Váczi Hirlap, 1887 (1. évfolyam, 2-26. szám)

1887-11-20 / 21. szám

m Vácz, 1887. VÁCZI H I R L A November hó 20. >0h! mondd, öli! mondd minő sors vár reám: E szűk határú lét-o mindenem, Melynek küzdése közt lelkem szűrődik, Mint bor, hogy végre a midőn kitisztult, A földre ötsd, és beigya porond? Vagy e nemes szeszt jobbra rendeled? Megy-e előbbre majdan fajzatom, Nemesbedvén, hogy trónodhoz közeledjen, Vagy mint malomnak barma, holtra fárad S a körből, melyben jár, nem bir kitörni? Van-e jutalma a nemes kebelnek« stb. Es az Úr így szól: »Ne kérdd Tovább e titkot, mit jótékonyan Takart el istenkéz vágyó szemedtől. Ha látnád, a földön mulékonyan Pihen csak lelked s túl örök idő vár: Erény nem volna itt szenvedni többé« stb. Majd tovább : »Míg most, jövőd ködön csillogva át, Ha percznyi léted súlyától legörnyedt, Emel majd a végtelen érzete. S ha ennek elragadna büszkesége, Fog korlátozni az arasznyi lét. És biztositva áll nagyság, erény.« íme, a nagy költő ihletett lelkének örök érvényű hite a halhatatlanság meg­nyugtató eszméjében! K. B. ÚJDONSÁGOK. * Erzsébet királyné nevenapja. Er­zsébet Császárné és Apostoli Királyné 0 Felségének legmagasabb névünnepe alkal­mából folyó évi november hó 19-én, reggeli 9 órakor, a helybeli székesegyházban szent­mise-áldozat mutattatott be az Urnák, me­lyen a helybeli clerus, a 6-ik honvéd hu­szár ezred, a városi tanács, a helybeli ha­tóságok, hivatalok, testületek és intézetek tisztikara jelen volt. Az ünnepi szent mi­sét Schuszter Konstantin megyés püspök végezte fényes segédlettel. * Két halott egy családban. Múlt vasárnapon (november 13-dikán) helyezték a korán elhalt két ifjúnak, Tragor Alajos­nak és Vilmosnak holt tetemeit a közép­városi sirkertben levő családi sírboltban örök nyugalomra. A nagy pompával kö­rülvett kettős ravatal Tragor Ignácznak a főtéren levő emeletes háza udvarán volt felállítva. Az udvar köröskörül, a kapualja és az udvar talaja fekete posztóval volt bevonva. A megholtak virágokkal gazda­gon díszített érczkoporsókbau feküdtek. A ravatalt magas ezüst gyertyatartók és szebbnél szebb számos koszorú bosszant lógó szalagjaival vették körül. A szalagok feliratait is feljegyeztük, de azokat hely­szűke miatt nem közölhetjük. A temetés, melyet a fővárosi temetkezési intézet ren­dezett, nagy részvét mellett ment végbe. A szép rendet és a közrészvét szülte le­vertséget csak a temetkezési egylet részeg kocsisának és bokros lovainak veszélyes viselkedése zavarta meg. A gyászmenet már kifejlődött, mikor a kocsis tempózását már a nép is megunta. Erre Meiszner Ede városi közgyám közbenlépése folytán rá a kültárgyak ; de ezek egyszersmind azon eszközök, melyek által értelmisége a kültárgyakra visszahat. Az anyag nem egyéb szenvedőleges lénynél, mely közli vele a benyomásokat; az értelmiség vala­mit fölfog és összehasonlít, rendeleteket oszt az életszerves résznek, mely közvet­len szolgálatára áll; s az akarat a kül- anyagra gyakorolja befolyását, melyet az ember hatalmának engedett határok közt módosít. Valamíg az értelmiség az életszerves gépezethez van csatolva, ez, habár folyto­nos változásoknak van is alávetve, azon fentartó tevékenységet tünteti fel, mely­nek jelenségei teszik azt, a mit életnek nevezünk. A két szövetségesnek felbomlása neveztetik halálnak. Ha az életszervezet el van értelmi kincsekkel látva, úgy lát­szik, mintha az emberi működésnek hódí- távui többé határt sem ismernének. Pedig köztudomású dolog, hogy az ember teljes kort elérve, életszervezete is elérte töké- letesbülésének határait: s ekkor értelmi­sége, lelkének tevékenysége is elérni lát­szanak a tetőpontot. Ekkép nyilvánul a kettős befolyás, mely az értelmi ember kifejlődését eszközli; s ámbátor mind­kettő egyesített hatással működik s mégis a szerep, mely abban mindegyiknek jutott kétségen kívüli. Egyébiránt mindegyik el is választható s külön működhetik. így például az életszerves gépezet hatalma érezhető, ott hol az ember physikai alko­tása az agy velőre ható betegségek s egyebek által némi zavarba hozatott. De a lélek tehetségei annyira nem hasonlítanak az anyag tulajdonságaihoz s az innen szár­mazó tüneményekhez, hogy ezen két nemű lényeknek egymástól való teljes különbö­zése, minden további okoskodás nélkül is világos. (Folytatjuk). K a kocsis helyéről leszállt lovait kifogta és a gyászkocsiba Tragor Ignácz lovai fogat­tak be. Mig a lovakat felváltották, az egész gyászmenet egy helyben állni volt kény­telen. * A pápa jubileumára városunkból Kazaly Imre dr. papnöveldéi rendes tanár, Bucsek István felsővárosi és Kubinyi Endre alsóvárosi segéd-lelkészek is leutaz­nak Romába. A jubileumi ünnepség végez­tével mind hárman Olaszország, Schweitz és Franeziaországban nagyobb körutat szándékoznak tenni. E végből mindhárman külföldi útlevélért folyamodtak. * Exotikus lakodalom. November 14. napján d. u. 5 órakor vezette a székes- egyházban oltárhoz Karvay G-yula, buda­pesti czimbalmos Pozsár Mihály előnyö­sen ismert helybeli brácsásnak leányát. Az esketést a menyasszony bátyja, Pozsár Endre, csongrádi segéd-lelkész végezte, ki az esketési szertartás után az uj házas­párt emelkedett hangú ajtatos szent be széddel bocsájtotta boldogságuk útjára. A násznagyi tisztet Ulrich Géza, siketnéma- intézeti tanár és dr. Csányi János ügyvéd végezték. Esküvő után a menyasszonya szü­leinek házánál diszes közönség ült lakomát, melynek jóravaló ozigányzene mellett csak a reggeli órákban lett vége. * Halálozások. Özv. Neogrády Jó- zsefné szül. Csathó Cecilia, püspöki ura­dalmi volt főtiszt nyugdijazott neje no­vember hó 15. napján meghalt s november 16. napján eltemettetett. — Stefan Ida, Stefan Eerencznek a „Csillag** vendégfo­gadó bérlőjének 18 éves hajadon leánya november hó 17-dik napján tüdővészben kiszenvedett. Holt tetemei november hó 19-ikén helyeztettek az alsóvárosi sirkert­ben örök nyugalomra. — Csányi István gépész lakatosnak 21 hónapos „Margit“ leánya november 14-dikén esti 11 órakor jobb létre szenderült és november 16. nap­ján az alsóvárosi temetőben örök nyuga­lomra tétetett. * Beküldetett. Köszönetnyilvání­tás. Nagyméltóságú és főtisztelendő Schus­ter Constantin dr., váczi megyés püspök ő Excellentiája kiválóan fényes tanujelét adta emberbaráti szeretetének a szegény tanítók irányában tanúsított áldozat kész­sége által. A veresegyházi kántortanitói lak elhagyatott melléképületének kijavítá­sára ugyanis saját tárezájából kétszáz fo­rintot adományozni kegyeskedett; melyért fiúi legmélyebb hálám s küszönetem mel­lett kérem az Ég Urát, hogy nemes áldo­zatkészségéért ő Excellentiáját a tanügy s a szegény néptanítók oltalmára úgy itt e földön, valamint az örök életben is, az üdv és áldások bő jutalmában részesítse! Kedves kötelességemnek tartom még e ne­mesen ajándékozott Összeg kieszközlésén fáradozó Dem ka Jáno3 veresegyházi és Villásy István püspökhatvani esperes- plebános uraknak is köszönetemet nyilvá­nítani. Veresegyháza, 1887. november 15. Fojth Vincze, kántortanitó. * Egy kitűnő gyógyszappan a dr. Popp J. G. udvari fogorvos által már év­tizedek óta készített nö vényszappan, mely nemcsak mint pipereszappan, de mint gyógy- szapan, is hires, a mennyiben a mellett, hogy a bőrt rendkívül finomítja, arról ál­landó használata mellett minden kiütést, foltot stb. eltávolít. Ára csekély mindössze 30 kr. és minden gyógyszertárban kapható. * A legelterjedtebb háziszer. Tu­dósítónk a következőket Írja: Rövid idő múlva 25 éve lesz már, hogy Brázay Kál­mán előkelő fővárosi kereskedő megkezdte a sósborszesz terjesztését hazánkban és ki­szorítva minden féle külföldi és bécsi gyárt­mányt oly hatásos és a legkülönfélébb ba­jok ellen eredménnyel használható háziszert hozott forgalomba, melynek kitűnőségét a közönség felismerve mindjobban terjesz­tette úgy, hogy ma alig van háztartás, melynek kiegészítő és hasznos részét ne képezné. Czélszerünek tartjuk azonban a közönséget figyelmeztetni, hogy a hamisí­tásokat kerülje, mert kár volna, ha a gyenge utánzatok a Brázay-féle szósborszesznek, e specziális magyar készítménynek a jó hír­nevét megrontanák. Az eredeti és valódi sósborszes vignéttái Brázai házának rajzá­val és a kisebbek 319, a nagyobbak 320 védjegy számmal vannak ellátva, ezenkívül a palaczkok, és a dugók ónkupakjai Brá­zay czég feliratával vannak öntve. u HZ EGYHÁZMEGYEI HÍREK. * Neszveda István félsz, philomelai püspök káptalani nagy prépost, áldozat­készségének ismét fényes tanujelét adá. Ugyanis egyházmegyei kántortanitók gyer­mekei nevelését és kiképeztetését czéíozó, ez idén megnyílt tápintézetre a már nagy­lelkűen adományozott ötezer frt mellé legújabban kétezer irtot adott. E ritka szivjó.ságu nemes főpap ez ujabbi ado­mánya nem szorul dicséretre, tette dicsér vén magát. Adja az Isten, hogy városunk e nagynevű főpapja, minél tovább élvez­hesse és láthassa jótéteményének áldásos gyümölcsét. * Adományozás. Schuszter Constan­tin dr. püspök a veresegyházi kántor- tanítói lakás melléképületének kijavítására 200 irtot adományozott. EGYLETEK és TÁRSULATOK * A rom. kath. iskolaszék f. hó 6-án tartott_ gyűlésén Dr. Csányi János világi elnök jelentése folytán tudomásul vétetett H ön a 3 A. vállalkozónak azon nyilatkozata, melyszerint hajlandó a diszes leány iskola­ház előtti bekerített helyre egy uj kutat építeni. A kút építésének felügyeletével és annak átvételével az iskolaszék egy bizottságot teljhatalommal bízott meg. Kel­lemes benyomást gyakorolt az iskolaszék tagjaira Kovách Ernő fegyintézet! igaz­gató ama levele, melyben kilátásba he­lyezte, hogy mihelyt az itteni állami sür­gőse b munkák megengedik a hétkápolnai út rendezésére fegyenczeket fog az iskola­szék rendelkezésére bocsájtani. A hétká­polna környékének valamint az odavezető útnak rendezésére Csávolszky József elnök, Dr. Csányi János, Udvardy Mihály és Vörös Mátyás iskolaszéki tagokból álló bizottság küldetett ki. Örömünknek adha­tunk kifejezést, hogy a hétkápolna kör­nyékének rendezése és befásitása, — mely már évek óta égető szükséggé vált — legközelebb meg fog valósulni, mert e lá­togatott kegyhely kellemes és vonzó séta­helyül szolgált mindenkor és ha az útszéli por;ól a befásitás által megmentetik szol­gálni fog ezután is. A befásitáshoz platán és akáczfákat fognak használni, mely czélra 20 frt már együtt is van ; a hiányzó Összeg­nek összegyűjtésére Vörös Mátyás és Lencsó Sánor iskolaszéki tagok voltak szívesek vállalkozni, kik is aláírási ivekkel láttat­tak el és az adományok elfogadására fel- hatalmaztattak. Vörös Mátyás, az alsó városi temető tevékeny felügyelője kérte az iskolaszéket, hogy úgy a sírbolt által elfoglalt terület helypénz mennyisége, va­lamint a sirgödrök ásása és a sírok öntö­zésének és tisztán tartásának meghatározott árai vele Írásban közöltessenek. Amennyi­ben az iskolaszék az előző években már akképen intézkedett, hogy nagy halott után sirásás fejében 2 frt, kis halott után 1 frt, a virágos sírok öntözéséért 2 frt, a sirhantok tisztántartásáért 1 frt fizetendő, e dijakat az iskolaszék meghagyja ; de a sírboltok által elfoglalt területért, mely eddig a felek és a temető felügyelő között magán egyesség tárgyát képezte, egy Gj ől elfoglalásáért, mely csak sírhelyül szolgál 4 frt, ellenben oly területért, melyre sír­bolt építtetik minden elfoglalt Q ölért 8 frt számítandó. A gyűlés végén panaszok tétettek az alsó városi sírásó ellen, de az idő előrehaladottsága miatt a sirásó el- mozditási ügyét az iskolaszék a legköze­lebbi gyűlésen fogja tárgyalni. * Tanóra-rend a váczvárosi iparisko­lában az 1887—88. iskolaévben. Az előké­szítő osztályban Kedden 5—6 óráig irva- olvasás, 6—7 óráig számolás; pénteken 5 — 6 óráig Irva-oivasás, 6 — 7 óráig számo­lás. — Az I. A. osztályban hétfőn 5—6 óráig szám és mértan, 6-7 óráig vegyes szak, csütörtökön 5—6 óráig szám és mér­tan, 6—7 óráig vegyes szak. — Az I. B. osztályban szerdán 5—6 óráig szám és mér­tan, 6—7 óráig vegyes, szombaton 5—6 óráig szám és mértan, 6-7 óráig vegyes szak. — A II. osztályban kedden 5-6 óráig vegyes szak, 6—7 óráig szám és mér­tan, pénteken 5—6 óráig vegyes szak, 6—7 óáig szám és mértan. — A III. osz­tályban szerdán 5 — 6 óráig vegyes szak, 6—7 óráig szám és mértan, szombaton 5—6 óráig vegyes szak, 6—7 óráig szám és mértan. — Vasárnap rajz a kezdőknél dél előtt 9—12 óráig, a haladóknál délután 2 — 5 óráig. Ugyancsak vasárnap tartatnak a vallástan-órák is. — Osztályfőnökök: Az előkészítő osztályban: Vörös Ferencz. Az I. A. és I. B. osztályban: Krancz Ferencz. A II. és III. osztályban: Udvardi Mihály. A rajzódéban : Krenedits Ferencz. — Az ipariskolai bizottság által kiküldött isko­lalátogatók: Szeptember és októberben: Witt Manó. Novemberben: Olgyai János. Deczemberben: Pécs Sándor. Januárban: Vörös Mátyás. Februárban: Kresák Fe- rencz. Márcziusban: Reitter István. Ápri­lisban: Intzédy Soma. Májusban: Friedrich Alajos. MEGYEI HÍREK. * Újpest a vármegyén. Az élet- és vagyonbiztonságának Újpest község terü­letén újabb időben tapasztalt hiányossága s különösen azon körülmény, hogy a Bu­dapesten elkövetett legnagyobb bűncselek­ményeknek szálai Újpestre vezetnek, hol a fő városi állam rendőrségnek hatásköre nincsen, s igy a fővárosban megindított nyomozás sikeresitése rendesen Újpest köz­ség rendőrségének igyekezetétől és ügyes­ségétől függ, arra indították a fővárosi ál­lamrendőrség vezetőit, hogy a fővárosi ál- lainrendőrség hatáskörének Újpest község területére is leendő kiterjesztése érdekében tegyenek lépéseket. Ezen mozgalommal szem­ben Eöldváry Mihály alispán Pestvárme­gye állandó választmányának november 15-én tartott ülésén azt indítványozta? hogy Újpest, Kispest, Erzsébetfalva, Kos- suthfalva és Soroksár községek területe részére a központban egy főszolgabírói ál­lás rendszeresittessék ; mert azt hiszi, hogy a központban lakó főszolgabíró a nevezett községek területén a rendőri teendőket könnyebben elláthatná és a fővárosi, állam­rendőrség megkereséseinek is könnyebben eleget tehetne. — Az állandó választmány az alispán indítványát egyhangúlag elfo­gadta. A kérdés eldöntése a legközelebbi megyei bizottsági közgyűlés elé terjesztetik. IRODALOM. * Deutsch Mór könyvkereskedésében meg­jelentek és kaphatók a következő új könyvek : „Az olcsó könyvtár“, mely magyar kiadásban mindig a legolcsóbb és legújabb könyveket hozza. Fűdig megjelent ; 1-től 235-ik füzetig. A legújabbak közt megvan a 237-ik füzet, Deák Ferencz emléke­zete Ára 30 kr., a 232. sz. füzet, Saerere Torelli. Dráma 5 felvonásban, irta Coppée Ferencz. — Jókai Mór munkái, népszerű kiadásban egy-egy füzet ára 40 kr. — Jósika Miklós munkái. Uj, olcsó kiadásban egy-egy kötet ára 50 kr. — Kí'b nemzeti muzeum. a leghíresebb irék müvei, úgy­mint: Kisfaludy Károly válogatott munkái, Köl­csey Ferencz válogatott munkái, Knigge Adolf br. Érintkezés az emberekkel. Ez utóbbi & magyar népnek és ifjúságnak ajánlva. — Közhasznú családi könyvtár. — Falusi könyvtár, úgymint : Növény­betegségek, irta Dr. Szaniszló Albert és sokféle ilyen könyvek. — Legszebb és legolcsóbb naptárak nagy választékban kaphatók. üli vasúti menetrend. Értréixsres 1QS7. olstó*toer A.Ó 1-től. Vác® — Bu4ape*t Vonat Indul Váczról Nap­szaka Érkezik Bpestre Nap­szaka neme sz. óra |prcz. óra prcz. S/emély 17 5 43 reggel 6 38 reggel Omnibus 113 7 30 > 8 30 > > 115 9 34 d. e. 10 34 d. e. Futár 3 12 57 d. u. 1 30 d. u. Omnibus 109 1 30 > 2 30 > Személy 15 5 — > 5 55 este Omnibus 125 8 15 > 9 15 > Futár 5 8 49 este 9 25 » Budapest — Vácz Vonat Indul Bp estről Nap­szaka Érkezik Váczra Nap­szaka neme sz. óra prcz. óra prcz. Jutár 6 8 — reggel 8 33 d. e Személy 16 9 — d. e. 9 59 > Omnibus 110 11 50 > 12 50 délben » 116 1 20 d. u. 2 22 d. u. Futár 6 3 — > 3 33 * Omnibus 114 4 — 5 04 > » 126 5 40 este 6 40 este Személy 18 9-­este 10 — > NYSLT-TER. lESZöszS-net n^ilTránitá-s. Alólirottak mindazoknak, kik felejthet- len kedves gyermekeinknek Alajos- és Vilmosnak temetése alkalmából becses megjelenésükkel és szives részvétnyilatko­zataikkal enyhítették nagy fájdalmunkat, ez úton hálás köszonetünket nyilvánítjuk. Váczon 18S7. évi november 18-án. Tragor Ignácz, és neje született Meiszner Hermina. Dr, Csányi János felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos. Árverési hirdetmény. 530/1887. számhoz. Alulirott kiküldött birósági végrehajtó ezennel közzé teszi, hogy a váczi kir. járásbíróságnak 1887. évi 5205. számú végzésével Dr. Csányi János ügyvéd által képviselt Alberty Fe- renez felperes részére, Neu Sámuel alperes ellen 160 frt 83 kr. követelés és jár. ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán alperestől lefoglalt és 693 frtra becsült ingóságokra, a fentidézett 5517/1887. já- rásbirósági számú végzéssel az árverés elrendeltetvén, annak felülfoglaltatók ré­szére is, a mennyiben azok árverési jogot nyertek volna, alperes lakásán, Váczon fő utcza, leendő megtartására határidőül 18S7. évi november hó 29. napján d. e. 9. órája kitüzetik, a mikor a biróilag le­foglalt szobabútor, ló, kocsi, talicska, fa- nemű és egyéb ingóságok a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese­tén becsáron alul is fognak eladatni, Felhivatnak mindazok, kik az elárve­rezendő ingóságok vételárából a végrehaj­tató követelését megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, a mennyiben részükre fog­lalás korábban eszközöltetett volna, és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tű­nik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek, vagy Írásban beadni, avagy pedig szóval beje­lenteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Budapesten, 1887. évi november hó 18. napján. Szaák János kir. bir. végrehajtó. Váczon, L-887. Nyomatott Mayer Sándor könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom