Váci Hirlap, 1934 (48. évfolyam, 1-100. szám)

1934-07-15 / 54. szám

4 VäCI H9RUP Ég a tfáchartyáni községháza Pénteken délután négy órakor tűzoltóságunk telefonján Vác- hartyán község elöljárósága kért segítséget. Azt mondotta, hogy ég a községháza és a közelében lévő házak. Önkénteseink azonnal útrakészen állottak, de megint megszólalt a telefon, hogy Har- tyánba érkeztek a rátóti tűzoltók és a megkettőzött erők birni fog­nak a veszedelemmel. így a mi tűzoltóink nem vonultak ki. Ér­deklődtünk a községházán a ve­szedelem nagyságáról, ahonnan azt az értesítést kaptuk, hogy Franyó Ferenc cipészmester háza, mely a községháza szomszédsá­gában. áll, égett le teljesen, úgy hogy csak a csupasz falak marad­tak meg és a helyiségekből na­gyon kevés bútort lehetett ki­menteni. Töbsj, aki megírja, hava tette az ellopott Nem mindennapi eset történt a napokban Vácon. Korpás János kórházi gondnoknak ellopták a biciklijét, a rendőrség nyomozni kezdett és gyanúba vette Fran- csek Gézát, aki már többször volt büntetve kerékpárlopás miatt és azon a napon tűnt el Vácról, amikor a biciklit ellopták. A gyanú pár nap múlva különös módon igazolást is nyert. Korpás gond­nok levelet kapott Francsek Gé­zától melyben bejelenti, hogy a kerékpárt ő lopta el, jelenleg a kerékpár Esztergomban van és ha akarja, ott át is veheti. Korpás János tetmészetesen boldogan vette az értesítést és már meg is kapta Esztergomból a kerékpárt. 363511934. tk. sz. Árverési hirdetmény-kivonat Konarszky Szaniszlóné (képv. dr Réti Illés Elemér és tsa ü. Bpest, Erzsé- bet-tér 1) végrehajtatónak ismeretlen he­lyen tartózkodó Konarszky Szaniszló ügygondnoka dr Vigh Viktor ii. bpesti (Baross u. 86) lakos végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881. LX t-c. 144 és 146. §-a értelmében elrendeli a vérehajtási árverést 500 P tőkekövetelés ennek járulékai és 35 P ezúttal megállapított költség tőke- követelés és járulékai behajtása végett a váci kir. járásbíróság területén levő, Duna­keszi községben fekvő és a végrehajtást szenvedő nevén álló dunakeszi 1180. sz. betétben Afl. sorszám és 5813 4. hrsz. alatt foglalt 698 D-öl területű l|, rész illetőségre 300 kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Dunakeszi községházánál megtartására 1934. évi július hó 30. napjának dél­utáni 3 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket az 1881. LX. t-c. 150 §-a alap­ján a következőképpen állapítja meg: A legkisebb vételár a következő (1908. LXI. te. 20 §. 5610 1931. M. E. ren­delet 23. §); a kikiáltási ár kétharmada. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10° #-át kész­pénzben, vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. §-á- ban meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldött­nél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megálla­pított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz,Ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, melyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letélele alól fel­mentett árverelő a bánatpénz kiegészíté­sének megfelelő összeget sem köteles letenni. (1908: t.-c 26. §). Vác, 1934 március 14-én. Reidner s. k., jb alelnök Nem lehet az betörő, kit az ügyészség sem tart vissza a fogházba Több fővárosi napilap nyomán megírtuk, hogy a pápai rendőr­ség Vácon letartóztatta Závory Zoltán ipariskolai rajztanárt, fes­tőművészt, ki váci hathetes rajz­tanfolyamon vett részt. A letar tóztatás nagy feltűnést keltett, mert Závoryt, ki alig hat hete nősült, a legtehetségesebb, leg­szorgalmasabb és iparkodóbb művész embernek ismerték, aki külföldi pályázatokon is nemcsak résztvett, de győzőit is. A váci rendőrség Pápára vitte a letartóztatott rajztanárt, akit viszont a pápai rendőrség a veszprémi kir. ügyészség bör­tönébe szállított. A vizsgálóbíró azonnal kihall­gatta a gyanúsítottat, aki mind­végig megmaradt amellett az állítása mellett, hogy fatális té­vedés történhetett, mert ő sem­miféle betörésben nem vett részt és sem orgazdája nem volt a letartóztatott betörőknek. Igen érdekes, hogy ezek a vizsgáló- bíró előtt visszavonták vallomá­sukat és most már Závory ellen senki vádat nem emelt. Erre a vizsgálóbíró szabadlábra helyez­te a letartóztatott rajztanárt és a szabadlábrahelyezéséről érte­sítette a kir. ügyészséget. Most azután legnagyobb ritkaság tör­tént: A kir. ügyészség nem fel­lebbezte meg a vizsgálóbíró vég­zését és szintén hozzájárult a szabadlábralielyezéshez. Az ügy azonban ezzel még nem ért véget, a vizsgálat folyik. Pápa társadalma izgatottan várja, hogy sikerül-e valamit a meghurcolt rajztanárra rábizonyítani. Závory különben visszatért Pápára fia­tal feleségéhez és nem jött vissza a váci rajztanfolyamra. Budapesti-főút 24 sz. HÁZ fi Petőfi-utcára nyíló felek­kel együtt, vagy külön a ház és külön a telek, szabadkézből, sürgősen és olcsón ELADÓ. Felvilágosítással szolgál: Dr Barnabás Pál, Alag. A Futura nem fog sok búzát kivinni a váci piacról! A szent Istvániéri piac árai Julius 13-án Szerdára vált nyilvánossá, hogy az ország különböző vi­dékein milyen áron vásárolja meg a Futura a búzát. Mint a Váci Hírlap szerdai számából ismeretes, Vácra 14.35 pengős árat szabott meg a 80 kg-os tiszta búzáért, ezért kíváncsian vártuk a pénteki piacot, hogy ezek után milyen árak fognak kialakulni a búza körül. Örömmel konstatáljuk, hogy a Futura nálunk megbukott, mert az ő árainál magasabb áron kelt el a felhozott búza és igy egyelőre nem fog tudni vásá­rolni a mi piacunkon, ami azt is mutatja, hogy a mi búzánk 80 kg-nál súlyosabb és többet ér. A julius 13-iki piac árai kü­lönben a következők voltak : Gabonafélék: A rádió gyor­san szétvitte az országban az amerikai buzahosszrói szóló szenzációt, igy a hetipiacunkra sok gabonát hoztak fel. Mert, ha a búza drágul, viszi magával a rozsot, árpát is. Pénteken a felhozott búza 15.50 pengőn kelt el, ami egy pengőnél is nagyobb árjavulás a Futura árainál Ro­zsot 10—11 pengőért adták. Árpa 12.— pengő. Bőven van kukorica, melynek ára nem esett 13 pengő alá. Ez azt mu­tatja, hogy a budapesti 11 pen­gős ár fölött azért jár a váci kukorica, mert a mi vidékünkön mind nagyobb tért hódit a ser­téstenyésztés és hizlalás. Zöldségfélék: Paprika (szerb) 4 drb. 1Ó fillér, erős 15 drb. ló fillér. Zöldség párja 10 fillér, karalábé, nagyság szerint, 3 — 5 fillér darabja. Sződiek uborkával elárasztották a piacot. Uborka, kicsi 8 fillér, nagy 4—5 fillér. Tök kilója 3 fillér. Burgonya 6 fillér. Megjelent az uj paradi­csom: 24—32 fillér kilója. Ká­poszta darabja 10 fillér. Őszibarack (közepes) kilója 20 fillér. Sertéspiac. Mint minden pén­teken, most is sok a választott malac, melynek ára páronkint 18 pengőtől felfelé megy. Ha angol, úgy 25'— P. Nyolchetes párja 25 — P. s/4 éves 40—50 P. Héthetes angol párja 22'— P. 3 hónapos angol párja 52 — P. 7 hónapos angol 65 — P. 130 kg os angol 100'— P, hízott ki­lója 80 fillér. Fapiac. Pirtli 8—10 fillér, vá­gott vegyes 2'20-2'30 P, dorong- fa 2—2 30, hasábfa 2 40. Volt a piacon deszka is. Diósjenői ko­csi hozta, 5 m. darabja 2 pengő. Takarmánypiac. Lucerna 6 50- 7'—, zabos bükköny 5'— P. Ke­vés volt a felhozatal. Szalma 1'80 P. APRÓ HIRDETÉSEK 3 szobás, komfortos lakás, Deákvári főút 44. sz. alatt, azonnal kiadó. Bő­vebbet Barsy Nándor erdötanácsosnál, Vö­rösház. Ingyen megtanítjuk fényképezni. Mo­dern fotólaboratóriumunk díjmentesen áll rendelkezésére. Filmek, lemezek, gépek, kellékek legolcsóbban a Fotóamateurköz- poutban, Schumacher-drogéria Vác, Kon- stantin-tér 12. Kiadó — azonnal — Kossuth-tér 4. sz alatt egy üzlethelyiség, lakással egy itt. Ér­deklődni lehet: Kert-utca 6. Családi ház ölesen eladó. Erzsébet- utca 13. Eladó Örszentmiklóson 4 drb. 300Q- öles parcella. Érdeklődni lehet Pilismaróton, a Gyógyszertárban. Ha nem ellensége pénzének vá­sároljon özv. Gotteszmann Gézánénál (Lővinger ház) órák és ékszerek legolcsóbb bevásárlási forrása. Bútorozott szoba egy esetleg kettő — közel a Dunához azonnal kiadó. Géza király-tér 4 Cséplőgép, autó, motorkerékpár és egyéb gépüzem mentőszekrény felszerelés kiegészítés igen olcsón csak a Schumacher Drogériában. Vác, Konstantin-tér 12. 2 szobás emeleti és 2 szobás udvari, száraz, dunaparti lakás az összes mellék­helyiségekkel kiadó. Mária Terézia-rkpt 1 . Uj onan épült úri családi ház, aug.-ra kiadó. Bővebbet: Búzás Sándor, Körút 15. Egy motorcsónakminta eladó. Vác, Kossuth utca 4. líét szoba, konyha, mellékhelyiséggel kiadó. Flattyú-utca 14. Hattyú* utca 4. sz. alatti, kertes, négy szobás, családi ház szabadkézből eladó. Mintaszőlő Középtörökhegyen, épü­lettel, gyümölcsössel, terméssel, azonnal eladó. Váli András. Középtörökhegy. Szom­széd a Szalay-féle Erzsébet lakkal. Olcsó háztelkek, közel a vasúti állomáshoz, eladók Széchenyi-utca 36a. 2 hold föld a Cindróka-dülőben eladó. Cím a kiadóban. Bejáró-főzőnő, nagy gyakorlattal, ajánlkozik úri házhoz. Káptalan-utca 20. sz , Bükiné. Fürdőruhák, trikó és kötöttáruk, selyem- és flórharisnyák, zoknik a leg­olcsóbban Strassernál, Széchenyi-utca, vi­rágüzlet mellett. Uj ház, adómentes, alápincézett, sza­bad kézből eladó. Áll 4 szoba, konyha, speiz, fürdőszoba, üvegezett verrandából, virágos- és gyümölcsöskertből Villany és vízvezeték. Madách-utca 8. Magyar-német gyorsíró, könyvelő, levelező, irodai, vagy bármilyen bizalmi ál­lást keres »Létminimum« jeligére a kiadóba Egyedülálló, jómegjelenésű, minden információt kibiró, szenvedélyektől mentes fiatalember vagyok. Elfoglaltságomnál fogva ezúton keresem oly házias, csinos nő isme­retségét házasság céljából, kinél meleg ott­honra találnék. Levelet »Altiszt« jeligére Poste-Restante kérek. Deficiencia épületében, Konstan­tin-tér 18 kiadó egy 2 szoba, előszobás la­kás, aug 1-re Felvilágosítás az Egyházme­gyei Takarékban. 5 — ?5ö holdig bérletet keresek. Cim a kiadóban. ló megjelenésü urak szorgalmas mun­kával napi 5—6 P keresethez juthatnak. Jelentkezés reggel V28 — Vác, Kos­suth-tér 3 1. em. Zongorát bérbevennék egy hónapra. Cim Steiner Miksa, Király u 27. Tel. 166 Egy benzinmotor 31/2 lóerős, fekvő eladó. Egyesüit szikvizgyár, Csányi-út 15, Sződligeien egy üzlethelyiség kiadó és egy teljes fűszer-berendezés eladó. Piac­tér, Kádár. Család: ház, mely áll 2 szoba, konyha, speiz, pince, falas kamra és mellékhelyisé­gekből és leanderek, kaktuszok és örökzöld eladók. Luxsmburg-sor 1, Háziasszonyé k figyelmébe! — Az »Első Váci Konzervgyár« szavatosság mel­lett, mindenkinek saját ecetesüvegjébe el­tesz vizes és ecetesuborkát, mérsékelt áron. Átvehető tetszésszerinti időben, fizetendő átvételkor Első Váci Konzervgyár, Görgei- utca 29. Sudasesti-főút 25. számú házban 2 szobás utcai lakás augusztus 1-re kiadó. Bővebbet özv Korpás Lajosné, Kert-utca 8. Keres hathetes nyaralásra 2 ágyas szobát konv hahaszn alatta!, dr Puchinger Károly. Ajánlat: vasárnap (15-én) estig Vác, Kör-út 5a Kitűnő jó minőségű, sajáttermésű új bor 1 liter 60 fillér ; öreg bor, jobb mint az orvosság, 1 liter 70 fillér özv. Korpás Lajosnénál, Kert-utca 8. Damjanicb-tér 3. számú, magá­nyos kertes ház, áll 4 szoba, előszoba, fürdőszoba, mellékhelyiségekből augusztus, esetleg november 1-re kiadó. Azonnal is beköltözhető. Bővebbet : Kert-utca 8. KüSönbejáratú bútorozott szoba Bu- dapesti-főút 11 szám alatt balra, augusztus 1-re kiadó Bejárófőzőnő - megbízható — ke­restetik. Jelentkezés : Felsővárosi vámnál levő Kozma-vendéglőben. 3 szobás lakás, (kettő utcai) üveges veranda, konyha, előszoba, fás- és éléskamra, fürdőszobával aug. 1-re kiadó. A varos kö­zepén : Konstantin-tér 2. Találtak 1 pénztárcát és 3 drb szoba- kulcsot. A tulajdonos a rendőrségen jelent­kezzen Készítette a i'eNt, idékl IVytvnitlii VActui — A nyomdáért Bénik Gyula felelős

Next

/
Oldalképek
Tartalom