Esztergom Évlapjai 1994

TAKÁCS JÓZSEF: Toronyórakezelők Esztergomban a XIX. század első felében

1819 tavaszán váratlanul meghalt Czech 2 éves kisfia, Ferenc. 6 2 Rövid­del ezután Czech egészségi állapota is megrendült és májusban írásbeli beadványt intézett a törvényszékhez, melyben közölte, hogy ha a város tornyában lévő óra "ki nem javítatik" (síel), ő tovább a felhúzását nem vál­lalja, mert beteges és a sok javítgatást nem bírná elvégezni. 6 3 Kérése nyomán szeptember 1-től ismét Vaber Flórián lett a város órása. Az óra szükségessé vált javítását is ő végezte el, de arra már csak a következő évben került sor. 6 4 1820 szeptemberére Czech állapota annyira rendbe jött, hogy lehetővé tette korábbi állásának elfoglalását. Szorult anyagi helyzeté­nek tudható be, hogy 1821 januárjában a tanácshoz folyamodott, a mintegy 15 évvel azelőtt (!) végzett órajavítása után járó, de a tanács által akkor biztosítékként visszatartott 50 Ft-jának kifizetéséért. A "templom számadá­sait rostálló Urak" dokumentumok alapján voltak kénytelenek őt arra emlé­keztetni, hogy követelését már "voltaképpen kézhez vette". 6 5 Az 1822-23. évi adófelosztási könyv adatai szerint Czech akkoriban Gábris János házában lakott, s mesterség, zsellérség, valamint "80 D-öl kenderes" után adózott. 6 6 A wórnc i/ü70tn tac+íilo+o 0-7 Ara mi'íL'r\HrÁL'ár\aceórici irór»+ minHűnl^r>r nonw Y Wl W«J * VA.VIW IVvJlUIUlU U t- Wl U I I IIC4III I I III IUV/1 ll\UI IICt^JT érzékenységet tanúsított. Amikor Czech 1822 augusztusában bejelentette, "hogy a Plébánia Templom Órája portul szüntelen lepettetvén" jól nem járhat, a tanács utasí­totta a templomgondnokot: csináltasson egy védőszekrényt. 6 7 Egy hónap múlva Gerendás Márton gondnok már az óraszekrény elkészüléséről adott számot, és kérte az ácsok bérének kifizetését, amit a tanácsülés helyben is hagyott. 6 8 Az óra alapos kitisztítását akkor nem végezték el, erre csak 1824 őszén került sor, miután az óra - az alkatrészei közt felgyülemlett szennyeződés miatt - többször megállott 6 9 A "jó karba helyeztetett" óra ál­lapota iránti aggodalomtól vezettetve a november 29-i tanácsülésre beidéz­ték Dikatz István harangozót és megintették: ügyeljen a toronyba haran­gozni feljáró gyerekekre, nehogy azok megrongálják az órát. Ha gondatlan­sága miatt ilyen netán mégis előfordulna: a javítás költségei őt fogják ter­helni. 7 0 A nagyobb nyomaték kedvéért december 10-re ismét berendelték Dikatzot, ezúttal Czech-hel együtt. Az órással közölték: mindaddig nem kapja meg az óra mostani "reparatio"-jáért járó "jutalmát", amíg az rosszul jár, és "karba helyeztetése" nem "tökélletes". Egyúttal azt - a képtelensé­get - is kötelességévé tették, hogy napjában többször nézzen rá az órára. Végül mindkettőjüket figyelmeztették: az órára jól vigyázzanak és reá gon­dot viseljenek. 7 1 Nyilván a tanács egyes tagjai - kiváltképp a polgármester - kezdték már megelégelni az óra járása körül tapasztalható gyakori ano­máliákat. Pedig az újabb üzemzavar nem sokáig váratott magára. Az 1825. március 4-én megtartott tanácsülésen Falk János polgármester fölháborodva jelentette, hogy a plébániatemplom toronyórája a - Czech Ferenc által nemrégiben végzett és részére már kifizetett - javítás ellenére most is olyan "haszontalan", mint annak előtte volt, mert néhány nappal ezelőtt megállott. "Ebből tehát azt lehet észrevenni - így a polgármester -, hogy említett Órás vagy nem ért az Órához, vagy pedig röstségbül s rossz indulatból azt helyre állítani nem akarja..." (Nem lehet csodálkozás nélkül elsiklani afölött, hogy az órát készítő Miller István felelősségét soha föl sem 227

Next

/
Oldalképek
Tartalom