Váci Hirlap, 1913 (27. évfolyam, 1-99. szám)

1913-01-05 / 1. szám

HuszonhelediK évfolyam 1. szám. VAC H y> *• VdL— Vác, 1913 január 5. VÁCI HÍRLAP PolitiKai lap, megjeleniK szerdán és vasárnap. Előfizetési árak: helyben egy évre 12 K, félévre 6 K, negyedévre 3 K. Vidéken : egy évre 14 K, félévre 7 K. Egyes szám ára 12 fillér. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Dercsényi Dezső. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Gróf Csáky Károly-út 4. sz, (Iparudvar.) Nyilttér sora 30 fillér. Telefon-szám 17. Lesz-e megértés ? Vác, jan. 3. A háború veszedelmének elmúltával készeres figyelemmel fordulunk belpoli­tikánk, belső bajaink felé. Mindenki azt kérdezi, vájjon lesz-e béke a magyar politikai életben, vagy továbbra is dúl, pusztít a polgárháború ? Nyugodt' időkben az igazságos kritika a magyarság rovására fogja Írni azt a szégyenletes valóságot, hogy akkor, a mikor világáramlatok ütköztek össze fe­ntiünk, a mikor a világháború küszöbén álottunk, a magyarság egymással vias- lodott, a saját beleit marcangolta. A küzdelmet, egyenetlenséget nem mi idéztük fel, hanem leiidézte Tisza csö­könyössége és a Lukács kormány hatalmi erőszaka. Junius 4-ikét a végszükséggel i Aokoltak, azóta egyetlen lépést nem teJtek. a közvélemény megnyugtatására, <j kedélyek kiengesztelésére. Megma­radtak az erőszak útján, állandósították a katonai kordont, a szuronyok ural­mát. Törvénytelenül szigorították a ház­szabályokat, életbeléptették a súlyos terheket hozó uj adótörvényeket, üldöz­ték és üldözik a független sajtót és a képviselőházi őrség törvénybeiktatásá­val feláldozták alkotmányunk egyetlen garanciáját: a parlament szuverenitását. 1 veszedelmes rendszer folytatásaként egkötelebbi munkaprogrammal a me- rék áJamositását tűzték ki. Az ellenzéki pártok a mind tűrhetet- aebbé vá-ö erőszakkal szemben ügyük dalát cvakis a közvélemény feiébre- •sétől, minél impozánsabb megnyilat- "ásátój remélhetik. Budapest székesfőváros egyhangú bi- matla ,ság':fotatározata, Kovács Gyula tenté^m \ jsaz aranyosmaróti válasz­tás erecnénye tüntető bizonyítékai an­nak, hoy a közvélemény megelégelte az erősák uralmát. Tudju, érezzük, hogy Kovács Gyula felmentéi jogilag nem menthető, mert az kizárlag politikai, indokból történt. De a mibr a nyugodt esküdt verdikt­jét a poljka irányítja, minden épszemű ember látatja, hogy ebben az Ítéletben a Tisza I ván át; I i>kácc 1 ász|á <o>.crzes nyilatkozott meg pánr»;yiagy súlylyal bírjanak is a It ich égek, még hosszú út áll az •tt a küzdelem teljes síké­réig. Hisz nagyon jól tudjuk, hogy ná­lunk a kormányok élete nem a közvé­lemény támogatásától, hanem a dinasz­tia kegyétől függő. Egy népszavazás ma Magyarországon lesújtó lenne a Tisza- Lukács rezsimre de nem jelentené még egyúttal bukásukat és távozásukat. Az ellenzéknek lankadatlan erélylyel, elszánt szivósággal kell küzdelmét foly­tatnia Nagy erkölcsi súlylyal birna e küzdelemben az ellenzéki pártok egye­sülése, uj ellenzéki párt alakulása, mely a 67 és 48 közötti ellentéteket áthi­dalva, kebelében egyesítene minden, a nemzeti fejlődés alapján álló magyar embert. Hiszen ha a sok ellenzéki párttöre­dék programját szemügyre vesszük, oly sok közös érintkezési pontot talá­lunk, hogy abból évtizedekre megszab­hatjuk egy új pártnak munkaprogramm- ját. Az ellenzék minden tagja együtt mű­ködik, együtt érez ma az alkotmányvé­delem nagy munkájában és a szövet­kezett ellenzék által megállapított kere­tek között a nemzeti, demokratikus vá­lasztói reform megvalósításáért, itt van azonkívül a gazdasági önállóság vitális programja, mely a hatvanhetes ki­egyezésnek meg nem valósított integ­ráns része. A dualizmus keresztülvitele a hadseregben ugyancsak közös vágya 48-asok és nemzeti hatvanhetesnek. Mindez oly gazdag munkaprogramm, mely évtizedekre leköti időnket és erőn­ket. Elvfeladást nem akad senki, arra kaphatók sem volnánk. De okos és cél­szerű a nemzeti erők egyesítése, a nem aktuális ellentétek kiküszöbölése, áthi­dalása. Az egyesülést, uj pártalakulást kí­vánja. sürgeti az egész nemzet. Nincs más akadálya, mint kicsinyes egyéni hiúság, kicsinyes pártérdek. Eze­ket azonban le kell győzni a nagy nem­zeti érdeknek. Ne azt nézzük, hogy ki legyen vezér, ki ne legyen, ki marad elnök, ki nem, egyesüljünk elvi alapon és az egyesü­lésben rejlő nagy erő és erkölcsi tar­talom a jövő politikájának uj utakat r 1 ’ tisztítja közéletünket, döbüie szí ideáljainkat a megvalósu­lás felé és meg fogja állítani az erő­szakot romboló munkájában. Preszly Elemér. A VÁC és VIDÉKE egyesült a VÁCI HÍRLAPPAL. A következő levelet teszük közzé: Dercsényi Dezső úrnak, a Váci Hirlap szerkesztő-kiadójáriak Vácon. Kedves Barátom! Szerkesztőségünk nevében kijelen­tem, hogy a „Vác és Vidéke“ c. lapot, melyet egy évvel ezelőtt indítottunk meg, a mai napon megszűntettük. Nyomdai, személyi ügyek egyrészt azok, a melyek ez elhatározó lépésre vitték az újság kiadóit, de másrészt szolgálni is kívánjuk a közügyeket (mi­ként lapunk hasábjain hisszük, hogy szolgáltuk is) azzal, hogy ne csökkent­sük a jó ügy felé törő erőket, sőt in­kább erősítsük minden igaz ügyben az állásfoglalókat. Tagadhatatlan: a „VáciHírlap“ a vá­ros és a járásnak az az újságja, mely évtizedek óta helyes irányban informál, érzékkel viseltetik minden önzetlen mozgalom iránt s lelkes támogatója a haladni vágyó, irányzatnak. Ezek voltak a mi ideáljaink is, tehát közel eshet az a gondolat, hogy azt az újságot tá­mogassuk továbbra is munkásságunk­kal, mely a nyomtatott betűn át testet ad élő gondolatainknak. Toliunkkal, támogatásunkkal csatla­kozunk tehát a „Váci Hirlap “-hoz és iparkodunk valóra váltani mindazokat a jó eszméket, melyekért hevültünk, melyektől a járás, Vác város anyagi és erkölcsi boldogulását várjuk. A „Vác és Vidéke“ előfizetőit pedig kérjük, támogassák a „Váci Hírlapot“, mely ezután is szívesen foglalkozik majd hasábjain a vidék érdekeivel s hisszük, gondja lesz rá, hogy annak kívánsága mindig kifejezést nyerhessen. Tisztelő barátod Hajnal Jenő a „Vác és Vidéke“ szerkesztője. Mikor közzé adjuk e sorokat, lehetetlen azzal nem kezdeni, hogy akkora idealiz­mussal, lelkesedéssel és szeretettel kevés újság indult még az országban, mint a „Vác és Vidéke“. Látszott minden során a nemes, becsületes, érdektelen önzetlenség A harcos bajtárs eltűnését tehát ös/Aint^n fájlaljuk. cTH|||L»r De ha vélekedésük szerint a ‘ »Váci Hír­lap“ támogatói közé áhaníAK 3Tiert gondo­lataikhoz ennek iránya á’Ú közelebb, ennek az önzetlen gárd|ri^ Gmopásáí megtisz­telőn elv íaláljuk^^Wkt'r. merjük hiíc mi is. ívU Köszönjük ős számot is lantunk értékes munJiálLodá: 4-krá. , „Vác és Vidéke“ szer kés 'tősége tágjainak segítségév el és ír kodm i ; ■ őt szereknél szolgálni i]?

Next

/
Oldalképek
Tartalom