38 találat (0,151 másodperc)

Találatok

1. 1886-04-25 / 17. szám
[...] Krisztus feltámadott S azzal elfutott Szaniszló csak nehezen tudta ajkait megnyitni [...] sem lemosni bűnbánó künyei árjával Szaniszlónak pusztulni kellett kegyelem nélkül s [...] alatt okos nő lett s Szaniszlót végkép elfeledte Iboloff ur látva [...] a legmagányosabb helyen s álmodott Szaniszlóról Ha ő most itt volna [...]
2. 1886-04-25 / 17. szám
[...] növendékekké Ma­ro s s y Sándor növendéket mérnök segéddé Jókai Lajos [...] az énekkar 10 Én Petőfy Sándortól Szövegét szavalja Petries Mihály m [...] ugyszólva megtestesül elragadtatás­sal kiált föl Szaniszló Anucza 1 nak Tus Antalt [...] kedves toppan be a szobába Szaniszló észrevette s hirtelen kezeit ragadva [...]
3. 1887-01-23 / 4. szám
[...] vezetői úgymint Gianone Lajos Jamriska Sándor Wittwin disch László és ifj [...] n s z k y Szaniszlónak hivják 41 éves s olica [...]
4. 1888-09-30 / 40. szám
[...] ki kell jelentenem Zá ránszki Szaniszló cs és kir főtörvényszéki igazgató [...] 52 Vácz 1888 Nyomatott Mayer Sándornál iK r ikít szeplő me [...]
5. 1889-11-10 / 45. szám
[...] Tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárának üzletvezetője Grosszmann Sándor tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárának technikai veze­tője [...] önk tűzoltóegylet szakasz parancsnoka Rozáry Szaniszló Tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárá­nak levelezője és [...]
6. 1889-12-29 / 52. szám
[...] esi Gábor Gsongrádra végül Jakubovits Sándor Hatvan vanból Kecskemétre küldettek kápláni [...] január 1 jével a nagyemlékű Szaniszló Ferencz indított meg Budapesten fennállá­sának [...]
7. 1890-05-04 / 18. szám
[...] Vladár István János gazda Petőfi Sándortól Ko­vács József Véres napokról álmodom Petőfi Sándor­tól Szikora János Isten hozzád Bajza [...] Hermann Balázs Halovány katona Petőfi Sándortól Fancsik Imre Hymnus Sujánszky Antaltól [...] tartomány főnököt választottak Provincziális Fűzy Szaniszló lett Váczi házfőnökké Szlovik Bertalant [...]
8. 1890-08-31 / 35. szám
[...] folyamán visszatért felső­magyarországi körútjáról Arany Sándor kir al járásbiró szabadságideje beteltével [...] elfog­lalta Legyen üdvözölve körünkben Fűzy Szaniszló az irgalmasrendiek tartományi főnöke a [...] V e i s z Sándor szig orvos titkár Tárcza rovatunkat [...] Bélát Vad kerty Mihályt Péts Sándort és Ferenczet Rost et­ter Keresztélyt [...]
9. 1891-01-25 / 4. szám
[...] Az irgalmasrend tartományi főnöke Fűzy Szaniszló királyi tanácsos a Ferencz Józsefrend [...] Alberty Kornél 4 frt Péts Sándor 4 frt Bezdek János 3 [...] 3 frt 20 kr Nikitits Sándor 3 frt Palkovits József m [...] Intzédy Soma 1 frt Lencsó Sándor 1 frt dr Kovách Ödön [...]
10. 1893-11-12 / 46. szám
[...] Az uj tűzoltó­ságot megtekintette Szczerbovszky Szaniszló a budapesti tűzoltók főparancsnoka Történeti [...] Isten veled Befejezett munkálatok Arany Sándor albiró által megkezdett és Achim [...]
11. 1894-05-13 / 19. szám
[...] esperes plebános 3 frt Opitz Sándor adai plébános 3 frt Szabó [...] ev lelkész 2 frt Harsányi Sándor orosházi ev lelkész 2 frt [...] rekegyházi tanító o ki Szroetana Szaniszlo korponai tanító 5 kr Konrád [...] Samu Bakabányán 5 frt Horváth Sándor Pécsett 3 frt Walter Menyhért [...]
12. 1887-11-20 / 21. szám
[...] Novemberben Olgyai János Deczemberben Pécs Sándor Januárban Vörös Mátyás Februárban Kresák [...] könyvtár úgymint Növény­betegségek irta Dr Szaniszló Albert és sokféle ilyen könyvek [...] Váczon L 887 Nyomatott Mayer Sándor könyvnyomdájában
13. 1889-08-25 / 59. szám
[...] folytatjuk Személyi hirek Dr Vutkovich Sándor kir akadémiai ny rendes tanár [...] igazán meg érdemlett kitüntetéshez Füzy Szaniszló kir tanácsos Ferencz József rend [...]
14. 1907-01-16 / 5. szám
[...] 449 K 69 f Pécs Sándor 444 K 22 f mérnöki [...] Dalegyesület farsangzáró mu­latsága hirdeti Mazurka Szaniszló oki tánc és illem­tanár hogy [...]
15. 1907-12-18 / 100. szám
[...] Anna 3 hónapos rk görcsök Szaniszló József 2 éves rk agyhártyalob [...] napos rk veleszüle­tett gyengeség lvondér Sándor 7 hóna­pos rk bélhurut Fekete [...]
16. 1908-08-23 / 65. szám
[...] a mi egyik versenyzőnk Tóth Sándor indítani a hajójából ilyenképen Komárom [...] Vác A verseny Vác Tóth Sándor könnyű győzelmével végződött Második szám [...] Tóth Bárdos Hufnágel vezére Nagy Sándor korm Ámbár szó fér a [...] János 28 napos rk bélhurut Szaniszló Pálné Szalatnai Anua 47 éves [...]
17. 1912-02-28 / 17. szám
[...] Jäger Gyula N N Borbély Sándor Népi Ferencné Pintér Dezső Hlavacsek [...] Kövi Pál Breitner István Simrák Sándor Góts J Viktor Deák János [...] Kövessy Gyula Konkoly Ignác Molnár Sándor Bogá nyi Kázmér Sapka József Szalay István Szaniszló József ifj Hevér István Horváth [...]
18. 1912-05-19 / 39. szám
[...] Balog Béla Szőregh Gyula Peterdy Sándor rendezők Kun Richard karmester Csala [...] Lukács Nándor operette komikus Peterdi Sándor drámai apa és jellem szinész [...] Ákos Nemeskey Ferenc Rédey Frigyes Sándor Jenő Vecsey Emil kar és [...] Kreutzer János I kürtös Hubacsek Szaniszló II kürtös id Pasek Antal [...]
19. 1912-09-15 / 71. szám
[...] Az Újság igy ír Papír Sándor hirtelen ha­lálával megváltoztak az újpesti [...] akkor a mikor azt Papír Sándor a Királyszinház néhai kitűnő színmű­vésze megalapította Papir Sándor hirtelen ha­lálával azonban nagyon megváltoztak [...] hideg hullámokba Baiassa József és Szaniszló József halászok ott foglal­koztak a [...]
20. 1913-02-05 / 10. szám
[...] te­hetségük javát produkálták Szőllősi F Sándor cimbalmon játszott volna csakhogy Hamburgba [...] Ha tala Istvánné Krach Józsefné Szaniszló Józsefné Börzsey Jánosné Bajer Józsefné [...] Obermajer Géza Bauer Lajos Póts Sándor Takács 3 Ferenc Hanák Lajos [...] Ferenc Paulik János N N Szaniszló József dr Franyó István Koncsiczky [...]
21. 1913-02-26 / 16. szám
[...] Születtek Ledermajer Ferenc ácsmester fia Sán­dor rk Zeman Károly szövőgyári munka­vezető [...] pályamun­kás leánya Mária rk Jeszenszky Sán­dor napszámos leánya Mária rk Amb­rus [...] napszámos fia Lajos rk Pozsár Sándor járásbiró sági Írnok leánya Mária [...] földmives leánya Etel Mária rk Szaniszló Imre gyógyszertári labo­ráns fia Gyula [...]
22. 1913-11-16 / 88. szám
[...] Én is hallottam róla Nagy Sándortól és Hubert Józseftől Hat féle [...] kegyet­lenkedéséről és hozzátartozói üldözéséről Fehér Sándor ugyanis éjszakának idején kiűzte a [...] Ilona Kámilla ág h ev Szaniszló József asz­talosmester fia Lajos rk [...] kocsifényező leánya Erzsébet rk Burai Sándor urasági tehenes fia Sándor rk Kalecz István ács fia [...]
23. 1914-10-07 / 76. szám
[...] s fő­leg maga az uralkodó Szaniszló voltak a kik az országot [...] Lengyelor i szággal szemben II Sándor a nagy refor­mátor terveivel induló [...]
24. 1914-12-13 / 95. szám
[...] Géczi Lajos Juhász Mihály Körös Sándor Liska Sán­dor Nagy István Pesko János Prizand Salamon Sarecz József Setényi Sándor Steiner Lipót Sztranyan István Szűcs [...] Gyula Pál István Perlusz Miksa Sándor Hugo Szurmay Dezső e é [...] Rózner Ármin e é ö Szaniszló József Szabó János Székely Károly [...]
25. 1917-03-04 / 9. szám
[...] Ivopuno vits István Kubovits Ferenc Sándor Pál Lendvay Gusztáv e é [...] Mizser István Kiss János Együd Sándor Reihenberg Ignác Gönczöl János Urbán [...] r k vele­született gyengeség Pintye Sándor uhá sz fegyenc 46 éves [...] éves r k féloldali bénu­lás Szaniszló János föidmives r k 74 [...]
26. 1917-06-17 / 24. szám
[...] íöldmives leánya Margit r k Szaniszló József asztalos mester fia Sándor r k Csepregi István máv pályaőr fia Sándor r k Gönczöl Ferenc kőműves fia Sándor r k Kiss Sándor városi rendőr fia László r [...] Busái János máv lámpakezélő fia Sándor r k Engel mayer König [...]
27. 1917-08-12 / 32. szám
[...] dr Preszly Elemér tagok Nagy Sándor Sáfár Béla Perlusz Márton Gavaldik [...] Gyula Váró Károly Lővinger F Sándor és Király Gyula Mil tényi [...] Kóbor Tamás Boermann Adolf Nachus Sándor Neumann Sándor Szomaházy István Steiner Arnold Miklós [...] Kéri Pál Krämer Pál Tímár Szaniszló Scwarzenherg Béla Jászi Oszkár Jako [...]
28. 1923-01-07 / 2. szám
[...] elő­adáséi nagyban emelte P Bende Szaniszló ferencrendi alva Szinyérv József min [...] G Gölíner M 50 50 Szaniszló í 40 ko­ronát A pásztorjátékot [...] el Í 8 gyellö Csiky Sándor rendőrfelügyelő helyébe a belügyminiszter ifj [...]
29. 1923-01-28 / 5. szám
[...] Pálinkás N Szebeö M Szim Sándor Budai N Stáhl Ilonka Csányi [...] Emma tanítónő fókameséjét majd Páter Szaniszló hitoktató ferencrendi atya mackómeséjéí a [...] sz A Ä SS LEOPOLD SÁNDOR oki tánctanitó Satemüwegfek Magy raktár [...]
30. 1925-09-30 / 71. szám
[...] Jenő dr törvényszéki bíró Kacskovics Sándor ib főszolgabíró Kalmár Gyula köz­ségi [...] Stahl Károly áll szakiskolai gondnok Szaniszló Ferenc plé­bános Tárkány Ferenc k [...]
31. 1927-11-23 / 90. szám
[...] rk Meghaltak Dobos Gergelyné sz Szaniszló Anna 73 éves rk Kurdi [...] és Pápai Juliánná rk Truba Sándor földmíves rk és Vincze Mária rk Bartos Sándor géplakatossegéd rk és Szeder Mária [...]
32. 1930-05-07 / 34. szám
[...] főfelügyelő Márton Lajos festő­művész Kühn Szaniszló bencés gim­náziumi tanár a Kancellária igaz­gatója Teleky Sándor a Kancellária titkára és Ury [...] Miklós Szödy Szilárd és Berg­man Sándor vonósnégyes két szép Schubert darabot [...]
33. 1934-07-15 / 54. szám
[...] végrehajtatónak ismeretlen he­lyen tartózkodó Konarszky Szaniszló ügygondnoka dr Vigh Viktor ii [...] aug ra kiadó Bővebbet Búzás Sándor Körút 15 Egy motorcsónakminta eladó [...]
34. 1937-12-05 / 91. szám
[...] minisztérium elkészítését nem engedélyezte Micsinay Sándor főfegyőr azt a vallomást tette [...] családja mindig meg volt elégedve Szaniszló Imre volt a tejel
35. 1942-06-17 / 48. szám
[...] Jolán leánya Jolán rk Szilágyi Sándor és Lédermajer Ilona fia Gábor [...] Julianna fia Géza rk Csepregi Sándor és Vir singer Róza fia Sándor rk Varjú Pál és Ernyey [...] és Inczédy Magdolna dr Radó Sándor és dr Turcsányi Éva Csiliig [...] Bogányi Béla és Kis Mária Szaniszló Gyula és Ma­darász Margit
36. 1942-08-15 / 65. szám
[...] agy­rázkódást és csonttöréseket szenvedett Dobrovszky Szaniszló kocsikísérőt aki lábát törte és [...] Szoba konyhás Ügynököt díjazok Szabó Sándor molnár Váci Hengermalom Tehéntrágya adó [...]
37. 1942-12-09 / 97. szám
[...] apád anyád és rokonaid Neuhaus Sándor T p 113 47 Drága [...] T pi 11 Át felveszek Szaniszló J IUJJU 1 LI zsef [...]
38. 1942-12-16 / 98. szám
[...] Mária leánya Erzsébet rk Bucsak Sándor és Dózsa Erzsébet leánya Mária [...] fia István rk Szobo nya Sándor és Hubai Zsófia leánya Éva [...] 75 éves éves rk Pisák Sándor 3 hónapos rk Eckhardt József [...] f I I Ót felveszek Szaniszló Jó lUnUIüT zsef cipészmester Kos [...]