Váczi Közlöny, 1891 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1891-01-04 / 1. szám

1. szám. HELYI ÉS VIDÉKI ÉRDEKŰ TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Váoz, 189J. január ELŐFIZETÉSI ÁRI: negyed évre I frt 50 kr. házhoz hordással vagy postai szétküldéssel. Egyes szám ára : 10 kr. Kapható: KISS ERNYEI ANTÓNIÁNÁL Kossuth-tér (Gyürky ház.) SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Vácz, Gasparik-utcza 12. sz. alatt (hová a lap szellemi és anyagi részét illető közlemények küldendők). Kéziratukat ntm adunk visíza. Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. IIllílHlTÍiSEIi : jutányosán eszközöltetnek s többszöri hirdetésnél kedvezményben részesittetnek. Nyíl t-t ér: sora...........................................................Sö kr. Bélyegilleték minden beiktatásnál 30 kr. Az egyetértés és béke olajága kezd kihaj­tani városunkban. A múltban annyiszor tapasztalt pártosko­dások zaja, mint örömmel konstatálhatjuk, egé­szen elnémult, s a polgárságnak egy szivvel- lélekkel ugyanazon irányban működő munkás­sága által városunk jobb jövőt Ígérő napjának hajnala virradt fel. Kinek nevét e sorok fölé irtuk, ama férfiú, kit kiváló érdemeiért ismételten nagy lelkese­déssel ültetett városunk képviselőtestülete a polgármesteri díszes állásba. A közvélemény jelölte őt ki tíz hó előtt emez állásra, és megválasztatása akkor is nem csekély lelkesedéssel történt; de még fokozottabb mértékben nyilvánul az most, midőn ő egyhangú választás utján nyerte el a polgármesteri széket. A határtalan lelkesedésnek rugóját azon ragaszkodásban kell keresnünk, mely az ő sze­mélyéhez fűződött már a múltban, s még inkább azon időtől fogva, mióta városunk élén állva minden erejét arra forditá, hogy a város s a nép javát hathatósan előmozditsa. S e részben nem kiméit sem munkát, sem fáradságot, s rövid tiz hónap alatt városunk javára oly sikereket ért el, a milyenek eddig előttünk jóformán ismeretlenek voltak. Lapunk két hét előtti számában rámutattunk mind amaz eredményekre, melyeket Gajáry rö­vid polgármestersége alatt létesített. Sok oldalú üdvös működése nyitott könyv volt mindenki előtt, melybe bárki könnyen tekint tett, s ehhez járultak az egyéniségével veleszü­letett kiváló tulajdonai, melyek részére a nép­szerűséget oly nagy mértékben biztosították. Hivatalában kötelességérzet s pontos lelki­ismeretesség, alárendeltjeivel szemben igazsá­gosság, s bárkivel szemben is ritkán tapasztal­ható szives előzékenység: azon tulajdonok, me­lyek által mindenki szeretetét magához vonzotta, magához bilincselte. Nem csoda tehát, hogy megválasztatásakor oly eklatáns jelei nyilvánultak a közbizalomnak, mely egyhangúlag nyujtá át neki a babérko­szorút. De ép ezért a legvérmesebb reményeket is fűzik polgármesterségéhez, s miután a múlt, melyben Ígéreteit oly fényesen beváltotta, példa gyanánt áll a polgárság előtt, a jövőre nézve is sokat várnak tőle. Részünkről csak helyeseljük Gajáry Gézá­nak polgármesterré történt utóbbi niegválasz­tását. s a polgárságot további békés egyetér­tésre intjük városunk jól felfogott jövője érde­kében. Azt hiszszük, hogy sokak szive vágyának adunk kifejezést, midőn azt kiáltjuk: Éljen Gajáry Géza polgármesterünk! Az általános tisztujitás városunkban. A lefolyt 1 S90-ik év végével lejárt az 1884-ik év­ben és elhalálozások folytán időközben választás alá esett városi tisztviselők, köztük a 10 hónappal ezelőtt megválasztott városi polgármester mandátuma is. Éhez képest megyénk alispánja f. évi január hó 3-ik napját tűzte ki az általános tisztújító közgyűlés határ­napjául. Az érdeklődés az alispáni átirat és az ennek foly­tán közzétett pályázat folytán már jóval előbb fel volt tehát keltve s elég ideje lehetett bármely pártnak a szervezkedésre, még akkor is, ha a párt elejéről kezdte volna h hódítás munkáját. Az érdeklődés mindamellett megmaradt azon összpontosultságban, mely a válasz­tások kimenetelét már hónapokkal ezelőtt sejtette ve­lünk. A múlt héten a helyzet teljesen világos képet öltött azon meghívó alakjában, mely 100 városi képvi­selő „becsületszavára fogadott ■ aláírásával értekezletre hívta a „Curia“ vendéglő dísztermében össze az érdek­lődőket a végből, hogy Gajáry Gézának és vele együtt az egész tisztikar egyhangú megválasztása tekintetében szilárd megállapodásra jöjjenek. Az értekezlet megállapodása csak a közgyám és az állatorvos megválasztása körül tért a szakadás te­rére s e részben csakugyan nem lehetett a biztos ered­mény felől tisztába jönni, csak akkor midőn az alispán már a positiv eredményt hirdette ki a választás szín­helyén. A tisztujitás lefolyását tudósítónk a következőkben Írja le lapunk számára: Értekezlet a „Curiá“-ban. xA választás napját megelőzőleg, pénteken délután 2 órakor, népes értekezlet folyt le a „Curia“ díszter­mében. Mintegy 80 képviselő és számos érdeklődő várta az értekezlet megnyitását, mit az intézők nem is soká késleltettek. Fél három órakor általános figyelem mellett Heiser Béla ügyvéd megnyitotta az értekezletet s röviden elő­adván az összejövetel czélját azt indítványozta, hogy a városházán időző polgármester és tiszttársai küldöttsé- gileg meghivassanak. Az egyhangú helyesléssel foga­dott indítvány nyomban végrehajtatott s a Reiser Béla vezetése alatt eltávozott küldöttség csakhamar vissza­tért a meghívott polgármester és tisztviselők társasá­gában, kiket a terembe léptükkor szűnni nem akaró éljenzésekkel fogadtak az egybegyűltek. A polgármestert az értekezlet nevében Dr. Kiss József, üdvözölte s a lakosság bizalmának tolmácsolása mellett újból felajánlja a polgármesternek a jelöltség elfogadását. Gajáry Géza meghatottan köszönte meg az értekezlet bizalmát s a jelöltség elfogadása mellett, közkívánatra most már ő vette ál az elnöki szerepet az értekezleten. A polgármester első sorban a pályázatikig megha­tározott záros határidőre beérkezett pályázati kérvé­nyekről tett jelentést. E szerint: a polgármesteri tiszt­ségre egyedül Gajáry Géza, az I-ső tanácsosi állásra Korpás Márton, Il-ik tanácsosnak Dr. Fr.anyó István, tiszti ügyésznek Dr. Csányi János, pénztárnoknak Haid- feld Lajos, ellenőrnek Trümmer Sándor, biztosoknak Fabriczy Nándor és Bartos Ferencz, közgyámnak Dr. Kiss József, Balás Imre és Majer Ferencz, az állator­vosi állásra prdig Huszár Hénrik és Regius Károly adták be kérvényeiket. Az értekezlet egyhangú lelkesedéssel foglalt a pá­lyázók mellett állást és csak a közgyámi és állatorvosi tisztségek betöltése tekintetében bizta az eltérő véle­ményeket a sors eldöntésére. Az értekezletnek egyéb tárgya nem lévén, a részt­vevők a polgármester indítványára tömegesen kivo­nultak a vasúti indóházhoz a 7* 4 órakor érkező al­ispán fogadására. Az alispán fogadtatása. Földvári) Mihály alispán népszerűségét azon népes küldöttség, mely az indóház perronján várta a vonat megérkezését, dokumentálja a legvilágosabban, S azon lelkes éljenzések, melyek a didergő hidegben a vára­kozók ajkairól a vonat megérkezésekor elhangzottak, megerősítették bennem azon feltevést, hogy az alispán még mindig szívesen látott vendége városunknak. A vasúti kocsiból kilépett alispánt Gajáry Géza., üdvö­zölte, mire az alispán a nem remélt fogadtatást meg­köszönve, a polgármester társaságában Rudnyánszky László t. főszolgabíró lakására hajtatott, a küldöttség tagjai pedig részben a kirendelt fogatokon, részben gyalogosan meleg otthonaikba vonultak. Még csak azt említjük meg e fejezet keretében, hogy a városháztéren elhaladó alispánt mozsár lövé­sekkel fogadták. A kijelölő választmány ülése. Délután 5 órakor az alispánt már a városházán találjuk, hol a kijelölő választmány ülésén elnökölt Tagjai voltak a választmánynak : Dr. Freysinger Lajos Csávolszky József, Bartos Imre, Reiser Béla és Dr Zechmeister János, mint jegyző. A beérkezett pályázati kérvények sorrendben felolvastatván, annak kimondása után, hogy az egy állásra többen pályázók betürenben fognak jelöltetni — a következő jelölések történtek: 1. Polgármesteri állásra Gajáry Géza, 2. Az I. tanácsosi «, Korpás Márton, 3. A II. tanácsosi , Dr. Franyo István, 4. A pénztárosi „ Haidfeld Lajos, { Balás Imre, Dr. Kiss József, Majer Ferencz, 6. Az ellenőri „ Trammer Sándor, 7. A t. ügyészi „ Dr. Csányi János, n . . í Bartos Ferencz és 8. A rendőr biztos. , [ Fabric*,j Nándor. „ . ... , . í Haszár Henrik és 9. Az állatorvosi , | Károly. Az egyik rendőrbiztosi állásra pályázó Horváth La­jos tasnádi jegyző nem jelöltetvén, kérvénye visszaadatni határoztatott. Ezzel az ülés órakor befejeztetett. A választás. A városház tetejére kora reggel feltüzött trikolor nagy napot hirdetett tegnap a város közönségének, a mit. megerősített különben a városháztérnek szokatlan élénk­sége is. Nyolcz órakor reggel már benépesültek a vá­rosház folyosói, kilencz órakor pedig a tanácsterem zsúfolásig megtelt a városi képviselőkkel. A megyei alispánnak közeledését mozsár lövés je­lezte, ki megérkezése után csakhamar lelkes éljenzések között bevonult a tanácsterembe, hol őt Dr. Freysinger Lajos a tőle megszokott ékes szavakkal üdvözölte. Az alispán elérzékenyülve mondott köszönetét a szónoknak s adott válaszában kiemelte, hogy soha nagyobb örömmel nem jött Váczra, mint most, mikor a várost a virágzás utján látja. Megdicsérte a lakosság érdeklődését s a polgármester buzgóságát, ki a tisztikar közreműködé­sével a város ügyeit teljes megelégedésére vezette. Végül azon óhajjal zárja be beszédét, hogy óvja meg a Gond­viselés a város derék lakosságát minden csapástól, hogy a haladás megkezdett munkáját zavartalanul folytat­hassa. Ezzel az alispán a közgyűlést a jelenlevők újbóli üdvözlésével megnyitván, az esetleg szükségesnek mu­tatkozó szavazatszedő bizottság elnökévé: Kemény Gusztáv főszolgabírót, annak tagjaivá Bartoss Imrét és Weiszbarth Jánost, — bizalmi férfiakká pedig Máj- thényi Péter, Goldberg Guttmann, Vörös Károly és Balázs Lajos városi képviselőket, Reiser Béla ügy­védet pedig a bizottság ügyészévé nevezi ki. Majd előterjeszti, hogy a kijelölő választmány polgármesternek Gajáry Gézát mint egyedüli pályázót jelölte ki. Leirhatlan azon falrengető éljenzés, mely az al­ispán ezen kijelentését követte. Az éljenzés csak akkor kezdett szűnni, midőn az alispán az elnöki csengetyűt megszólaltatta és Gajáry Gézát Vácz város egyhangúlag megválasztott polgármesterének jelentette ki. és felhívta őt a hivatalos eskü letételére. A megszakított éljenzések most annál hevesebben törtek ki és ismét csak nehezen voltak elnyomhatok. A diszmagyarba öltözött polgármester erre tetette a hivatalos esküt, melyet Dr. Zechmeister János vá­i­ÉLJEN [gajáry Géza 0 Vácz r. t. város újból megválasztott * POLGÁRMESTERE. 1 891. január 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom