Hídlap, 2010 (8. évfolyam, 26–47. szám)

2010-08-21 / 30. szám

címlapon trónkövetelő Vazult megvakítató és fel­négyeltető, a kereszténységet tűzzel-vas- sal a népre kényszerítő, a pogányokat és a pogány szokások megtartóit üldöző bar­bár fejedelmet. Pedig tudnunk kell, hogy már a honfoglaló magyarok között szám­talan keresztény akadt - igaz, a bizánci kereszténység hívei, de ekkor még nem történt meg az egyházszakadás - más­részt István király trónraléptének idejére apja, Géza nagyfejedelem nyugati min­tára megváltoztatta az öröklődés rendjét. Immár nem Árpád nemzetségének leg­idősebb sarja következett a trónon, ha­nem az elhunyt fejedelem legidősebb fia, esetünkben tehát István, aki fölvéve a ke- resztséget felismerte, hogy az éppen szü­letendő Magyarország fennmaradásának egyetlen biztosítéka Róma védelme, így koronát kért és kapott II. Szilveszter pá­pától. Feleséget is Bajorországból válasz­tott magának, a napjainkban Passauban nyugvó Gizella hercegnő személyében. Való igaz, hogy elkerülhetetlen volt egy sor fájdalmas intézkedés, ám azok nélkül ez a nyelvében és kultúrájában, szokása­iban és gyökereiben alapvetően idegen magyarság nem tudott volna megma­radni, gyökeret verni a Kárpát-medencé­ben. A Bizáncban megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése meghiúsította a Kelethez húzók terveit, a Tiszán- és Dunán túl fek­vő területek, valamint Erdély meghódítá­sával már a kezdetek kezdetén gyarapí­totta országát, uralmát és birtokát. Törté­nelmi keresztúton álló országában négy jelentős problémával kellett megküzde­nie. Meg kellett kedveltetnie és szívüggyé tétetnie a nyugati kereszténységet közös­ségben Rómával, meg kellett teremtenie zsenge állama függetlenségét mind a né­met-római császár, mind pedig a bizánci császár hatalma alól, ki kellett alakítania egy erős monarchiát és meg kellett te­remtenie a politikai egységet az ősi törzsi­nemzetségi szervezet felett. Mindezek si­keres végrehajtása biztosította Magyaror­szág beilleszkedését Nyugat-Európába. Bennünket, esztergomiakat nem titkolt büszkeséggel tölthet el, hogy mindezen fájdalmas vagy kevésbé fájdalmas, de az ország sorsát alapjaiban meghatározó in­tézkedés és törvény itt született és fogal­mazódott meg Esztergomban, a szent király városában. Szent Istvánt mélysé­gesen megrendítette egyetlen, a felnőtt­kort megélt fia halála. Ő, aki eddig leg­inkább politikája eszközeként kezelte az egyházat, egyszerre mélyen vallásossá lett. Amint szintén a krónikás meséli,,, ... mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és esztergomi palotájának Krisztus nevét dicsérő nagyjait... Végül az Úr megtes­tesülésének 1038. évében lelkét az Örök Szűz s a szent angyalok kezébe letette. Kérése szerint Fehérvárra vitték a testet... ahol az épület közepén fehér márványból faragott szarkofágba helyezték..." Istvánt a későbbiekben szintén szentté avatott I. László királyunk kezdeményezésére iktat­ta az egyház szentjei sorába. A szentté ava­táshoz azonban nem árt, ha párosul vala­mely csodás esemény. A fehérvári szarko­fág felnyitásakor előkerült a Szent Jobb, első királyunk máig is osztatlan tisztelet­nek örvendő relikviája. Ám hogy István ki­rályunk jobbja miképpen is maradhatott meg épségben a bizonyosság erejével nem tudhatjuk, valószínűleg a templom száraz levegőjének köszönhetően mumi- fikálódott. Az ereklye mindenesetre ha­marosan az esztergomi érsek felügyele­te alá került, az úgynevezett Szent Jobb apátságban.„Hol vagy István király?Téged magyar kíván!"-harsogott a nép ajkán az ősi ének bajban és örömben egyaránt. De Szent István alakját, emlékét nem csak az egyházi szertartáskönyvek, legendák és krónikák őrzik. Felleljük a bontakozó szépirodalom hasábjain is egészen a XX. századig. Mindenesetre István király sze­mélye elválaszthatatlan Esztergomtól ép­pen úgy, amint nem iktatható ki ezeresz­tendős történelmünk leg becsesebbjeinek sorából sem. Szentté avatására 1083-ban, a már említett daliás termetű lovagkirá­lyunk, a későbbiekben szintén a szentek sorába emelt László idején került sor pá­pai engedéllyel, nagy ünnepségek köze­pette, a magyar püspökök, apátok és elő­kelők jelenlétében. Egyidejűleg került sor Imre herceg és nevelője, a vértanúhalált szenvedett Gellért püspök földi maradvá­nyainak felemelésére is. István király tisz­telete hamarosan elterjedt a határon túl is. Vélhetően Gizella királynénak köszön­hetően először bajor- illetve német terü­leten vált ismertté. Ünnepét XI. Ince pápa 1686 novemberében az egész egyházra kiterjesztette, bár Szűz Mária iránti tisz­teletből nem Nagyboldogasszony napján - és egyben Szent István halálának az év­fordulóján - augusztus 15-én, hanem au­gusztus 20-án tartjuk. Nevezhették ezt a napot negyven esztendeig az Alkotmány­vagy az Új kenyér ünnepének, minden igaz lelkű magyar azokban az évtizedek­ben is István királyhoz fohászkodott tör­ténelmünk annyi elnyomásban elszen­vedett évtizede vagy évszázada után ak­kor éppen az aktuális megszállóktól való megszabadulás reményében. Varga Péter Dénes hídlap 23

Next

/
Oldalképek
Tartalom