Váci Hirlap, 1908 (22. évfolyam, 1-98. szám)

1908-01-01 / 1. szám

Huszonkettedik évfolyam. 1. szám. Vác, 1908. január 1, VÁCI HÍRLAP iCÖ V Ä C H AJ Vác, 1908. január 1. Politikai lap, megjelenik szerdán és vasárnap. Előfizetési árak: selyben egy évre 12 K, félévre 6 K, negyedévre 3 K. idéken: egy évre 14 K, félévre 7 K. Égés szám ára 12 fillér. i - ---------- ------------­Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Dercsényi Dezső. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Mária-Terézia-rakpart 6. Hirdetések ára [j centiméterenkint 8 fillér. Nyilttér sora 60 fillér. Telefon-szám 17. 1.007. Az év története. Pár éve szokássa Váci Hírlapnak, hogy hű olvasó az év végén kapnak egy-egy hosszú erset, melyben el van mondva minden, a mi tétént ebbe’ a városba’. Tavaly is vártá tán egypáran e verset, de a krónikásuk csak nem jelentkezett, hogy mi volt j oka, azt most ne firtassuk, a versfaragókm: ez már ily’ szokásuk. Hogy lepergettismét egy hosszú esztendő, — talán helyelad majd nekem a szerkesztő—, hogy leírhassa! az ezerkilencszázhét elmúlt esztendfiek pontos történetét. Sok minden rrgesett a tavalyi évben: kinevezés, lagi haláleset, szégyen, adakozás, lops, gyilkosság, baleset, születés, sikkaztás, választás, rossz szüret, építkezés, versny, gyűlés, dijbirkózás, elmondja ezt lind most sorban a krónikás. Hallgassuk mt; tehát szépen türelemmel s ne szidjuk /t, hogy ha néha rosszul rímel, ért itt nem íz a fő, hogy a rím legyen jó, itiptt! hf'cr'r nHpnrn! ♦»»Hfotv ?7 olvasó Gratulált mid :nki uj évnek reggelén, öreg és fiata dúsgazdag és szegény, jutott ebből oknak, de legtöbb csak egynek, •c kit nálunk acon annyira szeretnek. Ki is legyen át az, kit igy ünnepelünk? éoktor Zádo\János, jó polgármesterünk; épp tíz éve nnak, hogy megválasztották cZ első embenek a városi atyák; hivatalnokai Meglepik emlékkel, ízép díszes búmmal, megtelve arcképpel. Óriási hóvaí cezdődött az uj év, ii havat neu söprött, ezé megbüntették, agilis sport lubbunk örült a nagy télnek, hgjai sk:-2í : rögtön elmenének; fa kosdi asMonyok szörnyű nagyot néztek, i.bbal hogy szánkáziak az úri legények, lágy baj veit azonban, hogy a hideg ellen üm törtünk eléggé fűteni kőszénnel, aaz birtonk v Ts ha nem lett vón’ drága, éjper öt korona yy szűk métermázsa; a nagy szénhiánynai legjobban örültek girnáz úrikban a : ák gyerekek, ner járt ki senkinek v jrukk, se szekunda, lévn minden osztály ■ ry hétig becsukva. M&siczfy, Bucsek, Vjhtyi és Gossmann elcé :ei. négyen kánon d karban. Uj est lakósai Ivánkánál, járnak, mrt megválasztották :t díszpolgárnak. De Sike.tánz József se ] áb< vára, alléi őrnek küldték Törökkínizsára. űrif Csáky püspökünk kegyes szivére vall, ho,y nemes célt szolgait sza^zer forinttal. Drztm Meiszner s Preszly hadnagyokká lettek, a miér egy évig oly sokat sz\nvedtek. nagy természettől mindig siÍVos hiba, ogy ifjú meghaljon, mikent Válás Zsiga, lem olt soká beteg Lőwinger József sem, zivs Ihüdés érte s eltemették s^pen. Vendége volt Vácnak — erről kell most szólni — Schefferéknél járt a hires Smólen Tóni; ügyes riporterünk meginterjúvolta, másnap benne volt az összes hírlapokba’. Dalos testvéreink minden héten adtak egy-egy karton-estélyt az úri lányoknak. Az Ipartársulat s Kereskedő-Ifjak, tűzoltók, jogászok egyformán hálóztak. Regele nem hagyta pipára gyújtani, sztrájkba léptek tehát városunk munkási. Váci hengermalom évi nyeresége negyvenháromezer korona készpénzbe. Pintér Laci festő képkiállitása minden embert megnyert, a ki csak meglátta. Mulatságot csaptak a huszáraltisztek, melyen tisztjeik is mindnyájan résztvettek. Gergely Misa szegény nem tudta előre, hogy el kell majd menni neki Gödöllőre. Huszonnégy szerb jogász a fegyházban jára a börtönügyeknek megtanulására. Vác város legújabb hivatalnokai: Hübschl és Nagy Sándor, Ráth, Kissé s Haraszti, végig egyhangúlag választattak meg ők igy szokták ezt nálunk már a k,w'' ’ Fekete Antalnak mi jutott eszébe, fplUöfö+tn ,r>Sorpf pcrv ypknnv Th1 ’ o Izraelitáink mulatságot csapnak, van keletje a sok jobbnál jobb táncosnak. Vége már Vácon a ropogós malacnak, nem süt Csereklyéné, oda a farsangnak. Március idusán hazafiaskodtunk, doktor Meiszner volt az ünnepi szónokunk. Tavaly ilyenkor még senki sem álmodja, hogy lesz nálunk Vácon Pestvidéki Nyomda ; Dercsényi Dezsőé ez az uj iparág, remekül dolgozik, van is mért pártolják. Baksay apátot kitüntetés érte, prelátussá tette ismert szerénysége. Hugay Péter sem hallgat már Wallára, joggyakornoknak ment tőlünk Kalocsára. A ki csak ép-kéz volt, nem maradt az otthon, bevette újoncnak a katona-doktor. Megint egy közhuszár dobta el életét, nem viseli többé a sujtásos mentét. Stiglinc, veréb, csóka, pacsirta és rigó, megvéd majd titeket Ivánka főbíró. A kinek még nincsen, legyen vörös öve, Hanusz és Galambos ennek megörtile. Tudós Tragor Ignác nagy művet alkotott, Vác váráról egy szép vaskos könyvet adott, gratuláltak hozzá, a kik csak olvasták, múzeumi tagok díjmentesen kapták. Virter nagyprépostunk kilencven éves lett, körülvette őt hát tisztelet, szeretet. A kúltusz-tárcának lett két uj számtisztje, Vácról kerültek ki: Simon s Fodor Imre. Nem fogják el többé a huszonegyesét, meghalt a Péts bácsi, szépen eltemették. A Váci Sport-Egylet életjelt ad ismét, Kurja nagy termében rendez vivő-estét. Hetvenöt éves lett Reiszman táti éppen, megjubilálták őt illendően, szépen. Ápril negyedikén tele lett a város: meghalt a Freysinger királyi tanácsos; nagy embere volt ő városnak, megyének, végtisztességére sokan is ménének. Hát arról mit szóljon a krónikás ének, hogy a földmivesek béremelést kérnek. A lovaglótéren a fess huszártisztek úri közönségnek szép versenyt rendeznek. . Virtuóz zenészünk, az ügyes Wolkóber, hangversenyt rendezni Korponára ment el. Ilyen is akad még városunkban néha: doktor lesz Pataki, Kesztler és Tóth Béla. Gróf Csáky püspökünk elment Délvidékre, mert meg volt rendülve drága egészsége. Doktor Gaícsek György is kitüntetést kapott, apátnak tették meg ezt a derék papot, Jánosdeák, Fóti, Göndör, Tanács, Bárdos, rendőrség részéről még Matkovich János közgyűléstől kaptak pénzbeli jutalmat, mert a hivatalban ők mindig pontosak. Járásbíróságnál sok nép megfordula, Hainiss után jött Litz, ezután Mandula. Budapesti lapok hozták a hirt nekünk: elhunyt a Majthényi, egykori követünk. Ugyan miért söprik nálunk az utcákat? jön a főispáni hivatal vizsgálat. Borbeiy ánvakönyves sok párt összeadott, :ert kapott tehát valóságos rangot. | ■fv 3non Vácon vándorméhész iára I M In '' Ni é bátyánk közbenjárására. íviajus első napján a szocialisták elvtársaikat a lövöldébe hívták. Juriga Nándorról szóljon most az ének, két évre jött hozzánk fegyházi vendégnek. Kivirágzott Vácon a magyar tulipán, nem fog elhervadni, nem lesz soha hitvány, igaz magyar hölgyek s Borbély igazgató öntözgetik szépen, ez már csak biztató. Hivatalos lapban olvassuk egy napon: Matolcsy Sándor lett a közjegyző Vácon. Ipolyra mennek a váci regattisták, két dublóval aztat össze-vissza járják. Ciganeknek vére megfesti a járdát, egy vasárnap reggel csúnyán megszurkálták. Az úri Kaszinó tagdiját emelte szörnyű nagy bajokkal hat forintról tizre; Freysinger arcképét szépen megfestette, Milié Kálmán volt ennek a mestere. No de még a mit most el kell majd mondanom: ez a Zsidek-féle borzadalmas ostrom; fiát már meglőtte, Matkovichot aztán szintén eltalálta éppen a bal karján; ablakon keresztül lőtt ő a népekre, de tréfára ezt a csendőr se vehette. Hangversenyt rendezett Kurja nagytermében főgimnáziumunk meglepően, szépen. Régi maturánsok összetalálkoznak, búcsút mondtak egykor az iskola-padnak, tiz, húsz és huszonegy éve éppen annak s ime most mily szépen ismét együtt vannak. Savanyú Józsiról hirt hallunk egy napon: agyonlőtte magát — újságokban vagyon. Ritkított betűkkel kéne lenni ennek: evezős ifjaink Budapestre mennek, országos versenyen részt venni is mernek s ott Vác városának győzelmet szereznek; mellettük lemaradt két város, Győr s Szolnok — hogy el nem szédülök, mikor ilyet mondok.—

Next

/
Oldalképek
Tartalom