Váci Hirlap, 1942 (56. évfolyam, 1-102. szám)

1942-12-09 / 97. szám

Cim: ________-....... .... Tábori vosta : ...­........... "■■'■■i" Szamosháti, Jonathan is egyéb fajalmák kaphatók GYÜMÖLCSÜZLET Széchenyi-utca 4 Fűszer­azonnal alkalmaz nagykereskedő. Komoly, megbízható egyének sajátkézzel Írott ajánlatukat kérem fizetési igény megje­löléssel, korábbi működésük leírásával a „Váci Hírlap“ ki- adóhivatalába (Csányi-út 1) le­adni Nagykereskedés jeligére. Pk. 1942/4814. Lehet üzenni a frontra a Váci Hírlap hullámhosszán ! Tóth Ferenc őrmester. T. p. 115/55. Szeretett édes drága jó férjem! Névnapod alkalmával sok szerencsét és boldogságot kívánunk és kérjük a jó Istent, hogy a legközelebbi név­napot ne a Váci Hírlap hullámhosz- szán üzenjük, hanem itthon, tölthessük a mi kis családi otthonunkba, ahol szeretettel vár rád a te szerető fele­séged és édes kis lányod. Számtalan­szor csókolunk feleséged, kisleányod, szüleid és az én szüleim. Sziber János honv. T. p. 202/49. Kedves férjem! Tudatom, mi jól va­gyunk, amit neked is kivánok. A cso­magot elküldtem, ird meg, ha megka­pod. Csókol feleséged, a kis Juci és Zoli. Cseri László t. p. 291/83. Kedves fiam! Nagyon nyugtalanok vagyunk, miért nem írsz már. Két hó­napja egy sort se kaptunk tőled. A szentendrei csomagot megkaptad-e. írd meg és küldünk másikat. Itthon jól vagyunk. Apáv al együtt csókolunk édesanyád. Juriga János orv. T. p. 115/58. Kedves bátyám! Légy szives küldjél egy csomagszállítót, mert szeretnénk csomagot küldeni. Mi egészségesek va­gyunk, mindnyájan csókolnak nagyma­ma, apu, anyu és a gyerekek. Schönfeld Kálmán, t. p. 113/47. Szeretett férjem! Soraidból úgy ve­szem ki, hogy postát nem kapsz és én elég gyakran írok. Ertesitlek, hogy hál Istennek jól vagyunk, remélem te is jól vagy. A kért holmi útra készen, várjuk az engedélyt a küldésre. Sok­hogy a Váci Hírlap útján te is kapsz 1 értesítést és mi is tőled. Sokszor csó­kolunk és az Isten vezéreljen mind- annyiotokat. Szüleid, testvéreid és Tomi. Latarovszki József honv. T. p. 134/51 Kedves férjem! A Váci Hírlap út­ján küldjük e pár sort az orosz front­ra. Mi egészségesek vagyunk, amit tisz­ta szívből kívánunk neked is. öt da­rab karácsonyi lapot és két nagy cso­magot leküldtem, választ még nem kaptam. Lapot elég sűrűn kapok tőled. Sokat gondolunk rád. Sokszor csókol szerető feleséged és kisfiad. Az egész család, a mamád is. Mike János honv. T. p. 202/63. Kedves öcsém! November 23-iki la­podban irod, hogy egy levelet sem kap­tál tőlem, pedig én mindig irok. Ma kaptam meg a verset, amit Írtál. Na­gyon szép. Jól vagyunk és mindig rád gondolunk s mielőbb hazavárunk.Ilogy- létedről sürgős választ várunk. Nagyon sokszor csókol nővéred, nagyapa, nagy­mama és Józsika. Dr. Steiner József orvos. T. p. 292/39. Drága gyermekem! Mi jól vagyunk, egészségesek, csak te is vigyázz ma­gadra. Csomagot nem vesznek fel, csak az ottani engedély útján. Csókolunk apád, anyád és rokonaid. Neuhaus Sándor. T. p. 113/47. Drága Sanvikám! A téli holmit kérő lapodat megkaptam, minden be van csomagolva, de feladni még nem le­hetett. Hála Istennek mindnyájan egészségesek vagyunk, amit neked is tiszta szívből kívánunk. Sokszor csó­Apró hirdetéseit iKlŰnPl Sajátkészítésű hálószobái • és konyhaberendezések rak tárról legolcsóbban vásárolhatók Matz Bél müasztalostól, Szent János-utca 3. 3 C7nh^G komfortos lakást k< bZ-UUÜÜ rés fiatal, gyermekit len tisztviseli-pár jöv5 év május 1-re; eset leg előbb is átveszi Cim: Vác, Kör-út 2f Állást keres és gépírásban tökéletes nő. Cim : Gábrielnt Deákvár, Akácfa-utca. Tüzifafűrészelést ‘tSull Ribárszky Pál, Cházár Aadrás-utca 4. La i kás: Árpád-utca 53. Petróleu m pótló' fz'm ■ Olcsó, szép világítás. Mária Terézia-rkp < minőéneslányt Cim: Budiaszkyné, Bódenlósz-gyár. H A,*? (Király-utca 24) szabadkézből eladó. Érdeklődés: Özv. Beng g Tiborné, Király-utca, füszerüzlet. 5zimenthali Jj* Vác, Homoki-dűlő. Tangóharmonika B,(/ szussal) e!adó. Vác, Zichy-utca 7. sz., 6 ajt T/-»pi / 11 Át felveszek. Szaniszló J» IUJJU1LI zsef cipészmester, Ko;0 súth-utca 17. t“ nagy°bt>meanyiségű szerszár ii L“‘iwu j és oszlopnak való akácfiú: Diadal-tér 7 szám. CT rt — j tudó mindenes asszony vagsfi k UZÍ J1 lány jó fizetéssel felvétetilii Budapesti-főút 11, hátul balra a konyhába] a déli órákban. I ! * „i. veszek. Törzsök Béla, Vá sA J L) U 1 I Káptalan utca, Hói télikabát, BS 10. sz alatt eladó. Kük őri cam orz soldo árverési hirdetmény Dr» Mészáros Tibor ügyvéd által képviselt dr- Jávor István végrehajta- tónak alperes ellen a váci királyi járás­bíróság 2469/1942. számú végrehajtást rendelő kiadmánya alapján foganatosított végrehajtási ügyében a végrehajtási ál­verést a végrehajtató kérelmére az 1181: LX. te. 102 §-a értelmében 19L48P tőke- követelés és jár. behajtása (időközbeni esetleges részlettörlesztés beszámításával) valamint az 1908. évi XLI. te. 20. §-a értelmében mindazon végrehajtatok, fog­laltatok, felülfoglaltatók és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tató követelése behajtása végett is elren­delem, akiknek javára ezen árverési hir­detmény kibocsátása napjáig a foglalás már foganatosíttatott, de csak azon eset­ben, ha kielégítési joguk fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincsen. Az árverés megtartására FeJsőgödön, Kálmán-utca 5 sz. alatt a a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében határidőül 1942 december 17. napjának dél­utáni 3 óráját tűzöm ki, amikor is a biróilag le- és felülfoglalt 1150 P becsértékű bútorokat, lovat kocsit, szódásüvegeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén a kikiáltási ár kétharma­dáért, esetleg a végrehajtást szenvedők beleegyezésével még ezen áron alul is el fogom adni. Vác, 1942 november 23. Reiter kir. bir. végrehajtó szór csókolunk feleséged, kislányod, édesanyád. Apukám, milliószor ' csókol­lak, szerető Marikád. Paskusz László, t. p. 113/47. Drága férjem! Remélem ezen az úton megkapod üzenetem. En mindig iroK neked. Miattad aggódom, a Kért holmit a mai napig nem lehet elküldeni.- Mi hála Isten jól vagyunk, amit neked is kívánok. Kedves édesapád is jól van. Sokszor csókol feleséged. Drága apu­kám, mi is sok puszit küldünk szere­tettel Marika és Gyurka. Szabó Bálint honv. T. p. 220/40. Kedves fiam! Tudatlak, hogy az 50 pengőt megkaptam. Nem tudjuk, mi az oka, hogy nem kapunk tőled lapot. A héten a rádió üzenetet megkaptuk. Ar­ra kérünk, hogy írjál. Mi hála Isten­nek egészségesek vagyunk, amit neked is szívből kívánunk. A viszontlátás re­ményével csókolnak szüleid és testvé­reid. Bányai Géza, t. p. 257/58. Drága Gézánk! A kért meleg ruhát postára adtuk október 9-én és még nem kaptunk rá választ. Hét hónap óta há­rom lapot kaptunk. Miért nem adsz életielt magadról. Most már bízunk, kol szerető feleséged, szüleid, testvé­reid és az egész család. Bányai József. T. p. 113/47. Drága Józsi! Miért nem adsz életjelt magadról. Rég nem Loptunk tőled la­pot. Miért nem kérsz meleg holmit, addig nem. küldhetünk, amíg nem kérsz. Jól vagyunk, amit neked is kí­vánunk. Most már bízunk, hogy a Váci Hírlap útján megkapod értesítésünket. Isten óvjon és vezéreljen mindany- nyiotokat. Milliószor csókolunk szüleid, testvéreid és Tomika, Kovács János honv. T. p. 296/46. Üdvözöljük mindnyájan az egész család. írja meg, hogy a lovat elad- juk-e ? Léman István honv. T. p. 230/83. Fiam, mit csináljunk. Eladjam az ökröket 1 Felelj rá. Márkus Jenő. T. p. 113/112. Drága Jenőkém! Ezen az úton, a kedves Váci Hírlapod útján üzenem, hogy hála Istennek jól vagyunk, amit neked is szívből kívánunk. Miattunk ne aggódj, te vigyázz magadra. Sok­szor csókol szerető feleséged és gyer­mekeid. ŐRSÉGVÁLTÁS! Vásároljon szakembernél! Férfi és női szövetek, férfi ingek és divatáruk, kötött-szövöttáruk nagy választékban kolostori Jánosnál Szentháromság* tér (a csirkepiaccal szemben) Ha jót akar venni, ÖO Na sőt anyunak és apunak is Molnár Árpádnál vásárolni és varratni! Baby-cikkek, mackók, kész gyermek­ruhák, férfi és női kötött-szövött-divat- áruk, esőgallérok, stb. Széchenyi-u. 32 (Városi bérház) Schrickhez kel1 menni! Női harisnyákban, divatáruk­ban, esernyőkben és szöve­tekben dús választék! Széchenyi-utca 18 u J MAG Y A R U Z L E T E SC ! (használtat) veszek. Kelemen Mihály, Sző ős Főút 42. rp> — _ kitűnő minőségűek (1939’ VI L-A kJ 1 kJ 41-es termés), 65 litert it: felfelé kaphatók. Mária Terézia rkp. 3/ prpctpb gyerniekszerető idősei litl» 3 s_ r\ úri asszonyt, 4 éves k lányom mellé délelőttre. Díjazásért eseti b: lakást adok. Dr. Simonná, Budapesti-fő rt- 15, emelet. Bútorozott i használattal januárra kiadó. Cim a kiadób: fZP ryi ry r>mindenes főzőnö ajáulkoz so: L_jeLJws1 LJ reggel 8-tól d. u 3 va t 4 óráig. Kossúth-utca 22 szám, 2. ajtó Z ágy kiadó fiatalemberek részérbx Kossuth-utca 22, 2. ajtó. .é Szofaa-konyhás azonnali beköltözésre fiatal, gyermektel bt: házaspár. Kovács István-cipőüzlet, Széchenyi utca. Igyekezzen »ároini Nagy József műszerésznél, vár ias bérház. CAiAl (vizsgázott) kere* azonnali 1 L LilUl lépésre az Első Magyar Sző' ősi és Kötögyár R. T. • Tnlnlínb eSy zsiríegyet- lSa2 I (J IU II Ll r\ tulajdonosa kiadóhiva 3vi lunkban átveheti. T I n 1 n nSLSy gyümölcsösben. bérL Iwj w 11 ILI részletfizetésre és telkek is ai adók. Tóth, Vác, Konstantin-tér 18. Elueszíeitem szürke mat a muf lure Bh da üzlet környékén Becsületes megtaláló ji ( lomban részesül. Cim: Horváth Mihály-u Dói kerékpár, **; adó. Rádi ót 5 szám. hetenk öi Figyelem ! bspesti tisztviselőnőnek, aki 3-án réggé Vácról 7 óra 10 perckor induló vonat utol kocsijában velem szemben ült, kolleganő vei együtt utazott, komoly ismeretsé) keresem. Ismertetőjel végett közlöm, he sötétbarna lengyelbundában voltam. Le let Marosvásárhely . Székely Szó“ kia< hivatalába „Jókedvű“ jeligére kérem. f—} r'iT! nrn paliszander ebéd I JlJIlrx U1L4} nagy képek és r< csillár jutányosán eladók. Zichy-utca 21. IS Elijesztettem ÄfjÄ találó jutalom ellenében adjaleaVörösházb Test vidéki Nyomda VAoon. Myoiud*v©»?tő: Bénik GyulA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom