Váczi Közlöny, 1889 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1889-11-10 / 45. szám

== Creolin a neve a legújabb szernek, mely a jelenleg uralgó szarvasmarba és juhok száj- és köröm­fájása ellen a leghatásosabban alkalmaztatik. Elismert szakférfiak tapasztalat után eredő nyilatkozatai szerint ezen szer felülmulbatlan és a gazdálkodó közönségnek nem elég melegen ajánlható. = Névmagyarositók statisztikája. Ez év első felében a hivatalos belügyminiszteri kimutatás sze­rint 548-an magyarosították meg nevüket. Felekezeti tekintetben most is a legnagyobb számmal vannak a névváltoztatók közt a héberek, minthogy ezek közt van legtöbb idegen nevű ember, szám szerint 286 héber, 212 r. kath., 28 evangélikus, 15 református és 9 görög- katholikus kapott a belügyminisztertől névmagyarosi- t.ási engedélyt. = Fővárosi kalauz. Tekintettel a közönség soknemű szükségleteire és azon vállalatokra, melyek­nek czélja e szükségleteknek megfelelni, kötelességünk­nek tartjuk azok közt a legjobbakat e közönséggel megismertetni a fővárosban. Az „István főherczeg“- szálloda, melyet uj birtokosa, Gundel János, a budapesti szállodások és vendéglősök ipartársulatának elnöke újonnan átalakított, ez által a fővárosi első szállodák sorába lépett, Budapest legszebb pontján, a Ferencz József-téren fekszik s igy gyönyörű kilátást nyújt a budai királyi várpalotára és a hegyekre. Belső beren­dezése, valamint a konyha és pincze s emellett jutá­nyos árai minden tekintetben megfelelnek a modern igényeknek s igy ezen szálloda látogatását részűnkről a legjobban ajánlhatjuk. Amit a magyar genie, páro­sulva a külföld legjobb gyáraiban szerzett tapasztala­tokkal és finom Ízléssel, szépen művésziesen és prak­tikusan képes alkotni: azt látjuk a „Magyar fém-és lámpaáru gyári részvénytársaság“ kőbányai gyárá­ban s budapesti raktárában (Bécsi-utcza, 7. sz. és a Teréz-körút 1. Király-utczai sarkán.) Nevezetesen díszes csillárok, asztali és függő lámpák s legkitűnőbbnek el­ismert petróleum-égőkkel. E lámpákkal, ami az elegáns formát, ízlésességet és jutányosságot illeti, semmiféle külföldi gyár sem versenyezhet s hazánkban ez az egyedüli gyár. Ugyancsak itt kapható az egyedül és ki­zárólag e czég részére gyártott legfinomabb úgynevezett „király-olaj“ valódi amerikai petroleum, mely szagta­lan, színtelen és robbanthatlan. — Csinos, művészi kivitelű, díszes bronztárgyai a legpompásabb fényűzési czikkek s alkalmi és ünnepi ajándékul, valamint sza­lonok, íróasztal, hivatalok, irodák berendezésére a leg­gazdagabb választékot csakis innen vásárolhatjuk. = Látványosság. Az éden-szinház személyzete, Annetelli igazgató vezetése alatt, két előadást rendez, f. hó 10-én és 11-én, a Curia szálloda nagytermében. Felhívjuk rá olvasóink figyelmét.-= A bőr ápolása. A nagy közönség legtöbbnyire kétféle szappant vásárol és pedig rósz olcsót, vagy drágát, melyet finomnak tart. Az elsők azt hiszik, hogy a szappannak csak az a hivatása, hogy a piszkot le­mossa, az utóbbiak pedig azért adnak többet a szap­panért mert jobb illata van. De hogy ezek a szappanok jók és egészségesek-e, azt kevés ember kutatja, szappan­vagy illatszer gyárosok nem egészségügyi szakférfiak és igy legfölebb „finom“ szappant készíthetnek, de egészségeset, mely a bőrt bársonypuhává teszi és annak üdeséget és finomságot ad a bőrnek minden rendelle­nességeit eltávolítja, ily szappant csak orvosi szakférfiú képes készíteni. Dr. Popp J. G. udvari szállítónak 30 kros gyógy-nö vényszappana mindezekkel a tulajdonsá­gokkal bir. 40 kros napraforgóvirág-szappan a, mely nem tévesztendő össze a hasonnevű sötétbarna glycerin-szappannal és végre 50 kros Vénus-szappana (Savon imperial de Venus) nemcsak a legfinomabb divat-pipere- szappanok, hanem tartósságuk, illatok és a bőrt finomító tulajdonságaik által rendkívül kedveltek is. — E szerek kaphatók : Irgalmasok és U r s z i n y Arnold gyógyszertárában. Váczon. = Süketek figyelmébe. Egy egyén, ki 23 évi süketségétől és fülzúgásától egy egyszerű szer haszná­lata következtében megszabadult, annak leirását német nyelven bárkinek, ha hozzá fordul, ingyen megküldi Levélczim: J. H. Nicholson Wien, IX. Kolingasse 4. 36—52. Közönség köréből. Mióta a belügyér szigorúan elrendelte, hogy min­den község tűzfecskendővel lássa el magát, a tűzfecs- kendő gyárak között a tisztességet sértő verseny ke­letkezett. Erre vonatkoznak az alábbi sorok: Nyilatkozatunkra Breuer Szilard ur válaszolt. Vá­lasza igen helyesen: rövid. De nem az, a mit mi attól vártunk, ki a bizottság nevében, vagy a helyett vá­laszolni fog. Mf ugyanis azt kívántuk volna tudni, hogy mi indította a bizottságot arra, miszerint a tűzoltó- szövetkezet. közgyűlése által a bíráló bizottságra kö­telezővé tett bírálati szabályzat minden lényeges pont­ját mellőzte? Miért nem állapította meg a versenyre bocsájtott fecskendők minőségét vacuummétérrel, ma- nométerrel és dinamóméterrel ? — Miért nem mérte fel a szállított vízmennyiséget stb? — Breuer urnák, ki a fecskendőkről könyveket is ir — lehetetlen nem tudnia, a mit ma már mindenki tud, hogy ezen esz­közök nélkül — egy fecskendő minősége felől — szak­szerű, alapos véleményt mondani nem lehet, annál inkább, minthogy ezen szabályzatot ő maga is beírta saját úgynevezett tűzoltói zsebkönyvébe. Neki tehát még azon mentsége sem lehet, hogy arról nem birt tudomással. És ha birt tudomással, mi indíthatta arra, hogy ezeket mellőzte? Állítólag ok nélkül a fa levele sem mozog. De még arra is kiváncsiak voltunk, hogy miért állított a Tarnóczy-féle géphez 10 tűzoltót, s miért a Geitner-féle szintén 100 mm.-es géphez 14 tűzoltó mezbe bujtatott Goittner-féle gyári munkást? Erre válaszolni Breuer ur lett volna a legilletékesebb, mivel ő nemcsak a juri tagja és jegyzője volt, de ő rendezte tulajdonképen az egész úgynevezett próbát, melynél kizárólag ő rendelkezett. A tényeket válaszá­ban nem tagadja; de hiszen azt, a mi az Isten szabad ege alatt több száz tűzoltó megbotránykozására tör­tént, nem is tagadhatta volna. Helyes volt tehát a tényt beismernie. De talán az illem mégis csak meg­követelte volna, hogy ezen flagrans szabálytalanságok és látszólag részrehajló eljárás mentségére találjon va­lami indokot. Már legalább elmondhatta volna, hogy a tűzoltó bíráló bizottság nem tudott szerezni manó­méiért, vacuum métert, dinamométert, a viz felméré­sére litert, vagy kilós mérlegeket stb. Erre mi ugyan azt válaszoltuk volna, hogy ezekkel szívesen szolgál­tunk volna. Továbbá elmesélhette volna, bogy a Geitt- ner-gyár 14 nyomorékját választotta ki és azok nem akarván magukat megerőltetni — tényleg csak annyi erőt fejtettek ki, mint a U) idegen Hercules stb. stb. De hát reá nézve az mind nem bir fontossággal. Mit neki a bíráló bizottság korrekt eljárása! Mit neki a tűzoltóság tekintélye, hírneve! Ezzel ő tehát nem fog­lalkozik. Breuer urra, úgy mint a verseny alkalmával, úgy ma is csak az látszik fontosnak lenni; hogy a Geittner-czég kapta az első dijat: utána egy hosszú pauza, és csak azután kapott, szerinte, még Tarnóczy valami legeslcgutolsó dijat; vagyis a Geittner czég úgy tündökölt a többi felett, hogy azok még csak árnyé­kát sem érték — a hasból megejtett bírálat alapján. Hogy ki mit kapott, — azt mi eddig csak a lapokból tudjuk; mert a bíráló bizottság minden eddigi gyakor­lat ellenére jónak látta bírálatának eredményét a hely­színén elhallgatni. Reánk nézve ez mellékes kérdés, mert hiszen a gép minőségén a bírálat szerencsére nem változtathat és a közönség gyakran tapasztalta, hogy voltak esetek, midőn a legelső dijat nyert gép nem volt a legjobb. Sőt — őszintén mondva — nem is szerettük volna, ha ily szabálytalan eljárás segélyével a Tarnóczy gyár kapta volna az első dijat. Mindenkinek, ki Breuer ur válaszát olvasta, fel­tűnt, hogy ő jónak látta ezen alkalmat is felhasználni egy hatalmas reklámra. Kutattuk tehát többen ennek okát, mig végre reá jöttünk. Ugyanis, közkézen forog a f. évben kiadott, úgynevezett tűoltó zsebkönyve, melynek szerkesztői és kiadói Köhler István, Breuer Szilárd és Kálmán Géza urak. Ez utolsót nem ismer­jük. De hát mi van ebben — kérdi a be nem avatott; mert kevesen tudják, bogy ezen Köhler István ur a Geittner és Rausch fecskendő gyárának jelenlegi tu­lajdonosa ; Rausch ur veje (Geittner ur a czégből ki­lépett.) Breuer Szilárd társ kiadó ur pedig ugyanazon bíráló bizottsági tag, ki saját társa Köhler István fecs­kendője javára és Tarnóczy hátrányára bíráskodott. Most pedig Köhler ur javára reklámoz. Ezeket tudva, természetesnek fog feltűnni, hogy miért érdekli Breuer urat csupán azon kérdés, hogy a Geittner czég meny­nyivel nagyobb dijat kapott. Mi és a nagy közönség ezzel nem törődünk. Előttünk a tárgyilagos igazság lebeg. Felháborodott igazságszeretetünk a felett, hogy oly méltó testület nevében, a milyen az országos tűz­oltóság — ily dolgok történhetnek. Természetesen azoknak tudtán kívül, kik annak élén állanak. Bizo­nyosan lesz gondjuk reá, hogy ez jövőben ne úgy le­gyen. Nehogy pedig valaki azt higyje, hogy ezen úgy­nevezett tűzoltó zsebkönyv valami ártatlan szakkönyv, felkérjük az érdeklődőket annak megtekintésére Már­kus Samu könyvnyomdájában, esetleg a mi irodánk­ban, (váczi-körút 78. sz. a.) hol ezentúl egy példány, ha főnökünk beleegyezik, közszemlére lesz kitéve - talmi arany rámában. Nevezetes kis mű ez; ehhez hasonlót a reklámok hazájában, Amerikában, is csak ritkán tudnak előállítani. Csak annyit említünk meg róla, hogy hirdetései között csak egy fecskendőgyár található, de az azután kiadó: a Geittner és Rausch ezégnek 9, mond kilencz egy­másután következő lapon ■ van reklám hirdetése. De magában a szövegben sem feledkeztek meg róla, ille­tőleg magukról a társ-kiadó urak, mert a 152, 154, 156, 158, 161, 164 lapján ott díszeleg a Geittner gyár­nak helyisége. A 184. laptól a 190. lapig reklám ké­szíttetik a kizárólag Geittner czég által képviselt Gret- her-Witte-féle kapocs számára és elhalIgattatik az ennél jobb Rott-féle hazai kapocs, melyet a tűzoltó közgyű­lés amannál jobbnak Ítélt. Ezen leplezetlen reklámokon kívül majd minden sor egy leplezett reklám. A 273. lapon pedig a minisztérium ajánlatával szemben az állittatik, hogy Tarnóczy Gusztáv fecskendőgyáros nem létezik, tehát nem is ajánlható, (nehogy valamiképen a Geittner gyárnak versenyt csinálhasson.) Már akkor gyanúsnak látszott ezen túlbuzgóság, mert hiszen ha a kiadó urak csakugyan azon hitben éltek, hogy a Tarnóczy gyár nem létezik, akkor hát miért pazarolták reá a tentát és papirost? Kézzel foghatólag más czélt. rejtett tehát ezen állítólag nem létező rém elleni küz­delem ; mert mai nap nem szokás már a boszorkányok ellen — melyek nem léteznek — küzdeni. Minthogy tehát mégis jónak látták ellene síkra szállani, legalább nem valószínű, hogy létezéséről nem lett volna tudo­másuk. Gyanúsnak tűnt fel, hogy tűzoltói közegek — egy ujonan létesült gyár ellen kezdtek, hol elkesere­dett, hol leleplezett harezot; mert az elfogulatlan, buzgó tűzoltónak örömmel kellett volna üdvözölnie minden uj vállalatot, mely az eddigieknek segélyére lehet a külföldi verseny leküzdésénél, mely ellen az eddigiek sikertelenül fáradoztak, amennyiben ma is még sok külföldi-fecskendő jön hazánkba. Tudjuk mi, hogy a reldámcsinálás szabad mes­terség ; eszünk ágában sincs attól Breuer urat elriasz­tani akarni, ha neki ezen társaságbani szerkesztői és kiadói vállalat talán hasznára vállhatik: de a közer­kölcs és az orsz. tűzoltói szövetség tekintélyének meg­óvása szempontjából tiltakoznunk kell az ellen, hogy a Breuer ur közreműködésével hozott és fent ecsetelt Ítélet érvényesnek tekintethessék, mert a bíróságbani résztvétel teljes részrehajlatlanságot feltételez. Tessék Breuer urnák elhinni, hogy nehezünkre esett ezen té­nyeket napvilágra hozni, de igazságszeretetünk és föl- szólalása kényszerűéit rá. Budapest, Detrich Gyula Tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárának üzletvezetője. Grosszmann Sándor tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárának technikai veze­tője és tóvárosi önk. tűzoltóegylet szakasz-parancsnoka. Rozáry Szaniszló Tarnóczy Gusztáv fecskendőgyárá­nak levelezője és az aranyos-maróthi önk. tűzoltó- egylet alparancsnoka. Floriane/. Janos Tarnóczy Gusz­táv fecskendőgyárának főszerelője. N y i I t-t é r.*) (IB e le -ü. 1 ől e t e 11.') > „d m m Fekete, fehér és színes selyent-<la- masztot 1 frt 40 krtól — 7 frt 7í> krig méterenkint (18 minőségben), küld végszámra vagy egyes ruhára vám-és bérmentesen Heiiueherg Gr. (cs. és kir. ndv. száll.) raktára Z ü r i c h. Minták postafordultával. Levéldij 10 kr. Nyilatkozat. Megbizottaim, Steiner Náthán t. hadnagy és Ró heim Ödön ügy védj. urak magyarázatot kértek dr. Csány-i Jánostól a „Váczi Hírlap“ fel. szerkesztő­jétől a lapjában megjelent Baross-Boross czimű köz­leményért. A kérdéses közlemény szerzője oly egyén ki a lovagias elégtételadásra képtelen. — Fent nevezett segédeimet tehát újból elküldöttem dr. Gsányi Já­nos úrhoz mint a „Váczi Hírlap“ felelős szerkesz­tőjéhez, kérjenek számomra elégtételt. Dr. Gsányi János azonban elbújt azon takaró alá melyet neki a közlemény szerzője nevével rendelkezésére bocsájtott és az elégtételadástól e jogezimen felmentettnek véli magát. Ez igen könnyű módja a henczegésnek; ezt megteheti dr. Gsányi, de lovagias ember tenni nem fogja. Ezek után dr. Gsányi szavai reám sértők nem lehetnek. Azokat az ominózus sértéseket melyekkel, megtisztelt hue visszaadom neki — kamat nélkül. Az az ember a ki szavaiért helyt állni nem t u d és nem mer, az az igazi p a t k á n y. És annak szaga megérzik még akkor is ha nem kloakában de szalonban csinál magának újságot. Vácz, 1889. november 9. Boros. Azon borzasztó felfedezés történt az utóbbi években, hogy a halálesetek nagy többsége vese-betegségek által idéztetett elő. Komoly feladat tehát a jövőre nézve, ezen szervre nagyobb figyelmet fordítani, annak ténykedését és betegségeit behatóbb tanulmány tárgyává tenni, hogy igy a halál­esetek száma kevesbedjék. Sajnos, hogy vajmi kevés figyelem fordittatik arra, hogy ezen nagyfontosságú szerv egészségben tartassák. Dr. Thopson E. Th., a sorvasztó betegségeknek kiváló hírű orvosa Londonban, boneztanilag bebizo­nyította, hogy azon betegeknek, kik a Brompton-kór- házban elhaltak, 52 százaléka beteges vesével birt, s hogy kétségen felül ez volt legfőbb oka a sorvadásnak. Hasonlóképen be van bizonyítva, hogy a legtöbb sziv- tegség is a vesék beteges állapotából keletkezik. Ezer és ezer ember hal meg naponkint, és ennek okát tu­lajdonítják minden képzelhető betegségnek, pedig a tulajdonképeni ok vesebetegség volt. A veséknek azon fontos rendeltetésük van, bogy a testből a veszélyes anyagokat ki válaszszák és helyesen kimondva, a vesék azon szervek, melyek a testből a mérges anyagot eltá­volítják. Ha ezen működés hiányosan megy végbe, akkor a test. bizonyára rósz és elmérgesült vérrel telik el, a mely keringése közben a testnek minden részébe eljut, és egy vagy több szervet okvetlen beteges álla­potba juttat. Flozzá járul, hogy egy szerv sem betegszik meg oly könnyen s van annyi betegségnek kitéve, mint a vesék? Ezen tények bizonyára minden ember előtt érthetővé teszik, mily fonlos dolog, a veséket egészsé­ges állapotban megtartani, s időről időre oly szert használni, mely azokat erősiti és egészséges működés­ben megtartja. Sok orvosi tekintélynek és nem szakembernek is általános Ítélete, hogy Warner Safe Cure-je a helyes és egyedüli orvosság, mely a vesékre ezen kedvező ha­tással van, és azokat, ha beteges állapotban volnának, eredmény nyel gyógyítja. Egészséges vesék egészségre mutatnak, mig ezen szerv beteges működése betegség és szenvedés. Warner Safe Cure-je kapható az ismertebb gyógy tárakban. F öraktár Salvator-gyógyszer- tár Pozsonyban. *) E rovat alatt köztöltékért nem vállal felelősséget a Szcrlc. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Varázséji Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom