Váci Hirlap, 1927 (41. évfolyam, 1-98. szám)

1927-01-02 / 1. szám

Mai számunk V oldal. 41-ik évfolyam. 20 fillér Wás, 1927 január 2. Helyben egy negyedévr Vidéken egy negyedévr Egyes szám ára < . 1926 / Az év története Boldog új esztendői! Leiyen első szavunk, Okosabbat, jobbat ma íyyse mondhatunk. Rendezkedjünk be márjigazi békére, Teremtő, alkotó munkalegyen végre. Bizakodón kezdjük ez évben a munkát, Utoljára hagyjuk az e$st, a sunkáf. Zavartalan legyen az á mindé . napja, Áíkos békétlenség soha ne zavarja, Tartson össze hazánkmaroknyi magyarja Boldog új esztendőt... hegszokott kívánság'! Épen azért jobbat, tötbet is kívánnánk! Kedves három szóbamöbbet is mondhatok, Egyedül BUÉK kai mjit a mennyit adok. Soraimban én már meg is cselekedtem, Sorok közt elrejtve szépen rendbe szedtem. Épen ezért tessék el Iről kezdeni, Gondüző pár percet "og neked szerezni! Első betűt kell csak jelűiről lefelé Tüstént leolvasni ... is kijön a veleje . .. Január Az év krónikája kezdte az új évet, látni szerettelek vón olvasóm téged, látni szelíd lelked írjiként mérgelődik: nohát ez az év is nagyszerűn kezdődik! Hengermalmon loboy nemzetiszin zászló, a Haraszti Magdát iszi Szőnyi László. Nemzeti Társaskört csendben eltemetik, Dunakeszi, Gödök magúkban nevetik. Hej sok kaszinótag, ifjú és őszhajú, hogyha igy haladunk, les:: belőlünk falu! Az újszülötteket ez év bőven ontja, el kell hinni, mert hát a Kalencsik mondja. Rengeteg „Buék“ kai az ember bőrét szedik, szilveszter mulatság mindennapra esik. Földbirtokrendezést fogják megkezdeni, Mikor fognak nekem egyet berendezni? Fölíorgalmiadó eztán átalányoz, az elkeseredés érte általános. Hogyha a mi földünk a nap körül mozog, szegény ember bőre adó körül forog. Annyi van, hogy tőle gyomrunk egyre korog, és a szegény ember végre is felforog. Rádióláz van már szerte az országban, itt se hiányozhat, Vácon is de hány van! Az egyiknek zene kell, fütyül rá úgy üdül. a másik szereli és igy vele fütyül. Országos névsort ad a magyar telefon, váciak nevével kél áldal tele fon. A megnyílt jégpályán sokan szórakoznak, a jég fagy s a fiú/(, lányok olvadoznak. Adózók reménye végkép összeroppant, itt van a legfrissebb új adó, a rokkant. Mulat a német,/dán, francia és angol, mulat a magyylr is, nagy vígan farsangol. Milyen a japánnak nője, csókja, bora, beszélt róla kékül,k tudós Imakoa. ló I net a c^sa, csókja is s a bor is, g£»a, cí nekünk maradjon csak Jutka, Maris, Boris. Városunk adókban nem hiába zsarnok, Vácon is lesz immár pompás vásárcsarnok. Kullurizlésünkre nem tudom, hogy jó-é, ha a templomoktól elmegy a sok bódé? Szabóiparosok egy nap összegyűllek, ujjúkat megszúrlák, biztosan az gyűlt meg. Csereklye szabó is meghalt ez uj hóba, beszélik, még élne ?... Ha meg nem halt vóna. Sok embert viít Fürgénk sok pokoli torra, amíg összespórolt ö is egy motorra. Jégünnepély volt a vidám Derecskében, nem fázoll meg senki, plusz tiz fok volt épen. VSE focisták le soha sem mondanak, kissé öregek, hát pingenek, ponganak. Esküvő mindig van, e hó vége is ád, Szurmay elvette a Sipos Klárikát. Nem édes az élet, ihajda, csuhajda, kis zacharint csempész jó öreg Suhajda. Tragor bácsi mondja, néki elhihelik: „Tegnap emberei“ holnap megjelenik! Pénzügyminiszternél járnak a polgárok, ettől a vizittől én sokat nem várok, panasz közt fogatlan prókátor is akadt, otl is hagyták őket, mint a csapot a pap. Február Itt van már ragyogó február elseje, házbér fizetéstől bőg szivem belseje, vérem is kiszívják, felemelő látvány, ereimben ezlán nem folyik csak kátrány Szerelmi időszak, vallomások hava, vallomást kell tenni, persze az adóba. Vagyonom nincs, ámde tartozom sok mással, legelőször is egy adóvallomással. Égig emelném azt, a ki kitaláló, hogyha az a jó ég oil fenn is tartaná! A Konstanlin-térre kerül hősök szobra, bódésok jajgatnak: Hová menjünk, Szobra ? Adószenzációja is van e hónak, forgalmi előleg nincs már, csak utólag. Rengeteg mulatság, lehet válogaíni, szép váci jányokat jól meg kell forgatni! Ebadóí fizessen, ki otthon tart kutyát, ebben a hivatal lám, nem ismer tréfát. Pénzügyi bizottság szállt ki egy nap Vácra, uj adó lesz ebből, akárki meglássa! Gazdasági válság bizony általános, megszűnik egy nagy gyár Magyar Általános. Vörös Tihamér is elbúcsúzik Vácról, nehéz szívvel válik a jó turistáktól. A mi után annyit ióíoítak, futottak, a hadirokkantak ma földhöz jutottak. Hegyi Anna dalolt, Koródi muzsikált, soká nem felejtjük a váci cigánybált. Fordított világot élünk már hiába, a kislány küldi ma anyját iskolába. Uzsonna kezében, táskával a hátán, minden mama Anyák Isijébe jár mán. Evangélikusok fényes táncestéje, de sokaknak marad sokáig emléke. Minden váci kislány olt volt, barna, szőke, volt tánc, balett, zene s szép Hamupipőke. Olcsóbb lett a posta, eztán ezer helyett levelezőlapra csak nyolc fillér! teszek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: ísáky-ut 4 sz, (Iparutivar). Telefon 17. Hirdetések és niyiSiier milliméter soronkint díjszabás szerint Kiss Írnia búcsúzik, a nőegylet választ, az óvónő kérdés egy kis vihart támaszt. A futópályára tiz milliót kaptunk, ha szaladni kell, hát lesz már hol szaladjunk. A felekezeti béke is veszélyben, sokan keseregnek ev. bál sikerében. Régi kérdés kísért, a kulíurzongora, hiába, hisz úgysem játszanak rajt soha. Mért kulturzongora ? kérdem avalallan, hiszen e zongora csak kultúrálatlan! A Dunapart épül és a Dunát kotrik, el is mennek benne vagy egy milliárdig Március Válópörös hónap, szép asszonyok válnak. A váci kislányok egyletet csinálnak, itt fognak már ezlán két hetenkiní gyűlni, fiúk ellen harci körbe tömörülni. Ipartestület is összeül panaszra, negyvenedik évi közgyűlését tartja. Még azt mondják, hogy Vác nem gazdag egy város, kimutatták, hogy van hatvannégy kocsmáros. Fel is szólították azonnal a várost, hogy ki kell törülni jó egy pár kocsmárosí. Dr. W. L. Mitchell egy nap kijött hozzánk, hogy közegészségügyre vaj’ mennyit ál­dozánk ? Városi kórházunk nagyon tetszeti néki, kérdé, van-e Vácnak még több ilyen éki ? El is határozta, kórházunk oly szép itt, hogy Amerikában ugyanilyet épit. Eleget pihentünk adó néikül Móni, forgalmi adót naponta keli leróni. Bélyegragasztást ily nagy számban ki vállal? S a nagykereskedő hogy bírja majd nyállal ? A reformátusok csendben ünnepeinek, harminckilenc hősnek emléket emelnek. Ötven éve áll már ref. egyházi poszton Biczó Pál lelkész úr, ünnepük is Kosdon. A sporlegyleteink mérkőzni kezdenek, a VSE isták egyre csak vesztenek, annál több az élet a VÁC csapatában, VTE is készül arnaiőr ligában. Ipartestükben kibuktatták Perluszt, nem látszik meg rajta, hogy ez neki Veriusí. Városi közgyűlés, horribilis számok, hoznak az adók, a kövezetek, vámok. Vízvezeték ügye ismét nagyban kísért, más meg ludat akart, vízvezeték miért? És hogy az ellentét ne legyen, csak ialmi, a vízvezetékkel fogják áthidalni. Nem mondhatja senki, a forgalom kevés tucat milliárdot ad a köilségveíés. Mindent megszavazlak, a hangulat mesés, végén volt tisztviselő e őíépíetés. Stefánia hozza Horváth Mihály doklort, nagy előadásán minden anya olt volt. Szerény meghívókat küldenek ei kendhez, a gimnáziumunk szép hangverseny! rendez. Március 15. — szent emléked áldott! Ünnepe sokféle érzéseket váltott. Előadást tartóit egy nap Huszár Károly katolikus férv’i nagy feladatáról. Kereseti adói vetik ki e hóban,

Next

/
Oldalképek
Tartalom