Váci Hirlap, 1923 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1923-01-28 / 5. szám

3 A ftsgyörök műkedvelő estéje A váci orsz. fegyintézet fegyőreinek mű- keduelő gárdája a Kúrián február 3-án tánc­cal egybekötött jótékonycélú műsoros es­tét rendez. A műsor keretében szinre ke­rül Berky Ferencnek két egyfelvonásosa, az „Indeninitás“ c. parasztkomédia és a „Káplár úr“ c. kabarélréfája, azonkívül egy helyi aktualitással biró monológja, melyet a szerző erre az alkalomra iri “Kuka Bol­dizsár látogatása a fegyházban“ címmel. A jobb szerepekéi Vida, Kovács, iíj. Szanyi fegyörök játszók. ÁLLANDÖ-MOZGÚSZINHÁZ 1 VÁC R. T. VÁROS TULAJDONA Rklűvéssi vezető : ¥Á'AÓ 'j' asárnap 1 Január ( 28 5 Előadások jj 3j 1 9-boE* Púas^B Wegsnerret FfM*B*ante, Nápoly hóhéra Megrázó történelmi dráma 7 fölv. Bjgonmo ai börtiösibesra Amerikai burleszk Csüiöri. i | február : 1 Előadások Ő és g-kor Lerakefffy Icával OTHELLO Shakespeare tragédiája 6 fölv. Clüspíii?* a záloghézibaga Amerikai burieszk 2 fölvonásban péntek j [ február : 2 (fónnep) j Előadások 3, 5j 1 és 9-kor Revolveres ©sküwő j Amerikai apacstörténet 6 fölv. Főszerepben l^aSsace Keid, a leg- í szebb amerikai moziszinész és iitarleszk-müsor | I BOLGÁR TIVADAR törvényesen bejegyzett bank és íözsdebizományos. BUDAPEST VÁC Nádor-utca 5., III/Í2. b. Káptalan-utca 3. Telefon 143 —Í3. Telefon 90 sz. Értékpapírok és valuták vétele és eladása Küí földi kifizetések. <ß Tőzsdei megVzások. <>* Kölcsönök folyósítása értékpapírok és külföldi pénznemekre előnyős felté­telek mellett. & Mindennemű bank és tőzsdei ügyben díjmentes útbaigazítás. Március elején kerül forgalomba a kiváló asztali Gyártja: (tábla-ecet) NEUMANN ZSIGMOND és FIA ECETGYÁR R. T. Hattyu-u. 28. BOKOR LAJOS az Országos Földbirtokrendező Bíróság által engedélyezett ingatlan közvetítő irodája Vác, Mária Terézia-rakpart 1. Elfogad megfázásokat bírtok, gazdaság, házak, telkek, házhelyek adás-vételének közvetítésére, minden előzetes költség nélköi Finom tricoszövet varrásához gyakorlott varrónőket felvesz a SZÖVŐGYÁR VA Cl HÍRLAP iHaíálozások Török Endre ny. posta és táciró főfelü­gyelő, több kitüntetés tulajdonosa élele 85-ik évében Vácon meghalt. Bézay Jenő ny. posta és táviró főfelü­gyelő, a váci postahivatalnak a legnehezebb időkben is köztiszteletben állt volt főnöke, hosszú és kinos szenvedés után 63 éves korában meghalt. Ék «yssäkeslweissk ze£w©ik©a*árí«aik bemutatkozása A Vác Városi Műkedvelők Köre saját zenekarának első nyilvános fellépésével február í-én nyolc órai kezdettel a Pan­nónia nagytermében zártkörű, jótékonycélú és tánccal egybekötött műsoros estélyt rendez. Az elnökség értesiii a tagokat, hogy a kik még a tagdijakat be nem fizették, f. hó 27-én este 8— 10-ig és 28-án d. u. 2—3 ig a Keresztény Otthon helyiségében Mischler pénztárostól nyugtáikat váltsák ki, külön­ben az alapszabályok 9. §-a értelmében a tagok sorából töröltetnek. A legutolsó mulatságok alkalmával felülfizettek: Szombat Pál, N. N. 300—300, Légrádi Ernő, Lampert Soma, Maiinka Rezső, Pálmay N., Nyáry Károly, Nyáry László 200—200, Mischler Kornélné, Szigeti Zoltán, Diöusz László 150—150, N. N., Lestár Gyula 120, Pollák Henrik, Pálinkás N., Szebeö M., Szim Sándor, Budai N., Stáhl Ilonka, Csányi N. 100—100, Harmann j., Gyulay Béla, N, N. 80—80, Hartmann Zoltán 70, Mischler K., Biró Jánosné, ifj. Fehér József, Pásztor Gy., Benkő Béla 50—50, Blau Jenő', Kovács J., N. N., N. N., N. N., N. N., Sebestyén S„ Weisz N. 20—20, Korláth F. 200, Mischler K-né 150, Pollák H., Bagin J. Tóth Ferenc, D. J., Spisák Gy-né, Nardraveczky Gy., Szombat Pál, Gyurik J., Fodor F., Getz J. 100—100, Záhorszky Imre 80, Cseh E-né, Gottschling I., Juhász F., Vargáné 50—50, Derner L-né 35, Kövi Pál 20, Blázsovits J. 10, N. N. 5jK. és ©rotszíára a legközelebbi liceumesf előadói s mind­ketten érdekes témákkal lépnek a hallga­tóság elé. Komis Gyula egyetemi tanár, városunk szülötte, mióta elszármozotí Vác- ról, nyilvános előadást nem tartott nálunk. Oroszlán Zoltán előadását ismét képekkel fogja illusztrálni. ü középvárosi iskola mesedéltstiásajia túlzsúfolt teremben igen jó! sikerült. A gyermeksereg jói mulatott,— a szülök sem kevésbbe — s nagy élvezettel hallgatták a gyermekelőadókat is. de főleg Máíay Emma tanítónő fókameséjét, majd Páter Szaniszló hitoktató, ferencrendi atya mackómeséjéí, a melyei még egy öszvérfarkas mesével is megtoldott s még akkor sem akartak a gyermekek megválni tőle. Nagyszerű mese­mondó, hisszük, hogy minél többször fog meséim a váci gyerekeknek. yj árverés Ses2 a vásártéréi® A városi tanács és a pénzügyi bizottság gyorsabb ütemben akarja értékesíteni a vásártéri parcellákat, ezért a közgyűléstől felhatalmazást kérnek, hogy a vörösház környékén 8—10 telket árverésen eladhas­sanak és ezek ára irányár legyen úgy, hogy a többi parcellákat árverés mellőzésével adhassák el a jelentkezőknek. Áthelyezett pénzügyőri felügyelő Á pénzügyminiszter Szánthó Mihály váci pénzügyőri felügyelői a nyíregyházi m.kir. pénzügyigazgatósághoz helyettes előadó­nak áthelyezte. A wáci ipartestületi tagjai részére a keresetiadóhoz szükséges bejlentő lapok és az áíalányozáshoz szükséges kérvények az iparlestület helyiségében rendelkezésre állanak. SÜílegadőztiratijéHí Vácon is az mggatianspekuEáciiőti A város képviselőtestülete a tanács és pénzügyi bizottság érdekes indítványával fog foglalkozni. A mi városunkban és ha­tárában is nagyb&n,folyik az ingatlanok el­adása és vétele. Legtöbbször ez csak nye­részkedés célját szolgálja s csak egyének nyernek, a városnak nincs haszna belőle. A képviselőtestülettel most őzt a határoza­tot fogják kimondatni, hogy a ki vásárol házat, földet és azt öt éven belül eladja, jelentős városi póladóí fizessen az eladott ingatlanok uián. Felhívási vran szerencsém a bálozó közönség figyelmét felhívni a most legújabb divatos táncokra: a T-odty, Osps*ioc3o, Schimsny, a bálok legújabb favoritására, a Tangóra. Privát órákat saját termemben, vagy házaknál is vál­lalok. Ertgsitem az iparos ifjúságot, hogy február 20-án új iánctanfoíyamolt kezdek/Beiratkozni lehet egész napon át, lakásomon, Szarvas-köz 3. sz. A Ä"SS LEOPOLD SÁNDOR oki. tánctanitó. Satemüwegfek Magy raktár® ! Aranyai, ezüstös, arany- és ezüstpénzt a legmagasabb árban vesz Goitessmarm déza órás, Sxéchényi-utca, Koronával szemben KERESETI ADÓ lerovásához szükséges könyvek Kisiparosok részére: 1. Megrendelések könyve ára . 280 K 2. Feljegyzések könyve ára . 280 „ 3. Anyagbeszerzési könyv ára 280 „ Kereskedők részére: 1. Pénztárkönyv ára .... 330 „ 2. Árubeszerzési könyv ára . 330 „ 3. Hitelstrazza ára................... 330 „ Alkalmazottak nyilvántartási könyve ára . 280 K Münden könyv könnyen érthető útmuta­tással van ellátva. — Kapható BLAU MIKSA és TÁRSÁNÁL Vác, Gróf Gsáky-út 7. sz. Több évi gyakorlattal bőr© fögépész hűtőgépek, (kompressorok) Dynamó villamos motorok accumulator szakszerű kezelését, esetleg nagyobb munkavezetői állást betölteni óhajt SSÍSIéritz János Vác, Atilla-utca 1 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom