Váci Hirlap, 1942 (56. évfolyam, 1-102. szám)

1942-12-16 / 98. szám

Küldi: V ÍCI ff I R L A P Cim: Tábori posta: •iiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiih ÁGYTOLL olcsón! Tarkatoll 70 fillér, jobb 1*60, sz. ve­gyes 2*40, jobb 3*—p mégjobb 3*40, finom szürke 4*—. Fehéres fosztott liba- toll 5’50, jobb fehéres 6*50, mégjobb 7*50, kimondott jóminőségű 8'50, pe~ helyest 10*— P-től szállít 5 kilós papir- zsákcsoniagolásban, bérmentve, után> véltél. Tisztviselőknek 3% kedvezmény! Varga Antal ágy t oil váll a lata, Kiskun­félegyháza, Szent János-tér 31. szám. •lllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHH« 4269/1942 tk. sz. árverési hirdetmény-kivonat Váci Takarékpénztár váci bej. cég végrehajtatónak Ferhert Mihály végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a tkvi hatóság a végre­hajtási árverést 1000 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a rétsági községben fekvő s a kosdi 210. sz. tjkvben A. I. 1. sorsz. 236. hrsz. alatt foglalt és B 18. sorszám szerint végre­hajtást szenvedő nevén álló ház, udvar és kert elnevezésű ingatlanra 1034 P szó­val egyezerharmincnégy P kikiáltási árban, a kosdi 210. sz. tjkvben A-f4 sorsz. és 3126. hrsz. alatt foglalt és B. 18. sorsz. szerint végrehajtást szenvedő nevén álló pince falu fölött elnevezésű ingatlanra 10 P szóval tiz pengő kikiáltási árban elrendeli. Az árverést 1943 január 5-én dél­előtt 10 órakor Kösd községházá­nál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a ki­kiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverés alá kerülő ingat­lanokat, ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül a Váci Takarékpénz­tár kéri, 650 P. ha a kosdi református egyház kéri, 2200 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverés a 2201/1922. tk. sz. végzéssel a Váci Kő­szénbánya javára bekebelezett kőszén­kutatási jogot nem érinti. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%'a. amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi %-ára kell kiegészíteni. Rétság 1942 október 22. Dr. Kacskovics András kir. jbiró Ön 10 fillért kap fölünk vissza 1 P-ből, ha apróhirdetést ad fel a Vtkd Hírlapban Lehet üzenni a frontra a Váci Hírlap hullámhosszán ! Martinkovics Gyula honv. 202/38. Szeretettel üdvözöl az egész család. Mi jól vagyunk. Két csomagot adtunk fel. Az egyiket november 25-én, a má­sikat december 1-én. Sokszor csóko­lunk. Cserna-család. Grosz Vilmos. T. p. 113/47. Drága férjem! Lapodat megkaptuk és nagyon örülünk, bogy egészséges vagy. Mi is jól vagyunk, a gyerekek szorgalmasan tanulnak. Melegruhát egyelőre nem küldhetünk. Sokat gon­dolunk rád és már nagyon szeretnénk viszontlátni. Sokszor csókol feleséged, szüleid és gyermekeid. Kiss József honv. T. p. 130/04. Szeretett kedves uram! Bélyegjegyes igazolványt minél előbb küldjél, anél­kül nem küldhetők csomagot. Egész­ségesek vagyunk. Csókol feleséged és fiad. Hrozina József honv. T. p. 219/12. Kedves férjem! Nem tudom, hogy mi az oka, hogy leveleimet nem kapod meg, pedig én sokat irok. Mi jól va­gyunk, amit neked is kivárnunk. Sok­szor csókol, mindig rád gondoló fe­leséged és kisfiad. Schubert Jenő. T. p. 113/47. Drága apukánk! Még a mai napig nincs mód arra, hogy a kért télikabá­tot elküldjem, mert a posta csak úgy veszi fel, ha onnan küldesz engedélyt az elküldésre, amit már több Ízben meg is írtam. Mi hála, Istennek egészsége­sek vagyunk, amit neked is szívből kíván az egész család. Sokszor csókol feleséged, és gyermeked. Kamilla, Laci, Sanyi, testvéreink és szüléink. Latorovszki József honv. T. p. 134/51 Kedves fiam! Lapjaidat megkaptuk. Mi hála Istennek egészségesek va­gyunk, amit neked is viszont kívá­nunk. Egyúttal kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk. Csókolnak szü­leid és testvéreid. * Üzenet a munkatáborba. Rajtunk kí­vül álló okokból munkatáborokba ezen­túl üzeneteket nem közvetíthetünk. Versek a. frontra. Mind több vers borítja asztalunkat. Mind többen akar­nak versben üzenni a frontra. Kije­lentjük, hogy csak tökéletes verset közlünk. Innen ki a frontra van idő a simításra és elkészítésre. A frontról haza, megértjük, nem sok idő adatik a verslábak rendbehozására. Akik az orosz frontról küldenek verset, azok­nak mindent elnézünk, akik hazulról akarnak versben levelezni, azok tanul­ják meg a verstan elemi szabályait. Háromezer pesigőt adtak a wáoi gyárak a gyermek- otthon? kibővítésére A város a Huber-féle telken, lenn, a Rádi-út mentén nagy központi gyer­mekotthont épit, ahonnan majd a töb­bi otthont is el fogják látni élelem­mel. Ez a gyermekotthon azonban nem készült el és igy megnyitása már csak jövőévre lehetséges. A szegénygyerme­keknek azonban férőhely kell és meleg étel addig is, mig az új gyermekott­hon elkészül. A váci gyárak ezért igen szép ideiglenes megoldásra határozták el magukat. Mindannyian 500—500 pen­gős adományt küldtek a Zöldkereszt­nek, hogy a meglevő gyermekottho­nokat bővíttesse ki és a csöppségek­ből annyit vegyenek ott gondozás alá, amennyi csak lehetséges. Ez a kibőví­tés már is folyamatban van és gyárak gavalléros adományából újabb gyermek csoport kerül anyát helyettesitő meleg gondozás alá. Itt közöljük a gyárak adományát: Első Miagyar Szövő- és Kötőgyár 500 P, Horganyin ugermű rt. 500 P, Kodak Ltd. 500 P, Neumann és Zimmermann 200 P, Salzmann és Társa Rt. 500 P, Váci Eonógyár Rt.. 500 P, N. N.. magános 1000 P, Nán­dori Pál váci hengermalma 50 P, Faj- állattenyésztők 20 P, Dombay százados 10 P. Hz Egészségvédelmi Szövetség váci gyűlése Az Országos Egészségvédelmi Szö­vetség váci Fiókszövetsége december 22-én délután 5 órakor tartja dr. Hó- fer Ferenc társelnök vezetése alatt évi rendes közgyűlését a városháza kis ta­nácstermében. A tárgysorozat ez lesz: 1. Az 1943. évi költségvetés jóváha­gyása. 2. Indítványok. nosai valószínűleg igy akartak kibújni I —• amit váltig tagadnak — a beszol­gáltatandó zsir elől. Sajnálják a harc­téren küzdő lionvédeinktől a megérde­melt kellő ellátást. Vagy duplán sze­retnék a zsir és húsellátást élvezni. E kettős szempont azonban együttesen még valószínűbbnek látszik. Hz »nyakűnyvveüiefs hirei: Szfliettpi' ■ Bucsek István és Nagy Etelka leá­nya Mária, ref. —, Gerhardt István és Strovecz Erzsébet leánya Rozália, rk. —, Mózes Ferenc és Szemeréd Ilona leánya Éva Irén. rk. —, Karmán Ist­ván és Kollár Mária leánya Irma, rk. —, Huszár István és Hatos Margit fia Miklós' Elemér, rk. —, Gelle Imre és Behány Mária leánya Éva, rk. —. Tóth József és Spaczel Mária leánya Erzsébet, rk. —, Bucsak Sándor és Dózsa Erzsébet leánya Mária, rk. —, Einta László és Sződi Rozália leánya Erzsébet Éva, rk. —, Kocsári Julian­na fia Pál, rk. —, Nagy István és Sebók Anna fia István, rk. —, Szobo- nya Sándor és Hubai Zsófia leánya Éva Mária, ref. —, Fieszl Béla és Královics Anna fia Tibor, rk. Meghaltak: Adamesek János 68 éves, rk. —, Mé­cséi’ László 82 éves, rk. —, özv. Bauer Antalné 76 éves, rk. —, Franki Rudolf 65 éves, izr. —, ölvedi József 43 éves, ref. —, Decs Kálmán 60 éves, ág. h. ev. —, Kocsis Julianna 75 éves, éves, rk. —, Pisák Sándor 3 hónapos, rk. —, Eckhardt József 3 hónapos, rk. —, Bóta Jánosné 51 éves, rk. —, Ev inger Mihály né 58 éves, rk. —, Heim Ferenc 15 éves, rk. —, özv. Ter- mann Jánosné 74 éves, rk. —, Englá- ner László 4 éves, rk. Hirdessen a VÁCI HIRLAP-ban Igy kell csinálni minden hatóságnak I Az utóbbi napokban Nagymaroson be nem jelentett és titokban hizlalt, vagy szabályellenesen csak félig hizott ser­tések levágása miatt több sertést, vagy a levágottak húsát és zsirját, kobozta el hatósági utasításra a csendőrség. A sertéseknek büntetés előtt álló tulajdo­liázasságot kötöttek: Balogh József és Kurdi Mária —, Marinovszky Sándor és Zadubán Er­bet —, Ebecz Ferenc és Kleiner Ro­zália —, Tóth Mihály és Becskey Etelka —, Radiczky Géza és Szeleczky Ida —, Nagy Pál cs Gönczöl Mária—, Podhánszki Ferenc és Küvesdi Mária Kihirdetést nyertek : Varsányi Ferenc és Ivövesdi Julian­na —, Dinnyés János és Rákóczi Má­ria —, Lackó József és Füle Anna. Pertvidéki Nyomda Yáoon. Kyomdav©*ető: Bénik GjoIa. Apró hirdetések Apró hirdetés dija: szavanként 9 fill. Legkisebb hirdetés 90 fill, cujaiaootiltOU UdlUttKUDBA és konyhaberendezések rak­tárról legolcsóbban vásárolhatók Matz Bél* műasztalostól, Szent János-utca 3. *3 C7nhnc komfortos lakást ke- Z3Z.UUU3 res fiata, gyermekte. len tisztviselő-pár jövő év május 1-re; eset leg előbb is átveszi Cim: Vác, Kör-út 28 Tüzifafűrészelést Ribárszky Pál, Cházár Aadrás-utca 4. La­kás : Árpád-utca 53. (—Ífíy (Király-utca 24) szabadkézbő' \. eladó. Érdeklődés: özv. Bemet Tiborné, Király-utca, füszerüzlet. Szimenthali 2„it Vác, Homoki-dűlő. Trí n f I I Ót felveszek. Szaniszló Jó- lUnUIüT zsef cipészmester, Kos sűth-utca 17. Plnfin na8y°bbmennyiségü szerszám uuu és oszlopnak való akácfa Diadal-tér 7 szám. Ujbort ESS Törzsök Béla, Vác au-utca, Kukoricám orz solóf (használtat) veszek. Kelemen Mihály, Sződ Főút 42. kitűnő minőségűek (1939 — Uó) 41-es termés), 65 litertő felfelé kaphatók. Mária Terézia rkp. 3/b. Keresek gyermekszerető idősebt úri asszonyt, 4 éves kis­lányom mellé délelőttre. Díjazásért esetles a lakást adok. Dr. Simonné, Budapesti-fóúu; 15, emelet. Szoba-konyhás azonnali beköltözésra fiatal, gyermektelel házaspár. Kovács István-cipőüzlet,Széchenyi utca. Fnfnt (vizs8azott) keres azonnali be k kJ I kJ I lépésre az Első Magyar Szövő és Kötőgyár R. T nagy gyümölcsösben, bérhá részletfizetésre és telkek is el adók. Tóth, Vác, Konstantin-tér 18 Uilia Dói kerékpár, adó. Rádi-út 5 szám. Figyelem 1 Annak a hetenkéi is Vácra hazajáró bu jo bapesti tisztviselőnőnek, aki 3-án reggel t Vácról 7 óra 10 perckor induló vonat utols kocsijában velem szemben ült, kolleganőjé vei együtt utazott, komoiy ismeretségé A-3 keresem. Ismertetőjel végett közlöm, hogj .n sötétbarna iengyelbundában voltam. Leve­let Marosvásárhely „Székely Szó“ kiadó­hivatalába „Jókedvű“ jeligére kérem. Intib nrn paliszander ebédlő It I 1 i 1 i r\ kJ i kJ t nagy képek és réz- á Sár jutányosán eladók. Zichy-utca 21. Eluesztettem gumiösszeköt' :ö. kerékpár Ián comat, mely a megtalálónak értéktelen Kérem vigye el Máv-telep 2 alá, (Bányr kézbesítő) hol jatalomban részesül. Felsőgöőön Áldás-utca K adó. Bővebbet Horváth Jánosnénál, Ujpes Mária-utca 27 alatt. Cl összkomfortos, elcsóbba ^jZUuUí kiadó. Érdeklődés szerdá kb 5—8 között, Vetés-utca 10. sz. alatt. Káiybók: ’ ™“i*‘;“°t*- *»■«• kelezett, moder- 3] négyszögletes (National 4) és 1 Premier 30 A as, Gróf Csáky-út 40 sz. alatt eladók. Szmoking 93 utca 8 sz. — |/-»AA 10 drb. üvegházi vasabla —, S 1.4 kJ U (180X240 cm.) 5 üveggel. ayer Sándor, Zrínyi-utca 23. Kifutófiút virágüzlet részére fel veszek Ozv. Bartai Lajosné, Széchenyi utca 28. Legszebb ajándék ka­rú csonyra fiatal bélyeggyűjtő részére az t legújabb Schaubek-világalbum, amelybi még az 1942-es bélyegek is begyüjthetök Megtekinthető lapuk kiadóhivatalában. Petróleumpótló' Olcsó, szép világítás. Mária Terézia-rkp 4. minöeneslányt felveszek Cim: Budinszkyné, Bódenlósx-gyár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom