak­ran eladósodott települések szinte csak és kizárólag a különböző pályázatok nyújtotta segítségben bízhatnak, de sok helyen már az ehhez szükséges mi­nimális önrész előteremtése is megha­ladja az önkormányzatok erejét. Mind­eközben Szlovákiában - úgy tűnik - teljesen ellentétes tendencia valósul meg: a pénzügyi decentralizációnak köszönhetően a személyi jövedelem- adóból a tervezett harmincegymilliárd korona helyett több mint harminc- hétmilliárdot kaptak a területi önkor­mányzatok. Ebből a településeknek több mint huszonnyolcmilliárd, a me­gyei önkormányzatoknak közel kilenc és fél milliárd korona jutott, ami vala­mivel több, mint az előző esztendőben. A szakemberek szerint a Dzurinda- kabinet pénzügyi decentralizációja egészében véve sikeresnek mondható, ugyanakkor nem minden település él­vezheti majd ennek előnyeit. folytatás az 5. oldalon) főiskola ESZTERGOM Nemsokára elkezdődik a második félév az esztergomi főiskolán is, visz- szajönnek a diákok a kollégiumba. Bár a kategorizálás során a legol­csóbb szintre sorolták be a kollégiu­mot, még vannak üres férőhelyek. A források függvényében felújításokra is sor kerülhet a közeljövőben. Homor Lajos, a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola fő­igazgató-helyettese lapunknak el­mondta, állagmegőrzés miatt folyama­tos felújítás folyik a kollégiumban, a hibákat kijavítják, persze csak a rendel­kezésre álló források függvényében. folytatás a 3. oldalon) Kiadó helyek a kollégiumában Szlovákiában előírják a betegekkel szembeni méltóságteljes bánásmódot SZLOVÁKIA A jövőben csak azzal a kórházzal, orvossal kötnek szerződést a szlo­vákiai egészségügyi biztosítók, amelyek a szerződéskötéskor ga­rantálják azt, hogy a betegekkel méltóságteljesen fognak bánni. Ha egy ellenőrzés során kiderül, hogy az intézmény a fentieket megszegi, akkor az a szerződés felbontásá­hoz, vagy akár a kórház bezárásá­hoz is vezethet. Rudolf Zajac, szlovák egészségügyi miniszter a napokban arra kérte a biz­tosítókat, hogy a kórházakkal, illetve orvosokkal kötött szerződésekbe fog­lalják bele a betegekkel való méltóság- teljes bánásmódot is. A miniszter ké­rése a jelek szerint teljesül, így ha egy egészségügyi intézmény ezentúl nem tartja be az ígérteket, és erre egy eset­leges ellenőrzés során fény derül, ak­kor a biztosítók megszüntethetik az aláírt szerződést, ez pedig végezetül a kórházbezáráshoz is vezethet. Rudolf Zajac az intézkedéssel egy olyan dolgot szeretne „kikényszeríte­ni”, amelyet eddig is praktizáltak, vagy legalábbis praktizálniuk kellett volna a szlovák egészségügyi intéz­ményeknek. Az ország rendelőiben, kórházaiban mostanában elég nagy a felfordulás (említhetnénk itt a zselízi, vagy akár a sági kórház esetét is), és ennek az oka nem csak anyagi hátte­rű. A betegek sokszor elégedetlenek az ellátással, az orvosok, nővérek hoz­záállásával, pedig a páciensnek joga van a kultúrált környezetre, normális ellátásra, emberséges hozzáállásra. folytatás a 4. oldalon) Az idén elege lesz a gazdáknak Megújulhat a művelődési otthon Tokodaltáró hitelből finanszírozza a beruházást A magyar gazdaszervezetek újabb országos demonstrációt helyeztek kilátásba TOKODALTÁRÓ A múlt század 20-as éveiben épült művelődési ház még ebben az évben teljesen megújulhat. A beruházás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt Közkincs Hitelprogram keretein be­lül kapott 20 millió forintos 20 éves futamidejű hitel felvételével valósulhat meg, melynek kamatait a minisztérium fogja törleszteni. A 20 millió forintos összeg nem­csak a teljes rekonstrukció költsége­it - fűtési rendszer és a világítás korszerűsítése, nyílászáró-cserék, külső-belső felújítás - fedezi majd, hanem az épület célszerű átalakítá­sát is, hiszen a háromszintes hatal­mas házat a település nem tudja ki­használni - tudtuk meg Császiné Papp Katalintól, az intézmény veze­tőjétől. A távlati tervek között szere­pel a helyi postahivatal átköltözteté­se is a földszintre. Ma az épületben működik a település Internet hozzá­férést is biztosító könyvtára, és a két éve létrehozott állandó helytörténe­ti emlékszoba. folytatás a 4. oldalon) MAGYARORSZÁG A tavalyi és tavalyelőtti tüntetést követően korántsem kizárt, hogy idén is az utcára vonulnak a magyar terme­lők. Lapunknak erre még tavaly de­cemberben utalt a MAGOSZ főtitkára, Obreczán Ferenc, most pedig a gazda- szervezet elnöke, Jakab István is kilá­tásba helyezte az újabb demonstráci­ót. Az ok tulajdonképpen ugyanaz, mint az elmúlt években: a termőföl­dek kiárusításának veszélye, illetve a gazdáknak járó támogatásokkal törté­nő minisztériumi „bűvészkedés”. „Ha szükséges, akkor mindent meg­teszünk a gazdák jogainak érvényesítése érdekében a jövőben is” - mondta la­punknak még decemberben Obreczán Ferenc, a Magyar Gazdakörök Orszá­gos Szövetségének (MAGOSZ) főtitká­ra, hozzáfűzve, hogy ez ugyan nem je­lenti feltétlenül azt, hogy idén is az ut­cára vonulnak a magyar gazdák, ugyan­akkor legvégső eszközként nem haboz­nak majd ezt újra megtenni. folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom