Váczi Közlöny, 1887 (9. évfolyam, 1-51. szám)

1887-01-23 / 4. szám

vezeti és áll: C s á v o 1 s z k y J ózsef, Dr. F r e y s i n- g e r Lajos, Dr. Csányi János, F i 1 o Pál és R e i- ter István tagokból. Az oklevél egy helybeli mérnök­nek a munkája és igen díszes kiállítású. A hozzá való szintén csinos bőrtokot pedig Kunszt Már­ton helybeli műkönyvkötő készítette. = I>r. Schuster Konstantin újonnan ki­nevezett püspökünk ő méltósága, hir szerint folyó hó 25-én távozik el Kassáról, hol áldásos működését azzal fejezte be, hogy az ottani tanítóképző intézet javára 2000 frtot adományozott. Váczra érkezéséről még semmi biztosat nem mondhatunk. — Személy i hírek. Dr. Kováé h Pál pápai praelatus és székesegyházi kanonok néhány hétre Abbáziába utazott, kísérőül magával vitte K u b i n y i Endre alsó városi segéd-lelkészt. Útközben Zágrábban látogatást tesz Mihalovich bíboros érseknél mint régi jó barátjánál. — Vörös Gaál Karolina az or­szágszerte előnyösen ismert s kedvelt írónő, leá­nyával Vörös Juliánnával, ki a mellett, hogy a festészet terén szép nevet vívott ki magának a „Magyar háziasszony“ irodalmi pályáza­tán a .Párbaj ózó ku czimü humoreskjével leg­újabban az elő dijat nyerte el, városunkba költöztek, s bírjuk Ígéretüket, hogy lapunkat szerencséit-tni fog­ják dolgozataikkal. Már mai számunk tározójában is olvashatnak bemutatóul V. Gaál Karolin tollából egy beszélykét olvasóinké = A váczi jótékony nőegylet bálja fe­bruár 19-én lesz a „Curia“ szálló nagytermében meg­tartva. A meghívókat a jövő héten fogja szét kül­deni a rendezőség. Az előkészületek után Ítélve e bál a nőegyletnek évek óta tartott báljai sorában a legfényesebbek egyike lesz. Az egyleti elnöknő és a rendezőség mindent elfognak követni az est sikere érdekében s igy semmi kétség a sikerről = Jótékonyság. Özvegy gróf Károlyi Istvánná született Orczy Mária bárónő mint minden évben úgy az idén is 50 forintot adományozott nőegyletünknek. A jótékony fő úrnő nemes áldozatkészsége önmagát dicséri, s követendő példád! szolgálhat minden dús­nak, hogy jótékony czélra áldozni minden vagyonos­nak nemes emberbaráti hivatása. = A mulató vasútiak. Hogy mennyire itt- honosnak érzik magukat, nálunk az itt lakó budapesti vasútiak, kitűnik abból, hogy a „Curia“ szállóban az emeleti termet kibérelve, ott minden hét csütör­tökjén igen kedélyesen szokták az estét eltölteni. A lefolyt hét csütörtökén is, a mint lapunknak eg}' barátja tudósit bennünket, — hasonló kedélyes este folyt le körükben. Zongora kiséret mellett elénekelt magán- és négyes dalok előadásával s többféle pro- dukcziókkal mulattatták a jelen voltakat. Leginkább említést érdemelnek He eg er Gyula vonalfőnök ál­tal nagy komikummal s szép bariton hangon előadott couplettek. Az előadást táncz követte, mely vigan folyt a késő éjféli órákig. = „Ha fénylik Tincséé — telik apincze.“ A régiek e közmondása a tegnapi napra szól s mi után tegnap egész nap tiszta napos idő volt, ha a közmondásnak hitelt adhatunk, gazdáink az idén bő termésre számíthatnak. = Megmentve. Azon 'szerencsétlen nő, kinek a vonat f. hó 11 -én mind két lábát elszakította, a Dr. Szeitl Szervácz irgalmasrendi főorvos és Kremer Gyula városi orvos által ügyesen végrehajtatott mü­Kari belépett a kamrába. — Jó napot kivánok ! — Jó napot! Fogadta fülig pirulva Sárika. Ne tessék ide jönni, száll a liszt, meglátszik majd a szép fekete ruhán . . . odabent van édes atyám, édes anyám ! Kari szét tekintett, meglátott egy vaskos végű kukoricza morzsoló kis széket, kezébe kaparintotta s rá ült Sárikához közel. — De kérem lisztes lesz egészen ! — Majd le megy mire kedves feleségemet haza viszem. Most is abban fáradozom Sárika, az atyám nagyon ajánlja, hogy nőül vegyem, de hát adj á k-e i Az. más kérdés. Én olyan boldog asszonnyá teszem, hogy párja nem lesz e világon ! Mit szól hozzá Sárikám, lenne-e az én kis feleségem V Mit bánta Kari, ha lisztes lett is a keze. meg az attila ujjának a széle. Sárika megadta az „igent,“ hát a lisztet le lehet kefélni. Nem is sokat czerimóniáztak aztán az egészszel. Az öregek ott bent végeztek, Kari meg a kamrában és a konyhában. Maga az asszonyság tőidé le Kari urfiról a lisztet és azután ebédre került a sor. Sárika felvette takaros otthoni ruháját^ a szitá- lástól felmentetve, majd elvégzi Kata néni, — aztán Karival átellenben asztalhoz ült. Pirult mint a rózsa, mosolygott minta boldogság maga. hisz a papa mama elintéz mindent! Sok beszéd sem kellett, a fiatal szivek egyet dobbantak, a szemek szerelmet vallottak s az ajk három hét múlva pap előtt mondott szilárd igent. — Fiam ! Súgta egy napon az apa a fiának : Sárika szép pénzt hozott, nem is . gondoltam volna, hogy kirukkolt az én nász uram. — Pénz i s van ? Kérdezte Kari, — no, a z i s jó. Sárika pedig azon csodálkozott, hogy Kariék olyan gazdagok! Kár érte, hozott volna ő úgy is eleget. Szóljatok, beszéljetek mai kor ltjai, hölgyei, tudtok-e ti igy férjhez menni és — —' nősülni ? tét folytán már túl van a veszélyen és most a hely­beli közkórházban ápolják. — Értesülésünk szerint néhány nemesen érző emberbarát gyűjtést indított meg a szerencsétlenül járt és teljesen nyomorék asz- szony részére, melyet melegen ajánlunk közönségünk figyelmébe. Adományokat e czéira szerkesztőségünk is elfogad. ~ ^iévniagyarositás. Weiner Samu la­punknak volt dolgozó társa, ki ez idő szerint mint liirr tábornok titkára Páriában tartózkodik, — úgy ennek testvéröcscse Weiner Jakab vezetékneveiket belügyminiszteri engedélylyel „Boros s“-ra változ­tatták. — Penczen. A penczi fiatalság vezetői úgymint : Gianone Lajos, Jamriska Sándor Wittwin disch László és ifj. Eisenkolb Antal rendezése alatt tegnap éjjel zártkörű tánczmulatság tartatott Peuczen. — Az ,.Egyesiilt«Iíaszino-MörH január hó 30-ik napján délutáni 2 órakor saját helyiségében közgyűlést tart következő tárgysorozattal: 1. Az igazgató évi jelentése. 2. Az évi számadások és lel­tár előterjesztése s a számvizsgáló bizottság jelentése alapján a felmentvény megadása vagy megtagadása. 3. A jövő évi költségvetés megállapítása. 4. A neta­lán beadandó, illetve előterjesztendő indítványok. 5. Az egyesületi igazgató, aligazgató, jegyző, pénztáros és könyvtáros, 16 választmányi tag, 2 póttag és 3 számvizsgáló választása. — Azon rendes tagok, kik a közgyűlést megelőző naptári évre tagsági díjjal hátrálékban vannak, a közgyűlésen sem tanácskozási, sem szavazati joggal nem bírnak. (Alapsz. 9. sz.) Szavazni érvényesen csak annyi jelöltre lehet, a hány megválasztandó van ; az azokon túl Írottakra eső szavazatok számba nem vétetnek. (Alapsz. 23. §.) — Beszámoló. A váczi kath. legény-egylet alap­tőkéje gyarapítására f. évi jan. 16-án tartott műkedve­lői előadás bevétele és kiadása. Bevétel: Meiszner Rudolf urnái és az egyletnél, jegyekből és felülfizeté- sekből összesen: 231 frt 70 kp. folyt be Felülfizet­tek : Szentkirályi Albert orsz. képviselő 5 frt, Hegyi Antal 3 frt, Jung János 2 frt, Streiter József 1 frt 50 kr., Dr. Virter Lajos 1 frt, Ulrich Géza 1 frt, Dr. Milténvi Gyula 1 frt, Rózsahegyi Gyula 1 frt, N. N. 1 frt, Zemanovits József, ifj. Alberty Ferencz, Al- mássy János, B iyer Ferencz, Blazsovics J. Néder, Károly, Rassovszky Mihály 50—50 krt, Kubányi Béla, Fekete Ipoly 40—40 krt, Patrik Ferencz 20 kr. Kiadás: a terem bérleti dija, zene stb. összesen 108 frt 15 kr. Tiszta jövedelem tehát: 03 frt 55 kr. Úgy a n. é. közönségnek, mint a szives közre­működőknek nem különben a szinügyi bizottságnak a színpad fölállításához szükségelt díszletek átenge­déséért, Meiszner Rudolf urnák a jegyek szives el- árusitásaért forró köszönetét mond a váczi kath. legény-egylet elnöksége. — Jelmczestóly. F. évi február hó 1-én a rákos- palotai parkvendéglő feldíszített termeiben tombolá­val egybekötött jelmezestély tartatik, melynek tiszta jövedelme a rákospalotai róm. kath Merni népiskola felszerelésére fog fordittatni. Felülfizetések köszönet­tel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A közle­kedésről Újpest, Budapest és Rákos-Palota között gondoskodva van. Személyjegy 1 frt. — Családjegy 1 frt 50 kr. = A* iparkamarai tagok választására jo­gosult kereskedők és iparosok kiigazított névjegyzéke f. hó 11-ikétől 8 napi határidőn át közszemlére van kitéve a városházán, mely után, azaz 19-ikétől szá­mítva 8 nap alatt jogában áll mindenkinek a. név­jegyzékekre nézve írásbeli kifogást tenni, s az abban foglalt egy vagy több választónak kitörlését, vagy a fel nem vetteknek abba való felvételét kérelmezni. A felszólamlások a központi bizottság által február 1-e után letárgyaltatván, a választás napja ki tog tűzetni. = A „Merkur-kör44 a múlt szombaton, f. hó 15-én egy elvezetés estélynek volt színhelye. —■ Ez alkalommal tartott ugyanis felolvasást Kramer Miksa, helybeli néptanító. Felolvasott egy idillt az iskolai életből „Géza és Margit“ czirn alatt. A fel­olvasó, kellemes orgánumával és vonzó előadásával teljesen lekötötte a kör helyiségét egészen zsúfolásig megtöltött közönség figyelmét, mely a félórái é ve- zetért azzal róta le háláját a derék felolvasó iránt, hogy őt hosszasan tartó tapsokkal tüntette ki. — Reméljük, hogy Kramer ezen sép sikere mán gyak­rabban fogja a kört élvezetes felolvasásaival meg­tisztelni. = ISeszámiíliató-e ? Lapunk olvasói még bizonyára emlékeznek azon veresegyházi véres esetre, melyet lapunk november 23-iki számában terjedel­mesen közöltünk. Pintér Jánost, ki 9 hónapos gyermekét november 20 án este részegségében meg­ölte, annak idejében a csendőrök a helybeli kir. járás­bírósághoz kisérték be, hol a vizsgálatot ellene meg­indították és a bűnös elme állapotának szakértők által leendő megvizsgálását rendelték el. Miután a bíróság a helybeli orvosoknak a vádlott elme aila- pota fölött adott azon véleményével, hogy a tettet a szeszes italoknak túlságos élvezése által okozott önkívületi állapotában követte el — nem találta ki­elégítőnek, ez ügyben fölül vizsgálatot rendelt el, melynek foganositasa czéljabol a jarasbirosag börtöné­ben eddigelé fogva tartott Pintért a múlt héten Budapestre szállítottak. Pintért a pestvidéki törvény­szék előtt Reiser Béla helybeli ügyvéd fogja védeni. — Megyénk tanfelügyelője Tóth József 10 évi szolgálatának évforduló napját f. hó 12-én szép ünnepséggel ülte meg. Hivatalának személyzete tes­tületileg tisztelegtek s Csánki Viktor segéd-tan­felügyelő meleg szavakkal méltatta kiváló érdeméit, melyeket a lefolyt 10 év alatt az iskolák felállításává! s a magyarosodás hathatós terjesztésével szerzett. Tóth meghatva mondott köszönetét a megemlékezés­ért s kiemelte, hogy ezentúl is legfőbb öröme az lesz, ha az iskolák terjesztik a vallás erkölcsös nevelést, a magyarosodást és általában a nemzeti mivelődést. Kívánjuk mi is hogy még sokáig élvezhesse megyénk tanügye sikeres működését! — Műkedvelői szinelőadús. A helybeli „katholikus legényegylet“ vasárnap, f. hó 16-án szin- előadást rendezett a „Curia“ szálló dísztermében fel­állított színpadon, melynek sikere úgy anyagi, mint szellemi tekintetben teljesen kielégítő. Szinre került lóth Kálmánnak 3 felvonásos énekes népszínműve: „Az ördög párnája.“ A legényegylet, melynek működését mindig élénk figyelemmel kisértük, ezúttal is nem kis jelét adta életrevalóságának. Azon buzga­lom. melyet az egylet az önművelődésnek szentel, dús erkölcsi kamatokat áraszt annak tagjaira. Láttunk ott oly .mozdulatokat, hallottunk oly szavallatokat, — melyek azoknak esetleges kételyét, hogy az önszorga­lom és igyekezet is képes az iskola helyét pótolni teljesen eloszlathatta. Es azon szép siker, melyet a szűnni nem akaró tapsok hirdettek a szinteremben, csak buzdításul szolgál j hat a még sikeresebb hala­dásra azon derék egyletnek, mely a legnagyobb ma­gyarnak nyomdokát követve, a haladást tűzte ki zászlajára. Ezekután áttérünk az előadásra. L ő b 1 Ignácz (Schwarcz asztalos mestert) meglepő routin- nal játszotta, Balogh Ferenczet (Veisz szíjjártó mester) értelmes szavalatáért és ügyes játékáért el­ismerő tapsokkal tüntette ki a közönség. Az est hőse azonban Orszáczky Mari (Mari) volt, ki szépen csengő hangjával bármely vidéki társulatnak is díszére válnék. — A legtöbb tapsot ő kapta. — D rajkó Anna igazi naivsággal és szeretetre méltóan szemé­lyesítette Le ne sit. Siczky Loizit, a darabnak, úgyszólván legnehezebb szerepét, Dick Antal adta, oly meglepő sikerrel, melylyel egynémely vidéki in- trikus színész nagyon is megelégednék. Korpás Lajos (Laczi) és Lengyel Lajos (Gyuri) játékán szintén meglátszott, hogy szorgalommal tanulták be szerepeiket, melyeket kellő otthonossággal és ügyes­séggel játszottak mindvégig. Tóján Károly, mint alkapitány elismerésre méltó buzgalommal egészitette ki az ensemblét. A többi szereplők is, tőlük telhe- tőleg hozzájárultak az előadás sikeréhez. — A da­rabot. Lobi Ignácz igen ügyesen rendezte és hogy az előadás kerekded és összevágó volt, az első sor­ban az ő érdeme. — Az előadást sikerült táncz­mulatság követte, mely kivilágos-kivirradtig tartott. = Cseni des őrüli. A múlt héten hétfőn egy tisztességesen öltözött és magát Konzella Józsefnénak nevező asszony állított be a városi polgármesteri hi­vatalba azon kérelemmel, hogy útlevelet állítsanak ki számára, mert neki még hosszú utat kell megtenni. Miután a polgármester az asszonynak azon további előadásából, hogy neki Európa összes fejedelmei tar­toznak, kiknek ő tovább nem vár, henem most egye­nesen Vilmos császárhoz utazik és pénzét követeli tőle — kivette, hogy egy elme háborodottal van dolga, átszolgáltatta a rendőrkapitánynak, ki meg­figyelés végett a városi kórházba kísértette be. Itt néhány napon áll ott orvosi megfigyelés alatt, honnan aztán a városi orvosok utasítására Budapestre a Rókusz-Itjprház megfigyelő osztályára szállították. A szerencsétlen asszonynak további sorsáról ez ideig még nem értesültünk. Tani9ók jutalma a magyarosításért. Pestmegye törvényhatósága a magyarosodást leg­inkább elősegítő néptanítók közt leendő szétosztásra 300 frt jutalmat szavazott meg. Tóth József tan- felügyelő sorra megvizsgálta a megye területén levő iskolákat, mely alkalommal mindenütt a magyaroso­dás szép előhaladását tapasztalta. Ajánlata alapján a megszavazott összeget 10 néptanító közt követke­zőleg osztották el : 50 — 50 irt jutalomban részesül­tek : Bodor Imre vecsési és M o 1 n á r Endre vadkerti tanítók ; 25 frtos jutalmat nyertek : K r s a k Pál püspök-hatvani, Szabó József császártöltési, I vác s k ó József visegrádi, Balogh Pál kis-kőrösi, Gyuris Géza és L e n c z o János rákos keresztúri tanítók, továbbá R e i t z e r Mihályné és Schneller Ilona s ziget-szentmártoni elemi népiskolai tanítónők. — Kr ..isvő. Metzger György pilis-maróthi uradalmi ispán f. hó 18 án kedden tartá esküvőjét Vácz Hártyáéban özv. Marossy Károlyné kedves és müveit leányával Etelka kisasszonynyal. Sok szerencsét és boldogságot kívánunk az uj párnak. = Méi’elesn, Lapunk múlt évi 29-ik számá­nak nehány példányára nagy szüksége volna lapunk kiadóhivatalának, s igy igen kérjük azokat, kiknek netán e szám birtokukban volna, szíveskedjenek azt lapunk kiadóhivatalába elhozni, hol 50 krnyi árban átvétetnek. = Orosz menekült elfogatasa Váczon. Mondja aztán valaki, hogy rendőrségünk tehetetlen, mik or figyelme olyan éber, hogyméga városon keresz­tül utazó muszkára is van gondja. — Az érdekes fogás részleteit következőkben közöljük : a helybeli rendőr­ség a napokban egy gyanús külsejű, de különben intelligens csavargót tartóztatott le, ki a kapitány előtt hosszas faggatás után előadta, hogy L e s- t y e n s z k y Szaniszlónak hivják, 41 éves s \ olica lengyelországi faluban született, hol atyja urasági szoTga volt. Belőle azonban urat akart nevelni s két gimnáziumi- és három reál-osztályt végeztetett vele. Tizenkilencz éves ifjú volt, mikor kiütött a lengyel forradalom s ő a lázadókhoz katonának csapott föl. Az oroszok leverték a lázadást s őt több társával együtt a varsói kormányzóság Szibériába deportálta. Az örökös száműzetésen kívül hat évi kényszer-bánya­munka volt a büntetése. A hat kínos évet szeren­csésen kiállotta, de mikor a veszedelmes ólombányák­ból napvilágra került, első dolga volt, hogy megszök­jék, a mi sok viszontagság után sikerült is neki. Éveken át bujdosva Magyarországra jött, hol utóbb

Next

/
Oldalképek
Tartalom