Váci Hirlap, 1912 (26. évfolyam, 1-100. szám)

1912-02-28 / 17. szám

? VÁCI HÍRLAP szonyai mellett beláthatatlan időkig még min­dig a nyugati relációk fognak döntő jelentő­séggel birni s igy törekvéseinknek arra kell koncentrálódnia, hogy Nyugat feié minél több és jobb összeköttetéseink legyenek. Tudjuk, hogy egy ily tranzverzális vasút megépítése mélyreható nagy fontossággal bir, de ez nem lehet elriasztó, mert éppen csak az államvasuti építés és kezelés esetén lehet­séges oly díjszabási rendszert követni, a mely összhangban ál! az ország és a m. á. v. ér­dekeivel. Hisz utalhatunk arra, hogy a korábbi felfogásokon rést ütött a baja—báttaszéki, va­lamint a gombos—erdődi vonal, vagy hidak megépítése. Valamint arra, hogy hírlapi köz­lések szerint egy h. é. vasút vonalába a vác — gödöllői vonatnék be a raáv. árúforgalmának lebonyolítására. Ez uj rendszer keretébe illik be a vác—hatvani vasút is, a melynek ügyét ezúttal is nagyméltóságod bölcs mérlegelése alá bocsátjuk. Eddig az érdekes irat. Toldjuk meg azzal az örvendetes híradással, melyet illetékes he­lyen nyertünk, hogy a várva várt s városunk jövőjére nézve oly nagyfontossággal bíró vác—hatvani vasút tervei készen állanak s rö­vid idő alatt a parlament elé kerülnek. — A püspöK és a Kórház. Megyés főpásztorunk nagy meglepetésben részesítette székvárosát: Ígérete szerint, melyet kiskörben tett ugyan meg, kórházunkkal foglalkozott és terjedelmes elaborátumot dolgozott ki arra nézve, hogy a váci kórházépítés ügyében mi a teendő. Ezt a dolgozatát, melyet fontossá­gánál fogva lapunk első helyén adjuk át a nyilvánosságnak bizonyára annak nagy érdek­lődése között, hétfőn délelőtt mutatta be egy szükebb bizottságnak. Meghívta ugyanis palo­tájába Bucsek István prelátus-kanonokot, a kórházbizottság elnökét, dr. Zádor János pol­gármestert, dr. Hörl Pétert, a kórházbizottság előadóját. Gossmann Ferenc prelátus, oldal­kanonok, a grófpüspök felhívására, egész terjedelmében a meghívottak érdeklődése mellett felolvasta a több oldalra terjedő főpásztori tervezetet, mely után élénk tárgyalás indult meg s végül is elhatározták, hogy a város illetékes bizottságai fogják letárgyalni, ezért a nagyértékű munkát kinyomatják. Örömmel jelentjük a város közönségének a grófpüspök jóindulatának emez újabb megnyilvánulását székvárosa iránt s biztos a reményünk, hogy n nagyfontosságú kérdés megtalálta a medrét, melyben a megvalósulás felé bizton és gyor­san haladhat. — A választott bíróság elnöKe. Az igazságügyminiszter a váci munkásbiztositási választott bíróság elnökévé dr. Haász Béla táblabirói címmel és jelleggel felruházott váci járásbirót három év tartamára kinevezte. — Presbiterválasztás a reformátu= soknál. Folyó hó 18-án a váci református egyházközségi közgyűlésen a következők választattak meg főgondnoknak: id. Intzédy Sviua közfelkiáltással, gondnoknak : Nyári Ferenc közfelkiáltással. Presbiterek szavazás által a következők lettek: Soti Kurdi Kálmán, Füle Kálmán, K. Szijjártó János, H. Kurdi János és Dinka István. Póttagoknak megvá­lasztattak : Dar. Szijjártó János, ifj. Varsányi Pál és Bajkó Vilmos. — Az ipartársulat egy éve. Első Általános Ipartársulat március hó 3-ik napján, esetleg teljes számú meg nem jelenés estén, a rákövetkező vasárnap, március 10-én d. u. két órakor saját helyiségében tartja évi rendes közgyűlését. Tárgysorozat ez lesz: 1. Elnöki jelentés. 2. Az 1911. évi számadások bemuta­tása. 3. A számvizsgáló-bizottság által felül­vizsgált 1911. évi zárszámadás és leltár elő­terjesztése s a pénztárosok részére a felment- vény megadása, vagy megtagadása. 4. Költség- előirányzat 1912. évre. 5. Netáni indítványok az alapszabályok 17. §. értelmében. 6. Elnök, alelnök és 4 választmányi tag kisorsolása, 4 új és 4 póttag választása a 13. §. értelmé­ben, 3 számvevő választása. TesséK KoronáKban számolni. Az egyes pénzforgalmi eszközök szaporításáról szóló és az országgyűlés két háza által már elfogadott törvényjavaslat, a mely most áll szentesítés alatt és a melynek kihirdetése március hó első napjaira várható, 200 korona pénzbüntetés terhe alatt kötelezi a kereskedő­ket és iparosokat, hogy a közönséggel szem­ben csakis a koronaértékben való számítást használják. A törvény a kihirdetés napjától életbe fog lépni s ezen a napon a pénzügy- miniszter egy rendeletet fog kibocsátani, a melyben kimondja, hogy tilos ajánlatokban, számlákban, jegyzékekben, számadásokban, árjegyzékekben, hirdetésekben és nyilvános­ságnak szánt egyéb közleményekben, továbbá a kirakatokban, üzleti helyiségekben, kiállítá­sokon, -vásárokon és hasonló alkalmakkor mást, mint korona értékben való számítást használni. A tilalom ellen vétők kihágást követnek el és az illetékes járásbíróság által 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün­tetendők. — Fábián utóda. Az igazságügyminisz­ter Kovács András váci kir. orsz. fegyintézeti főfegyőrt ugyanebben az intézetben — egy­előre ideiglenes minőségben — őrparancsnokká nevezte ki. — Katonai sorshúzás. Vasárnap dél­előtt 10 órakor húztak a váci illetőségű állítás- kötelesek sorsszámot a városházán. Igen fon­tos és életbevágó dolog, mert sok fiúnak ettől függ a jövője, hogy csak két hónapot szol­gál-e a katonáéknál, vagy pedig keserves há­rom esztendőt. Volt is nagy érdeklődés a vá­rosházán. Az idén összesen 115 hadköteles fog a sorozó-bizottság elé állani Vác városá­ból, mig tavaly 123 volt. Az egyes számot Rákóczy János húzta, a 115-öset Petrásovits József. — FelülfizetéseK. A váci I. ált. ipar­társulat táncmulatságán felülfizettek: Lukács István 9 K, Jung János, Schmidt Ferenc, Hornung Béla 5—5 K, Miltényi Aurél, Ivano- vics János, Millmann Aladár, N. N. 4—4 K, Balás Gyula, Bóday Aurél, N. N. 3—3 K, Neisz János, Janák Vencel, Jäger Gyula, N. N., Borbély Sándor, Népi Ferencné, Pintér Dezső, Hlavacsek János, Kövi Pál, Breitner István, Simrák Sándor, Góts J. Viktor, Deák János, Hochmayer Antal 2—2 K, Kazár Árpád, Paulik József (Bpest), Paulik Lajos, Lopos János, Köbl János, Köb! Mikiósné, Kovács József ids., Cserny István, Schottert Béla, Karácsonyi István, Horváth József, Lövenstein Tivadar, Ribár György, Bottlik János, Borossy L. Ferenc, Szényei Ferencné, Koncsiczky Gyula, Földi Miklós, Dibusz Antal, Bauer Lajos, Tarr Gabor, Hiros István, N. N. Korpás János, Kövessy Gyula, Konkoly Ignác, Molnár Sándor, Bogá- nyi Kázmér, Sapka József, Szalay István, Szaniszló József, ifj. Hevér István, Horváth György, Hungár Gyula, Csuka Sándor, Gom- bolya János, ifj. Németh János, Váradi János, Parizek József, Veik Endre 1—1 K, Skulka Sándor, Németh N., Tóth András, Vörös József, Kukrika Gyula, N. N. 60—-60 fillér, — Halálozás. Banoss Gyula kosdi r. k. kántortanitó, vármegyei bizottsági tag, községi képviselő, járási faiskolai felügyelő élete 43-ik, házassága 20-ik évében e hó 26-án meghalt. Halálát özvegyén kívül négy gyermeke.gyászolja. — Ünnepelt tanitóK. Pestvármegye törvényhatósága Gruber János és Spáth Julia dunabogdányi állami tanítókat a magyar nyelv sikeres terjesztéséért 100, illetve 50 korona jutalommal tüntette ki. Dunabogdány intelli­gens közönsége ebből az alkalomból fényes ünnepélyt rendezett. — A Kaszinó Közgyűlése múlt vasár­napról jövő vasárnapra marad, mert dr. Preszly Elemér igazgatónak családi gyásza miatt el kellett utaznia. A vasárnapi közgyűlés igen érdekes lesz, mert mai napig sem tudják, kit válasszanak meg kaszinói elnöknek és igaz­gatónak. — CsaK Mautner=féle magvakat vásárol­nak helyesen gondolkodó, számitó gazdák és kertészek még akkor is, ha mások olcsóbbak volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy ez csakis a magvak rovására és a vevők kárára lehetséges. — MiKor nagyon „úri“ a hegyKözség. A szőlőhegyek tulajdonosai egymásután tar­tották meg szokás szerint közgyűlésüket ja­nuárban. Nevezetes esemény egyikben sem történt, a szokásos izgalmas viták ismétlődtek meg mindegyikben. Ám a törökhegyiek újra közgyűlésre jönnek össze vasárnap és régen fájó sebről fognak tanácskozni. Nyílt titok évek óta, hogy a törökhegyi szőlőtulajdonosok, kik a bácskaiakkal egy hegyközséget képeznek, nincsenek a helyzettel megelégedve. Sőt. Na­gyon úri hegyközségnek tartják a bácskaiakat s állandó volt a vágy, hogy azoktól, kiknek szerintük minden kívánságát teljesítették s igy a törökhegyi utakra minden tellett, mimásra pedig már egy fillér sem jutott, elváljanak. Ezt a vágyat mostanáig, bár igen régen él a törökhegyiekben, fékezni tudták, de most már kitört és eget, illetve elválást kér. Formális indítványt nyújtottak be az elválásra és Mikuska János elnök rendkívüli közgyűlésre hívta össze a hegyközséget. Nem lehetetlen, hogy a szaka­dás végbe is fog menni ezen a közgyűlésen. — Az alsóvárosi földművelő=céh sikerült farsangi mulatságot rendezett a lövő­házban. Ezen a mulatságon felülfizettek: Pásztor Mihály 5 K, dr. Franyó István, Mil­tényi Aurél, Hlavácsek János, Ivanovics János, Mireisz L. József 4—4 K, Schmidt Ferenc 3 K, Köbl Miklós, Rada Elek, K. Pajor János, Mojs Lajos, Búzás Sándor, ifj. Neisz János, Hauli- csek Antal 2—2 K, Páczolt Ferenc, ifj. Páczolt Ferenc, Ermey Gyula, Mészáros Vince, ifj. Picz András, Vogt Ferenc, Spolvind János, ifj. Spolvind János, Tóth István, Dunay János, özv. Huj Jánosné, Toula Ferenc, Hubacsek József, Bernát András, Kálmán István, Czemmel János, König Engelmajer Ferenc, Pajor Sándor, Koncsiczky Ferenc, Spitzer Miksa, Tóth András, Kozma Ferenc, Urbán Ferenc, Lopos János, Hevér István 1—1 K, Hornicsek István, Ferencsik István 50—50 fii., Szeidl János, Dián Géza, Alexi Ferenc, Kosdi József 40—40 fii., Móricz János, Antal József, Fekete István 20-20 fillért. — A fősorozás elhalasztása. A hon­védelemügyi miniszter legutóbb a vármegye törvényhatóságához intézett rendeletével a folyó évi fősorozást, mely a jelenleg érvényben álló véderötörvény értelmében tudvalevőleg március és április hónapokban ejtendő meg, későbbre halasztotta. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom