Váci Hirlap, 1923 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1923-01-01 / 1. szám

Újévi szám 6 oldal, éra 1® korona 37=iR évfolyam. 1 szán* Vác, Í923 január 1. VÁCI HÍRLAP Politikai és társadalmi hetilap, megjelenik vasárnap Előfizetési ár: Helyben negyedévre 125 K. Vidéken negyedévre 150 K. Egyes szám ára 10 korona. Előfizetéseket csak negyedévre fogadunk el Felelős szerkesztő és laptulajdonos Bercsényi Dezső Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csáky-ut 4 sz. (iparudvar) Telefon 17. Nyílt-tér sora 50 korona. Hirdetések mili- méter sora 20 korona, hivatalos hirdetések 40 korona. 1922 Az év krónikája Nagy vitéz tetteknek mezejére léptem, Tavalyi sebemre vitézkötést téptem, Mert, hogy a tavalyi krónikám megírtam, Fájdalom könnyével utóbb telesirtam, Itt is szidalmaztak, ott is szidalmaztak, S a sok szóhoz bőröm biz n&m elég vastag. Az egyik: Te minek tettél bele‘engem? A másik: Kihagytál? Ezt sose felejtem! Harmadik: Mi fenét dicsérsz olyan sokai? Negyedik: Nem tudtál rólam jobb dolgokat? Ötödik :Az én kis menyasszonyom nincs ben!! Hatodik: Mig Írtad, a partim visszament. Hetedik: Minek ily időben viccelni? Nyolcadik : A humor hol maradi ?Ez semmi! S így tovább, megfogott minden ismerősöm, Szidott a családom, unokám s az ősöm. No majd az idén tán kevesebbet ütnek, Avagy rólam ki még több rosszat is sütnek, De imhol sebeim már behegedének, Máris elkezdődik a legújabb ének. Elmúlott isméi egy gondteli esztendő, S nem lett olcsó se zsir, se vászon-keszkenő. Veszekedtünk vigan.szidtukegvmásí folyton, Hogy a jó magyar vér még csak soká follyon- Szájak kiabáltak s a két karunk aludt, Vissza is kaptunk vagy 7, avagy 8 falut. Ha igy múlik pár év, de legalább ezer, Ennyi idő múlva leszünk csak integer? lanuár Hogy egy jó naptárra .soká ki se várjon, ismét megjelent a Váci Kalendárjom. Szentgyörgyi csinálta, mindent beleszövöff, Megéri az árát, csekély huszonötöt. Bandukol szerényen a sáros Fő-utcán Egy kis szürke ember, délelőtt-déluíán Szürke kabát rajta, múzeumi fajta, Minden olyan régi, szerénykedő rajta, Fején selyem sapka, hóna alatt akta, Mégis frissen viszi két szürke fogatja, Szemén okuláré, köszön jobbra-baira, Esernyőt szorongat mindig hónaalja, Hogy ki légyen ez úr? Ismeri egész Vác: Vácnak díszpolgára, dr. Tragor Ignác. A Ganz végre elmegy, nem lesz aki drágit, Januártól kezdve a város világit. Mégis szeret minket a jó mindenható, Olcsóbb leszazáram (s perszetöbb az adó!) El se söpörték a szilveszteri havat, Aáenvasszony, vőlegény mindennapra akad. Vermes György eljegyzi az Aszódi Erzsit, A kis Cóbel pedig a Hubacsek Rózsit. Fönn a Pannónián Sajó próbálkozik, Hogy kevesen vannak, mindig csodálkozik. Sok sóhaj gyűl össze sovány kebelébe, Mert kevés a vendég s igen sok a széke, A Váci Sport Egylet ismét kabarézik Jó kis műsorukat igen sokan nézik, Künn még olvad a hó, sáros a nagy világ, Náluk máris nyílik a „Cseresznyevirág". Nem kell zavarosban ezután halászni Derecskére megyünk halakat vadászni, Korcsmát nyit ügy látszik á Singhoffer Pepi, Hozzá a Derecskét lám máris béreli. Az izr. nő- lánvegylethangverseny trendezett, A hálás publikum szép műsort élvezett. Kozeluha Sándor s Kropscsek Gyula — Tőlük az ifjúság sok jókat íanuia — Meg a Szarka József már annyit neveltek, Hogy most nagy jutalmul igazgatók lettek. Gyászol a zsobráki nagy akadémia, Hűtlen leit egy régi kilenc próbás fia, Házasságnak himes berkeibe vándor Left hires, nemzeíes, nagy Nikiiiís Sándor. Közben rendőrségtől ki is doboStaíoít, Künn a vásártéren négy krón találtatott. A váci rnuzeum az idén ünnepel, Huszonöt éve már, hogy köztünk szerepe!. Huszonöt éve már, hogy sohasem nyílik, No de várjunk csak még vagy huszonöt évig. A korcsmákban ismét vigabban boroznak, Mert a honvédséghez vígan toboroznak. A nagy vigasságba szomorúság csöppen, Szép Jóskának neje föl az égbe röppen. Követte a ^irbe? még egy másik váci, Tragikusan hunyt el a Ságh Józsi bácsi. A város a villanyt lejjebb szólította, (Az adóba bizton jói felszámította.) Hogy a képviselők olykor lássák egymást, Az első városi közgyűlést megtartják. És hogy legyen egy kis muri 0 sok bajra, Kiss Rudi kihívta Lovászit párbajra. S mert, hogy az nem állt ki, megígérte neki, Azért „a nótáját majd elhegedüü“ Azóta a Feri ha egyedül mászkál, Állandóan három vonót hord magánál. Február Nagy bált rendeztek a váci evezősök, Nyugodtan aihatnak a koszorús ősök, De mert a cigányok sok jó csárdást húztak, Itt is, mint a vizen, inkább többet úsztak. Ezt a boldogságot mindenki kívánta, Síáhl Károlyné leit a Hrabovszky Jolánka* Ebzáriaf, rendőrség mozgósít öl sintért, S a Mária-uícában talál ötven fillért. Nagy öröm hevíti a sok fotibalMfjat, A VÁC nyerte idén a nagy fair-dijai. VSE kabaré ismét jól sikerül Bár a rendőrség ma igen sokba kerül. Váci kereskedők ismét egyesülnek, Fenn az Oííóéknál fényes lakzit ülnek. Műkedvelők hire nálunk igen nagy lett, Liliomfit játsza ma a legényegylet. A választásokba tán kevés pénzt öltek, Szaporodnak a képviselőjelöltek. E hiríöl mindenki annyi bajt latol már, Hisz több már a jelölt, mint választópolgár. Titkos szavazással egy újítást hoznak, Deháí akkor a nők hogyan is szavaznak ? Mert önök a földön soha nem hallottak Oly titkot, a mit a nők meg is tartottak. Mert, hogy februárban oly kevés hó esik, Eljegyzés, esküvő mindennapra esik, Rostetter Jenöné a Majer Margitka, Keresztes Pistáné a Scheffer Rózsiké. Pestre vándorol egy nagy muzsikus lábor, j Nagy hangversenyt rendez K. Pikéthy Tibor I Drágaság van? Dehogy! Hisz mindenki mulat» Vig karnevált rendez az Ipariársuiaí. Március Minek is örüljek, talán a tavasznak ? Vagy, hogy az aszonyok lám nyíltan sza­vaznak ? És hogy beköszöntőt a tavaszi nyitány, Napsugárral jött a jó Pedlow-kapitány. Kisváci gazdakör a „Cigány“-! rendezi. Három helyen lép fel Hornyánszky, jól teszi. Kőszinház lesz Vácon, beszélnek iä sokat, Pintér bá örökölt nagy miliiárdokat, És a végén kisült, a kábelogrammban, Melyben a bizonyos arany annyi gramm van, l Hiba volt: nem örökölt egy milliárdof, Csupán csak egy ócska használ! billiárdot. Jó képviselőink ismét összeülnek És barátságosan egy kicsit közgyeinek. Egy millió ? Kettő ? Gyorsan megszavazzák, I A város ügyeit gyorsan rendbehozzák. Elbúcsúzol! Kökény Ferenc is már tőlünk, I A keze alatt föl igen sokan nőtlünk. I Kasza suhintását a halál igy szórja, I Lobi igazgató hu nejét gyászolja. J A váci fiuk a sporthoz nagyon érínak, ] A VSE Pécsről győzelemmel téri meg. Póriunk van vagy ezer, ez már nem kétséges, Most is alakul egy, úgy 'hívják: egységes. Március 15. Öli emléked áldott, Ennyi népet lent a szobor még nem látott. Mert hogy a bikában úgy megfogyaíkoziunk, Pestről drága pénzen két uj bikát hoztunk. I Rossz nyelvek azt mondják, oly kicsi két bika, I Hogy már nem is bika, hanem csígabika. Április Sokat gyógyított lenn, igy már fönn is várták, Elköltözött tőlünk dr. Magas Árpád. Ismét testnevelő bizottság alapul, Mely talán a multaí veszi át alapul ? Alapulunk egyre, folyton alapulunk, És hogyha lenni kel!, szép csendben la­pulunk. Féisőgöd nagyközség díszpolgárt választott, I A közbecsütésben álló Krakker doktort. Prohászka Ottokár Vácon járt e hóban, Volt részünk sok komoly, követendő szóban. Áldást hozó szóval őt mindjárt követte Schiogpa nuncius, a pápa követe. Sok esküvő lészen, mire forr majd a must, Weiszbarí S. eljegyzi a Lehóczky Annust. Vasúthoz robognak sok díszes fogatok Horthy Miklós nézi meg ma a Kodakot, Szegény életünknek igen nagy a várna. Rengeteg az adó, se szeri se száma, A ki fizeini kezd, újév napján kezdje, Akkor óév napra tán nem akad resztje. Már a választási küzdelmek is dúlnak, Az ellentáborok nagyban dúlnak, fúlnak, Nagyban dúlnak, fúlnak, de tenni nem mernek, Éjszakánkint egypár abiakoi bevernek. Ablakot bevernek, sokat kiabálnak, S a korcsmákba mégis együltesen járnak, Együttesen járnak, ezt el nem mulasztják

Next

/
Oldalképek
Tartalom