Pauli Szent Vincze leányai meghonosítva Esztergomban ... (1865)

A szent Benedek-apátság

12 gyatottan állván, IV. Béla által vadászkastélylyá alakíttatott át, s később általa a pálosoknak adományoztatok? Czimzetes apátjai közöl ezeket ismerjük : 1735. Makay Ferencz, nagyváradi kanonok. 1740. mint ilyen esküt tesz le a prímás előtt, f 17.60. marcz. 19. *) 1773. Lechner Ferencz, Krisztina főherczegnő gyóntatója Pozsonyban. 1791. Szegedy Pál, székesfehérvári olvasókanonok. 1814. Viturlca György, komáromi lelkész, f 1828. 1829. Udreánszlcy Uriel Dávid, kassai olvasókanonok, f 1847. 2) Ez időtől fogva viseli s kívánjuk, hogy még sokáig viselje: Lipovniczky István, esztergomi kanonok s a magyar kir. Ítélőtábla főpapja. Ez apátság ugyan nyom nélkül elpusztult, de a rend, mely­nek tagjai hajdan lakták, fenáll és Esztergomban újra bir rend- házzal. A benczések mostani székhaza hajdan a pálosoké volt. Ezek eltöröltetvén, e házat a város a m. kir. kamarától katonai lakta­nyául megvette. Az 1809. évben visszaállított sz. Benedek rend az esztergomi gymnasiumot is megkapta. A tanárokat az iskolai alap tartozván lakházzal ellátni, e házat az alap megvette a várostól 25000 fo­rinton s a rendnek tanáriakul átengedte. 1852. évben főmagasságu Scitovszky János bibornok her- czegprimás sürgetésére s a város kérése folytán Esztergomban felgymnasium nyittatván, e rendház bővítésére a szomszédház a bibornokprimás nagylelkű hozzájárulásával a város által megvé­tetett, s igy a rendház az uj czél és szükségletekre egészen ujo- nan átalakíttatott. *) Keresztury Corop. Deseriptio Épp- Varad. II. 361. 1. — 2) Kemp Mihály néhai esztergomi kanonok kéziratai után.

Next

/
Oldalképek
Tartalom