Váci Hirlap, 1907 (21. évfolyam, 1-102. szám)

1907-12-18 / 100. szám

VÁCI HÍRLAP 3 — Karácsonyi ünnep. A váci jótékony nőegylet a középvárosi óvodájában e hó 29-én délután három órakor karácsonyi ünnepélyt tart, melyre az érdeklődő szülőket ez utón meghivja az elnökség. — Tisztujitás Pestmegyében. A decem­ber 19-én, csütörtökön végbemenő általános tisztujitás iránt igen nagy az érdeklődés. Az e célból összehívott közgyűlés, a mutatkozó hangulatból Ítélve, egyhangúlag fogja meg­választani az alispánt (Fazekas Ágoston,) a tiszti főügyészt (Székely György), a főjegy­zőt (Agorasztó Tivadar), a két tiszteletbeli főjegyzőt (Kemény Kálmán, Szabó C»éza) és a jegyzőket. Nagyobb küzdelemre van kilá­tás az árvaszéki elnök választásánál, Tőkés Gyula és Lángos Kálmán között, valamint az üresedésbe kerülő árvaszéki ülnöki állás­nál is, a melyre Baky Béla és Hirkó Ferenc pályázik. — A Fürge elment, üreg kis propellerünk is érzi a tél dermesztő hidegét a Dunán. A dunagőzhajós társaság kikötőjét még a múlt héten telelőbe vitték, a Fürge bevárta a téli vásárt, melyen legtöbb dolga akadt a téli időben. Tegnap kedden végezte utolsó útját ebben az esztendőben s ma, szerdán reggelre eltűnt a váci Dunáról. Elment az újpesti te­lelőbe, a honnan csak márciusban tér haza. — A múzeumból. Városi múzeumunk érem és régiségtára legújabban a követke­zőkkel szaporodott: Freysinger István egy régi munkát adományozott: Besprechung in dem Neiclie derer Todten . . . címmel, Mill- mann Árpád a kiscsörögi szőlőhegy iratait és pecsétéit, Hohn Béla két drb. réz krajcárt, ifj. Mayer Ferenc pedig egy római urnát juttatott a múzeumba. Az egyesület elnök­sége ezúton is hálás köszönetét fejezi ki az adományokért. — Uj huszkoronás bankjegyek. Az Osztrák Magyar bank uj huszkoronás bank­jegyek kibocsátásának előkészítésével foglal­kozik, a mi a nagyarányú hamisitások miatt lett szükségessé. A jelenleg forgalomba levő huszkoronás bankjegyek bevonását 1908. évi május hó 1 én kezdik meg és ugyanakkor bocsátják közforgalomba az újakat. Az elő­készületek nagy munkát igényelnek, mintegy 30 millió uj bankjegy kerül kibocsátásra. A bankjegyek külső formáját már megálla­pították. Az uj huszkoronásokat erősebb pa­pirosra nyomják, mint az eddig volt, alak­juk valamivel kisebb lesz. A mostani vörös szin helyett az uj huszkoronásokat olyan lilás színben fogják nyomni, mint a tizkoro- nások, bár az alapszín nem lesz tisztán lila, hanem a kék, a zöld, a szürke és a lila színeknek bizonyos csilámló keveréke, úgy hogy a világosság irányában tartott bankjegy különböző színeket fog játszani. A bankjegy két mezőre van osztva: a bal, nagyobb mező közepét egy rózsaszínű körönd fog­lalja el és ebben a bankjegy szövege olvas­ható; a jobboldali kisebb mezőben pedig egy művészi kivitelű női fej látható, melyet hullámvonalaidból álló keret szegélyez. A női fej rajza úgy az osztrák, mint a magyar szövegoldalon ugyanaz, mig az eddigieknél a rajzok eltérők voltak. — Perselyt törő tolvaj. Löwy Fülöp hit­községi elnök bejelentette a rendőrségen, hogy múlt szombaton éjjel betörő járt az őrt. izr. hitközség templomában. Éjszaka bemászott a templomba és feltörte a perselyt, melyben 20 koronánál több pénz volt s azt elvitte. A be- örőt nyomozzák. — Mezőgazdasági állapotaink Vácon és környékén. Időjárás a lehető legkedvezőbb, enyhe, gyakori esővel. Gazdasági munkálatok: a kedvező időjárás lehetővé tette az ősziek teljes bevégzését s most már trágyahordás, erdővágás s takarmányfelkötözés van so­son. Ősziek állása: a legnagyobbrészt szépen kelnek még a 6—8 hét előtt elvetettek is. Kivételt képez a pácolt búza, mely eddig ritkán kel. Aggályos az állapota azért, mert nedvesen a sokáig tartó száraz földbe ke­rült s igy lehet, hogy visszahatással lesz reá. Takarmánykészlet szűkén van ugyan, de ész­szerű gazdálkodással kijönnek vele. A bőven termett tengeriszárral sokat lehet pótolni. A jószág telelése és egészségi állapota kifo­gástalan. Gabona-forgalom és árak : a forgalom apadóban, árak lassan ugyan, de folyton emelkedők. Búza 25—25-20 K, rozs 23-40, 23-60 K, árpa 15-20, 1540 K, zab 16-20,16-40 K, tengeri 14-20, 14-30 K mm-k ént. Szarvas- marha, ló, sertés és baromfi-forgalom: úgy a szarvasmarha, mint a ló ára nagyot csök­kent. Egy pár jármos ökör 620—760 K, egy pár hízott ökör ára mm-ként 65—76 K, igás ló párja 400—550 K, hízott sertés le Ütve 1-30—1-35 kilónként, egy pár jérce 2—2*40, egy pár kappan 4—4-50, pulyka 10 12 K párja. Borforgalom apadóban van, miután az uj bor legnagyobb része 40—46 koronán hektónként elkelt. Munkásviszonyok : kielégí­tők, minthogy az enyhe időjárás a munkát lehetővé teszi. Férfi napi bére 140—160 fik, nőké 120—140 fik, gyermekeké 100 fillér. — Karácsonyi jótékonyság. A helybeli ág, h. ev. iskolában e hó 22-én délután négy órakor tartandó karácsonyi kiosztás javára Krakker Boriska tiz koronát, John Ferencné pedig 5 drb. meleg alsó ruhát és 3 pár harisnyát ajándékozott, a kegyes szivű adakozóknak ez utón is köszönetét mond az ev. iskolaszék elnöksége. — Egyetlen lopás. Nagyon jjgyenge volt a Léli vásárunk szokás szerint. Mi sem mu­tatja jobban gyöngeségét, mint az, hogy a tolvajok, kik minden vásárunkat szerencsél­tetnek megjelenésükkel, most ügyet sem ve­tettek Vácra. A rendőrségnek ugyanis csak egy lopásról van tudomása: Kazinczy Miklósné hatvani asszonytól négy darab meleg inget lopott el egy idetévedt tolvaj. Az is igaz, hogy az a tolvaj sincs még elfogva. — Legnemesebb karácsonyi ajándék családunk javára szóló életbiztosítás, minőt a a legkülönfélébb módozatok szerint ajánl: Weiner Ignác és fia a Triesti ált. biztositó tár­saság (Generáli) helybeli képviselője. — Fogbetegségből halál. Neves orvosok megállapították, hogy fogbetegségek sok baj halálos csiráját hordják magukbau. Így pl. dr. Müller 136 esetben szeptikus infekciót talált 64 halálos kimenetellel. Grawitz-Bühle a fogakból következtet a tüdővészre. Csak rendszeres fogápolás, mely teljesen megfelel a modern gyógykezelésnek, ölheti meg a bacillust csirájában és ennek teljesen meg­felel a Sarg-féle »Kalodont« cinntubusokban és ezért sok fogorvosi kiválóság legmelegeb­ben ajánlja. — A váci hengermalom részvénytársaság lisztárai 50 kgrmként: Buzaörlemény: Asztali dara AB szám 19 K 60 fill. — Asztali dara C szám 19 K 40 fill. — Királyliszt 0 sz. 19 K 40 fül. — Lángliszt 1 sz. 19 K 20 fül. — Elsőrendű zsemlyeliszt 2. sz 19 K 00 fül. — Zsemlyeliszt 3. sz. 18 K 80 fill. — Első­rendű kenyérliszt 4. sz. 18 K 60 fül. — Közép- kenyérliszt 5. sz. 18 K 40 fül. — Kenyérliszt 6. sz. 18 K 20 fül. — Barnakenyérliszt 7. sz. 17 K 20 fill. 77a. sz. 16 K 20 fül. — 78/4. sz. 14 K 20 fill. — Takarmányliszt 8. sz. OS K 80 fül. — Korpa finom F sz. 6 K 80 fii». — Korpa goromba G sz. 6 K 80 fül. — Ocsu 7 K 80 fül. Konkoly 7 K 00 fül. — Eűk- könv 08 K — fül. Pelyva zsákja 1 K. 50 Ilii. Mindenki nézze meg asztalfiókjában, .... hogy van-e elegendő = NÉVJEGYE és ha netalán fogytán volna, ne hagyja annak megrendelését az utolsó percre, a mikor már a megrendelések fölhalmozódnak és nem lehet azokat a rendes időre elkészíteni, hanem rendelje meg már most a legdivatosabb be- - tűkkel berendezett Pestvidéki Nyomdában Vácon-------- íparudvar, telefon 17. sz. -------­1 «fesá Anyakönyvi kivonat. 1907. nov. 26-től dec. 10-ig. Születtek: Csánysai István zenész fia Gyula rk. —, ifj. Báján Mihály kisbirtokos fia András rk. —, Kovács Ferenc, Béla szobafestőmester leánya Katalin rk. —, Hirschfeld Rudolf liszt­kereskedő fia Lipót izr —, Sztachovits Jó­zsef városi lovasrendőr leánya Mária, Ilona rk. —, Tóth János, Ferenc tanító leánya Borbála, Emilia rk. —, Hajdú János magánzó fia László, Viktor rk. —, Lami Gál fegyőr leánya Borbála rk. —, Színál István ács fia Pál rk. —, Szőllősy Ferenc fegyőr leánya Erzsébet rk. —, Som Pál urasági tehenes fia Ferenc ev. ref. —, Reiszmann Gyula bor­nagykereskedő leánya Erzsébet izr. —, Mojzes József földmives fia János rk. —, Gerstner János földmives fia Béla rk. —, Knezovics Gyula cipőgyári munkás fia Gyula rk. —, Veres Lajos állami útkaparó leánya Mária, ev. ref. Meghaltak: Nyári Olga 21 hónapos, rk. (roncsoló to- roklob) —, Fitters Mária 6 hónapos, rk. (hörggyulladás)—, Nagy Rozalia 5 hónapos, rk. (bélhurul) —, Török János 10 hónapos, rk. (tüdőlob) —, Jancsovics Margit 20 hóna­pos, rk. (gyermekaszály) —, Fekete Ilona 6 éves, rk. (tüdőlob) —, Ba. tók Lajosné, Weiser Ilona 45 éves, rk. (szervi szívbaj) —, Schule/ Mátyás napszámos, fegyeoc, 24 éves, rk. (önakasztás),- Prohászka Anna 3 hónapos, rk. (görcsök) , Szaniszló József 2 éves, rk. (agyhártyalob) —, K. Kurdi Pál földmives, 40 éves, ev. ref. (tüdőgyulladás) —, Szinai Pál 11 órás, rk. (veleszületett gyengeség)—, Szőllősy Erzsébet egy napos, rk. (veleszüle­tett gyengeség) —, lvondér Sándor 7 hóna­pos, rk. (bélhurut) —, Fekete Teréz 7 éves, rk. (tüdőlob) —, özv. Zbírál Ferencné, Pris- ner Reréz 78 éves, rk. (aggkór) —f Fuchs Róbert szent Istvántársulati nyug. számtiszt 75 éves, rk. (szervi szívbaj) —, Váró Ká- rolyné, Iványos Júlia 26 éves, rk. (tüdőgű- mőkor) Lőrincz Mária egy hónapos, rk. (tüdőgyulladás), — Récsei Ferencné, Illés Lidia 49 éves. ág. h. ev. (agyvérömleny) —, Bállá Mária 10 hónapos, rk. (bélhurut) —, Mojzes János egy napos, rk. (veleszületett gyengeség) —, Králik Ferenc 5 hónapos, rk. (göcsök) —, Kovács Imre 11 hónapos, rk. (tüdőlob). Házasságot kötöttek: Szabó Pál kisbirtokos ev. ref. és Koncz Gizella ev. ref. —, Láncos Ferenc kocsis rk. és Zuzula Franciska rk. —, Barna István kocsis rk. és Molcsányi Teréz rk. —, Hiros Károly téglamunkás rk. és Jelinek Anna rk. —, Jarnot János asztalosmester rk. és özv. Antal Sándorné, Unger Teréz rk. —, Pálin­kás Ferenc földmives rk. és Huszár Teréz rk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom