Váci Hirlap, 1908 (22. évfolyam, 1-98. szám)

1908-08-23 / 65. szám

VÁCI HÍRLAP 3 másul, hogy szeretett karnagyuk Ulrich Ká­roly szeptembertől kezdve ismét vezetni fogja őket ép úgy, mint eddig, miután súlyos beteg­ségéből íölépült. Minthogy azonban a zene­iskolát Ulrich továbbra nem fogja föntartani, ezt a helyiséget most már a dalárda sem hasz­nálhatja, tehát uj helységről kellett gondos­kodni. Hosszú vita után végre elhatározták, hogy átiratot intéznek akaszinó igazgatóságá­hoz, melyben kérik, hogy adjon helyet a ka­szinó hetenként két este a dalárdistáknak, hogy otta próbáikatmegtarthassák. Ezért aztán a dalárda bizonyos pausál összeget fizet a ka­szinónak s mindenkor díjtalanul fog a körnek közreműködni esetleges mulatságain, vagy ha ebbe a kaszinó nem megy bele, úgy esetleg a dalárda tagjai belépnek a kaszinó tagjai közé, de maga a dalárda mint ilyen, megmarad önálló egyesületnek spróbáikatottfogják tartani.A ka­szinó választmánya szerdán tartott ülést,melyen elparentálták volt elnöküket, Kemény Gusztávot az igazgató bejelentette, hogy a város legszebb könyvtára a kaszinóban újból megnyílt, az uj alapszabályokat a belügyminiszter jóvá­hagyta, a villanyt a mellékhelyiségekbe is be­vezetik. Elhatározták, hogy aug. 25-én, kedden ^ste társas vacsorát rendeznek, majd uj ta­gokat vettek föl. Még a tagfölvétel előtt ke­rült a sor a dalárda átiratának tárgyalására. A kaszinó választmánya általában örömmel fo­gadta a dalárda bevonulását, mert ez által is növekedni fog a taglétszám, de szívesen ad­nak nelyet ennek az intelligens fiatal embe­rekből álló egyesületnek már csak azért is mert ezek életet fognak teremteni az unalmas téli estéken a kaszinóban. Azt azonban nem fo­gadják el, hogy pausál összeget fizesen csak a dalárda, de szívesen veszik, ha a dalárdisták egyen kint bejárnak a kaszinóba, fizessék le egyszerűen a tagdijaikat s akkor készségesen megengedik, hogy zongorájukat, kottáikat be­hozhassák s hetenkint kétszer ott tarthassák próbáikat. Kikötik még, hogy a dalárda dij nélkül közreműködjék a mulatságaikon. Most már tehát csak a dalárdistaktól függ, hogy el­fogadják-e ezt s ha igen, akkor szeptemberben már át fog költözni a dalárda a kaszinóba s igy ez megnépesülve (az egyetemi ifjak köre tagjai már előbb legnagyob részt beléptek ) igazán kedves szórakozó helye lesz a fiatal­ságnak. — Az esztergomi házi evézősverseny. Szent István napján tartotta meg az Eszter­gomi Hajós-Egylet házi versenyét. Vácról az evezősök majdnem mind, de többen az . ér­deklődők közül is felrándultak a versenyre, melyre az esztergomiak is beneveztek. A pá­lya nem volt alkalmas versenyre, mert ott a Duna túlságosan kanyargós. A rendezés is gyenge volt, meglehetős íejetlenség uralko­dott s maga a verseny is unalmas volt. Meg­történt, hogy a verseny kezdetén hire-hainva sem volt az indítónak s kénytelen volt a mi egyik versenyzőnk, Tóth Sándor, indítani a hajójából ilyenképen: Komárom egy csapást előre, Esztergom állj, Vác egy csapást me­gyek előre! Olyan eset is előfordult, hogy a mikor a váciak hajóba akartak ülni, hogy az indításhoz felevezzenek, nem volt hajójuk, mert a pannonisták elvitték előlük. A ver­seny kezdete négy órára volt kiírva, azon­ban csak negyed hat órakor indult az első — a szenior skiff— csapat. Evezett Komá­rom, Esztergom, Vác. A verseny Vác — Tóth Sándor — könnyű győzelmével végződött.— Második szám az ifjúsági négyes volt, mely­ben első az esztergomi, második a váci — Csuka, Gurszky, Lexa, Roller vezérev., Krak­ker korm., harmadik a győri csapat lelt. — Ezután az esztergomi non cox doubló egye­dül evezte végig a pályát. — Negyedik szám­ban indult skiffben Esztergom, Vác, köny- nyen győzött Vác — Roller. — Ötödik lett volna a szenior pairoar, azonban evezőseink nem indulván, az esztergomiak egyedül evez­ték végig a pályát. — Hatodik szám az ifjú­sági pairoar volt. Indult Vác, Esztergom, Győr. Első Győr, második Vác — Csuka, Gurszky, Krakker, harmadik Esztergom. — Utolsó szám szenior négyes. Indult Eszter­gom, Vác. Első Vác — Horváth, Tóth, Bárdos, Hufnágel vezére., Nagy Sándor korm. Ámbár szó fér a rendezéshez, még sem hagyhatjuk megjegyzés nélkül evezőseink amaz érthe­tetlen és menhetetlen eljárását sem, hogy nem lehetett őket rávenni a szenior pairoár számban való indulásra, mellyel pedig köte­lességszerű udvariaskodást tanusithattak volna az Esztergomi Hajós-Egylettel szemben. Vég­eredményben azonban öreg csapatunk ismét jól viselte magát, kivágta a rezet is, dacára, hogy egyetlen egyszer ültek össze hajóba s tréninget egyáltalán nem tartottak, az ifjak közül Roller brillírozott csupán. Az eszter­gomi fiataí csapat gyönyörű evezésével igazán megérdemelte e tapsot. Dijak nem voltak, Roller kapott ezüst érmet, a junior négye­sünk és pairoarunk bronzérmeket. A verse­nyen igen szép és nagy intelligens közönség vett részt. — A Rendőrség gyásza. Ismét egy régi, szorgalmas városi ember költözött el az élők közül. Király István rendőrségi napidijas, a ki 15 éven át hűen és odaadóan szolgálta a várost f. hó 20-án 67 éves korában két heti betegség után meghalt. Ravatalára a rendőrség tiszt­viselői kara és a rendőrök koszorút helyeztek. Temetése tegnap délután ment végbe nagy részvét mellett. Az öreg Király bácsi valamikor pénzügyőri fővigyázó volt s mint ilyen nyug­dijat élvezett. Az idén ez már negyedik ha­lottja a város házának. Nyugodjék békében ! — Vak tűzi lárma. Szent István napján d. u. öt órakor rémhír futotta be a várost, hogy a Széchényi-utcában ég a Lőwinger-féle ház, a hol dr. Matolcsy kir. közjegyző lakik, a tű­zoltók rögtön meg is jelentek két géppel a helyszínen, de egyebet nem találtak, mint­hogy hatalmas füstfelhő csapott le az utcára. Átkutatták az egész házat, a padlásokat, de szerencsére tüzet sehol nem találtak. — Fogorvos Vácon. Dr. Friedmann, fog­orvos rendel mÍ7idennap délelőtt 8—10 óra közt a lakásán. (Középvárosi-főút 19. sz) — A váci hengermalom részvénytársa­ság lisztárai 50 kgpnként. Buzaörlemény: Asztali dara AB szám 17 K. 80 fill. — Asztali dara C szám 17 K 50 fill. — Királyliszt 0 sz. 17 K 60 fül.—Lángliszt 1 sz. 17 K 30 fill.— Elsőrendű zsemlyeliszt 2. sz 17 K 00 fill. — Zsemlyeliszt 3. sz. 16 K70 fill. —Elsőrendű kenyérliszt 4. sz. 16 K 50 fill. Középkenyér- liszt 5. sz. 16 K 20 fill. — Kenyérliszt 6. sz. 16 K 00 fill.—Barnakenyérliszt 7. sz. 15 K 00 fill. 7% sz. 13 K 00 fill. —73/4. sz. 11 K 40 fill. — Takarmányliszt 8. sz. 08 K 20 fillér — Korpa finom F sz 6 K 20 finom — Korpa goromba G sz. 6 K 20 fill. — Ocsu 7 K 50 fill. Anyakönyvi kivonat. 1908. júl. 28-től 1908. aug. 18-ig. Születtek: Néhai Hegyi Antal hajógyári lakatos fia János rk. —, Turczi Imre földmives leánya Anna rk. —, Gutnaer Gyula könyvelő leánya Ida rk. —, Kikilai Antal téglagyári munkás fia József rk. —, Ludányi János földmives fia Ferenc rk. —, Tóth Borhála leánya Anna rk. —, Bardóczky József kőműves leánya Mária rk. —, Durai Gyula asztalos fia János rk. —, Könye Dániel szijgyártómester fia Sándor ág. h. ev. —, Mise hier Kornél kály­hásmester leánya Rózsa rk. —, Homonnai János földmives leánya Julianna rk. —, Bo- rovszky József ácsmester fia István g. kath. —, Béres Erzsébet házi cseléd fia Lajos rk. —, Schwarc József földmives fia István rk. —, dr. Grósz Annin ügyvéd leánya Anna izr. —, Wetzler Gyula szalmahüvelygyáros fia Tibor izr. —, Pásztor István földmives fia János rk. —, Pajor István bérkocsitulajdo­nos leánya Erzsébet rk. —, Szemere Armin máv. hivatalnok fia Oszkár, László izr. —■, Pick Gyula fűszerkereskedő leánya Magdolna izr. —, Czik Hersch fűszerkereskedő fia Áb- ráhám izr. —, Bulejsza András kőműves fia János rk. —, Weinberger Dániel baromfike­reskedő fia Ernő izr. —, Heksch Vilmos magánhivatalnok fia Nándor izr. —, Ránk! Lajos asztalos leánya Ilona rk. —, Kubisch Ferenc cipőgyári munkás leánya Mária rk. —, Csacsani István földmives leánya Julianna rk. —, Starecz István kőműves leánya Rózsa rk. —, Schweitzer Lipót lisztkereskedő leánya Gabriella izr. Meghaltak : Reiner Sándor magánhivatalnok 27 éves, izr. (vizbefuladás) —, Lőwinger Frigyes ma- ganhivatalnok 32 éves, izr. (tüdögümőkór) —, Farkas Anna szövőgyári munkásnő 23 éves, rk. (tüdőgümőkór) —, Vig János 28 napos, rk. (bélhurut) —, Szaniszló Pálné, Szalatnai Anua 47 éves, rk. (csontszú) —, Korpács Vencel ács 78 éves, rk. (tüdőlég- dag) —, Fuchs Sándor egy hónapos, izr, (bélhurut) —, Dolezsálek Károly 37 éves. napszámos, fegyenc, rk (tüdővész) —, Vince Istvánná, Csonka Teréz 35 éves, rk. (szivhű- dés) —, Kátay Károly földmives, 75 éves, rk. (aggkór) —, Borbás Ferenc bognármes­ter, 75 éves, rk. (aggkór) —, Matyik Mária 11 éves, rk. (agy hártyalob) —, Varga Péter Pál egy hónapos, rk. (bélhurut) —, Majer Nándor harisnyakötő, 28 éves, rk. (agy­hártya lob.) Házasságot kötöttek: Vadkerti János (özv.) földmives rk. és Ge- melka Julianna (özv.) rk. —, Tar Gábor szabó ref. és Lehóczky Mária rk. —, Harmos Gábor ács rk. és Major Mária rk. —, Ferenczi Ist­ván (elvált) vendéglős rk. és Keresztes Ka­talin (elvált) rk. —, Utli József (özv.) cipő­gyári szabász rk. és Kurdi Anna rk. —, Schmidt Ferenc szobafestőmester rk. és Hor­váth Mária rk. 267/1908. vht. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §.-a értelmében közhírré teszi, hogy a budapesti kir. törvényszék 1908. évi 67343. számú végzése következtében Ré­vész Béla ügyvéd által képviselt Váci ipar­és kér. hitelintézet javára Grauszman Antal és neje, German Jakab ellen 330 K s jár. erejéig 1908. julius 15-én foganatosított ki­elégítési végrehajtás utján lefoglalt és 845 K-ra becsült következő ingóságok, u. m.: szoba­bútorok, lovak és egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a rétsági kir. járásbíró­ság 1908. V. 136/2. sz. végzése folytán 330 K — f tőkekövetelés, ennek 1908. április hó 30-tól járó 6°/0 kamatai és eddig összesen 100 korona 42 fillérben biróilag már megállapí­tott, valamint a még felmerülendő költségek erejéig Berkenyén alperesek lakásán leendő eszközlésére 1908. évi augusztus hó 26. nap­jának d. e. 10 órája határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés­sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. A mennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le és felülfoglalták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Rétság, 1908. aug. 12-én. Kovács Ferenc kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom