Váczi Közlöny, 1888 (10. évfolyam, 1-53. szám)

1888-09-30 / 40. szám

lapi közlemények nagy port vertek fel. A választás végre megtörtént s kántorrá Ulrich Béla, Ulrich István, félegyházi kántor, városunk szülöttének fia lett megválasztva. A választásról ezt írja az ottani hírlap: „Jól esik jelenteni, hogy a róm. kath. egyházban a kántor-választás ügye, mely annyi időn át nyugtalaní­totta az egyház belbékéjét, végre teljes és békés meg­oldást nyert. Az iskolaszék ugyanis a pályázat értel­mében nagys. G s á v o 1 s z k y József, vácz-egyházme- gyei kanonok és főtanfelügyelő elnöklete alatt meg­tartotta a választást s a pályázók közül 9 szavazattal 4 ellenében Ulrich Béla urat választotta meg. A vá­lasztás eredményét, midőn a világi h. elnök a kinn álló nagyközönséggel tudatta, az leirhatlan lelkes éljen­zésbe tört ki. Örvendünk a béke helyreállásának.“ = EAis művészek hangversenye. Kovács Dezső (9 éves) és nővére Kovács Ilka (13 éves) ma­gyar czimbalom-művészek, kik Laxenburgban a fensé- séges trónörökös pár előtt kitüntető elismerést arattak, nemkülönben a budapesti országos kiállítás alkalmával saját zenchelyiségükben nagy dicséret mellett működ­tek, tegnap, szombaton este a „Csillag“ szállodában hangversenyeztek. A jelentés szerint a műsorozat válo­gatott darabokból állott. ­= Roll Jakab, köztiszteletben állott kisváczi molnár f. hó 26-án 68 éves korában meghalt. Teme­tése csütörtökön ment végbe. Ny. b. = Tűz. Nógrádmegye Vadkert községében f. hó 24-én vigyázatlanság avagy gyújtogatás folytán 30 ház melléképületeivel együtt lett a lángok martalékává. = Ezt is jó tudni! Egy amerikai orvos egy­szerű* módot ajánl a szembe esett tárgyak eltávolítá­sára. Állítása szerint egy mozdonyvezetőtől tanulta, midőn a jobb szemébe hullott hamudarabot sehogy sem tudta kidörzsölni. A mozdonyvezető azt mondta neki dörzsölje a bal szemét és csakugyan, amint a bal szemét dörzsölni kezdte, a hamu a jobb szeme sarkába húzódott, honnan könnyen kivehette. Az említett orvos azóta ismételten sikerrel alkalmazta e módszert. Ezt igen jó megjegyezni és annak idején megpróbálni s ha igaznak bizonyul be, akkor sok kellemetlen fájdalom­tól megszabadulunk. = Foghúzás fájdalom nélkül. Két franczia orvos legutóbb egy uj módot talált fel arra, hogy mi­képen lehet fogakat fájdalom nélkül kihúzni. A mód­szer abból áll, hogy a fül környékét befecskendezik étherrel, mely az ideget érzéketlenné teszi. Az uj fog- huzási módszer egy cseppet sem veszélyes. = Műszavalati estély. Szakáll Antal recitator, ki több városban műszavalati estélyt tart, legközelebb B.-Gyarmatról városunkba érkezett s egy Schakespeare-Moliére-i művészi estélyt fog rendezni. M. t. olvasóink figyelmébe ajánljuk. = Tej próba. A napokban történt, hogy egy helybeli úrnő tejkihordó cselédje véletlenül a biztos elé került, kinek ama felszólítására, hogy lenne szives a városházához sétálni, röviden azt felelte, hogy szük­ségtelen, mert asszonya a tejet már otthon megkeresz­telte ; mely állítása az által bizonyult valószínűnek, hogy midőn a városházán a tejet egy. edénybe kiön­tötték, még az ebek is húzódtak tőle. Méltánytalan kívánság, hogy ami még ezeknek sem Ízlett, mi azt drága pénzen fizessük. Kívánatos lenne, ha éber biz­tosunk a házhoz hordó tej árusokra is kiterjesztené dicsérendő figyelmét. = <*ouduokság alá helyezés. Ringauf Ottó, kir. járásbirósági jegyző, kin pár hó előtt elme­zavar jelei mutatkoztak, gondnokság alá helyeztetett. = Paradicsomaimat télire eltenni. Tiz liter vizet egy fél kilo sóval fölhagyunk főni; mikor forrni kezd a szép érett paradicsomot beletesszük a vízbe s ha a héja már kezd ránczosodni, kiszedjük a szitára, lehagyjuk a vizet róla csepegni s aztán áttör­jük, üvegekbe rakjuk, bekötözzük hólyagpapirral s gőz­ben kifőzzük. Télen, mikor használni akarjuk, annyi ideig hagyjuk főni, mint friss korában s csak aztán rántjuk be. Ily eljárás mellett a paradicsom megtartja valódi jó zamatját. (Magyar háziasszony, üszike.) Tagadhatlan tények. Állításokat tenni egy könnyű, hanem erre a szükséges bizo­nyítékokat előállítani sokkal nehezebb dolog. A közönségnek el- vitázhatlan joga van, azon állításokra nézve, melyek nyilván té­tettek, bizonyítékokat követelni. — Még csak rövid idő óta lett egy készítmény közhírré téve, mely más országban már is nagy hírnevet szerzett magának. — Alig lehetne hinni, hogy a belföl­dön is ezen készitménynek csodálatos érdemei egy oly rövid idő­közben gyógyítások által megkisérve lettek, és igazaknak bebizo­nyultak volna, azonban már oly értékeseknek bizonyultak be ezen gyógyszerek, hogy ezt már is a kigyógyultak nagy száma önkénytes bizonyítványokkal köszönettel tanúsítják. — Alább kö­zöljük a birtokunkban lévő nagyszámú köszönő-iratok egynéhány kivonatait: »Közel 12 év óta hólyaghurutban szenvedve, már többször gyógyitottnak lettem kijelentve, mégis a viznyomás, az üledék és viszketés stb, mindig megmaradtak. 26 üveg után az igazsághoz képest Warner’s Safe Cure-je jelességét ki kell jelentenem.« Zá- ránszki Szaniszló, cs. és kir. főtörvényszéki igazgató Krakkóban. HIRDETÉSEK, »A kapott Warner’s Safe Cure üveg kitűnőnek bebizonyult. Péterfalu Erdélyben. Bednens Adolf, k. jegyző. »Warner’s Safe Cure-rel rendkívüli sikert értem el.« Kralo- vitzon, Sefl Lipót cs. és kir. közjegyző. »Minthogy Warner’s Safe Cure« egészségemet teljesen helyre­állította, ezennel legmélyebb köszönetemet kijelentem. Mindenki bámul annak csodateljes gyógyhatású fölött.« Patscheider A. St. Martin Ried mellett. Alsó-Ausztria. »Kilencz év előtt nálam Bright-féle vesebetegségnek első jelenségei mutatkoztak és teljes egészséget sehol vissza nem nyer­hettem. Én Warner’s Safe Cureből 7 üveget használtam el, ma­gamat alaposan ismét helyreállítva látván, a szenvedő emberi­ségnek ezen gyógyszert a legjobban alánlom.« Königsberg Eger mellett. Wolf Alex. nyug. tanító. Ily nyilatkozatok- és bizonyítványoknak minden kétséget cl kellene távolítani és képesek lennénk még számos egyéb hálakö­szönetét ide csatolni. Ezren szenvednek ma, mint szenvedlek azok és ugyanazon gyógyszer használása által egészségüket ismét visz- szanyerhetnék. Tedd ezt, mielőtt későn volna! Warner’s Safe Cure egy üveg ára két forint és a legtöbb gyógyszertárban kap­ható. Füzet ingyen és bérmentve megküldetik, czimzendő : War­ner H. H. és ta. főraktára Pozsonyban. Szerkesztői üzenetek. — Dinnyéiülvi Ilonának. K.-Megyer. Vasúti csevegéseit máskorra hagyjuk. — Mariskának. Vác*. Kel­lemes Fóthi csónakázás« czimü beszélykéjét a Dunán úsztattuk eh — Pipának. Iíuii-S/,1.-Miklós. Kedélyes tárczáját várjuk. — I,. M. Xagy-Körös. Hosszas hallgatását nem tudjuk mire magyarázni. — Tón inak. Angyalföldi tébolyda, Buda­pest. Tán csak nem érte valami szerencsétlenség, hogy oly sok ideig nem hallat magáról ? Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Varázséji Gusztáv. Eladó. A Kis-Gombás és Bácskában levő egy-egy szőlő és a Czindróka oldalán levő föld szabad kézből eladó. — Venni szándékozók forduljanak Her fért Adolf­hoz, Szöges-utcza 805. szám alatt. Denaturált szesz. Kitünően alkalmas rendkívül magas foka miatt iparos ezélokra, égelésre, továbbá haszonnal alkalmazható a test bedörzsölésére, s kárpitosok­nak lakkozáshoz. Egy liter ára 36 kr. — Kapható: Hexuer J. regálé-bérlőnél, Vásár-utcza Bartos-féle házban. i_3 Salgótarjáni köszénbánja részvénytársulat. *1*3$ Salgótarjáni áaraoos (tömör) és koczka-szén Sít*" háztartások számára IgSI továbbá AKNA-SZÉN GYÁRI CZÉLOKRA kitűnő minőségben és a legolcsóbb árak mellett szállittatik Budapesten, valamint minden vasúti állomásra. — Megrendelések Budapestre az igazgatósághoz (V. kerület, József tér 14. sz. a.) intézendők és pontosan foganatosíttatnak. A salgótarjáni köszénbánya részvénjtársulat igazgatósága, Budapesten, V. kerület, József-tér 14-ik szám. i—io BRUNNI KELMET gyári árakon szállít a ,,S I E G E L-l M H 0 F‘* szövetáru raktára BRÜNNBEN. Elegáns őszi vagy téli férfiöltönyre elég 1 darab, 3T0 m. hosszúságban, mely 4 bécsi rőtnek felel meg. Egy drb ára: közönséges valódi gyapjúból . 4.80 jobb minőségű gyapjúból . . 7.75 finom minőségű gyapjúból . . 10.50 legfinomabb minős, gyapjúból 12.40 Továbbá legnagyobb választékban kaphatók se­lyemmel átszőtt kammgarn, felöltő és téli kabát szövetek; a gazdák részére jó erős Loden, szalon öltönynek pervicnne és tos- king; női ruhaszövetek stb. stb. Jó árukért és pontos szállításért kezesség vállal tátik. Minldli ingyen ók bérmcntve. .‘1—12 Védjegy. Máriaczelli gyormorcsöppek. Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben. Fölülmulhíitatlan étvágyhiány, gyomorgyön- geség, rósz illatú lélekzet, felfúvódás, savanyu felböffenós, kólika, gyomorhurut, gyomorégés, homok- és aaraképzödés, túlságos nyálkaképzödés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha a gyomortól ered), gyomorgörcs, székszorulás, a gyomornak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, máj- és aranyeres bántalmak eseteiben. — Kgv üvegcse ára használati utasítással együtt 40 kr., kettős palaezk 70 kr. Központi szétküldés Brády Károly gyógysze­rész által Krcmsierltcn (Morvaország). Kapható minden gyógyszertárban. Óvás ! A valódi máriaczelli gyomorcsöppcket sokat hamisítják és utánozzák. A valódiság jeléül minden üvegnek piros, a fenti védjegygyei ellátott borítékba kell göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt használati utá­ni I ásón meg kell jegyezve lenni, hogy az Kremsierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott. soU Kapható Váczon: Urszinyi Arnold gyógyszertárában. — Aszódon : Dózsa A. gyógyszerésznél, — Budapesten : minden gyógyszertárban. — Gödöllőn : Mátéffy B. gyógyszerésznél. — Párkány: Rogriin Ede gyógyszerésznél. — Szécsény : Pokorny Pál gyógyszerésznél. Ipolyság: Berkó István gyógysz. 21—52 Vácz, 1888. Nyomatott Mayer Sándornál. | iK-r ikít szeplő me ma | ■|j okvetlen eltűnik a | Bergmann-féle liliomtej-szappan I fj használata által egyedül Bergmann et Go. gyártmánya H" JD Drezdába n. Darabja 45 kr. Kapható Váczon : Pertzián G. kereskedésében. 20 Hirdetés. Van szerencsém a t. ez. polgárságnak becses tu­domására hozni, hogy tűzifámnak — a Rákóczi- téren levő raktárban — kicsinyben való eladását meg­kezdettem és evvel Hl un Miksa urat, Fő-utcza 717. sz. alatt, bíztam meg. 2-3 Róheim Károly és Fia. Rudapesten a magy. kir. operaszínházzal szemben, a magy. kir. államvasutak palotájában levő, volt Ruscher vendéglői összes helyisé­geket bérbevettem és ott elegáns berendezéssel, minden igényeknek megfelelő r/ tít/ ahol finom, Ízletes ételek, sőt kis adagú pecsenyék és ételek is kiszolgáltatnak, hogy ez által az étkezést minél olesohtiá tegyem. Az összes vendéglői helyiségeket — melyek a tágas ó-stylü pinczci sörcsarnok hői és az 1. emeleten levő termekből állanak — újból kitataroztattam és földiszittettem. Miután a helyiségek eddig is a külföldiek és az idegenek találkozási és gyűllielyét képezte, különösen ajánlom tehát vendéglőmet — ahol kipróbált szakácsokat alkalmaztam — a vidéki vendégek figyelmébe. Színházi előadások után mindig frissen készült ételekkel szolgálok. I>rélier-sört és legjobb borokat mérek. Kisebb társaságoknak külön kis termek (chambrc separée) állnak ingyen rendelkezésre. 1—3 Tiszteletté 1 Reutter Nándor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom