Hídlap, 2006. február (4. évfolyam, 22–41. szám)

2006-02-01 / 22. szám

ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu IV évfolyam, 22. szám Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Átalakult a párkányi mentőszolgálat Ma reggeltől a komáromi Zamed Kft. üzemelteti a párkányi gyorsmentőszolgálatot. ...................................................... 4. OLDAL Be fejeződtek a selejtezők Véget értek a selejtező küzdelmei a IV. Ister-Granum Teremlabdarúgó Kupán, ahol a címvédő is továbbjutott. .........................................................7. OLDAL Ismét Esztergomba vezet az út A jövőben Tatabánya helyett a királyvárosban vizsgázhatnak az autóvezetők Farkas Károly, Meggyes Tamás és Békési István közösen a vizsgaközpont megnyitóján Emelkednek a lakbérek Dorogon Jelentősen drágult az önkormányzati lakások bérleti díja ESZTERGOM Tegnap délelőtt adták át hivatalo­san az új, esztergomi KRESZ-vizsga- központot, amely nagy megköny- nyebbülést jelent a tanulóknak, akik­nek eddig Tatabányára kellett utazni­uk a teszt teljesítéséhez. A vizsgaköz­pont megnyitásával mostantól min­den feltétel helyben adott a jogosít­vány megszerzéséhez. A helyiséget Békési István, a Közlekedési Főfel­ügyelet főigazgatója, Meggyes Tamás polgármester, illetve Farkas Károly, a Komárom-Esztergom Megyei Közleke­dési Felügyelet igazgatója avatta fel. A közlekedési felügyelet új vizsga­helye nyolc számítógéppel kezdi meg működését, Esztergomon kívül mint­egy harminc település vizsgázóinak biztosítva a kényelmes, korszerű megmérettetést. Ahogy arról koráb­ban már a Hídlap is beszámolt, a KRESZ-vizsgáztatás 2004 szeptem­berétől számítógépen történik, orszá­gosan Tatabányán tehettek először így vizsgát a gépkocsivezető-jelöltek. (folytatás a 3. oldalon) ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Jelentősen emelkednek Dorogon az önkormányzati lakások lakbérei. A képviselők közül nem mindenki értett egyet ezzel a lakbéremelés­sel, hiszen így is sokan nehezen tudják kifizetni a lakbéreket és a közüzemi díjakat. Tíz százalékkal emelkednek Doro­gon az önkormányzati bérlakások bérleti díjai. Az év eleji első rendes képviselő-testületi ülésén a dorogi önkormányzat áttekintette az önkor­mányzati tulajdonú szociális bérla­kások üzemeltetési költségeit. Az el­múlt évben a lakásokra fordított kar­bantartási költség több mint tízmil­lió forint volt, a felújításokra tizen­egymilliót fordítottak és a kifizetett közös költség tizennyolcmillió forint volt. Ezzel szemben a 2005. évi lakbér előirányzat harmincötmillió forint volt, amelyből ténylegese huszonöt­millió-ötszázezer forint folyt be. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy 2006. február elsejétől tíz száza­lékkal megemeli a lakbéreket. Az új díjszabás szerint az összkomfortos la­kások bére négyzetméterenként 167 forint, komfortos lakásoké 116 forint /négyzetméter, félkomfortos lakásnál 57 forint/négyzetméter és a komfort nélküli lakások bére négyzetméte­renként 34 forint lesz. folytatás a 4. oldalon) Nincs gyógyszer a zselízi kórház bajára A mák helyett a hóvirág a tilalmi listán Az unióban büntetés jár a kereskedelmi mennyiségű virágszedésért MAGYARORSZÁG Idén már csak a természetes életkö­rülményei között csodálhatjuk a ta­vasz első hírnökét, a hóvirágot. A ta­valy augusztusban érvénybe lépett uniós szabályozás szerint Magyaror­szágon is védetté nyilvánították a vi­rágot, így tilos leszedni őket. A szak­tárca ígérete szerint az egy-egy virá­got leszedőket egyelőre csak figyel­meztetik, de a „nagyüzemi” virágsze­désért akár tízezer forintos helyszíni bírságot is kiszabhatnak a törvény betartását ellenőriző természetvédel­mi őrszolgálat munkatársai, akik ki­emelt figyelmet szentelnek majd az aluljárók alkalmi virágárusainak is. folytatás a 4. oldalon) Lóra termett magyarok Unyon A régióban egyedülálló módon működik a lovarda a településen ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Az Únyi Lovas SE az „únyi derby” 90-es évekbeli megszűnte után létrehozta saját lovas sport egyesületét. Az egyesület a sport mellett hagyományőrző tevékeny­ség keretében, korhű katonai ruhá­zatban ékesíti a településen meg­tartott nemzeti ünnepeket. A magyarországi lovassport, ahogy több ágazat is, nagy mértékben tá­maszkodik a szponzorokra, s ez alól az únyi lovasok csapata sem kivétel. Unyon a felnőtteknek szóló turiszti­kai lovagoltatást és a 8-9 éves gyere­keknek a sportlovaglást végzik. Töb­bek között Esztergomból, Csolnok- ról, Máriahalomról, Budapestről ér­keznek a lovagolni vágyók. A 2-3 na­pos túrák útvonala Dág, Perbál, Zsámbék, Héreg, illetve Tokod kör­nyéki területeken vezet. Az únyi lo­vardában felnőtt paripákon sportol a legifjabb generáció. folytatás az S. oldalon) Nyárig biztosan nem fogad betegeket a felvidéki intézmény Tisztogatási hullám indult Nyitra megyében ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Hétfőn megválasztották Nyitra megye két új alelnökét, de az MKP várakozásával ellentétben egyikük sem a párt részéről került ki. A vá­lasztás során Farkas Iván parla­menti képviselő szólalt fel az MKP részéről. Nyitra megye hétfőn megválasz­tott két új alelnöke, Lubica Burdová (Smer) és Ján Vanco (KDH) lett. Kettejük közül az előbbi rendelkezik nagyobb jogkörrel, bizonyos esetek­ben az elnököt is helyettesítheti. folytatás az S. oldalon) ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Hatalmas fordulat következett be a zselízi kórház ügyében: míg teg­nap arról számoltunk be, hogy az intézmény hamarosan megnyithatja kapuit, addig mára kiderült, hogy február elsejével a város képviselői megszüntették a kórház tevékeny­ségét. Emiatt a napokban majd két­száz ember kerül utcára, az intéz­mény a legoptimistább tervek sze­rint leghamarabb a nyár elején fo­gadhat majd ismét betegeket. Mint ismeretes, az intézmény ka­pujára még december elején került fel az „ideiglenesen zárva” tábla. Eh­hez több dolog is vezetett, így példá­ul az, hogy az Általános Egészségbiz­tosító nem hosszabbította meg szer­ződését az intézménnyel (az akkori lehetséges befektető viszont ezt szab­ta meg feltételként), majd a főorvos­ok a „süllyedő hajóról” menekülve beadták felmondásukat, és végül a tiszti főorvos komoly hiányosságokra hivatkozva bezáratta a kórházat. Még a múlt hét végén, a több mint 60 millió koronás, azaz 420 millió fo­rintos adósság tudatában is úgy lát­szott, hogy a város önmaga próbálja meg rövid időn belül újraindítani az intézményt. Mára viszont már biz­tos, hogy ez nem így lesz: a képvise­lők egy rendkívüli ülés keretén belül határozatban nyilvánították ki azt, hogy február elsejével, azaz a mai nappal beszüntetik a kórház tevé­kenységét. folytatás az 5. oldalon) Iskolaválasztás helyett sorshúzás Esztergomban minden diák maga dönthet a sorsáról ESZTERGOM Egy novemberben elfogadott tör­vénymódosítás szerint megváltozott az általános iskolai felvételek rendje. Ezentúl az iskoláknak a körzetükhöz tartozó gyermekeken kívül előnyben kell részesítenie a hátrányos helyze­tű diákokat, a maradék helyek sorsá­ról pedig sorsolással dönthetnek majd. Az Oktatási Minisztérium sze­rint az új rendszer az objektivitást se­gíti elő, az oktatási szakemberek és a pedagógusok szerint viszont a mód­szer hibás és megvalósíthatatlan. Gerendás János, Esztergom oktatási irodájának vezetője lapunk kérdésére elmondta, egyelőre várnak az új tör­vény bevezetésével a jövő évig, és terve­zik, hogy a 2007 évi beiratkozásig helyi határozatot hoznak az ügyben. Remé­nyeik szerint addig még a törvény is változhat, és nem kell megváltoztatni az eddig jól működő rendszert. Kotz Istvántól, az esztergomi Babits Mihály Általános Iskola igazgatójától megtudtuk, a város eddig is körzetekre volt bontva az általános iskolai beirat­kozásokat illetően. Ezek a körzetek azonban csak tájékoztató jellegűek vol­tak, a jegyző minden évben utcanév szerint teszi közzé, hogy ki melyik kör­zethez tartozik, ez azonban nem kötele­ző érvényű. Iskolájukban minden év­ben túljelentkezés van, a kiválasztásnál pedig figyelembe veszik a lakóhelyet, a szociális helyzetet, de az olyan szemé­lyes okokat is, mint például azt, hogy a nagyobb testvér már a Babitsba jár. folytatás a 3. oldalon) Negyvenmillió korona az Ipoly-hidakra ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Közel harminc magyar és szlovák szakember tárgyalt múlt héten Nagy­kürtösön az Ipoly-hidak idén kezdő­dő megépítése előkészítésének meg­gyorsítása érdekében. A konferenci­án határozatot hoztak arról, hogy a magyarországi fél - a hídépítést szorgalmazó szervezetekkel együtt - partnerpályázatot készít az Interreg európai uniós forrásból való támoga­tás elnyerése érdekében. Ahhoz, hogy a magyarországi kivi­telezésre is legyen pénz, egy jó pá­lyázat gyors megalkotása szükséges, ugyanis igen közel van a pályázatok februári beadási határideje - hang­zott el a megbeszélésen. folytatás az S. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom