Váci Hirlap, 1927 (41. évfolyam, 1-98. szám)

1927-11-23 / 90. szám

4 VÁCI HÍRLAP A városi vízvezeték építési válíaíkozói, KÁRMÁN, FAZEKAS, CYKLOP­cég magánházsS®» intézetek vizvezetékberewde- aési ésTcsatornázási munkáit is elvállalja. Az összes vizvezetékszerelésimunkákat: fürdő, mosdó és klozetberendeaéseket a legegyszerűbbtől a legmodernebbig a legjutányosabb árak mellett elkészíti Kívánatra kedvező fizetési fettételek. Költségvetések és tervrajzok díjtalanok. Részletes felvilágosítások a vizmüépitési irodában Gróf Csáky Károly-úí I. (Reiszman-ház) Telefons 88. Minták már megtekinthetők Gy érmék játékok. Képeskönyvek, Retikülök, Ajándéktárgyak, Bel , külföldi illetszerek, Kölnivizek, fogkrémek, Piperecikkek,szappanok Nagy választékban Olcsó árakon Blau Miksa és Tsánál Vác, gról Csáky-út 7. Képeskönyv .........................—’45 P-től Öltözött francia baca 25cm 1 '70 „ Vetítőgép . . ... 270 „ Dominó....................................—’90 „ Társasjáték ... . . —80 „ Orosz kölni 50 gr. . . . —30 „ Menthol fogkrém .... —30 „ Tejkrém tégelyben . . . —30 „ Brillantin, dióolaj. . ,|P. —’30 » Olcsóbb, mint Budapesten ! Rádiósok! Halottátok-e már hirét a PHILIPS versenypályázatnak ? Bármely rádiókereskedő és a PHILIPS RÁDIÓ és VILLAMOSSÁGI R. T. BUDAPEST, (Szabadság-tér 17) felvilágosítást ad róla DÍJ: 6000 pengő Üzletének forgalmát növeli, ha hirdet a váci hírlapban Az anyakönyvvezető hirei 1927 nov. 15-től.—1927 nov. 22-ig születtek: Prukker Lajos vendéglős leánya Mária, rk. —> Mészáros Kálmán asztalossegéd fia Kálmán, ág. h. ev. —, Kovacsik Ferenc földmives fia Ferenc, rk. —, Kosdi István fegyőr leánya Ilona, rk. —, Irházy József állami rendőr leánya Erzsébet, rk. —, Fábián Ferenc asztalos­segéd leánya Erzsébet, rk. —, Együd Pál lakatossegéd leánya Mária, ref. , Zakhar József földmives leánya Erzsébet, rk. Meghaltak Dobos Gergelyné sz. Szaniszló Anna 73 éves, rk. —» Kurdi Etei 10 hónapos, ref. —, Terz Erzsébet 67 éves, rk. —, Kondér Irén 11 hónapos, rk. —, Cseri Erzsébet 78 éves, rk. —, Abeles Béla 75 éves, izr. —, Lukács László 4 hónapos, rk. —, Parti Istvánné sz. Zab Erzsé­bet, 32 éves, rk. —, Rottenberg Naftatinné sz, Rosen­berg Lina 61 éves, izr. —, Talpas László 18 hónapos, rk. —, Tóth Lajos 19 éves, rk. Házasságot kötöttek : Fiilöp Illés tényleges tizedes, g kát. és Bulejza Mária, rk. —, Obzvvik Lajos máv. kocsirendező, rk. és Pápa Erzsébel, rk. , Pálmafi Kálmán szabómester, rk és Thomka Gabriella, rk. —, Vohnaut István segéd- mnnkás, rk. és Pápai Juliánná, rk. , Truba Sándor földmíves, rk. és Vincze Mária, rk. —, Bartos Sándor géplakatossegéd, rk. és Szeder Mária, rk. —, Gavallér Dezső asztalossegéd, rk. és Rákóczi Juliánná, rk. Kihirdetést nyertek: Kókai Ferenc és Czinóder Mária —, Szabados Lajos és Penáska Zsuzsánna —, Zsigmond Boldizsár és Hop,- lányi Ella —, Eckstein Nándor és Neumann Dóra —, ifj. Gyetvai János és Fógel Katalin. Vácon jártam De nem nagyon sok szépet láttam az ősrégi város sokratartott fejlődéséből. Azonban mégis! Láttam valamit, a mit érdemes volt megjegyeznem. Láttam is, hogy az úgynevezett Vásártéren és Csányi- telepen sok szép kis házacska épül. Kö­zöttük van a „Kultur-ház“ is állítólag, mely igen tetszetős. De a még üresen lévő ház­helyek hasonlóak az elmaradottságukból kivetkőzni nem akaró falvak szemétdomb­jaihoz. Legalább, ha már megindult a vá­ros fejlődése, a városi köztisztasági hiva­tal ezeken a telkeken lévő undorító pisz­kok eltakaritásáról is gondoskodhatnék. De láttam, még mást is! A szép stilus- ban épült Kulturliáz és uj lakóházak kö­zött ott diszeleg a „nagy Veresház“, mely még Noé apánk idejéből felejthettek itt. Ódon tetőzete, valamint börtönre emlé­keztető, vasrácsos ablakai, piszkos falai ugyancsak az elhagyatottság bélyegét hor­dozzák magukon. Láttam továbbá még egy teljesen elhanyagolt épületet, mely a szép Vásártér közelében fekszik és ez az izr. iskola. Gondolom, hogy ezeknek az épületek tulajdonosainak rendelkezésükre áll olyan összeg, a mellyel ingatlanaikat kijavíttathatnák, esetleg helyettük a „Kul- turházkoz“ hasonlót építtethetnének a vá­ros szépségeinek emelésére is. Még to­vább menve egy templomot is láttam e környéken, a mely szintén versenyre kell az elhagyatottságban. Ennek a [templomra, ha szegény is a gazdája, talán gyűjtés ré­vén a renoválási költségeket öszszelioz- hatnák. Szerény véleményem szerint ezek­nek a rendészeti hibáknak helyrehozásá­val Vác vasút felé épülő szép uj részére büszkék lehetnek joggal a váciak. Hálás tisztelettel V. Gij. 25 éves jubileuma alkalmából az Újság fővárosi napilap karácsonykor jubileumi szá­mot ad ki, a mely 800 oldalon a magyar tudás, mű­vészet, költészet, politika és riportázs legválogatottab remekeit adja a legartisztikusabb formában. Ez a jubi­leumi karácsonyi szám a magyar újságírás leghatalma­sabb teljesítménye lesz s a magyar zsurnalisztikában eddig el nem ért páldányszáma mellett is ajánlatos, Készítette a Pestvidéki Nyomda Vácon ha már most biztosítja magának ezt a valóban rend­kívüli kiadást a legközelebbi ujságárusitó helyen. A püspök látogatása Megyés főpásztorunk vasárnap meglá­togatta a rákospalotai Clarisseumot. A pályaudvaron Cserba Elemér dr. polgár- mester fogadta a város nevezetes vendé­gét és végigkalauzolta a Clarisseumbeli látogatása alatt. A püspök legteljesebb megelégedését fejezte ki a látottak felett és gratulált a szaléziek eredményes nép­nevelő munkájához. Mikor nem tarthat az iparos inast ? Kvell Rudolf egy közgyűlésen azzal fe- nyegetődzött, hogyha sokat szekirozzák az iparosokat az inasiskolával, egy se fog inast tartani. A kereskedelmi miniszter, úgy látszik, nem ijedt meg a váci ipar­testület elnökének fenyegetésétől, mert pont most mondotta ki, hogy attól az iparostól, a ki tanoncát iskolalátogatá­sában akadályozza, őt iskolába nem en­gedi s a kit emiatt ismételten megbüntet­tek, attól az iparhatóság megvonhatja a tanonctartás jogát. Brunner István vizvezetékszerelö Vác, Káptalan-utca 8. Vállal vízvezetéki és csatorná­zási, valamim fürdőszoba, mosdó, klozetberendezéseket és minden e szakmahoz tartozó munkákat teljes felelősség mellett ._ . AZ ÚJSÁG 25 éves jubileumi karácsonyi száma 800 oida! terjedelemben már most előjegyezhető az elárusítónál JELENTSE MÁR MOST BE előfizetési igényét az Újságnál és amennyiben akár havi előfizetéssel is kötelezi magát, hogy előfize­tését 5 hónapig nem szakiíja meg, úgy a 6-ik hó­napban ingyen kapja a lapot. Ha 10 hónapra vál­lalja a fenti kötelezettséget, úgy további két hó­napig kapja a lapot tiszteletpéldányképen ANITASZ kád- és zuhany-fürdő cs is tört öle ön APRÓ HIRDETÉSEK fillérért közölheti hir­detését ebben a> rovat­ban mindenki Bélyegzőket rézből, vagy gummiból jutányos áron szállít a Pestvidéki Nyomda Vácon. _________ A Modern kölcsön- kőnyvtárból Mária Te- rézia-rakpart 4. sz. a leg­újabb irodalmi müveket is olvashatja. Kölcsöndij havi 2 pengő ________________ Keresek megvételre ke- reszthúros, rövid zongorát. Ajánlatokat a kiadóhiva­talba kérek Jobb rádió megvételre kerestetik. Ajánlatokat ké­rek a kiadóba „Rádió" jel­igére Mindenes szobalány azonnal felvétetik. Jelent­kezni lehet Mária Terézia- rakpart 4/a alatt Azonnal beköltözhe­tő 6 szoba, fürdőszoba, 4 szoba, fürdőszoba, mellek- helviségekkel kiadó. Egy remekművű cimbalom, egy szelelő rosta, egy eke el­adó Kert-u. 8 alatt 3 10 — 15 hold szántó­földet keresek megvé­telre, a városhoz közel. Ajánlatot a kiadóhivatslha. Ehrbar-zongora eladó Baranyai MihálynálTabán- utca 19. sz. alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom