Váci Hirlap, 1913 (27. évfolyam, 1-99. szám)

1913-02-26 / 16. szám

4. sz. 15 K 70 fill. — Középkenyérliszt 5. sz 15 K 40 fill. — Kenyér liszt 6. sz. 14 — sz fill. — Barnakenyéiiiszi 7. sz. 13 K 80 fill- 772 sz. 12 K 40 fill. - 7aU 11 K 60 fill — Takarmányliszt 8. sz. 8 K 80 fill. - F sz. 6 K 80 fill. — Ocsú 8 K 00 fill. 50 kilo gram ként. Nyilí=tér. Bocsánat Kérés. Beismerem, hogy e hó 23-án Breier úr vendéglőjében felindulásomban nem illő kifejezést használtam Ivanovics János úr ellen, melyért most nyilvános utón bocsá­natot kérek. Virág István. Születés —házasság—halál. 1912. febr. 1-től febr. 15-ig. Születtek: Ledermajer Ferenc ácsmester fia Sán­dor rk. —, Zeman Károly szövőgyári munka­vezető leánya Mária rk. —, Nell József földmives leánya Margit rk. —, Bóta János máv. kézbesítő leánya Margit rk. —, Lábai István lemezgyári munkás leánya Julianna rk. —, Pfeiffermann Nándor tanító fia Nán­dor rk. —, Együd Lajos máv. pályamun­kás leánya Mária rk. — Jeszenszky Sán­dor napszámos leánya Mária rk. , Amb­rus Ferenc bognármester fia Géza, rk. —, Siegel Anna leánya Ella rk. —, Balázsi István sörraktári kocsis fia István rk. -, Fischer Major baromfikereskedő fia Lipót izr. —, Fiezl József halász fia József ref. —, Molnár István kát. köri szolga leánya Jolán rk. —, Homonnai János napszámos fia Lajos rk. —, Pozsár Sándor járásbiró- sági Írnok leánya Mária, Julianna rk. —, Toldi István földmives leánya Etel, Mária rk. —, Szaniszló Imre gyógyszertári labo­ráns fia Gyula rk. —, Böhm Ottó nyom­dász leánya Vilma, Zsófia, Maliid rk. —, Heilmann Ferenc földmives fia László rk. Kozma János dunai molnár fia János, Sán­dor rk. —, Nagy Rozália szövőgyári mun­kásnő leánya Erzsébet rk. —, Szalai And­rás földmives fia András rk. —, Sztanko István csizmadiamester fia József rk. Meghalta1'. Orszáczky Mátyás cipőgyári m mkás 34 éves rk. (tüdőgümőkór) —, Králik Ferenc két hónapos rk. (görcsök) —, Csurgki Jenő hat hónapos rk. (tüdőlob) —, Kolman Klára háromhónapos izr. (hörglob) Pajor* Anna Franciska hét éves rk. (csontgümő- södés) —, Lakatos Lajos négy hónapos rk. (veleszületett gyengeség) —, Furulyás Antal József három éves rk. (tüdőgyulla­dás) —, özv. Almási Ignácné, Viszus Mar­git 62 éves, ak. (Bright-kór) —, Huszár Lidia 20 hónapos ref. (croup) —, Kurdi . Erzsébet két hónapos ref. (veleszületett gyengeség) -, özv. Lakatos Györgyné, Bartos Rozália 77 éves rk. (bélhurut) —, Kúti András Lajos ölhónapos rk. (íüdőlob) Cserny Erzsébet kilenc hónapos rk. (tüdő­lob) —, Balázsi István négy napos rk. (veleszületett gyengeség) —, Párducz Já- nosné, Szojer Irma 37 éves rk. (tüdővész) —, Dikácz Lajos Dezső négy éves rk. (agy- hártyalob) —, Huj Mátyás szalmahüvely- gyári munkás 54 éves rk. (tüdőgümőkór) —, id. Böbék Ferenc földmives 73 éves rk. (aggkór) —, Brauner Jakab segélyezeti 74 éves izr. (kizári sérv.) Házasságot kötöttek: Huszár Elek földmives rk. és Galántai Julianna rk. —, Homolya István kőműves rk. és Kostyán Anna rk. —, Lőrinczi Mi­hály szövőgyári munkás rk. és Szucsányi Erzsébet rk. —, Ivánkovics Gyula kocsi- gyártó rk. és Kecskés Erzsébet rk. —, Kurcz Ferenc kocsinyerges rk. és Spacér Ilona rk. —, Jegesi József (özv.) magánzó rk. és özv. Payerl Béláné rk. —, Valóczi Ferenc máv. kocsirendező rk. és Síül Ju­lianna (özv.) rk. —, Csorba Jakab zenész rk. és Nyári Katalin rk. —, Benedela Vit textilmunkás rk. és Siegel Anna rk. —, Friedmann József gabonaügynök izr. és Groszmann Hermin izr. Merik a gabonát. . . Merik a gabonát, öblös zsákba merik, Ablak- alatt pedig már a dobot verik; Sokan vannak egyiit préda-gabnát várva, Szól a szegény gazda : „Az Isten megáldja! Ha gabnámat viszik, úgy mindent elvesznek, Mit eszik a sok kis apró-cseprő gyermek?!“ S nekem kell felelni kemény arccal néki, Hogy mindezt a törvény nem nézi, nem kérdi, Éi; mondom, hogy e sok fölös szavát hagyja, Siettetem, ki a zsákot tömi, tartja . . .$ Gyorsan kél a gabna, kótya-vetye árba, — Közbe-közbe zúg az apró-cseprők átka . . . Hejh, de szép a dobszó, ha közbe zeng : „rajta De most a gyászdalnál gyászosabb a hangja . . . — Én végzek ily munkát . . Tekints rám nagy Isten! Védd meg a hitemet, mert én eddig hittem, Szenvedtem is, de ez ezer kínnal felér ! — Temiattad végzem, te nagy zsarnok : kenyér . . . (Vácduka,) Reverencsics István. Divatcsevegés. A mikor a társaságos élet már megkezdő­dik mindig nagyobb érdeklődést kelt a haj vi­seleti. — Most hála Istennek, már nemcsak nappai, de este, mindenféle ünnepélyes alka­lommal is egyszerit a hajviselet; az oly na­gyon Ízléstelen sok hajbetét „lökni sinyon“ immár mind a multté. A divatos kis hajtűzés­nél megint érvényesül a szép fejforma, vagy ügyesen alkalmazott hejbetéttel meg lehet adni neki a kellő formát. A legtöbn fésülés! mód a középen vagy oldalt elválasztva mutatja a hajat. Az ondulát tincsek mélyén a fülre vannak fésülve és hátul elálló, vagy mélyen a tarkóra tűzött kontyba vannak tűzve. A fru-fru megint nagyon ked­velt, A simán hátra fésült hajca előre tűznek fésűt, a mi egy kicsit dudorozza a hajat. Kü­lönben sok ilyen fésűvel, mely mindenféle drágakővel is van kirakva, díszítik a hajat. Esti fejdísznek nagyon szép a gyöngy- és strasz díadém, meg az olyan pánt, melybe hátrafelé vagy fölfelé törtető paradicsom- vagy nemeskócsag van tűzve; valóságos királynői alakot nyer, a ki viseli. Van aztán széles bro­kátszalag, gyöngyhimzéses pánt, mely a fej köré van tűzve és oldalt csokorban végző­dik, melyet csatt fog össze. Az esti fejk.ötőcs- kékröl köteteket lehetne írni, ha azt a sok for­mát mind fel akarnák sorolni, melynek a ki- eszelése maga is már csuda. Minden elkép­zelő anyagból készülnek ilyen fejkötöt a leg­lengébb malincsipkétől és aranytűiből kezdve, a legneheznbb bársonyig, brokátig és díszítik kócsaggal, prémmel, gyöngyei, de mindig úgy, hogy a dísz valamennyire megegyezzék az öl­tözéked. Ha azt mondjuk: brokát, prém, gyöngy, ezzel egyben felsoroltuk miandazt, a mire rá­mondhatjuk, hogy: újdonság, ha csak hogy nem akarjuk megemlíteni a meglepő ujdons got, hogyVugyanis'"esti öltözésnél a nehéz sötéthajhoz világos derekat vesznek, mely annál lengébb anyagbói készül, mennél nehe­zebb szövetből varrták az aljat. És még sem hasonlít a bluzos öltözékhez, "hanem “egész ruha. az aljat különben dúsan ráncolják,'redő­zik mig a derék leglengébben készül. Szakat- lan iátvány ez az ellentét: egy barna préselt bársonyaljhoz például kukoricaszin atlaszderék dukál fehér csipkedisszel.,; egy vlakondszürke ezüstbrokát bársonyaljhoz mályvaszínű selyem- voál derék ezüsi csipkedisszel kevés vakond­prém dísszel: fekete satin liberty aljhoz her­melinszegélyes feliét tüllderék, vagy gyöngy­díszes testszinü sifonderék ! A gyöngynek különben nagy szerepe van a mostani divatban, minden színben nagyságban és alakban. Dísznek alkalmaznak még zsinórt, bojtot, rojtot és minden féle paszományt; redőzésnek van külön gyöngyiül!, meg parányi kristálygyönggyel hímzett. Nagyon drága, de ugyanolyan hatásos is a kézzel kivart széles ezüst-, kristály-, vagy színes gyöngy szél­minta, az ilyen szélminta szegélyezi a lenge felső ruhát. Kevésbé drága, de ugyancsak tet­szetős a géppel hímzett felső ruha és ilyet mérsékeli áron meglehet szerezni. Elegáns hatású zsettel hímzett fekete tüll- ruha; ezt fekete selyemre borítják és csak kevés valódi csipke élénkíti. — Egyebekben a fekete szin a legdivatosabb akár szatin li- bertyinben, akár sarmőzben, vagy bársonyban egyszerűbb esti öltözéknek : a díszesebb öltö­zék velursiforiból, brokátból és plüsből ké­szül. A ieketét leginkább iehérrel vegyitik, de takarítják élénkebb szinekkel is. a milyen a grá ntpiros, püspökkék, smaragdzöld, arany­sárga, stb. és ámég a léghalványabb szinü öl­tözékre is tesznek kevés fekete bársonyt, vagy prémet. Nagyon érdekes összeállítás a prémdíszes báli ruha; van benne valami különös szép­ség és annyira tetszik, hogy az ezidei társa­ságos idénynek szinte különlegessége. Különö­sen szép a vékony selyemtüíl felső ruha kés kény prémszegéllyel sötét alapon kedvelik a csincsillát, hermelint, vagy hatíyuprémet. — Csudaszép, bár egyben csudadrága is az uj selyem-, bársony- és fémbrokát, a mely utób­biról már régebben is esett szó ; ennek na­gyon nehéz a feldolgozása, de viseletnek sem valami könnyű és mindenek felett nagyon kar­csú alakra való, mert — szélesít. HIRDETÉSE K. Steckenpferd Íílíomtejszappan elérhetetlen hatású szepl'ök eltávolítására és nél­külözhetetlen szer arc és bőrápolásra, mit számtalan elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, drogériákban, illatszer- és fodrász-üzletekben 80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra a Bergmann „Manera“ liliomkrémje, mely tubusokban 70 fillérért mindenütt kapható. télen síkos utakon is megtartjuk munkaképességüket a Leonhar.':: |L I védjegygyei ellátott löol eredeti- H-parkok által. Az orodetl-H-sarkot: minden toklntetbon rógotu beváltuk íe használatban a legolcsóbbak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom