Váci Hirlap, 1912 (26. évfolyam, 1-100. szám)

1912-09-15 / 71. szám

VÁCI HÍRLAP 3 oszlásáról szólnak. íme, itt adunk két lap­szemelvényt a jobb sorsra érdemes társulatról. Az Újság igy ír: Papír Sándor hirtelen ha­lálával megváltoztak az újpesti színház körül­ményei. Az elhunyt színigazgató özvegye vette kezébe a színház vezetését, de vállalkozását kevés siker kisérte. A nyári idényre Siófokra, majd Vácra ment a színtársulat, de mind a két helyen nagyon rosszul ment a színház. A legutóbbi napok egyikén azután Vácon a zene­kar is cserben hagyta a társulatot, a működő színészek is oly kevesen voltak, hogy a fő­városból toborzottak mindig egy-egy szerző­désnélküli színészt, hogy a hirdetett előadást megtarthassák. Ilyenformán a társulat teljes feloszlása már csak néhány nap kérdése. Ennek megtörténte után valószinőleg ki fogják iini az újpesti színházra a pályázatot, s azt szo­kott módon Ítélik oda valamelyik pályázó szín- igazgatónak. A Pesti Naplóban ezeket olvassuk: Nagy reményeket fűzött az újpesti színházhoz Újpest város közönsége akkor, a mikor azt Papír Sándor a Királyszinház néhai kitűnő színmű­vésze megalapította. Papir Sándor hirtelen ha­lálával azonban nagyon megváltoztak az új­pesti színház körülményei. Az elhunyt szín­igazgató özvegye vette kezébe a színház ve­zetését, de vállalkozását kevés siker kisérte. A társulat teljes feloszlása már csak néhány nap kérdése. Újpesten most néhány előkelőbb ember úgy akarta megoldani a színigazgató- válságot, hogy részvénytársaságot akartak ala­pítani a mostani színtársulat átvételére. A kö­zönség azonban a részvények jegyzésével szem­ben nagyon közömbösnek mutatkozott annál is inkább, mert az aláírási felhívásban ott szerepel a Papimé tulajdonát képező színház- felszerelés huszonötezer korona értékben, hol­ott nagyon sokan tudják azt, hogy annak idején ezerhatszáz koronáért vették meg ezt a felszerelést. A mennyiben a részvénytársaság megalakulna, a jelenlegi vezetés mellett akkor sem lehetne a társulatot fentartani, mert a társulatot eddig terhelő adósságok felemész­tenék a részvénytöke legnagyobb részét. E zavarokból kifolyólag legutóbb a társulat mű­vezetője, Faragó Ödön szinészegyesületi taná­csos is visszavonult a társulat további veze­tésétől s egyáltalán nem hajlandó állását újra elfoglalni. Ily körülmények között a Papir-féle színtár­sulat kénytelen feioszlani s egy szép tervve1, hogy a télen lesz Vácon is hetenkint egy-két jó szinelőadás, egyenlőre fel kell hagynunk. — Az eucharisztikus Kongresz- szuson. Gróf Csáky Károly megyés föpász= torunk szombaton délután a három órai gyors­vonattal Kestier István dr. pápai kamarás kí­séretében utazott el Bécsbe, hogy a mai eucharisztikus körmenetben reszt vegyen. A bécsi pályaudvaron kanonokjai és váci hive várták a főpapot. — Ki lesz a munKásbiztositó igaz= gatója? A munkásbiztositó pénztárnál le­mondás folytán megüresedett az igazgatói ál­lás, melyre pályázatot hirdettek. Ma járt le a pályázat s úgy halljuk, hogy ugyancsak nagy volt az érdeklődés. Nem kevesebben, mint huszonötén pályáztak az állásra az ország minden részéből. A pénztár igazgatósága leg­közelebbi gyűlésén választja a munkásbiztositó uj igazgatóját. — Reváns mérkőzés a balassagyar­matiakkal. A V. S. E. football osztálya, mely két hét előtt Balassagyarmaton 1 : 0 arányban vereséget szenvedett, ma délután tartja reváns-mérkőzését a Pokol mellett levő pályáján a gyarmati footballistákkal. A mér­kőzés megtekintésére a négy órai hajóval kell átmenni. A football után társasvacsora lesz a nagysörházban. — Megnyílik a munkásgimnázium. Uj kultúrintézmény, mely iránt, örömmel halt­juk, a váci munkások között érdeklődés nyil­vánult meg, bontogatja szárnyait. A munkás­gimnázium vezetősége kedden alakult meg, elnökévé dr. Zádor János polgármestert, igaz­gatójává a lelkes kezdeményezőt, Bán Márton kegyesrendi tanárt választották meg. A beira­tások a holnapi nappal veszik kezdetüket. Minden férfi, a ki 16-ik évét betöltötte, hall­gatója lehet a munkásgimnáziumnak, melyben 22 hétig lesznek a tél folyamán előadások. Hogy hol, sajnos, még nem tudni. Vagy a si­ketnémák intézetében, vagy a kai. legényegy­letben, mert csak e két helyen van oly alkal­mas helyiség, mely 60—70 tanulót befogadhat. Az érdeklődőket most hétfőn, kedden és szer­dán este 6—8 óra közt a főgimnázium ter­mészetrajzi szertárában Írja be Bán igazgató. Hangsúlyozzuk, hogy a munkásgimnázium hall­gatói sem tandijat, sem behatási dijat nem | fizelnek, az oktatás teljesen ingyenes lesz. A munkásgimnázium tanárai Borbély Sándor (magyar nyelv,) Károlyi János dr. (történelem,) Bán Márton (természetrajz,) Rozs Lajos (szám- t'in,) Donovitz Vilmos (könyvvitel,) és Haris Béla (rajz) lesznek. — MoíoroK a Dunán. A magyar és osztrák yacht-klub motoros versenyt rendez a Dunán. Bécsből indulnak a résztvevők e hó 17-én s este érkeznek Budapestre. A váci Dunán valószínűleg délután négy óra tájon vonulnak át. — 150 esendőméit szállást! Jövő héten kezdődik a parlament „munkája“ s márelöreveti az árnyékát. A rendőrség, csend­őrség éién Pavlikkal veszi át szerepét. Úgy látszik, még nagyobb szuronyos erővel akar a kormány fellépni az ellenzék ellen. Az ország minden részéből felhozzák a magyar fővárosba a csendőröket, s a kiknek szép Budapest már nem tud szállást adni, azokat a közéd vidéken helyezik el, hogy minden percben kéznél le­gyenek. Vác város tegnap lakonikus sürgönyt kapott: 150 csendőrnek legyen szállása szep­tember 16-ikára. Magyarázat nincs. Bizonyára nem azért hozzák őket Vácra, hogy ez alatt a messze vidéken felforduljon a közbiztonság. — Gyorsvonat harmadik osztállyal a mi vonalunkon. Október elsejétől a máv. több vonalán a gyorsvonatok harmadik osztályú utasokat is szállítanak. A mi vona­lunk csak egy gyorsvonat lesz, a melyik har­madik osztályt visz, az is nem Bécs, hanem Zsolna felé közlekedik. Ez a gyorsvonat dél­ben 12 óra 51 perckor érkezik Budapest fe­löl Vácra, Zsolnáról Budapest felé a mi állomá­sunkat délután 5 óra 5! perckor érinti. — Felülfizetések. A váci művezetők országos szövetségének váci XXXVII. kerületi egyesülete által 1912. szeptember i -én lefolyt 10 éves jubileum alkalmával rendezett tánc­mulatságon felülfizettek : Neu Samu, Horváth György 10—10 kor. Braun Ármin, Vámos és Metána, Schwarcz Simon, Kalicska N. Szabó Ede 5—5 kor. Török Samu, Bach Béla, Forró és Bállá, Jeremiás Pál 4—4 kor. Hufnagel Imre, Fekete József, Kopeczky József, Kozma Lajos, Kustár Dániel, Tímár István, Szom- bathy Ernő 3—3 kor. Schumacher J. Meing- hart József, Betegsegélyzö Pénztár, Torday István, N. N., Hidassy F., Kovács Albert, Péteri János, Jelenti Sándor, Hara N. Kövesy Gyula, Szakái András, Petry József, Lázáro­vics N Atzél Ferenc, Schubert-Zsigmond 2—2 kor. Hochmayer Antal, Zsabolay Lajos, Fábry Lajos, Albniger, Vajda N. Komjáthy István, Terényi István, Gucsik Ernő és Ilonka, Miha- lek N. Juszkó Béla, Csitneky János, Kisfalusi Károly, Firk Ferenc, Toldy Miklós, Cziffár Jenő, Baranyai János, Németh János, Marosán N. Berszta Márton, Jarovits Sándor 1 — 1 kor. Maretta N. 60 fill. Pápai István 50 fill. Acél József 40 fill. Petrányi István 40 fill. Lendvai N. 40 fill. Simay István 40 fill. — KineK a Kezétől halt meg PetriK József? Kalló Antal rendőrkapitány most egy, csak végeredményében ismert tragikus haláleset előzményeit kutatja. Az eset a kö­vetkező: Mészáros István sejce-szölöbeli föld­műves pénteken este hazatérőben volt a sző­lőjéből. Az utón magához intette Petiik Jó­zsefet, egy 15 éves fiút, a kinek egy fürt sző­lőt adott. Petőknek azonban nem a szőlő kellett, hanem az a revolver, a mit Mészáros mindig a zsebében hordott. Arra kérte, adja oda neki a fegyvert, két krajcárt ad, ha meg­engedi, hogy egyet lőhessen. Mészáros azt mondja, hogy ő ellenkezett, mert Petiik még soha sem fogott még kezében revolvert és félt, hogy kárt tesz magában. A gyerek azonban erőszakkal benyúlt a zsebébe és kivette a fegy­vert. Néhány pillanatig szemközt állottak, egy­szerre a revolver elsült és a golyó Petrik Jó­zsefet szivén találta. A fiú holtan esett össze. Lehet, hogy dulakodtak a fegyverért (ezt Mé­száros nem ismeri be) s talán a közben sült el a fegyver. Azok a tanuk, a kik az esetről vallomást tettek, csak a revolver dörrenése után rohantak a tragédia színhelyére. A ren­dőrség kötelessége lesz, hogy a szomorú esetre teljes világosságot vessen. — Tanárváltozás a polgáriban. A r. kát. iskolaszék múlt héten választotta meg Fehér Bélát a polgári fiúiskolához vezetőta­nárnak. Fehér még el sem foglalta állását, már is lemondott, mert kedvezőbb alkalmazást ka­pott. Az iskolaszék elnöksége, hogy a tanítás fennakadást ne szenvedjen, választás nélkül uj tanerőt hivott meg, a ki már a polgáriban tanít is. — A villamos áram halottja. Meg­írtuk. hogy az aszódi országúinál levő őrház- nal Balog Ferenc felmászott a villamos vasút oszlopára és a vezetéket érintette kezeivel. A szerencsétlen fiú iszonyú sebekkel zuhant a földre. Bevitték a kórházba, de az orvosi se­gély hiábavaló volt. Három heti kínlódás után kiszenvedett. — Dunába ugrott — KimentettéR. Maller Jánosné Huber József dr. földbirtokosnál szolgált. Azt mondjak, hogy hibás elméjű volt. Valószínűleg önkívületi állapotában követte el tettét is. Pénteken lement a Dunára és bele­vetette magát a hideg hullámokba. Baiassa József és Szaniszló József halászok ott foglal­koztak a közelben, gyorsan csónakba ugrottak és kimentették az öngyilkosjelöltet. Most a kórházban ápolják. A váci hengermalom részvény­társaság lisztárai 50 KgrmoKént. tíuzo- őrlemény: Asztali dara AB szám 16 K 60 fill — Asztali dara C szám 16 K 30 fii). — Király liszt 0 sz. 16 K 40 fii). — Lángliszt 1. sz. 16 K 10 fill. — Elsőrendű zsemlyeiiszr 2. sz 15 K 80 fill. — Zsemlyeliszt o. sz. 15 60 fill. — Elsőrendű kenyérliszt 4. sz. 15 K 30 fill. — Középkenyeriiszt 5. sz. 15 K 00 fin. — Kenyérliszt 6. sz. 14 K 40 fill. — Barna kenyérliszt 7. sz. 13 K 40 fill. — 7 V2 sz. 12 K 20 fill. - 7 3/4. sz. UK 20 fill. — 8 sz. 9 K 20 fill. - F. sz. 6 K 50 fill.

Next

/
Oldalképek
Tartalom