ESZTERGOM VIII. évfolyam 1903

1903-12-13 / 50. szám

szerzett jogokat, emezeket pedig — a törvény előtti egyenlőség nagy elvének ellenére — megfosztja az eddig birt jogoktól. De megfosztja a földbir­tokos és bérlő-közönség egy nagy részét is sza­bad rendelkezési jogától. Megköti a kezét és bele­nyúl a zsebébe. Aztán azt parancsolja, hogy a legnagyobb, a leghasznosabb tudást se merje a maga javára felhasználni, ha ez a tudás diplomát­lan. De azért mégis valami megmagyarázhatatlan szándékból valóságos középkori kényurakkíi akarja tenni őket. Ezt a lealázó szerepet azonban a test­vériség és igazság nevében vissza kell utasitania minden becsületes alkalmazónak. Kérjük tehát a törvény megváltoztatását! Kérjük, követeljük. De ne térjünk el egy lépésre se a törvényesség út­járól. Mi azért kérjük, mert különben a drákói törvény életbelépte előtt már — bizva a szerzett jogok szentségében •— az életre teljesen beren­dezkedett 8000 jó magyar család pusztul el; a földbirtokosok és bérlők pedig az állam túlságos beavatkozása miatt. Segitsünk egymás baján. Hasz­nos munkásai voltak mindenha a gazdatisztek (diplomásak és diplomátlanok — egyaránt) a föld­birtokosok és bérlők érdekeinek. Most pedig a gazdatiszteknek oklevelet nem szerezhetett osztálya »a lét vagy nem lét« mesgyéjére szoríttatott. Azok­nak a segítségét kéri tehát ez az osztály, a kik legközelebb állanak hozzá, a kik legjobban meg­értik esdeklését: a földbirtokos és bérlő-közön­ségét ! Hármas kérése van hozzájuk: legyen min­den földbirtokos és bérlő a nem-okleveles gazda­tisztek nagy, társadalmi fontosságú és igazságos érdekeinek érvényesítése végett alakult egyesü­letnek (Budapest, VIL, Baross-tér 14. sz.) alapitó vagy pártoló tagja ; alkalmazzák gazdaságaikban az egyesület tagjait — annál is inkább, mert minden dij nélkül jár el az egyesület a földbir­tokosok és bérlők ez irányú megbízásaiban is; és végül az egyesület jogosan kivánt megerősítése miatt küldjék diplomátlan gazdatiszteiket az egye­sületnek győzelemre induló táborába. Jogaink fo­rognak veszedelemben. Értsük meg egymást. Te­hát: Előre! »Viribus unitis.« Egyesült erővel! Budapest, 1903. november havában. A Nem­Okleveles Gazdatisztek Országos Egyesülete. * Gazdátlan nyeremények. A legutóbb kiadott hivatalos kimutatás szerint a Jósziv sors­jegyeknél 16600 db. olyan nyeremény van, a melyért még- nem jelentkeztek, nyilván azért, mivel a sorsjegyek tulajdonosai nem tudják, hogy sorsjegyük ki van már húzva. Igy van ez a többi sorsjegynél is és mivel ezek a nyeremények elé­vülnek, mondhatni, hogy sok millióra menő va­gyon pusztul el azért, mert a sorsjegybirtokosok nem elég gondosak és nem járatnak megbízható sorsolási lapot. Ennélfogva, a kinek sorsjegyei és egyéb értékpapírjai vannak, arra nézve rendki­vül fontos egy megbízható sorsolási lapnak cX Jel" ratása. Ilyenként ajánlható a »Penzügyi Hirlap«, a melynek sorsolási melléklapját a Pénzügyi Út­mutatót a nagymélt. m. kir. belügyminiszer mint teljesen megbízható szakközlönyt, a nagymélt. m. kir. pénzügyminiszter mint szakértelemmel és pontosan szerkesztett közlönyt hivatalosan aján­lott. A lap előfizetői a januári számmal ingyen meg­kapják a Pénzügyi és Tőzsdei évkönyvet, a mely sok hasznos tudnivalón kivül tartalmazza a kez­dettől fogva az 1903. év végéig kihúzott, de ki­fizetés végett bemutatni elmulasztott sorsjegyek, kötvények és záloglevelek hiteles kimutatását, ugy, hogy e könyvből bárki azonnal megláthatja, ki van-e sorsjegye húzva, vagy nincs. A »Penz­ügyi Hirlap« előfizetési ára egy évre, a Pénzügyi Útmutatóval és a Pénzügyi és Tőzsdei évkönyv­vel együtt 5 korona, a mely postautalványon küldendő be a kiadóhivatalba, VIL, Kerepesi-út 44. szám. * Népmozgalmi statisztika. Esztergomban az állami anyakönyvi hivatal adatai szerint f. hó 2-től 9-ig: Születtek: Krausz Erzsébet és Ferenc izr. fűszerkereskedő ikerszületésű gyermekei, — Rumpli* Mária r. k. földm. leánya, — Erős Miklós r. k. földm. fia. — Pozmann Árpád Andor r. k. bor­bélymester fia, — Miletics Etel Erzsébet r. k. gépkovács leánya, — Sebők Franciska Hermin r. k. m. kir. adótiszt leánya, — Tompa Julianna r. k. napszámos leánya, — Szálkai Tóth Borbála r. k. földm. leánya, — Bádi István r. k. földm. fia, — Tóth Mária földm. leánya, — Sebák Ilona r. k. földm. leánya, — Német Sándor r. k. földm. fia, — Sári István r. k. földm. fia, — Drahos József, r. k. földm. fia. Kihirdetés végett jelentkeztek: Ádler Béla izr. kereskedő segéd Budapest és Schwarcz Adél izr. varrónő Esztergom. Házasságot kötöttek: Szentkirályi István r. k. asztalossegéd és Pataki Erzsébet r. k. Eszter­gom, — Lővinger Sándor izr. papírgyári üzlet­vezető Rózsahegy és Tiefenthal Vilma izr. ház­tartásbeli Esztergom. Meghaltak: özv. Szulovszki Simonné szül. Lándor Zsófia ev. ref. 76 éves, (aggkór,) — Hor­nyik János r. k. 72 éves, harangozó (aggkór,) —­Özv. György Andrásné szül. Schremsz Anna r. k. 62 éves (tüdőlob,) — Özv. Romfa Istvánné szül. Kollár Róza r. k. 68 éves (agyszélhűdés.) — A közönség figyelmébe ajánlom teljesen modern és minden igényt kielégítő Széchenyi­téri férfiszabó üzletemet. A legfinomabb angol és francia szövetekből nagy raktárt tartok a nagy­érdemű közönség rendelkezésére. Tisztelettel Pe­rényi Ignác férfiszabó. Érdekes apróságok. — : Az egész világon évente körülbelül 20 ezer millió liter sört fogyasztanak el. — A kék szin az állatokra nézve általában izgatóbb hatással van, mint a piros. — Krisztus születése előtt 600 évvel talál­ták fel a görögök a pénzverést. — Vannak halak, melyeknek alvó állapo- í tukban más szinük van, hogy igy is megvédve legyenek ellenségeik ellen. — Azon szigetek száma, melyek Norvégia partvidékén terülnek el, 150 ezerre rug. Ezekből csak 2035 van lakva. — 1902. április 28-án d. e. 10 óra 40 perc­kor mult el az ezermilliomodik perc a Krisztus születését kiindulópontul vevő időszámításunk óta. — Minden esztendőben, minden ezer ember közül átlag 30 hal meg. Németország CharlOt­tenburg városa talán a világ legegészségesebb városa is. Itt minden 1000 emberre egy év alatt csak 13 halálozás esik. — A rovarok között vannak átlag a leg­erősebb állatok. Van közöttük olyan, mely saját terhének ötszázszorosát ís tovább tudja cipelni. — A levélboritékot a mult század har­mincas éveiben találta csak fel Bremer könyvkötő Brightonban. — 1900. augusztus 9-től — augusztus 16-ig, tehát 7 nap alatt 10.128,569 képeslevelezőlapot adtak fel Németország összes postahivatalainál. Egymás fölé rakva, mint egy 11 ezer lábnyi, kártyavárat lehetne belőlük felépíteni. — Az »Esztergom« hátralékos előfizetői oly nagy számmal jelentkeztek az utóbbi időkben, hogy könyveléshez külön dijnokot kellene alkal­mazni, ha — még azok is beküldenék a hátralékos összegeket, kik nem vettek részt ebben a ránk nézve kellemes ostromban. Irodalom és művészet. Az élet hullámain. Domonkos István ügyes tollal jó irányú apró történetkéket irt, melyet csi­nos kiállításban Pelikán Krizsó adott ki. A szó­rakoztató kedélyes elbeszélések az iró lelkületét ajánló módon festik s a mai léha könyvirodalom­ban valóságos kis oázisok az ilyen művek. Őszin­tén ajánljuk megvételre. Ara egy korona, kap­ható Pelikán Krizsónál Budapest, Csömöri-ut 16. Szerkesztőségi posta. H. R. Helyben. Helyes, de még jobbat kérünk. — D. Gy. B. Helyben. Nem újságba való dolog az. Legokosabb volna, ha személyesen menne hozzá és mindezt szóval elő­adná. Azt hisszük megbocsátana, és újból a régiek volnának. — U pest. N. Gy. Köszönettel megkaptuk, de kérdés, váljon a leközölt ellen nem tesznek-e majd kifogást? A' »Ha majd« besoroztatott. A t. p. miatt szóltunk a kiadónak. Főszerkesztő: Dr. CSAJKA ERNŐ. Felelős szerkesztő: Dvihally Géza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom